ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΑΦΗ   Άρθρο 25 Επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής, μετατροπής και συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών και εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρων 14 και 16α ν. 2971/2001

 

 

 

Στο ν. 2971/2001 (Α’285) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στην παρ. 2 του άρθρου 14 προστίθεται περ. (θ) και η παρ. 2 του άρθρου 14 το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 14

Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων

 

1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, είναι δυνατή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 6, η χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς. Τοπικά χωρικά σχέδια και θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α΄101), λαμβάνονται υπόψη μετά την έγκρισή τους. Η παραχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει και την απλή χρήση του αιγιαλού της παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών. Το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις του παρόντος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Ειδικά για λιμενικές τουριστικές υποδομές και επιχειρήσεις η παραχώρηση γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στους τουριστικούς λιμένες που εμπίπτουν στο άρθρο 29 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118).  2. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 1, 6, 7, 8, 9 και 10, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού ιδίως για:  α) Σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, εφόσον τα έργα εκτελούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.  β) Ναυταθλητικά έργα με βάση μελέτες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  γ) Έργα ανάπλασης του άρθρου 8 του ν. 2508/1997 (Α΄124) που εκτελούνται από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..  δ) Ερευνητικούς σκοπούς.  ε) Έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών που λειτουργούν νόμιμα. στ) Την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή προβλητών και κρηπιδωμάτων, την εγκατάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών μέσων παντός είδους, ήτοι μεταφορικών ταινιών, γερανών, αγωγών μεταφοράς υγρών φορτίων και λοιπών συναφών συστημάτων ή άλλων έργων, τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν τη μεταφορά φορτίων ή εφοδίων, που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργητικές, βιομηχανικές, εξορυκτικές, ναυπηγοεπισκευαστικές, που λειτουργούν νόμιμα σε ακίνητα επί των οποίων οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα χρήσης με βάση εμπράγματη ή ενοχική σχέση και έχουν κατασκευάσει τις κύριες εγκαταστάσεις τους. Η κατασκευή των έργων, στο πλαίσιο της ανωτέρω παραχώρησης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τηρουμένων των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και των οικείων διατάξεων για τους λιμένες. Η κατασκευή των έργων του παρόντος δεν μπορεί να αρχίσει αν προηγουμένως δεν κατατεθεί η απόφαση παραχώρησης στην αρμόδια λιμενική αρχή. Τα έργα ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας, χωρίς καμία υποχρέωσή του για αποζημίωση ή για καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησής τους στον ιδιώτη. Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με την πράξη παραχώρησης και την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ανεξάρτητα από το αν αυτό συνορεύει με τη ζώνη του αιγιαλού ή της παραλίας.  ζ) Την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων υποδομής προοριζομένων να εξυπηρετούν την εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε μορφής από συγκοινωνιακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.  η) Την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στις οποίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση σταθμού Α.Π.Ε. με το σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση των έργων της παρούσας παραγράφου, η απόφαση περί παραχώρησης του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αφορά το χερσαίο τμήμα της χώρας, νησιά ή βραχονησίδες. Είναι δυνατή η παραχώρηση και για την κατασκευή λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για έργα ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς ή το Δίκτυο, αλλά και για έργα Διασύνδεσης Νήσων με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς, τα οποία θα εξυπηρετούν και την αύξηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. και γενικά οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται στην Α.Ε.Π.Ο. ως συνοδό έργο, συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης. Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παρ. 6 έως 10, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. του σταθμού Α.Π.Ε. ή του έργου διασύνδεσης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έργα, για τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων χαρακτηρίζονται ως συνοδών έργων από την Α.Ε.Π.Ο.. Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει αμελλητί και πάντως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση σ’ αυτήν της αίτησης και της Α.Ε.Π.Ο., την αίτηση στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού και στο Γ.Ε.Ν., εκτός αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι γνωμοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των γνωμών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριών (3) μηνών από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης.

 

θ) Έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων (καρνάγια-ταρσανάδες) ναυπήγησης, μετασκευής, επισκευής και συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών μήκους όχι μεγαλύτερου των σαράντα (40) μέτρων. Τα έργα αφορούν στην εκτέλεση εργασιών, καθώς και στην εναπόθεση σκαφών, πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία τους.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 25 δεν εφαρμόζονται για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στον εθνικό θαλάσσιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 6Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129). 3. Στα έργα, τα οποία μπορεί να εκτελεστούν για την επιδίωξη των σκοπών των παρ. 1 και 2, περιλαμβάνονται: α) η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, β) η τοποθέτηση ναυδέτων εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα, γ) η τοποθέτηση πλωτών προβλητών και εξεδρών και δ) η πόντιση τεχνητών υφάλων.  Στα κύρια τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα`, ββ`, δδ` της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α` 155) επιτρέπεται η εκτέλεση των έργων της παρούσας. 4. α) Η εκτέλεση προσωρινών ή μόνιμων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δημόσια Κτήματα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968, καθώς και στον συνεχόμενο ή παρακείμενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. β) Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται επταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, αναπληρούμενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της, να υποβοηθείται στο έργο της από εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. δ) Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση γνώμης προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλεσης έργων της περ. α΄, κατόπιν υποβολής του φακέλου και των μελετών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. ε) Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρμόδιους φορείς. 5. Η παραχώρηση ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης του φορέα/της επιχείρησης, παύει δε αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, όταν παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο η άδεια αυτή. 6. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιέχει: α) ακτομηχανική μελέτη θεωρημένη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον αυτή απαιτείται από το είδος του έργου, β) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011, ή, κατά περίπτωση, την απόφαση έγκρισης υπαγωγής σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του ν. 4014/2011, γ) την εγκεκριμένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας οριστική μελέτη του έργου, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της παρ. 8, εκτός αν αυτές έχουν ήδη δοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δ) την οριογραμμή του αιγιαλού και τα ακριβή όρια του ζητούμενου χώρου επί των υποβάθρων του άρθρου 4 ή σε τοπογραφικά διαγράμματα των προδιαγραφών της παρ. 6 του άρθρου 4 και πρόσφατες αεροφωτογραφίες, ε) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ανταλλάγματος της παραχώρησης. ζ) έγκριση ή γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έγκρισης ή γνωστοποίησης αυτής πριν από την παραχώρηση του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης ή κοίτης πλεύσιμου ποταμού, εκδίδεται η απόφαση περί παραχώρησης, αλλά τελεί υπό τον όρο έκδοσης της εν λόγω άδειας ίδρυσης ή εγκατάστασης μέσα σε ένα (1) έτος από την παραχώρηση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί τελικά η άδεια για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης, ανακαλείται αυτοδικαίως η παραχώρηση και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. 7. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αν δεν προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση, για την παραχώρηση διατυπώνουν τη γνώμη τους και οι εξής συναρμόδιοι φορείς: α) το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, β) το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε βιομηχανικές μονάδες, γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και σε επιχειρήσεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών, δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έργα σε λιμένες, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποταμούς, καθώς και για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου με σκοπό την προστασία επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και για την ίδρυση και εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του, ε) το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζ) το Υπουργείο Τουρισμού, η) το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι γνώμες αυτές διατυπώνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου, διαφορετικά η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. 8. Για την έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η τελευταία γνώμη δεν διατυπώθηκε κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ανωτέρω γνώμες διατυπώνονται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή σε αυτούς πλήρους φακέλου. 9. Η Κτηματική Υπηρεσία, μετά τη διενέργεια αυτοψίας, υποχρεούται να συντάσσει προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κατάθεση σε αυτήν της αίτησης και του πλήρους φακέλου, εισηγητική έκθεση στην οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα της παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 16Α. 10. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την παραλαβή της εισηγητικής έκθεσης και του φακέλου, προβαίνει στη σύνταξη σχεδίου απόφασης παραχώρησης. 11. α) Η επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των παρ. 1, 2 και 3, στις οποίες περιλαμβάνονται και η μερική ή ολική αντικατάσταση τμημάτων τους σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου ή των γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και δεν τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο., που έχει χορηγηθεί για το συνολικό έργο για το οποίο πρόκειται να γίνει η αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση και δεν απαιτείται νέα απόφαση παραχώρησης της παρ. 1. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης απαιτείται η σύνταξη τεχνικής μελέτης εγκεκριμένης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον προ δεκαπέντε (15) ημερών στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, στη Λιμενική Αρχή, καθώς και στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία. β) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση των όρων παραχώρησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 29. γ) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση της σχετικής τεχνικής μελέτης, η αρμόδια Λιμενική Αρχή επιβάλλει πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με την απόκλιση από τη μελέτη, με την επιφύλαξη αυστηρότερων προστίμων που μπορεί να επιβληθούν για παραβίαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον, εκδίδεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία πρωτόκολλο κατεδάφισης και επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα αυτών κατάσταση. δ) Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβλημα στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής, η επέμβαση για αποκατάσταση της βλάβης γίνεται ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής από τον επιβλέποντα το έργο. 12. Ειδικά για κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών (συνοδές εγκαταστάσεις), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), αναστέλλεται από την ημερομηνία υπαγωγής η έκδοση και εκτέλεση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και πρωτοκόλλου κατεδάφισης, καθώς και η έκδοση Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, που αφορά το διάστημα μετά την ημερομηνία υπαγωγής. Η παραχώρηση χρήσης των χώρων αυτών δεν κωλύεται σε αυτή την περίπτωση και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη των παραχωρησιούχων. Ομοίως, είναι δυνατή η παραχώρηση για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Εφόσον μετά την παρέλευση της διετούς προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζεται σε αυτό, η αναστολή της λήψης των μέτρων προστασίας παύει και αυτά επιβάλλονται, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 13. Έργα καθαρισμού – αποκατάστασης λειτουργικών βαθών, όπως προβλέπονται από τη μελέτη κατασκευής των λιμενικών εγκαταστάσεων, που καθίστανται αναγκαία εξαιτίας προσχώσεων που προέρχονται από απώλειες φορτοεκφορτώμενου υλικού, αλλά και άλλες αιτίες, ιδίως, συσσώρευση φερτών υλών, προσαμμώσεις, που οφείλονται σε θεομηνίες ή εξελίσσονται μέσω φυσικών διεργασιών, επιτρέπονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων), εφόσον δεν έχει δοθεί κατά τη διαδικασία της λιμενικής εγκατάστασης. Στην ανωτέρω απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζεται και ο τρόπος διάθεσης του υλικού, που αποκομίζεται από τον καθαρισμό του πυθμένα της θάλασσας. Άδειες κατασκευής και χρήσης λιμενικών έργων που έχουν χορηγηθεί ισχύουν και για όλες τις παραπάνω εργασίες. Για την έναρξη των εργασιών απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. 14. Εφόσον ο παραχωρησιούχος συμφωνεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση των έργων και των εγκαταστάσεων της περ. στ΄ της παρ. 2 και από τρίτες, εκτός από τον παραχωρησιούχο, επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα, για ορισμένο χρονικό διάστημα και πάντως όχι μεγαλύτερο της τριετίας και για σκοπούς που προβλέπονται από τις παρ. 1, 2 και 3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από προσκόμιση τεχνικής έκθεσης από τον αιτούντα και διατύπωση γνώμης από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Οι πιο πάνω γνώμες χορηγούνται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος. Στην απόφαση υπολογίζεται και το αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 16Α, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύμφωνα με της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγματος ανακαλείται η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας. 15. Το αντάλλαγμα χρήσης για την παραχωρούμενη έκταση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, εκτός αν συντρέχει απαλλαγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15. Το αντάλλαγμα βεβαιώνεται με πράξη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύμφωνα με της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγματος και παρόδου τριών (3) μηνών από την καθυστέρηση μιας δόσης του καθορισθέντος ανταλλάγματος, ο παραχωρησιούχος εκπίπτει αυτοδίκαια από την παραχώρηση. Για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την παραχώρηση εκδίδεται πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Ειδικά για τις περιοχές στις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4519/2018 (Α΄ 29), ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από το αντάλλαγμα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω Φορέων, απαγορευομένης ρητώς της μεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού του σε άλλους φορείς, ταμεία ή νομικά πρόσωπα. 16. Τα έργα του παρόντος άρθρου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας, χωρίς καμία υποχρέωσή του για αποζημίωση ή καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησης του κατασκευαστή και χρήστη τους. Η χρήση των έργων μπορεί να παραχωρείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, με αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, για ορισμένο χρόνο. Είναι δυνατή η παραχώρηση των έργων για ορισμένο χρόνο σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς, αν για τη συνήθη χρήση τους ο φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγμα. 17. α) Επιτρέπεται η παραχώρηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για την εκτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, ακόμα και αν στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. β) Στην υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη του προς κατασκευή έργου πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία απαιτούμενης αποκατάστασής του στην περίπτωση που τα υφιστάμενα παράνομα έργα δεν αδειοδοτηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 18. Διατάξεις που αφορούν την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, σύμφωνα με τις οποίες είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας και από τις αρμόδιες για την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων ή και άλλες αρχές εξακολουθούν να ισχύουν. 19. Η εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη συλλογή απαραίτητων επιστημονικών στοιχείων προς τεκμηρίωση μελετών λιμενικών έργων, επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

 

β) Στην παρ. 3 του άρθρου 16Α προστίθεται περ. η’ και το άρθρο 16Α διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 16Α

Αντάλλαγμα χρήσης – αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης

 

1. Το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού για τις χρήσεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α, 14 και 16, καθώς και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης των χώρων αυτών, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την παραχώρηση οργάνου με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Τ.Β. = Τιμή Βάσης.

Ε.Δ. = Είδος Δραστηριότητας.

Ε.Χ. = Εμβαδόν Χώρου.

 

 1. Η Τιμή Βάσης για κάθε γεωγραφική περιοχή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για τον καθορισμό της τιμής βάσης λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές και μισθωτικές αξίες των πλησιέστερων ακινήτων εκάστης γεωγραφικής περιοχής.

 

 1. Το Είδος Δραστηριότητας διαιρείται στις εξής κατηγορίες:

 

α) Απλή χρήση (ομπρέλες – ξαπλώστρες, καντίνες, μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής κ.λπ.).

 

β) Απλή χρήση με μηχανοκίνητα μέσα αναψυχής.

 

γ) Απλή χρήση των παρ. 8, 9, 11 και 13 του άρθρου 13Α (πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαμήλιες τελετές, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, λήψεις με οπτικοακουστικά μέσα, ερευνητικοί σκοποί).

 

δ) Απλή χρήση των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 13Α (φουσκωτά θαλάσσια μέσα αναψυχής, υδατοκαλλιέργειες).

 

ε) Έργα των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 (έργα κοινής ωφέλειας, ναυταθλητικά, ανάπλασης, εξυπηρέτησης ερευνητικών σκοπών).

 

στ) Έργα της περ. ε΄ του άρθρου 14 (Υδατοκαλλιέργειες) και της παρ. 3 του άρθρου 14 (υποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια, ναύδετα κ.λπ.).

 

ζ) Έργα του άρθρου 11 και των περ. στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 (έργα και εγκαταστάσεις που εκτελέστηκαν ύστερα από σύμβαση με το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ., τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τους Ο.Τ.Α. ή με βάση αναπτυξιακούς νόμους, καθώς και έργα λιμενικά, συγκοινωνιακά, Α.Π.Ε. κ.λπ.).

 

η) Χρήση της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 (ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις παραδοσιακών σκαφών).

 

 1. Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε Είδους Δραστηριότητας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο μαθηματικός τύπος από τον οποίο θα προκύπτει το αντάλλαγμα χρήσης με βάση τα προηγούμενα κριτήρια και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του. Το αντάλλαγμα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ειδικά για τις χρήσεις του άρθρου 14 αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία. Το αντάλλαγμα που προκύπτει από το παρόν άρθρο στις περιπτώσεις των δημοπρασιών αποτελεί την τιμή εκκίνησης.».
 • 25 Νοεμβρίου 2020, 15:28 | Ελένη Δελώτη

  Οι τροποποιήσεις του άρθρου 14, βάσει των οποίων θα επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η απευθείας παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, για ενεργειακούς και εξορυκτικούς σκοπούς, πρέπει άμεσα να αποσυρθούν, δεδομένου ότι είναι αντισυνταγματικές και πρόκειται να πλήξουν σοβαρά το ιδιαίτερο και μοναδικό κάλλος της νησιωτικής μας χώρας, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημαντικότατη διαχρονική πηγή εσόδων για το ελληνικό κράτος και τους κατοίκους του.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 14:27 | Δήμαρχος Τήνου

  Όπως προκύπτει από τις «πηγές», το άρθρο 14 του ν. 2971/2001, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 25 του υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου [στο εξής ΣΝ], έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα με πληθώρα διατάξεων. Από τις πιο πρόσφατες μόνο, αναφέρω ενδεικτικά το άρθρο 33 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄ 65/24.04.2019), το άρθρο 55 § 2 του ν. 4676/2020 (ΦΕΚ Α 67/19.03.2020), το άρθρο 44 του ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101/24.05.2020) και το άρθρο 84 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α 136/17.07.2020).
  Ως προς τα ζητήματα που αφορούν ειδικά τον (νησιωτικό) Δήμο Τήνου:
  1. Με το άρθρο 25 του υπό διαβούλευση ΣΝ δεν προτείνονται θεαματικές μεταβολές. Δεν αντικαθίστανται ιδίως οι (ούτως ή άλλως «προβληματικές») διατάξεις των παραγράφων 1, 2 (ιδίως η περ. η΄), 6, 7 και του άρθρου 14 του ν. 2971/2001. Δηλαδή, τα εύλογα ερωτηματικά και προβλήματα που τίθενται προκύπτουν από τις ήδη ισχύουσες διατάξεις.
  2. Το κακό αρχίζει από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, του οποίου δεν προωθείται τροποποίηση, η οποία προβλέπει τα εξής: α) Ότι είναι δυνατή η «παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθμένα»• β) Ότι η παραχώρηση αυτή μπορεί να γίνει (προφανώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις) «για την «εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις»• γ) Ότι η παραχώρηση αυτή «γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών»• δ) Και ότι η παραχώρηση «μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών».
  3. Ήδη, η παράγραφος αυτή δημιουργεί προβλήματα και εμπλοκές, ιδίως με την προβλεπόμενη «αρμοδιότητα» του Υπουργού Οικονομικών (τώρα γίνεται αρμόδιο του «αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών»), σε συνδυασμό με τις «δραστηριότητες» στις οποίες αναφέρεται. Ειδικότερα, πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά και διεξοδικά η συμβατότητά τους ή μη προς τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ, αλλά και η συμβατότητά τους προς τη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 102 του Συντάγματος.
  4. Οι δε κρίσιμες διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, οι οποίες περιέχονται στους «συγκριτικούς πίνακες» που επισυνάπτονται, περιέχουν πολλές επιπλέον αμφιλεγόμενες ρυθμίσεις, τόσο από τη σκοπιά του πεδίου εφαρμογής τους και των «δραστηριοτήτων» ή «επιχειρήσεων» στις οποίες αναφέρονται, όσο και από τη σκοπιά των προϋποθέσεων και ιδίως της διαδικασίας «εγκρίσεων» και «αδειοδοτήσεων» που προβλέπουν.
  Φοβάμαι ότι, και με τις ισχύουσες ήδη διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, αφαιρούνται αρμοδιότητες από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται τόσο ο κοινός νόμος (ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων πρώτος και καλύτερος) όσο και το άρθρο 102 του Συντάγματος. (Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει διεξοδικός έλεγχος ως προς το θέμα αυτό).
  5. Η παραβίαση εκδηλώνεται χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, κατά τις οποίες η αποφασιστική αρμοδιότητα των Δήμων, μετατρέπεται σε μία απλή (άχρωμη, άοσμη και τελικώς αμελητέα) «γνώμη» των Δημοτικών Συμβουλίων, παρά το γεγονός ότι η απόφαση που θα εκδοθεί τελικά από «το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών» (!!!) θα καταστήσει «νόμιμη» την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα και όσων ακόμη προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, αλλά και αδειοδότησης «συνοδών έργων» κ.λπ. που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις τους. Έχουμε καεί από παρόμοιες άστοχες διαδικασίες «αδειοδοτήσεων» και τις έχουμε υποστεί στο πετσί μας.
  Δ. Ενόψει όλων των παρατηρήσεων που προηγήθηκαν, η πρόταση έχει ως εξής:
  1. Πρέπει να ζητηθεί επέκταση (σε χρόνο και σε βάθος) της διαβούλευσης και επεξεργασίας του επίμαχου ΣΝ, με στόχο την εξυγίανση και αναμόρφωση του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, ώστε να ανταποκρίνεται στο προαναφερθέν πλαίσιο νομιμότητας, το οποίο άλλωστε επιβάλλεται από το Σύνταγμα της Χώρας μας.
  2. Μεταξύ άλλων, πρέπει να προβλεφθεί, ότι οι Δήμοι (παράκτιοι ή νησιωτικοί), με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους, θα αποφασίσουν προηγουμένως για τους χώρους, εντός της εδαφικής επικράτειάς τους, στους οποίους θα επιτρέπονται (και στο μέτρο που θα επιτρέπονται) δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (: «προέγκριση χωροθέτησης») και ότι μόνο στη συνέχεια και μόνο για τους χώρους αυτούς θα μπορεί να κινηθεί διαδικασία αδειοδοτήσεων για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 «παραχωρήσεις δικαιωμάτων χρήσης».
  3. Σε κάθε περίπτωση, εντελώς επικουρικά και αν γίνει επίκληση άμεσης και επιτακτικής ανάγκης για το συγκεκριμένο «νομοθετικό έργο», να προβλεφθεί η υποχρεωτική λήψη προηγούμενης «σύμφωνης γνώμης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου», σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, στις οποίες μέχρι σήμερα γίνεται λόγος για παρόμοια απλή «γνώμη».

  Γιάννης Α. Σιώτος
  Δήμαρχος Τήνου

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:14 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

  Σε ότι αφορά στην παράγραφο θ)( Έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων (καρνάγια-ταρσανάδες) ναυπήγησης, μετασκευής, επισκευής και συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών μήκους όχι μεγαλύτερου των σαράντα (40) μέτρων) προτείνουμε την ενίσχυση από το κράτος, της ίδρυσης και της δραστηριότητας τέτοιων επιχειρήσεων που αναδεικνύουν την παραδοσιακή ναυπηγική, διασώζοντας κομμάτια της ζωντανής ναυπηγικής ιστορίας της χώρας μας. Με την παροχή κινήτρων, ειδικών φορολογικών κλπ ελαφρύνσεων κ.α.
  Σε ότι αφορά στην πραγματοποίηση έργων, θεωρούμε πως είναι αναγκαία η αυστηροποίηση των μέτρων για τους παραβάτες των νομοθετικών πλαισίων, των περιβαλλοντικών και λοιπών όρων. Επίσης, καλό θα ήταν σε κάθε έργο να προβλέπεται ως ελάχιστη «επιστροφή» προς την κοινωνία και τους πολίτες, ένα ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης του έργου, το οποίο θα αποδίδεται προς τον οικείο δήμο προκειμένου να χρησιμοποιείται (αυστηρά) για κοινωφελείς σκοπούς (αθλητισμό, τρίτη ηλικία, παιδικούς σταθμούς, απόρους κ.α.).
  Με το ίδιο σκεπτικό, η απορρόφηση ενός σημαντικό ποσοστού τεχνικού, εργατικού και στελεχιακού δυναμικού από τον οικείο δήμο ή περιφέρεια, θα συνέβαλε στην μείωση της ανεργίας της περιοχής, συμβάλλοντας στην βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών δεικτών της. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί όρο της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 10:50 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ – ΔΕΗ ΑΕ

  η) Την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στις οποίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση σταθμού Α.Π.Ε. με το σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση των έργων της παρούσας παραγράφου…..
  Στην παράγραφο «η» μπορεί να προστεθεί στο τέλος :
  » Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για τα συνοδά έργα των Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας των μη διασυνδεδεμένων νησιών για λόγους ενεργειακής ασφάλειας των νησιών αυτών.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 10:36 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ – ΔΕΗ ΑΕ

  Στην παράγραφο «η» μπορεί να προστεθεί στο τέλος :
  » Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για τα συνοδά έργα των Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας των μη διασυνδεδεμένων νησιών για λόγους ενεργειακής ασφάλειας των νησιών αυτών».

