Άρθρο 4 Περιεχόμενο, ειδικοί στόχοι και διαδικασίες κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής

 

 

 1. Η Εθνική Στρατηγική καταρτίζεται ως ενιαίο κείμενο πολιτικής με ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους που σχετίζονται ιδίως με τους κάτωθι τομείς δημόσιας πολιτικής:

α) Λιμενική πολιτική, θαλάσσιοι λιμένες και ναυτιλιακές υποδομές,

β) θαλάσσιες ενδομεταφορές,

γ) νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα,

δ) θαλάσσια επιτήρηση και στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα,

ε) γαλάζια επαγγέλματα – απασχόληση και επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία (ενδεικτικά αναφέρονται: θαλάσσιος τουρισμός, υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσια εξόρυξη υδρογονανθράκων, ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, θαλάσσιες ΑΠΕ, γαλάζια βιοτεχνολογία),

στ) ψηφιακή διακυβέρνηση,

ζ) υγεία – πρόνοια – εκπαίδευση.

 1. Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

(α) Αποτίμηση των αναπτυξιακών κενών ανά κατηγορία νησιωτικών περιοχών ή θεματικού πεδίου, με έμφαση στην ανάλυση των ιδιαίτερων χωρικών, οικονομικών, κοινωνικών-πληθυσμιακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων,

(β) διατύπωση της κεντρικής επιδίωξης και του οράματος, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας στη χρήση των υλικών και άυλων πόρων,

(γ) διατύπωση των στρατηγικών και των ειδικών αναπτυξιακών στόχων,

(δ) διατύπωση και ανάλυση πυλώνων προτεραιότητας, με επαρκή αιτιολόγηση του περιεχομένου και συσχέτιση με προτεραιότητες και κατευθύνσεις ευρωπαϊκών και άλλων εθνικών πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και θέσπιση δεικτών εκροών και αποτελέσματος,

(ε) περιγραφή του μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης,

(στ) ανάλυση πορισμάτων διαβούλευσης, με ειδική έμφαση στον τρόπο ενεργοποίησης των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και φορέων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για την αποτύπωση των κρίσιμων αναπτυξιακών ζητημάτων των μικρών νησιών,

(ζ) σχέδια δράσης υλοποίησης ανά τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου ειδικού σχεδίου δράσης για την υλοποίηση πολιτικών και παρεμβάσεων για τα μικρά και τα απομακρυσμένα νησιά,

(η) περιγραφή του ενιαίου συστήματος δεικτών για την παρακολούθηση υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, με υιοθέτηση κοινών και ειδικών δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται μέσα από κείμενα, κατευθυντήριες οδηγίες και μελέτες εθνικών, ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων οργανισμών και φορέων εγνωσμένου κύρους.

 1. Για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη ιδίως η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Χώρας για εκάστη προγραμματική περίοδο, το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του άρθρου 121 του ν. 4635/2019 (Α’167), καθώς και το εκάστοτε ισχύον Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 52 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 2. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, περιλαμβάνοντας τις απολύτως αναγκαίες προς την εκπλήρωση της αποστολής της δράσεις, οι οποίες δεν μπορούν να προσδιορισθούν ή να αναληφθούν σε χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης ή και σχεδιασμού και πάντα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται από τη διεθνή επιστημονική ανάλυση και πρακτική. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και οι συναφείς εθνικές και ενωσιακές προτεραιότητες που συμβάλλουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, στη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της Εθνικής Στρατηγικής και στη διασφάλιση κανόνων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως των μικρών και απομακρυσμένων νησιών.
 3. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται κάθε πέντε (5) έτη, και αξιολογείται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην υλοποίηση των επιμέρους στόχων και προγραμμάτων της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.
 4. Κατά την πρώτη εφαρμογή η Εθνική Στρατηγική καταρτίζεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και ως διάρκεια προγραμματισμού ορίζεται η περίοδος 2021-2027.

 

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 14:39 | WWF Ελλάς

  Η εθνική στρατηγική για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο είναι ένα μέρος του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Μόλις σήμερα (25/11), κατατέθηκε νομοσχέδιο που ρυθμίζει τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό με διαφορετικό τρόπο [άρθ. 17 επ. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»]. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι δύο διαδικασίες δεν είναι συμβατές μεταξύ τους : για παράδειγμα, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός προβλέπει δημόσια διαβούλευση, ενώ η εθνική στρατηγική για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο καταρτίζεται χωρίς καμία διαβούλευση (πρβλ. άρθ. 4). Ούτε καν η Έκθεση Ετήσιας Αξιολόγησης του άρθρου 5 δεν υποβάλλεται σε διαβούλευση. Άλλα ζητήματα στα οποία τα δύο είδη σχεδιασμού διαφέρουν είναι οι στόχοι, η αρμόδια αρχή, οι ελάχιστες απαιτήσεις, το περιεχόμενο και οι ειδικότερες διαδικασίες υλοποίησης. Η έλλειψη έστω και του ελάχιστου συντονισμού μεταξύ του ΥΠΕΝ και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκαλεί εύλογα ερωτηματικά: έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δύο αλληλοσυγκρουόμενες διαδικασίες σχεδιασμού για επικαλυπτόμενα θέματα; Είναι δυνατόν η διακυβέρνηση του ευαίσθητου νησιωτικού χώρου να ανήκει σε δύο υπουργεία που δεν μπορούν να συντονίσουν τις νομοθετικές τους πρωτοβουλίες;

  Στο περιεχόμενο της Στρατηγικής ουδεμία αναφορά γίνεται στην προστασία του περιβάλλοντος ως σημαντικού πυλώνα τόσο για την επίτευξη της γαλάζιας ανάπτυξης όσο και ως μέρος μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτική (πέραν μιας γενικόλογης αναφορά στην «αποτίμηση των αναπτυξιακών κενών» με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση των «περιβαλλοντικών προκλήσεων», παρ. 2 στοιχ. α΄ του νομοσχεδίου). Τόσο η γαλάζια ανάπτυξη όσο και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρητά την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

  Σε ό,τι αφορά την αναφορά σε «γαλάζια επαγγέλματα» στο πλαίσιο της «απασχόλησης και των επενδύσεων στη γαλάζια οικονομία», θα πρέπει να γίνει σαφής σύνδεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών και τη διασφάλιση ότι η ανάπτυξη τους δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναφορά σε «θαλάσσιες εξορύξεις υδρογονανθράκων», δραστηριότητα η οποία έχει ιδιαιτέρως επιβαρυντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και εν δυνάμει αρνητικές συνέπειες για άλλους κλάδους της γαλάζιας οικονομίας όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, οι υδατοκαλλιέργειες, η αλιεία αλλά και η ανάπτυξη του παράκτιου χώρου, δεν συνάδει με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και θα πρέπει να διαγραφεί.

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αναφέρεται στη λήψη υπόψη διαφόρων στρατηγικών και προγραμμάτων (κυρίως σχετικά με την ανάπτυξη), αλλά ουδεμία αναφορά γίνεται σε στρατηγικές και άλλα νομοθετήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, όπως παραδείγματος χάριν η εθνική θαλάσσια στρατηγική (ν. 3983/11), ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (ν. 4546/2018) κ.α. Τα νομοθετήματα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το αντικείμενο της προβλεπόμενης στο νομοσχέδιο νέας Στρατηγικής. Η γαλάζια ανάπτυξη περιλαμβάνει τόσο τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όσο και μια συνολική προσέγγιση της προστασίας του θαλάσσιου χώρου και των επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων ως κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξή της.

  Ομοίως, στις αρχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη (παράγραφος 4), θα πρέπει να γίνει αναφορά σε σημαντικές αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και τις σχετικές στρατηγικές όπως παραδείγματος χάριν η οικοσυστημική προσέγγιση στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η αλληλεπίδραση ξηράς – θάλασσας, η αρχή της συμμετοχής των φορέων κ.α.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:10 | ΠΕΠΜΑ

  Στα γαλάζια επαγγέλματα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί και η επαγγελματική αλιεία η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γαλάζιας οικονομίας και της παράκτιας ζωνής της Χώρας μας.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:50 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

  α) Στα ενδεικτικά αναφερόμενα γαλάζια επαγγέλματα – απασχόληση και επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία (παρ. 1ε) να συμπεριληφθούν και οι επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους βασικούς συντελεστές της θαλάσσιας οικονομίας, αποτελούν μια πολυπληθή επαγγελματική τάξη στα νησιά και στηρίζουν τις νησιωτικές οικονομίες.

  β) Στις θαλάσσιες ενδομεταφορές (παρ. 1β) να ενσωματωθεί η δυνατότητα θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας κατά τα εφαρμοσμένα πρότυπα άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. και άλλων κρατών.

  γ) Ναυτική εκπαίδευση-Γαλάζια επαγγέλματα
  Ως χώρα άρρηκτα συνδεδεμένη με τα γαλάζια επαγγέλματα οφείλουμε να συνδέσουμε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, μέσω των νησιωτικών Επιμελητηρίων με την τοπική αγορά και μέσω των ΥΝΑΝΠ, του ΥΠΑΙΘ και του Υπουργείου Τουρισμού με την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, ώστε να έχουμε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής προστιθέμενης αξίας σε όλες τις βαθμίδες και σε όλο το φάσμα των επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις παρούσες και τις αναδυόμενες ανάγκες και τάσεις

  δ) Για την θεσμική στήριξη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών, κάτω των 200-300 κατοίκων , συμφωνούμε με τις προτάσεις που από αρκετούς έχουν κατατεθεί και επιπρόσθετα προτείνουμε:
  – οι μόνιμοι κάτοικοι των μικρών νησιών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως νησιά διπλής νησιωτικότητας, να απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου ακτοπλοϊκού εισιτηρίου όταν μετακινούνται προς και από την έδρα του νομού ή του μητροπολιτικού νησιού, για υπηρεσίες που δεν τους παρέχει η πολιτεία στον τόπο τους όπως διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, υγειονομική περίθαλψη ή για την προμήθεια βασικών αγαθών που δεν υπάρχουν στο νησί.

 • Στη βάση των συνταγματικών επιταγών, απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας και κατευθύνσεων πολιτικής που αναφέραμε στο άρθρο 1, προτείνουμε τη συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 «Περιεχόμενο, ειδικοί στόχοι και διαδικασίες κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής» ως ακολούθως:
  «2. Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
  (α) Αποτίμηση των αναπτυξιακών κενών ανά κατηγορία νησιωτικών περιοχών ή θεματικού πεδίου, με έμφαση στην ανάλυση των ιδιαίτερων χωρικών, οικονομικών, κοινωνικών-πληθυσμιακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και κοινωνικών ανισοτήτων σε βάρος των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα άτομα με αναπηρία.
  […]
  (δ) διατύπωση και ανάλυση πυλώνων προτεραιότητας, με επαρκή αιτιολόγηση του
  περιεχομένου και συσχέτιση με προτεραιότητες και κατευθύνσεις ευρωπαϊκών και άλλων εθνικών πολιτικών και στρατηγικών (π.χ. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία), καθώς και θέσπιση δεικτών εκροών και αποτελέσματος […],
  (ζ) σχέδια δράσης υλοποίησης ανά τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου ειδικού σχεδίου δράσης για την υλοποίηση πολιτικών και παρεμβάσεων για τα μικρά και τα απομακρυσμένα νησιά, στα οποία θα ενσωματώνεται οριζόντια η διάσταση της αναπηρίας. […]
  4. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, περιλαμβάνοντας τις απολύτως αναγκαίες προς την εκπλήρωση της αποστολής της δράσεις, οι οποίες δεν μπορούν να προσδιορισθούν ή να αναληφθούν σε χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης ή και σχεδιασμού και πάντα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται από τη διεθνή επιστημονική ανάλυση και πρακτική. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής Συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, και οι συναφείς εθνικές και ενωσιακές προτεραιότητες που συμβάλλουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, στη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της Εθνικής Στρατηγικής και στη διασφάλιση κανόνων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως των μικρών και απομακρυσμένων νησιών».

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 07:45 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Για την Εθνική Στρατηγική της παραγ.1 προτείνεται η δημιουργία δικτύου Λιμενικών υποδομών στον Νησιωτικό χώρο σε συνδυασμό με τον παράκτιο Ηπειρωτικό. Με κομβικά σημεία. Το σχέδιο «Νηρηίδες» δεν πρέπει να αφεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Το συγκεκριμένο Υπουργείο να είναι οργανωτικά υπεύθυνο για τις λιμενικές υποδομές σαν «Γαλάζιο» Υπουργείο.
  Πάρις Λουτριώτης
  Πρόεδρος
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:44 | ΧΩΡΑΦΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.)

  Για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης τόσο της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) όσο και της επόμενης (ΕΣΠΑ 2021-2027)ειδικότερα σε ότι αφορά στην Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου (European Strategy for the Adriatic-Ionian Region – EUSAIR) όπου η Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth)αποτελεί τον πρώτο Πυλώνα της Στρατηγικής. Στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι της EUSAIR (Γαλάζια Ανάπτυξη) υποστηρίζονται παρεμβάσεις στους θεματικούς τομείς 1 (γαλάζιες τεχνολογίες), 2 (αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) και 3 (θαλάσσια διακυβέρνηση και υπηρεσίες).

  Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα υιοθετήσουν και θα διευκολύνουν τους στόχους της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR) στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 και θα υποστηρίξουν τις ναυαρχίδες (flagships) που έχουν επιλεγεί από τις Θεματικές Ομάδες Καθοδήγησης των τεσσάρων Πυλώνων της Στρατηγικής και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 11:23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Από το 1951 εως και σήμερα, μας έχουν αδειάσει στη χώρα 50 κατοικημένα μικρά Νησιά. Για Πρώτη φορά η Πολιτεία κοιτά το πρόβλημα κατάματα και ξεκινά την Νομοθετική παρέμβαση προς αυτή την Κατεύθυνση. θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό και ελπιδοφόρα αυτή την πρωτοβουλία. Οι Νησιωτικές πολιτικές πόσο μέσα πρέπει να μπαίνουν χωρικά στην ενδοχώρα ενός μικρού νησιού; ένα θέμα πού εχει ενδιαφέρον( Πέρα από όσα σωστά αναφέρονται στο σχέδιο Νόμου) να απασχολήσει τα οποια όργανα ασχοληθούν με αυτό. Ιδιαίτερα στα μικρά Νησιά. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια.
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
  ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΛΛΉΝΙΚΌ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΏΝ ΝΗΣΙΏΝ.
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

 • ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
  —————————————————————————————
  Η έλλειψη διαχρονικής Στρατηγικής πολιτικής για τα μικρά νησιά είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των από τον πληθυσμό τους με αποτέλεσμα να μείνουν ακατοίκητα σε σύντομο χρονικό διάστημα με τα γνωστά εθνικά αναμενόμενα αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα είναι η Ερείκουσα ,των ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ νήσων,η οποία είχε, σύμφωνα με της απογραφή το 2011, 495 κατοίκους. Σήμερα έχει 60 κατοίκους με 20 εξ αυτών ελληνικής καταγωγής.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ (κάτω των 100 κατοίκων)

  1. Επιδιόρθωση σχολικών και υγειονομικών εγκαταστάσεων.
  2. Ενεργοποίηση των ανωτέρω.
  3. Δημιουργία τηλεκπαίδευσης δευτεροβάθμιας μάθηση όπου δεν δικαιολογείτε παρουσία κανονικού γυμνασίου/λύκειο.
  4. Κίνητρα για προσέλκυση οικογενειών κατά προτίμηση πολυτέκνων.
  5. Επίδομα προσαρμογής για ορισμένο χρονικό διάστημα
  6. Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων (μελισσοκομία, καλλιέργεια αρωματικών φυτών, τουρισμός, κτλ)
  7. Δημιουργία απασχόληση για νεοφερμένες οικογένειες.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 21:34 | Αριστείδης Προσπαθόπουλος

  Εκτός από μία μικρή αναφορά στην Παράγραφο 2(α) για ανάλυση ιδιαίτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων, απουσιάζει η Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία αποτυπώνεται στον Ν. 3983/2011 με τίτλο «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος− Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις».
  Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία που προέρχεται από θαλάσσιους πόρους, ειδικά σε ορισμένους τομείς όπως ο θαλάσσιος τουρισμός και οι υδατοκαλλιέργειες αλλά και η γαλάζια βιοτεχνολογία, αν δεν εξασφαλίσουμε την υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία αποτυπώνεται μέσα από την αποτίμηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών περιγραφής και επιμέρους δεικτών.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 16:57 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο όραμα του σχεδίου για ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο απουσιάζει η άμεση και συγκεκριμένη αναφορά στην ανάσχεση της εθνικά επικίνδυνης ραγδαίας πληθυσμιακής απομείωσης των νησίδων, ειδικά των ακριτικών. Τα μικρά νησιά εμφανίζονται στην τελευταία απογραφή να διαθέτουν γερασμένο πληθυσμό, περίπου υποδεκαπλάσιο από αντίστοιχες απογραφές προηγουμένων δεκαετιών, λόγω της μετανάστευσης και της υπογεννητικότητας. Είναι γενική διαπίστωση ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά μέτρα, αλλά απαιτεί συνδυασμό σοβαρών κινήτρων και την δημιουργία προϋποθέσεων για την παραμονή των υπαρχόντων κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών, κατά προτίμηση πολυτέκνων.

  Η οργάνωση International Hellenic Association σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, ασχολείται με το σύνθετο αυτό ζήτημα και έχει διατυπώσει προτάσεις για την δημιουργία συνθηκών αξιοπρεπούς και ανεκτής διαβίωσης στα μικρά νησιά. Οι συνθήκες αυτές σε γενικές γραμμές είναι οι εκτός των άλλων οι παρακάτω:
  1. Διάθεση κατάλληλων κατοικιών, ενδεχόμενα για πολύτεκνες οικογένειες
  2. Οικονομική στήριξη για τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης στις νέες οικογένειες, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα οικονομικά κίνητρα σε όλους τους κατοίκους, παλαιούς και νέους
  3. Δυνατότητα απασχόλησης για την μελλοντική απεξάρτηση από οποιαδήποτε επιδοματική πολιτική
  4. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης
  5. Δυνατότητα για την σχολική μόρφωση των τέκνων.

  Θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση ότι το πρόβλημα ύπαρξης βασικών υποδομών, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η συγκοινωνία, η επαρκής ηλεκτροδότηση και η ύδρευση, θα έχει επιλυθεί, πριν την έναρξη της εγκατάστασης στους επιλεγμένους τόπους, κάτι όμως το οποίο αναγνωρίζεται και αποτελεί στόχο του παρόντος προτεινόμενου σχεδίου νησιωτικής ανάπτυξης. Το ζητούμενο βεβαίως είναι η εξειδίκευση των μέτρων που θα ανταποκρίνονται στις συνθήκες για τα μικρά νησιά, καθώς και η συνεργασία όλων των φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών για την πραγμάτωση των στόχων της παραπάνω πολιτικής.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 21:13 | ΚΛΕΙΩ

  Στα Γαλάζια επαγγέλματα απασχόληση και επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία όπως ενδεικτικά αναφέρετε οι επαγγελματίες αλιείς που είναι ; τους ξεχάσατε; Δεν βλέπω να αναφέρονται κάπου.
  Οι οποίοι στηρίζουν τις παράκτιες ζώνες και τις νησιωτικές περιοχές που είναι; Προσφέρουν στην οικονομία της Χώρας μας και δη στη γαλάζια οικονομία, Οι αλιείς πρέπει να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης των οποιοδήποτε αποφάσεων και να λαμβάνετε υπόψη η γνώμη τους σε ολες τις αποφάσεις που τους αφορούν, Οι επαγγελματίες αλιείς ως παραγωγοί με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και παρουσία είναι οι Θεματοφύλακες των συνόρων μας αλλά και όλων των θαλάσσιων περιοχών.

 • Μιλώντας στο παρών Άρθρο για στόχους και διαδικασίες κατάρτισης εθνικής στρατηγικής για μια ‘Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό χώρο’, με έμφαση στην κοινωνική πολιτική αλλά και στην Γαλάζια Ανάπτυξη κατά την γνώμη μου, δεν θα πρέπει να λείπουν και οι παρακάτω στόχοι:

  1. Πολύ σύντομα, να γίνει η Χώρα μας, ‘Διεθνής Αλιευτικός Προορισμός’, (very soon, we establish Greece fishing destination of choice), όπως άλλωστε ζήτησαν με επιστολή τους πάρα πολλοί ψαράδες και αλιευτικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, τόσο από την Επιτροπή Ελλάδα 2021, όσο και από την Κυβέρνηση και τα Κόμματα. Με τόσα πλεονεκτήματα που έχουμε στην θάλασσα, είμαστε η καλύτερη ευρωπαϊκή χώρα για αυτό το προϊόν και τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για όλους.

