ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ   Άρθρο 13 Αποβίβαση αλλοδαπών ναυτικών και εξουσιοδοτική διάταξη

 

 

 1. Αλλοδαποί ναυτικοί δύνανται να αποβιβάζονται και να εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια χωρίς να παρουσιάζονται σε σημείο διέλευσης συνόρων, εφόσον:

α) είναι εφοδιασμένοι με δελτίο ταυτότητας ναυτικού που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή διεθνών συμβάσεων, ή φυλλάδιο ναυτικού, ή πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας, ή σύμβαση εργασίας σε ισχύ,

β) αποτελούν καταγεγραμμένα μέλη πληρωμάτων πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες και προσεγγίζουν σε ελληνικούς λιμένες,

γ) περιλαμβάνονται στην κατάσταση πληρώματος του πλοίου στο οποίο ανήκουν, η οποία έχει προηγουμένως υποβληθεί στον έλεγχο των αρμοδίων Αρχών, και

δ) παραμένουν στην περιοχή λιμένα όπου ελλιμενίζεται το πλοίο στο οποίο ανήκουν ή σε γειτονικούς δήμους, με την υποχρέωση να επιστρέψουν στα πλοία αυτά.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την αποβίβαση στην ξηρά αλλοδαπών ναυτικών πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια.
 • 13 Νοεμβρίου 2020, 15:17 | Δογιβάνης Γεώργιοσ

  δ) παραμένουν στην περιοχή λιμένα όπου ελλιμενίζεται το πλοίο στο οποίο ανήκουν ή σε γειτονικούς δήμους, με την υποχρέωση να επιστρέψουν στα πλοία αυτά.

  Πρόταση:

  Λόγω του πλουραλισμού που χαρακτηρίζει πλέον τον πληθυσμό της χώρας καλό είναι αυτή η παράγραφος να περιλαμβάνει και σχετική πρόνοια για αλλοδαπούς ναυτικούς των οποίων οι οικογένειες βρίσκονται νομίμως εντός του Ελληνικού εδάφους, πρόσφυγες, αλλά μακράν του λιμένα προσέγγισης.

  Επομένως μία πρόνοια με την έννοια της επέκτασης του landing permission σε βίζα παραμονής, το χρονικό διάστημα μπορεί να προσδιορισθεί και εφόσον βεβαίως το επιτρέπουν οι χρόνοι παραμονής του πλοίου , θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

 • 12 Νοεμβρίου 2020, 09:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

  Σκόπιμο να εξετασθεί στο πλαίσιο κοινοτικού κεκτημένου αν στην έννοια του αλλοδαπού ναυτικού εντάσσονται και οι ναυτικοί υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ.

  Εξίσου σκόπιμο θεωρώ να συμπεριληφθεί διατύπωση στη διάταξη ώστε να διευκρινίζεται ότι σκοπός της αποβίβασης είναι η ολιγόωρη παραμονή για λόγους αναψυχής.