ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ   Άρθρο 23 Καθορισμός περιοχής λιμενικής εγκατάστασης και λιμένα – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 3622/2007

Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3622/2007 (Α΄ 281) αντικαθίσταται και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 10Καθορισμός περιοχής λιμενικής εγκατάστασης και λιμένα 1. Με απόφαση του προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, μετά από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης καθεμιάς υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια αυτής, για τους σκοπούς του παρόντος, και απεικονίζονται σε συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.

 1. Με απόφαση της αρμόδιας Αρχής Ασφαλείας κάθε υπόχρεου λιμένα, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια της περιοχής του, καθώς και των παρακείμενων περιοχών, που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του, τα οποία και απεικονίζονται σε συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.».
 • 25 Νοεμβρίου 2020, 09:56 | Τσερέπα Χαρίκλεια – ΔΕΗ Α.Ε.

  ‘Σας γνωρίζουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός νησιωτικών μας Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., που με τη λειτουργία τους εξυπηρετείται η ομαλή, συνεχής και ασφαλής τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια και ανά πάσα στιγμή, νησιών στρατηγικής σημασίας και από πλευράς θέσης, ως ακριτικά νησιά και από πλευράς οικονομίας, ως τουριστικοί προορισμοί, δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις και διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (Ν. 3622/2007, Κανονισμός 725/2004 και Οδηγία 2005/65) καθώς δεν υφίσταται φυσικό αντικείμενο για τους εξής λόγους:
  1. Δε διαθέτουν λιμένα ούτε αποτελούν φορείς διαχείρισης ή λειτουργίας λιμένα ή οποιουδήποτε είδους λιμενικής εγκατάστασης.
  2. Δε διαθέτουν αντίστοιχη παράκτια λιμενική εγκατάσταση και ως εκ τούτου λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής (π.χ. λιμάνι, προβλήτα, κ.ά.) ιδιοκτησίας τους.
  3. Η τροφοδοσία τους με καύσιμο γίνεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στην ανοικτή θάλασσα χωρίς προστασία από εξωτερικά λιμενικά έργα και εκτός του γηπέδου χώρου ιδιοκτησίας τους (πχ μεμονωμένα αγκυροβόλια, ναύδετα, δέστρες, κ.ά.),
  4. Οι διατάξεις παραλαβής καυσίμου κατηγοριοποιούνται εκτός λιμενικών εγκαταστάσεων (βλ. Πίνακα Γ, Ομάδα 3η, α/α 2β της ΥΑ 2307 (ΦΕΚ 439/Β/14.02.2018) κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων).

  Σύμφωνα με τον ν. 3622/2007 ισχύει ότι (Ορισμοί):

  Άρθρο 2

  10. Λιμενική εγκατάσταση: Ο καθοριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, χώρος, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, που περιλαμβάνει αγκυροβόλια, προβλήτες και ζώνες προσέγγισης από τη θάλασσα και στον οποίο γίνεται η διασύνδεση πλοίου/λιμένα.

  […]
  12. Λιμένας: Η προσδιορισμένη περιοχή ξηράς και ύδατος, στην οποία βρίσκονται μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις, πλην στρατιωτικών, τα όρια της οποίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος και δεν συμπίπτουν κατ’ ανάγκη με τα όρια της ζώνης λιμένα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2971/ 2001, όπως ισχύει, η οποία περιλαμβάνει έργα και εξοπλισμό που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των εργασιών εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών.

  Σύμφωνα με την υπόψη διαβούλευση του ν. 3622/2007 το Άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

  «Άρθρο 10 Καθορισμός περιοχής λιμενικής εγκατάστασης και λιμένα
  1. Με απόφαση του προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, μετά από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης καθεμιάς υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια αυτής, για τους σκοπούς του παρόντος, και απεικονίζονται σε συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.
  2. Με απόφαση της αρμόδιας Αρχής Ασφαλείας κάθε υπόχρεου λιμένα, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια της περιοχής του, καθώς και των παρακείμενων περιοχών, που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του, τα οποία και απεικονίζονται σε συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.».

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και για την αποφυγή σύγχυσης σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου στο υπό τροποποίηση Άρθρο 10 του ν. 3622/2007 ως εξής:

  Πρόταση για προσθήκη νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 10:
  «3. Θαλάσσιες περιοχές στις οποίες αγκυροβολούν πλοία αρόδου αποκλειστικά για την προμήθεια υγρών καυσίμων σε παρακείμενη χερσαία εγκατάσταση (π.χ. σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) δια ποντισμένου σωλήνα, εφόσον δεν διαθέτουν χερσαίες υποδομές και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των πλοίων, δεν εμπίπτουν στην έννοια της λιμενικής εγκατάστασης ή του λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι η χερσαία εγκατάσταση εξυπηρέτησης διαθέτει σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση στην οποία περιγράφεται η διαδικασία ανεφοδιασμού.»

  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν προστεθεί αυτή η διευκρίνιση οι εν λόγω Σταθμοί θα επιβαρυνθούν με αχρείαστα κόστη (π.χ. εκπόνησης Σχεδίου ασφαλείας, κ.ά.), τα οποία αφενός δεν έχουν φυσικό αντικείμενο και αφετέρου μετακυλούν στο μέσο καταναλωτή της χώρας (όπως προβλέπεται κατά το νόμο) μέσω του μηχανισμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, καθώς πρόκειται για Σταθμούς κοινής ωφέλειας, που λειτουργούν στις Μη Διασυνδεδεμένες Νήσους’.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 09:03 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Προτεινόμενη αλλαγή
  «μετά από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης καθεμιάς υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης» ΣΕ «μετά από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης καθεμιάς υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης και με την αιτιολογημένη πρόταση των επαγγελματικών φορέων των εξυπηρετουμένων (χρηστών) αυτής»
  Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να εξαιρεί την συμμετοχή των εγγεγραμμένων φορέων των Υπομητρώων και δεί των άμεσα εξυπηρετούμενων (χρηστών). Ερχεται δε σε αντίθεση με το άρθρο 9 του παρόντος.

  Παρις Λουτριώτης
  Προεδρος
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 21:17 | Τσερέπα Χαρίκλεια – ΔΕΗ Α.Ε.

  ‘Σας γνωρίζουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός νησιωτικών μας Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., που με τη λειτουργία τους εξυπηρετείται η ομαλή, συνεχής και ασφαλής τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια και ανά πάσα στιγμή, νησιών στρατηγικής σημασίας και από πλευράς θέσης, ως ακριτικά νησιά και από πλευράς οικονομίας, ως τουριστικοί προορισμοί, δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις και διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (Ν. 3622/2007, Κανονισμός 725/2004 και Οδηγία 2005/65) καθώς δεν υφίσταται φυσικό αντικείμενο για τους εξής λόγους:
  1. Δε διαθέτουν λιμένα ούτε αποτελούν φορείς διαχείρισης ή λειτουργίας λιμένα ή οποιουδήποτε είδους λιμενικής εγκατάστασης.
  2. Δε διαθέτουν αντίστοιχη παράκτια λιμενική εγκατάσταση και ως εκ τούτου λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής (π.χ. λιμάνι, προβλήτα, κ.ά.) ιδιοκτησίας τους.
  3. Η τροφοδοσία τους με καύσιμο γίνεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στην ανοικτή θάλασσα χωρίς προστασία από εξωτερικά λιμενικά έργα και εκτός του γηπέδου χώρου ιδιοκτησίας τους (πχ μεμονωμένα αγκυροβόλια, ναύδετα, δέστρες, κ.ά.),
  4. Οι διατάξεις παραλαβής καυσίμου κατηγοριοποιούνται εκτός λιμενικών εγκαταστάσεων (βλ. Πίνακα Γ, Ομάδα 3η, α/α 2β της ΥΑ 2307 (ΦΕΚ 439/Β/14.02.2018) κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων).

  Σύμφωνα με τον ν. 3622/2007 ισχύει ότι (Ορισμοί):

  Άρθρο 2

  10. Λιμενική εγκατάσταση: Ο καθοριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, χώρος, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, που περιλαμβάνει αγκυροβόλια, προβλήτες και ζώνες προσέγγισης από τη θάλασσα και στον οποίο γίνεται η διασύνδεση πλοίου/λιμένα.

  […]
  12. Λιμένας: Η προσδιορισμένη περιοχή ξηράς και ύδατος, στην οποία βρίσκονται μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις, πλην στρατιωτικών, τα όρια της οποίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος και δεν συμπίπτουν κατ’ ανάγκη με τα όρια της ζώνης λιμένα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2971/ 2001, όπως ισχύει, η οποία περιλαμβάνει έργα και εξοπλισμό που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των εργασιών εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών.

  Σύμφωνα με την υπόψη διαβούλευση του ν. 3622/2007 το Άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

  «Άρθρο 10 Καθορισμός περιοχής λιμενικής εγκατάστασης και λιμένα
  1. Με απόφαση του προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, μετά από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης καθεμιάς υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια αυτής, για τους σκοπούς του παρόντος, και απεικονίζονται σε συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.
  2. Με απόφαση της αρμόδιας Αρχής Ασφαλείας κάθε υπόχρεου λιμένα, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια της περιοχής του, καθώς και των παρακείμενων περιοχών, που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του, τα οποία και απεικονίζονται σε συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.».

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και για την αποφυγή σύγχυσης σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου στο υπό τροποποίηση Άρθρο 10 του ν. 3622/2007 ως εξής:

  Πρόταση για προσθήκη νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 10:
  «3. Θαλάσσιες περιοχές στις οποίες αγκυροβολούν πλοία αρόδου αποκλειστικά για την προμήθεια υγρών καυσίμων σε παρακείμενη χερσαία εγκατάσταση (π.χ. σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) δια ποντισμένου σωλήνα, εφόσον δεν διαθέτουν χερσαίες υποδομές και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των πλοίων, δεν εμπίπτουν στην έννοια της λιμενικής εγκατάστασης ή του λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι η χερσαία εγκατάσταση εξυπηρέτησης διαθέτει σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση στην οποία περιγράφεται η διαδικασία ανεφοδιασμού.»

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 21:40 | Τσερέπα Χαρίκλεια – ΔΕΗ Α.Ε.

  Πρόταση για προσθήκη νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 10:
  «3. Θαλάσσιες περιοχές στις οποίες αγκυροβολούν πλοία αρόδου αποκλειστικά για την προμήθεια υγρών καυσίμων σε παρακείμενη χερσαία εγκατάσταση (π.χ. σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) δια ποντισμένου σωλήνα, εφόσον δεν διαθέτουν χερσαίες υποδομές και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των πλοίων, δεν εμπίπτουν στην έννοια της λιμενικής εγκατάστασης ή του λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι η χερσαία εγκατάσταση εξυπηρέτησης διαθέτει σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση στην οποία περιγράφεται η διαδικασία ανεφοδιασμού.»