  Εάν υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση ο παραπάνω στόχος, ο όρος ‘Θαλάσσιος Τουρισμός’, θα πρέπει να τροποποιηθεί και στην θέση του να μπει ο πραγματικός όρος που είναι ‘Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής’ (δείτε και σχετικό σχόλιο στο Άρθρο 27).

  2. Οι Έλληνες Ψαράδες, που αποτελούν τον πολυπληθέστερο Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Στόλο, θα πρέπει όχι μόνο να συμμετέχουν σε όλα τα Ευρωπαϊκά Όργανα Αλιείας, αλλά πολύ σύντομα να διαμορφώνουν εάν όχι να καθορίζουν την Ευρωπαϊκή Πολιτική στην Αλιεία (δείτε και σχετικό σχόλιο στο Άρθρο 28, που αναφέρεται στην Αλιεία).

 • 15 Νοεμβρίου 2020, 13:38 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Πολύ σημαντικό νομοσχέδιο.

  Στην νησιωτική πολιτική πρέπει να προβλεφθεί ιδιαίτερη θεσμική ενίσχυση νησιών με μικρό η πολύ μικρό πλυθυσμό ,πχ μικρότερο απο 200 -300 κατοίκους,οπως

  Στα προγραμματα εκπαίδευσης η μετεκπαίδευσης να δοθεί προτεραιότητα σε άτομα η οικογένειες που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στα νησιά αυτά.

  Ισως να προβλεφθεί ενα οργανωμένο σχεδιο μετεκπαίδευσης του πληθυσμού των νησιών στα διάφορα επαγγελματικά αντικείμενα με οικονομικη ενισχυση για τον πρώτο χρόνο της νεας επαγγελματιής απασχόλησης.Ιδιαίτερη εμφαση σε Νησιά με λιγοτερους απο 100 κατοίκους ουτως ωστε να ενισχυθεί η επιθυμία μετεγκαταστασης οικογενειών και ιδαιίερα πολύτεκνων.
  Με στόχο ττην αύξηση του τοπικου πληθυσμού των νησιών πρέπει
  1.Να προβλεφθεί η δημιουργία Κεντρου Υγείας και μεχρι την στελέχωση του να δημιουργηθεί συστημα τηλειατρικης εκαιδεύοντας και τον χειριστή του.
  2.Δημιουργία Νηπιαγωγειου και Δημοτικού Σχολείου οπου θα φοιτήσουν τα πιθανόν υπαρχοντα παιδιά και τα παιδιά των οικογενειών που μετεγκαθίστανται.
  3.Σε νησιά με λιγότερους απο 200 κατοίκους,να προβλεφθεί η δημιουργία Γυμνασίου και Λυκείου με τηλεκπαίδεση,δημιουργώντας ενα νέο σώμα καθηγητών τηλεκπαίδευσης που θα ασχολειται αποκλειστικά με αυτα τα 20-30 παιδιά πανελλαδικα.Ο σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η αποφυγή της μετακινησης οικογενειών απο τα νησιά σε περιοχή με Γυμνάσιο και αποφευχθεί η σταδιακή ερήμωση του νησιου.Το θέμα αυτό ειναι εξαιρετικης εθνικής σημασίας.
  Πχ.Υπαρχει νησί με 1 μαθητή στην τελευταία τάξη Δημοτικού.Του χρόνου η θα πρεπει να παραμεινει στο νησί απασχολούμενος σε τοπικές εργασίες η να μετακινηθεί η οικογένεια του σε διπλανο μεγαλύτερο νησί.Με την γήρανση του πληθυσμού και την ελλειψη νέων,σε λιγο το νησί θα ειναι χωρίς κατοίκους με οτι αυτό συνεπαγεται.
  Επομένως η ληψη μέτρων αναστροφής της φυγής ειναι Εθνικης σημασίας,σημειώνοντας οτι γνωρίζουμε οικογένειες που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στα νησιά αυτά,εφόσον δημιουργηθούν υποδομές και κινητρα.
  Στην διάθεση σας για συγκεκριμένες πληροφορίες.