ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ   Άρθρο 27 Παράταση προθεσμίας υποβολής αποδεικτικού είσπραξης ελλειπουσών ημερών ναύλωσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Τροποποίηση του άρθρου 71 ν. 4676/2020

 

Το άρθρο 71 ν. 4676/2020 (Α’67) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 71Τροποποίηση του άρθρου 15 ν. 4256/2014 Το τελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου περί του αριθμού των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας, επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται η πράξη του δεύτερου εδαφίου της περ. στ’, υπολογιζόμενων των ημερών ναύλωσης του πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις που η ως άνω ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της. Τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περ. γ’ της παρ. 2, καθώς και στην περ. δ’ της παρ. 8.».

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 13:38 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Να συμπληρωθεί στο άρθρο 4 1.α του Ν. 4256/2004 «σε περίππτωση πανδημίας η άλλης γενικευμένης καταστροφής το έλλειμμα ημερών ρυθμίζεται με ΥΑ «. Προληπτικά για το μέλλον

  Παρις Λουτριώτης
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 23:35 | Νικολας Βλαβιανος

  Μεταφορά βιολογικών προϊόντων με ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα με χαρακτηριστικούς τύπους ξύλινων καϊκιών της ναυτικής μας παράδοσης, σε συνδυασμό τη ανάδειξη της ναυτικής μας κληρονομίας την ναυτική εκπαίδευση. Η μοναδική λύση διάσωσης και ανάπτυξης του αγροτικού, ναυπηγικού, και ναυτικού διαδραστικού τουρισμού, της υλικής και άυλης ναυτικής μας κληρονομίας. Όλη αυτή η δραστηριότητα είναι σήμερα ένα παγκόσμιο κίνημα… όχι απλά μια οικονομική δραστηριότητα. Μια δωρεάν ζωντανή ατραξιόν (μια Χρονοκάψουλα) σε όλα τα λιμάνια για τους επισκέπτες.

 • Όπου χρησιμοποιείται ο όρος ‘Θαλάσσιος Τουρισμός’, θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο ‘Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής’.

  Όπως δεν υπάρχει ο ‘Επίγειος Τουρισμός’, (μιλώντας για Συνεδριακό Τουρισμό, Ιαματικό, Θρησκευτικό Τουρισμό κ.λπ.), ή αντίστοιχα Εναέριος Τουρισμός, ανάλογα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και τον όρο ‘Θαλάσσιος Τουρισμός’, αλλά να αναφέρουμε όπως και στην στεριά τα επιμέρους ‘προϊόντα’ που ‘έχουμε στην Θάλασσα, όπως: Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής / Θαλάσσια Σπορ / Ιστιοπλοΐα / Καταδυτικός Τουρισμός / Αλιευτικός Τουρισμός / Κρουαζιέρα κ.α.

  Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι στην θάλασσα, σε πολλά από τα παραπάνω ‘προϊόντα’, είμαστε ή μπορούμε να γίνουμε leaders της Ευρωπαϊκής Αγοράς και είναι κρίμα να είμαστε από τους καλύτερους Ευρωπαίους σε ένα προϊόν, (π.χ. Αλιευτικό Τουρισμό κ.α.) και να το κρύβουμε, αντί να το κάνουμε ‘σημαία’ μας.