Άρθρο 31 Παιδικοί σταθμοί αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής– Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4029/2011

 

 

Tο άρθρο 42 του ν. 4029/2011 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 42

Ειδικές ρυθμίσεις για ίδρυση παιδικών σταθμών και παιδικών εξοχών επ’ ωφελεία τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δικαίωμα στρατωνισμού άγαμου προσωπικού και λειτουργίας τράπεζας αίματος του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Στο άρθρο 128 του ν. 3079/2002 (Α’ 311) προστίθενται παρ. 8, 9 και 10 ως ακολούθως:

«8. Στον Πειραιά και στις περιοχές όπου έχουν την έδρα τους Λιμενικές Αρχές, δύναται να ιδρύονται παιδικοί σταθμοί, που εγκαθίστανται σε οικήματα και εγκαταστάσεις του Δημοσίου ή σε αντίστοιχους από το Δημόσιο μισθωμένους χώρους για τα τέκνα των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επιπλέον, δύναται να ιδρύονται παιδικές εξοχές για τα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. και τα τέκνα του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και θέρετρα για τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., σε οικήματα και εγκαταστάσεις του Δημοσίου ή σε αντίστοιχους από το Δημόσιο μισθωμένους χώρους. Η ίδρυση, η λειτουργία και η κατάργηση των ανωτέρω καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η δαπάνη αγοράς εξοπλισμού για την ορθή λειτουργία των ανωτέρω βαρύνει το Δημόσιο.

  1. Το άγαμο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται στρατωνισμού στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον υπάρχει η ευχέρεια, ή σε άλλα κατάλληλα οικήματα του Δημοσίου, ή σε μισθωμένα από το Δημόσιο ιδιωτικά οικήματα. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις και οικήματα, δικαιούνται να διαμένουν και έγγαμοι που η οικογένεια τους δεν διαμένει στην έδρα της Υπηρεσίας τους.

 

  1. Λειτουργούν τράπεζες αίματος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ή και σε άλλες πόλεις, εφόσον το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι τράπεζες αίματος στεγάζονται σε στρατιωτικό ή πολιτικό νοσοκομείο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η δε λειτουργία τους ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού. Το αίμα είναι προϊόν εθελοντικής αιμοδοσίας του προσωπικού του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ή ιδιωτών και χορηγείται στο εν ενεργεία προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, στα μέλη της οικογένειάς τους (γονείς, σύζυγοι και τέκνα) και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, στους συνταξιούχους του Σώματος και στα μέλη των οικογενειών τους, κατά τις παραπάνω διακρίσεις. Η διαδικασία χορήγησης του αίματος καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..».».
  • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:13 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

    Το παρόν άρθρο είναι σαφώς στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης πολιτικού και ενστόλου προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ικανοποιεί πάγιο αίτημα της ΠΟΥΕΝ.