Άρθρο 30 Μετάταξη αποσπασμένων πολιτικών υπαλλήλων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

 

Επιτρέπεται η μετάταξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του πάσης φύσεως αποσπασμένου προσωπικού της Δημόσιας Αρχής Λιμένων με την ίδια εργασιακή σχέση, κατόπιν υποβολής αίτησης μετάταξης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοση του παρόντος νόμου. Η μετάταξη διενεργείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανωτέρω αίτηση σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου του υπαλλήλου, και αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του εκάστοτε, εκ του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, αρμόδιου Υπουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η μετάταξη συντελείται αυτοδικαίως με μόνη διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’224).

  • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:29 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

    Το παρόν άρθρο ικανοποιεί αίτημα της Ομοσπονδίας μας για παροχή δικαιώματος μετάταξης στο ΥΝΑΝΠ των αποσπασμένων υπαλλήλων στην υπό κατάργηση Δημόσια Αρχή Λιμένων. Πάρα ταύτα οι έως σήμερα αποσπασμένοι υπάλληλοι στη ΔΑΛ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής μετάταξης στο ΥΝΑΝΠ, αφού ολοκληρωθεί η σύνταξη και δημοσίευση του ΠΔ που θα ρυθμίζει τη διάδοχη οργανωτική δομή της ΔΑΛ, ώστε να είναι σαφές ότι οι νέες αρμοδιότητες είναι σε συνάφεια με την επιστημονική τους εξειδίκευση. Ως εκ τούτου φρονούμε ότι για την υποβολή της αίτησης μετάταξης θα πρέπει να δοθεί περιθώριο 15 ημερών από τη δημοσίευση του ΠΔ που προβλέπεται στο άρθρο 86 παρ.2 του ν. 4676/2020.