Άρθρο 14 – Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού

1. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων. Η αντίστοιχη τάξη καθορίζεται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
2. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους ξένου σχολείου γενικής εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια μέχρι τις 15 Οκτωβρίου με τη λήψη της βεβαίωσης αντιστοιχίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 22. Η βεβαίωση αντιστοιχίας για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους κατατίθεται έως τις 15 Οκτωβρίου.
3. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους ξένου τεχνικού ή επαγγελματικού σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, μπορούν να εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, σε αντίστοιχη τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Οι ανήλικοι/ες πολίτες άλλων χωρών ή ανιθαγενείς, κατά την παραμονή τους στη χώρα, έχουν πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους/τις Έλληνες/ίδες πολίτες και με διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εγγράφονται κατ’ εξαίρεση με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80). Σχετική δημόσια εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και εντός των κέντρων φιλοξενίας. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα παρέχεται εφόσον τυχόν μέτρο απομάκρυνσης που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους δεν εκτελείται. Το δικαίωμα παρακολούθησης δευτεροβάθμιων σπουδών δεν ανακαλείται λόγω ενηλικιώσεως.
5. Η Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης των ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών που εμπίπτουν στην παράγραφο 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και οι οποίοι επιθυμούν την εγγραφή τους σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, υποβάλλεται εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου.
δ. Είναι πολίτες άλλων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν.
6. Αναφορικά με τις περιπτώσεις α, β, γ, προκειμένου για μαθητές/τριες πρόσφυγες οι οποίοι διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ή σε άλλες δομές, την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης μπορεί να υποβάλει ο διευθυντής του σχολείου, για όλες τις τάξεις, με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, αφού oι ενήλικοι/κες μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους αν είναι ανήλικοι/κες υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:
αα. εξουσιοδοτούν τον Διευθυντή του σχολείου να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης,
ββ. δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου ή τμήματος ή ειδικότητας που επιθυμούν να εγγραφούν,
γγ. δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης,
δδ. δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν:
1) το τρίπτυχο αίτησης ασύλου και
2) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον διοικητή του κέντρου φιλοξενίας όπου δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση κωδικών taxis
ή
βεβαίωση διαμονής από άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση κωδικών taxis.
7. Αναφορικά με την περίπτωση δ, όπου πρόκειται για πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης μπορεί να υποβάλει ο Διευθυντής του σχολείου, για όλες τις τάξεις, με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, αφού οι ενήλικοι/κες μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους αν είναι ανήλικοι/κες υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:
αα. εξουσιοδοτούν τον Διευθυντή του σχολείου να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης,
ββ. δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου ή τμήματος ή ειδικότητας που επιθυμούν να εγγραφούν,
γγ. δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλλουν οι ίδιοι την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης
δδ. δηλώνουν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
8. Οι βεβαιώσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις όλων των παραπάνω περιπτώσεων, πρωτοκολλούνται και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.
9. Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του/της ανήλικου.
10. Με την εγγραφή σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 6 αποδίδεται ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή.
11. Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρέχονται διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή, κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στις παρ. 15 και 16.
12. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο παρέχονται στους/στις ανήλικους/ες προπαρασκευαστικά μαθήματα στις τάξεις υποδοχής των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων γλώσσας, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα.
13. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον/την ανήλικο/η, είναι αδύνατη η πρόσβασή του/της στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
14.Οι ενήλικες υπήκοοι άλλων χωρών εγγράφονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί/ές διαμένουν νομίμως στη χώρα.
15. Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4, εγγράφονται με τα στοιχεία με τα οποία έχει καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ν. 4251/2014 (Α 80) ή τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών των στοιχείων ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται με τα στοιχεία που δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ο κηδεμόνας του/της.
16.
α) Μετά την εγγραφή με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να φροντίσει σε συνεργασία με τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών.
β) Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, (λ.χ. φόβος δίωξης στη χώρα προέλευσης) το σχολείο τους ενημερώνει εγγράφως στη διάρκεια του έτους, ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της επιμέλειας. Ακολούθως ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και αποστέλλει το σχετικό θέμα στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία, με τη σειρά της, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον του/της μαθητή/τριας. Σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων, προαγωγικών ή απολυτήριων, για την ένταξη του/της μαθητή/τριας σε τάξη.
γ) Στις περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών/τριών, των οποίων οι κηδεμόνες δεν προβαίνουν αποδεδειγμένα σε ενέργειες συμπλήρωσης των δικαιολογητικών τους, χωρίς να τεκμηριώνουν και την αδυναμία προσκόμισης αυτών, δεν επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ή υποκρύπτονται άλλοι λόγοι (λ.χ. ψευδής δήλωση στοιχείων μαθητή), το σχολείο ενημερώνει εγγράφως στη διάρκεια του έτους τους κηδεμόνες, ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της επιμέλειας. Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει ρητή ή σιωπηρή άρνηση συνεργασίας του κηδεμόνα με το σχολείο για την τακτοποίηση των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας, το σχολείο ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία συντάσσει σχετικό κατάλογο μαθητών/τριών, τον οποίο αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εκείνη με τη σειρά της, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, μεριμνά για την διευθέτηση του ζητήματος.
δ) Εάν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται για εγγραφή χωρίς επίβλεψη ενηλίκου, η έλλειψη του κηδεμόνα αντιμετωπίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου σύμφωνα με τις διαδικασίες που υποδεικνύουν οι κείμενες διατάξεις κατά τον εντοπισμό ασυνόδευτου ανηλίκου.
ε) Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών των ανήλικων συμπληρώνονται ή διορθώνονται τα στοιχεία στο Βιβλίο Μητρώου και στο Ατομικό Δελτίο με την προβλεπόμενη διαδικασία για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα MySchool.