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 09:21 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Προτείνεται 1. «στ) Την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή προβλητών και κρηπιδωμάτων,…» ΣΕ «στ) Την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή σταθερών ή πλωτών προβλητών και κρηπιδωμάτων ή πλωτών κυματοθραυστών,…» 2. Να τροποποιηθεί η ΥΑ 8220/131/14/2014 στα εξής σημεία
  Αρθρο 2 παραγρ. 2 «δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού εφ’οσον βρίσκεται εντός προστατευμένου όρμου»
  παραγρ 3 «χωρίς χρονική περίοδο με μόνη προυπόθεση την καταβολή του προσδιορισθέντος οικονομικού ανταλλάγματος.»
  Αρθρο 4 παραγρ.γ κατάργηση. Δεν μπορεί υπάρχει οικονομικό και λειτουργικό όφελος της επένδυσης με χρονικό ορίζοντα εποχιακό.
  Αρθρο 8 Επειδή το Δημόσιο συμφέρον έχει ευρεία έννοια (Δημόσια Τάξη, Αμυνα, Υγεία, Εκπαιδευση, Περιβάλλον) θα πρέπει να διαχωριστεί απο το Δημοσιονομικό συμφέρον ΡΗΤΑ όσον αφορά την αιτιολόγηση της απομάκρυνσης μιας πλωτής εγκατάστασης.
  Στην ίδια παραγραφο «Τα έργα ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας, ΧΩΡΙΣ καμία υποχρέωσή του για αποζημίωση ή για καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησής τους στον ιδιώτη.» Αυτή η περιγραφή ουσιαστικά καταργεί ό,τι προσπαθεί η νομοθετική ρύθμιση για την οικονομική ανάπτυξη. Ασχέτως καθεστώτος ιδοκτησίας Δημόσιου ΡΗΤΑ θα πρέπει να προσδιορίζονται ΜΟΝΟΝ λόγοι Αμυνας, Δημόσιας ασφάλειας ή Περιβαλλοντικοί. Οι Δημοσιονομικοί λόγοι εμπίπτουν στην δικαστική διοικητική διαδικασία.Αρα για όποιο άλλο λόγο θα πρέπει να προβλέπεται η αποζημίωση. Το Κράτος οφείλει να σέβεται τους επενδυτές.
  Παραγ. θ) «Έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων (καρνάγια-ταρσανάδες) ναυπήγησης, μετασκευής, επισκευής και συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών μήκους όχι μεγαλύτερου των σαράντα (40) μέτρων. Τα έργα αφορούν στην εκτέλεση εργασιών, καθώς και στην εναπόθεση σκαφών, πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία τους.»
  Προτείνεται: « Έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων (καρνάγια-ταρσανάδες) ναυπήγησης, μετασκευής, επισκευής και συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών καθώς και πλαστικών σκαφών αναψυχής ή μεταλλικών μήκους όχι μεγαλύτερου των σαράντα (40) μέτρων. Τα έργα αφορούν στην εκτέλεση εργασιών, καθώς και στην εναπόθεση σκαφών, πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία τους.»
  Δινεται η δυνατότητα ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης στην μονάδα και ανάπτυξης θέσεων ειδικευμένης εργασίας.

  Πάρις Λουτριώτης
  Πρόεδρος
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 21:46 | Αλέξανδρος Δημητριάδης

  Καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες Ελληνικών Παραδοσιακών σκαφών αδυνατούν να χαρακτηρίσουν τα σκάφη τους ως «Παραδοσιακά πλοία» του Ν. 4256/2014 με την τυπική διαδικασία για λόγους γραφειοκρατικούς, προσβασιμότητας, κοινωνικούς και οικονομικούς, τα ΔΛΤ δεν νομιμοποιούνται να τα χρεώνουν ως Παραδοσιακά Πλοία σύμφωνα με την 81221/29/2014 Κ.Υ.Α. «Αναπροσδιορισμού δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμιών». Ως άμεσο αποτέλεσμα τα λιμενικά τέλη για τα μη τυπικώς χαρακτηρισμένα Παραδοσιακά Πλοία είναι υψηλά, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την διατήρηση και συντήρησή τους. Καλό θα ήταν να προβλεφθεί η δυνατότητα των ΔΣ των ΔΛΤ να υπαγάγουν με απόφασή τους παραδοσιακά σκάφη στην κατηγορία των Παραδοσιακών Πλοίων της παραπάνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α. ώστε να είναι δυνατή η χρέωση με τα αντίστοιχα μειωμένα τέλη ελλιμενισμού ακόμα και για σκάφη που τυπικά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «Παραδοσιακά πλοία» του Ν. 4256/2014.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Πόρου,
  Αλέξανδρος Ν. Δημητριάδης

 • Παρ. 7 περίπτωση δ) προτείνεται η αναδιατύπωση ως εξής:
  «7. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αν δεν προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση, για την παραχώρηση διατυπώνουν τη γνώμη τους και οι εξής συναρμόδιοι φορείς: […] δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έργα σε λιμένες σε λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποταμούς, καθώς και για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου με σκοπό την προστασία επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και για την ίδρυση και εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του».
  Παρ. 8 προτείνεται η μείωση της προθεσμίας ως εξής:
  «8. Για την έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η τελευταία γνώμη δεν διατυπώθηκε κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ανωτέρω γνώμες διατυπώνονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή σε αυτούς πλήρους φακέλου».
  Παρ. 9 προτείνεται η μείωση της προθεσμίας ως εξής:
  «9. Η Κτηματική Υπηρεσία, μετά τη διενέργεια αυτοψίας, υποχρεούται να συντάσσει προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατάθεση σε αυτήν της αίτησης και του πλήρους φακέλου, εισηγητική έκθεση στην οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα της παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 16Α».
  Παρ. 10 προτείνεται η μείωση της προθεσμίας ως εξής:
  «10. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή της εισηγητικής έκθεσης και του φακέλου, προβαίνει στη σύνταξη σχεδίου απόφασης παραχώρησης».

   Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 16Α Στην παρ. 3 του άρθρου 16Α ΌΠΟΥ προστίθεται περ. η’ ως εξής:
  «Άρθρο 16Α Αντάλλαγμα χρήσης – αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης
  «1. Το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού για τις χρήσεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α, 14 και 16, καθώς και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης των χώρων αυτών, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την παραχώρηση οργάνου κατόπιν της γνώμης του οικείου Δήμου με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: […]».
  «2. Η Τιμή Βάσης για κάθε γεωγραφική περιοχή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν της γνώμης του οικείου Δήμου. Για τον καθορισμό της τιμής βάσης λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές και μισθωτικές αξίες των πλησιέστερων ακινήτων εκάστης γεωγραφικής περιοχής».

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 13:20 | Χριστόφορος Κοροβέσης

  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ όλων των σκανδαλωδών τροποποιήσεων του Άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α’285) που δεν αφορούν τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη!
  Η χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού για ενεργειακούς, εξορυκτικούς ή άλλους σκοπούς, καθώς και για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.),
  είναι απαράδεκτη και αντισυνταγματική, και ενάντια στον ίδιο τον ν. 2917/2001 Άρθρο 2 που ορίζει σαφώς ότι «Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται.»

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 16:41 | Άγγελος Ανδρουλιδάκης

  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ όλων των σκανδαλωδών τροποποιήσεων του Άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α’285) που δεν αφορούν τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη!

  Η χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού για ενεργειακούς, εξορυκτικούς ή άλλους σκοπούς, καθώς και για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.),
  είναι απαράδεκτη και αντισυνταγματική, και ενάντια στον ίδιο τον ν. 2917/2001 Άρθρο 2 που ορίζει σαφώς ότι «Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται.»

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 11:15 | Ζολώτας Ευστράτιος

  Με πρόσχημα τα παραδοσιακά σκάφη δημιουργείτε ένα πλαίσιο με το οποίο θα καταστραφεί ότι έχει απομείνει από μη-εκμεταλλεύσιμο αιγιαλό. Είναι φωτογραφικές οι διατάξεις για την δημουργία και νομιμοποίηση όλων των παράνομων κατασκευών που στο όνομα του τουρισμου έχουν χτιστεί σε παραλίες αλλά και σε αιγιαλούς κοντά σε πολυτελείς κατοικίες κατά παράβαση και της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

  Παρακαλώ για την απόσυρση του άρθρου.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 20:24 | Γιάννης Βιδάλης

  Παρακαλώ για την απόσυρση του άρθρου! Ο αιγιαλός πρέπει να είναι ελεύθερος. Έχετε καταστρέψει όλα τα βουνά. Τώρα θα καταστρέψετε και τον αιγιαλό στο όνομα της δήθεν πράσινης ανάπτυξης;

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 10:53 | Βασίλειος Χαντζιάρας

  Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία πράσινη και δίκαιη ανάπτυξη, την εθνική στρατηγική εξηλεκτρισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την προστασία του ιδιαίτερου παραδοσιακού χαρακτήρα και του περιβάλλοντος των μικρών νησιών προτείνεται η ενσωμάτωση στο νόμο διατάξεων που ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τις τεχνολογίες υβριδικής ή αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης των πλοίων.
  Συγκεκριμένα προτείνεται στο άρθρο 6, οι στόχοι (α) και (β) να αναφέρονται ως
  «α) την οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των βασικών υποδομών τους»
  «β) την ανάπτυξη ποιοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών και τουρισμού»
  και ο τομέας (γ) δημόσιου έργου που χρηματοδοτείται να περιγραφεί ως
  «(γ) έργα παραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας»

 • 13 Νοεμβρίου 2020, 14:27 | Δογιβάνης Γεώργιοσ

  Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων

  1.Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, είναι δυνατή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 6, η χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του … πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας ….

  Πρόταση:

  Στην ανωτέρω παράγραφο και το ενδιαφερόμενο τμήμα αυτής, προτείνεται η σχολαστικότερη προσέγγιση αυτού αφού οι εξορυκτικές επενδύσεις που συνδέονται με τον πυθμένα και το υπέδαφος αυτού κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε διεθνές επίπεδο.

  ( δεν αναφέρομαι σε υδρογονάνθρακες αλλά στην εξόρυξη μεταλλευμάτων απο τον πυθμένα και το υπέδαφος αυτού)

  Ευχαριστώ!