ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   Άρθρο 21 Χρονικό περιθώριο εξόφλησης πλοηγικών δικαιωμάτων – Τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 π.δ. 287/1991

 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 287/1991 (Α’102) τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.Ταπάσηςφύσεωςδικαιώματαπουκαθορίζονταιμετοπαρόν καταβάλλονται προ του απόπλου του πλοίου ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από τον κατάπλου του εφόσον το υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει. Έως και την 31η.12.2021παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των τιμολογίων των οφειλόμενων πλοηγικών δικαιωμάτων εντός εξήντα (60) ημερών από τον κατάπλου εφόσον το υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει.»