ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   Άρθρο 20 Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4597/2019

 

 

Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) αντικαθίσταται και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Ρυθμίσεις για την τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

  1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 68 του π.δ.13/2018 (Α΄ 26), εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1/1986 (Α΄ 1) και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας. Οι εξαιρούμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Για τα υπόλοιπα νησιά, οι αρμοδιότητες της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1/1986 και του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα.
  2. 2. Το άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (Α` 1) καταργείται.».