Άρθρο 10 Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο οποίο εντάσσονται δράσεις, μελέτες και ενέργειες για τη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της θαλάσσιας οικονομίας (εφεξής «Πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης»).Το Πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης αφορά ιδίως στη χρηματοδότηση ερευνών και μελετών για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και την ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων στο πλαίσιο συμμετοχής σε διαβουλεύσεις και εισηγήσεις επί του περιεχομένου της Εθνικής Στρατηγικής ή της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του άρθρου 5.
 2. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 3. Επιλέξιμοι φορείς για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι φορείς που δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο του άρθρου 9.
 4. Για την ένταξη των επιλέξιμων φορέων στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα παρακάτω κριτήρια:

α) Η αντιπροσωπευτικότητα του φορέα σε σχέση με την εδαφική και τομεακή κάλυψη του ωφελούμενου πληθυσμού.

β) Η γνώση και η τεκμηρίωση από τον φορέα των βασικών προβλημάτων και αναγκών των περιοχών ή ομάδων που εκπροσωπεί.

γ) Η επαρκής τεκμηρίωση των παρεμβάσεων που προτείνονται από τον φορέα.

δ) Η συνάφεια αυτών με την Εθνική Στρατηγική.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:47 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

  Από τα πιο σημαντικά βήματα για να έχουμε βιώσιμη θαλάσσια οικονομία και βέβαια μικρονησιωτικές κοινωνίες. Η δημιουργία Δεικτών εχει επίσης μεγάλη βαρύτητα τόσο στην επιστημονική θεώρηση οσο και στην αξιολόγηση και εφαρμογή πολιτικών. Στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ευελπιστούμε να εξελιχθεί σε ένα δημιουργικό και παραγωγικό αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια ΚΑΙ των Μικρονησιωτικών μας κοινωνιών.
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΔΡΑΣ