Άρθρο 2 Ορισμοί

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

α. Γαλάζια επαγγέλματα: οποιαδήποτε επαγγελματική ενασχόληση τομείς οικονομικής δραστηριότητας σχετικούς με τη θάλασσα και τον παράκτιο – νησιωτικό χώρο.

 

β. Γαλάζια ανάπτυξη: η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλασσίου και ναυτιλιακού τομέα, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για την οικονομική αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων που βρίσκονται στη θάλασσα και στον θαλάσσιο βυθό.

 

γ. Εθνική Στρατηγική: το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό χώρο, για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των βασικών δημόσιων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη της Θαλάσσιας Οικονομίας και την αντιμετώπιση των ζητημάτων της νησιωτικής συνοχής, καθώς και την προώθηση των επενδύσεων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στους τομείς της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

 

δ. Θαλάσσια Οικονομία: το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κρατικούς φορείς και των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη συλλογικού, οικονομικού ή άλλου οφέλους μέσα από την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και παραγωγή εισοδήματος ή η προαγωγή γνώσης από το θαλάσσιο οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον με όρους αειφορίας και με βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

 

ε. Νησιώτης Επιχειρηματίας: είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στις χωρικές ή διοικητικές ενότητες που ορίζονται στο άρθρο 3.

 

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 15:55 | iSea

  Όσον αφορά τα «γαλάζια επαγγέλματα» φαίνεται ότι αυτά δεν ορίζονται σύμφωνα με όρους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ούτε υπολογίζοντας την ανάγκη να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ανθρωπογενών θαλάσσιων δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και εναρμόνιση με την Ανακοίνωση της Επιτροπής περί «Γαλάζιας ανάπτυξης – ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας». Στα «γαλάζια επαγγέλματα» θα πρέπει να συμπεριληφθούν και επαγγέλματα που έχουν άμεση συσχέτιση με τον περιβαλλοντικό τομέα.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 14:28 | WWF Ελλάς

  Ο ορισμός της «γαλάζιας ανάπτυξης» δεν περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη μια ενοποιημένης προσέγγισης στη θαλάσσια πολιτική και για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Πέραν της γενικής αναφοράς στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο ορισμός θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης και ειδικότερα στη διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

  Απουσιάζει επίσης από τον ορισμό της στρατηγικής αναφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και σε στόχους και παραμέτρους που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, οι οποίοι αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής καθώς και της γαλάζιας ανάπτυξης. Αναφορά θα πρέπει να γίνει και στον συντονισμό τομεακών πολιτικών ως στόχο της στρατηγικής στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 13:34 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Επιπροσθέτως και οι Ημερήσιες Ναυλώσεις Επαγγελματικών σκαφών μέχρι 24 μ. Ολικής Ναύλωσης εντάσσονται στα Γαλάζια Επαγγέλματα.Είτε επιχειρούν σε Νησιωτικές είτε σε παράκτιες Ηπειρωτικές.

  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 13:07 | Μαρία Σαλωμίδη – Βαγγέλης Παράβας – Γιάννης Ίσσαρης

  Στο παρόν άρθρο δεν λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένες δραστηριότητες και επαγγέλματα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν άρθρο έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την Ανακοίνωση της Επιτροπής περί «Γαλάζιας ανάπτυξης – ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας {COM(2012) 494}», καθώς η όποια αναφορά στη βιωσιμότητα και στην μείωση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον απουσιάζουν τελείως.

  Μαρία Σαλωμίδη, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, msal@hcmr.gr
  Βαγγέλης Παράβας, Υπ. Δρ. Δημοκρίτειου Παν. Θράκης, v.paravas@gmail.com
  Γιάννης Ίσσαρης, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, issaris@hcmr.gr

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 06:39 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  «Νησιωτης Επιχειρηματίας» Συνιστά διάκριση η διατύπωση με τον Παράκτιο επιχειρηματία για τημ ίδια επιχειρηματική ενασχόληση.
  Παρις Λουτριώτης
  Προεδρος
  Σ.Τ.Ε.Σ.Α.Π

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 06:58 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Ο αλιέας, ο Σκίππερ, η hostess, ο δύτης, η εκμετάλλευση πλωτών μέσων αναψυχής έχουν άμεση επαφή με την θάλασσα.Η διατύπωση « ενασχόληση σε τομείς οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας» σχετικής με την θάλασσα δεν είναι ρητή.Δεν είναι «γαλάζιο επάγγελμα» ο μεσίτης ναύλων, ο Ναυτικός πράκτορας, ο ξεναγός, ο καντινιέρης στην παραλία.
  Πάρις Λουτριώτης
  Πρόεδρος
  Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 11:07 | Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου

  Η Ανάπτυξη των Νησιών και δη των μικρών πρέπει και οφείλουμε να στηρίζετε σε πρωτοβουλίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Το Σχέδιο Νόμου ορίζει με το άρθρο 2 ως Ορισμό αυτή την στρατηγική. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια.
  Ελευθέριος Σ Κεχαγιόγλου
  Προέδρος ΔΣ
  Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών