ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)   Άρθρο 15 Χορήγηση προκαταβολής εξόδων υπεράσπισης στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4256/2014

 

 

Η παρ. 2 του άρθρου  46 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται και το άρθρο 46 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 46

Ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

1.α. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον:

αα. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο, να αποφασίσει επ΄ αυτής, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και

ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την, ενώπιον του δικαστηρίου, διαδικασία.

β. Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

2.α. Στους αναφερόμενους στην παρ. 1 δύναται να χορηγείται προκαταβολή του συνόλου των εξόδων στα οποία υποβάλλονται για υπεράσπισή τους σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, εφόσον:

αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την ιδιότητα του εναγομένου για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,

αβ. δεν έχει διαπιστωθεί από περατωθείσα  Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από τις πράξεις ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκονται ή ενάγονται.

β. Τα έξοδα καλύπτουν και την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών,

γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του στελέχους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και βαρύνει τις πιστώσεις του  Τακτικού  Προϋπολογισμού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

δ. Σε περίπτωση έκδοσης:

δα. αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω στελέχους ή διαπίστωσης από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκεται ή ενάγεται το ως άνω στέλεχος, το συνολικό ποσό του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επιστρέφεται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από την μισθοδοσία του στελέχους, εφόσον αυτό μισθοδοτείται ακόμα από το Δημόσιο, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

δβ. αμετάκλητης δικαστικής ή πειθαρχικής απόφασης υπέρ του στελέχους του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., καταβάλλονται και τα υπόλοιπα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το εν λόγω στέλεχος, περιλαμβανόμενης της αμοιβής του συνηγόρου πέραν της προκαταβολής.

ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ανώτερο ύψος της προκαταβολής, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης καθώς και επιστροφής του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ή διαπίστωσης από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκεται ή ενάγεται το στέλεχος και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

στ. Η περ. λδ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) εξακολουθεί να ισχύει.»

  • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:19 | ΠΟΥΕΝ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

    Στο παρόν άρθρο για λόγους ίσης μεταχείρισης του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού στο ΥΝΑΝΠ, η φράση «προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «πολιτικό και ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» καθώς και η φράση «στελέχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ» με τη φράση «στελέχους του ΥΝΑΝΠ».