Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής του άρθρου 2, το περιεχόμενο, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης ένταξης επιμέρους δράσεων στα σχέδια δράσης των ειδικών αναπτυξιακών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα όργανα συντονισμού και διαχείρισης του προγράμματος «Νέαρχος» του άρθρου 6, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Νέαρχος», η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησής τους, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης, ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το Π.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταρτίζεται και εξειδικεύεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας του άρθρου 7 και καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίησή του και την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται το Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας του άρθρου 8 και καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του και τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτού.

5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής και εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται η τήρηση και η λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 9, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις εγγραφής, τα δικαιολογητικά και τη διαγραφή των μελών του.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύεται ο σκοπός του Προγράμματος Θεσμικής Ενδυνάμωσης του άρθρου 10 και καθορίζονται το είδος των έργων, προμηθειών και μελετών που εντάσσονται σ’ αυτό, τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:58 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

  Προτείνεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Νησιωτικής Συνοχής, το οποίο θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία ενσωμάτωσης των υπό εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών, καταγράφοντας –μέσα από συγκεκριμένες παραμέτρους – τόσο τα ποσοστά σύγκλισης με τον εθνικό και ευρωπαϊκό Μ.Ο. όσο και μεταξύ των νησιών των ίδιων περιφερειακών ενοτήτων. Το εν λόγω ερευνητικό «εργαλείο» θα υποστηρίζεται από ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές κ.α. εξειδικευμένα στελέχη, λειτουργώντας ως διαρκής υποστηρικτικός μηχανισμός του Υπουργού και του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:32 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Σημαντική ολη αυτή την προσπάθεια πού γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε να βρει την θέση και την αξία της την βιωσιμότητα και ανάπτυξη των Μικρονησιωτικών μας Κοινωνιών.
  Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου
  Πρόεδρος ΔΣ
  Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών