ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 33 Καταργούμενες διατάξεις

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:47 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  1) Έλεγχος Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
  Πάγιο αίτημα της ΠΟΥΕΝ είναι η υπαγωγή των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΝΑΝΠ στο ίδιο καθεστώς υποβολής Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που διέπει το σύνολο των πολιτικών υπαλλήλων του κράτους. Με το άρθρο 83 του ν.4504/2017 επανήλθε η καθολική υποχρέωση του πολιτικού προσωπικού του ΥΝΑΝΠ να υποβάλει ετησίως δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σε αντίθεση με ότι ισχύει για τους πολιτικούς υπαλλήλους του υπόλοιπου δημόσιου τομέα. Η εν λόγω παράλογη υποχρέωση για ειδικότητες όπως επί παραδείγματι καθαρίστριες, κλητήρες και οδηγούς αυξάνει απλά τη γραφειοκρατία και δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία. Επισημαίνεται ότι είμαστε το μοναδικό Υπουργείο του οποίου όλοι οι υπάλληλοι υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις αδιακρίτως, καθώς η ίδια υποχρέωση δεν ισχύει ούτε για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ούτε για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
  – Κατά συνέπεια επαναφέρουμε το πάγιο αίτημά μας για κατάργηση της παρ.2 του άρθρου 83 του ν.4504/2017 και συγκεκριμένα ζητάμε την πλήρη διαγραφή του εδαφίου κστ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003.

  2) Κανόνες διαφάνειας ΥΝΑΝΠ
  Πάγιο αίτημα της ΠΟΥΕΝ είναι η υπαγωγή των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΝΑNΠ στους ίδιους κανόνες διαφάνειας που υπάγεται το σύνολο των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων του κράτους, όπως αυτοί ρυθμίζονται από τον Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων.
  Ο Ν.4504/2017, δυστυχώς με πρόφαση τη διαφάνεια περιέλαβε διατάξεις τιμωρητικού χαρακτήρα με τις οποίες διαφωνήσαμε τεκμηριωμένα στη Βουλή ζητώντας να αποσυρθούν και να κληθεί η ΑΔΕΔΥ να τοποθετηθεί επί δημοσιοϋπαλληλικών θεμάτων.
  Ως εκ τούτου επανερχόμαστε και δηλώνουμε ότι επί της αρχής η Ομοσπονδία μας είναι σύμφωνη με ρυθμίσεις που προάγουν τη διαφάνεια, αλλά αυτές θα πρέπει να έχουν καθολική ισχύ στο δημόσιο και σε όσους το υπηρετούν (υπουργοί, δήμαρχοι, γενικοί γραμματείς, διοικητές, μετακλητοί εν γένει, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ), όπως ακριβώς συμβαίνει στο γαλλικό διοικητικό σύστημα στο οποίο άλλωστε έχει στηριχθεί και το ελληνικό διοικητικό σύστημα. Αντιθέτως οι διατάξεις του ν. 4504/2017 είναι μερικές, αποσπασματικές και εξαντλούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων θεσπίζοντας επιπλέον διακρίσεις για τους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΝΑΝΠ. Άλλωστε επί των εν λόγω θεμάτων αρμόδια είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, τα οποία θα πρέπει να διαβουλευτούν με την ΑΔΕΔΥ για τον προσδιορισμό του πλαισίου των όρων διαφάνειας που θα διέπουν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.
  Συγκεκριμένα θα πρέπει να καταργηθούν οι κάτωθι διατάξεις των κάτωθι άρθρων του Ν.4504/2017:

  – Άρθρο 57 «Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας»
  Τα εν θεμάτι ζητήματα ρυθμίζονται ήδη από τον κώδικα δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων (Ν.3528/2007), στον οποίο προβλέπονται εξαντλητικά τα πειθαρχικά παραπτώματα.

  – Άρθρο 109 παρ.9 και Άρθρο 113 «Ενίσχυση της Ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Τα άρθρα δεν είναι γενικής ισχύος, δηλαδή θεσπίζονται κανόνες μόνο για το ΥΝΑΝΠ, δημιουργώντας ένα επιπλέον καθεστώς διάκρισης για τους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΝΑΝΠ, σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους της υπόλοιπης δημόσιας διοίκησης.
  – Η αναφορά στον τρόπο αποχώρησης του υπαλλήλου «μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του», δεν λαμβάνει υπόψιν την περίπτωση μαζικών απολύσεων-διαθεσιμοτήτων η οποία αποτελεί ορατό κίνδυνο για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή ο υπάλληλος που κινδυνεύει να απολυθεί χωρίς δική του υπαιτιότητα από το δημόσιο, παράλληλα θα διατρέχει τον κίνδυνο της μη δυνατότητας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
  – μεγάλος αριθμός πολιτικών υπαλλήλων του υπουργείου, που δεν έχει καμία υπηρεσιακή σχέση με τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας, όπως επί παραδείγματι οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, υφίσταται αναίτιους περιορισμούς στις επαγγελματικές του επιλογές, χωρίς καμία προστιθέμενη αξία για το ελληνικό δημόσιο.
  – ο περιορισμός-ρήτρες απαγόρευσης απασχόλησης αναφέρονται εξαντλητικά και συγκεκριμένα αφορούν μόνο στις προμηθεύτριες εταιρείες του Υπουργείου, στους νηογνώμονες και στους οργανισμούς ασφάλειας, αποκλείοντας έτσι πλείστες περιπτώσεων απασχόλησης σε ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια και τα λιμενικά έργα, ναυπηγεία κτλ. Συνέπεια της διατύπωσης του άρθρου είναι να καταδεικνύονται και διαχωρίζονται από τους λοιπούς συναδέλφους τους κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων του υπουργείου με αποτέλεσμα να προσβάλλεται οι επαγγελματική τους αξιοπρέπεια.

  – Άρθρο 114 «Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
  Το άρθρο περιλαμβάνει διοικητικές ασάφειες και περιπλέκει το σύστημα ελέγχου του ΥΝΑΝΠ.
  – Συγκεκριμένα δεν θεσπίζεται πουθενά η ανεξαρτησία των ελεγκτών, αντιθέτως συνιστάται Γενική Διεύθυνση που υπάγεται στον Υπουργό και ο Επιθεωρητής Ελεγκτής υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου.
  – Δεν γίνεται σαφές γιατί χρειάζονται τόσες ελεγκτικές οργανικές μονάδες στο Υπουργείο, ενώ επιπλέον το σχήμα ελέγχου καθίσταται καφκικό και τελικώς αδιαφανές καθώς δεν προσδιορίζεται η σχέση- συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές ελέγχου τόσο του υπουργείου όσο και εν γένει του δημοσίου. Δηλαδή δεν προσδιορίζεται αν εφεξής θα έχει αρμοδιότητα ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που είναι αδέσμευτα και ανεξάρτητα όργανα, ποια θα είναι τα όρια ελέγχου και η συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου των Πολιτικών Υπαλλήλων, με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και με το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου.