Άρθρο 9 Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας

 

 

 1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας (εφεξής «Μητρώο»), στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική. Η εγγραφή των ως άνω φορέων στο Μητρώο έχει ως σκοπό την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και τη χαρτογράφηση και τον συντονισμό των εγγεγραμμένων φορέων, ιδίως στα πεδία της Θαλάσσιας Οικονομίας, της Γαλάζιας Οικονομίας και της Νησιωτικότητας.
 2. Το Μητρώο αποτελείται από τέσσερα (4) υπομητρώα, στα οποία δύνανται να εγγραφούν φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που σχετίζονται με έναν ή περισσότερους από τους τομείς με τους οποίους συνδέεται η Εθνική Στρατηγική ανάλογα με το αντικείμενο, τους σκοπούς, τη δομή και λειτουργία τους, και συγκεκριμένα:

α) Υπομητρώο «Ερευνητικών Φορέων», στο οποίο εγγράφονται ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα αριστείας του άρθρου 19 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) και εργαστήρια του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

β) Υπομητρώο «Εκπροσώπων Επιχειρηματικότητας», στο οποίο εγγράφονται φορείς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, καθώς και κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια ή ενώσεις επιμελητηρίων,

γ) Υπομητρώο «Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών», στο οποίο δύνανται να εγγραφούν κοινωφελή ιδρύματα, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και σωματεία ή σύλλογοι του νησιωτικού χώρου,

δ) Υπομητρώο «Δημόσιων Φορέων», στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

 1. Το Μητρώο αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με διαβαθμισμένη πρόσβαση στα εγγεγραμμένα μέλη του και λειτουργεί ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών των τεσσάρων (4) υπομητρώων.
 • 25 Νοεμβρίου 2020, 15:01 | iSea

  Στο Υπομητρώο «Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών» θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθούν και οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς αποτελούν κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών και συνεισφέρουν στα πεδία της Θαλάσσιας Οικονομίας, της Γαλάζιας Οικονομίας και της Νησιωτικότητας.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:24 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

  Στην ενότητα β) να προστεθεί στο τέλος μετά τα επιμελητήρια, «… ενώσεις ή ομίλους επιμελητηρίων»

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 09:30 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Υπομητρώο γ’
  Προτείνεται να αφαιρεθεί το «σύλλογοι»
  Δεν μπορεί να εγγραφεί πχ. σύλλογος νησιωτικής φορεσιάς σε υπομητρώο που σκοπό έχει την οικονομική ανάπτυξη ενός νησιού. Ας αποφευχθούν σύλλογοι που σκοπό θα έχουν την καθυστέρηση ή υποβάθμιση προγραμάτων οικονομικής ανάπτυξης. Επίσημοι επαγγελματικοί φορείς είναι αποδεκτοί. Τα επαγγελματικά σωματεία είναι μορφές ενώσεων που δραστηριοποιούνται για την προώθηση της επικράτησης του κράτους δικαίου, της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και εμπορευμάτων, καθώς και της προστασίας των ελευθεριών του πολίτη και των δικαιωμάτων του ανθρώπου εφόσον δικαίωμα είναι το «δικαίωμα στην εργασία και ευημερία».

  Πάρις Λουτριώτης
  Προεδρος
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:32 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Θεωρούμε πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή και στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας να συμμετάσχουν φορείς που εκπροσωπούν οσο το δυνατόν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας αλλά και μικρές με τομεακό κριτήριο. σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός να συμμετέχουν και φορείς της αλλοδαπής. Η μεταφορά τεχνογνωσίας τους μπορεί να βοηθήσει πολύ.
  Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου