Άρθρο 16 Οργάνωση και λειτουργία του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους και εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4504/2017

 

 

Στο άρθρο 71 του ν. 4504/2017 (Α΄184) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 71 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 71Λιμεναρχείο Αγίου Όρους 1. Το Γ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ιερισσού με έδρα τη Δάφνη, το οποίο προβλέπεται στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ.81/2014 (Α’ 125), μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο Αγίου Όρους. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους ορίζεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας, η οποία προβλέπεται στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ.81/2014. 2. Το Δ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ιερισσού με έδρα το Νέο Μαρμαρά, το οποίο προβλέπεται στην περ. α της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ.81/2014, μετονομάζεται σε Γ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ιερισσού, με την ίδια περιφέρεια δικαιοδοσίας. 3. Τα θέματα αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, μετονομασίας, κατάργησης, νέου καθορισμού έδρας, καθώς και καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας των Λιμενικών Αρχών των παρ. 1 και 2 ρυθμίζονται και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται, σύμφωνα με την περ. δ` της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4150/2013. Ειδικότερα, η αναδιάρθρωση και ο καθορισμός της έδρας και της καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους της παρ. 1 με το εκδοθησόμενο προεδρικό διάταγμα, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως αυτό καθιερώνεται στο άρθρο 105 του Συντάγματος, τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους και το ν.δ. 10/1926. 4. Λογίζεται ως οργανική σύνθεση του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, μέχρι τον καθορισμό της, η ελάχιστη στελέχωση του Γ Λιμενικού Τμήματος Δάφνης, η οποία καθορίζεται στον 78/2014 Κανονισμό του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., ο οποίος κυρώθηκε με την 214.1/9068/2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β 2212), αντίστοιχη μείωση της οργανικής σύνθεσης του Λιμεναρχείου Ιερισσού. 5. Για την εφαρμογή της υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους κατατάσσεται στην τέταρτη κατηγορία Υπηρεσιών. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, κατάταξη του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους μπορεί να μεταβάλλεται, με το προεδρικό διάταγμα, με το οποίο ρυθμίζονται οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η έδρα του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ως τόπος επιλογής. 6. Μετά τη μετάταξη, το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Γ Λιμενικού Τμήματος Δάφνης τοποθετείται στο Λιμεναρχείο Ιερισσού, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002. Μετά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους στελεχώνεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ.33/2009. 7. Η στελέχωση του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους τελεί υπό τον περιορισμό του άρθρου 186 του Κεφαλαίου ΙΑ του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος κυρώθηκε με το από 10 Σεπτεμβρίου 1926 νομοθετικό διάταγμα (Α’ 309).

  1. Με Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, καθώς και τα συστήματα εργασίας και η διαμονή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στην ανωτέρω Λιμενική Αρχή, κατά παρέκκλιση της πενθημέρου εβδομάδας εργασίας που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε Λιμενικές Αρχές και της ειδικής υποχρέωσης διαμονής που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).».