Άρθρο 15 – Έξοδος μαθητή/τριας από το σχολείο

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγραφή μαθητή/τριας στο σχολείο, νοούμενη ως εφ’ άπαξ καταχώριση για πρώτη φορά των προβλεπόμενων στοιχείων των μαθητών/τριών στο Ατομικό Δελτίο και το Μητρώο Μαθητών/τριών, η έξοδος επιτρέπεται μόνο με την απόλυση, τη μετεγγραφή ή την αίτηση διακοπής φοίτησης που υποβάλει ο/η μαθητής/τρια ή κηδεμόνας του/της αν είναι ανήλικος/η και έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε περίπτωση αίτησης διακοπής φοίτησης, ο/η μαθητής/τρια έχει δικαίωμα εκ νέου εγγραφής, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων της περίπτ. 4 της παρ. Γ και της παρ. ΙΔ του άρθρου 9, μετά από αίτηση και κατατάσσεται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 22 τάξη.

  • 14 Νοεμβρίου 2017, 22:04 | Ιορδάνης Σαββουλίδης

    Με την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο, το Απολυτήριο/Πτυχίο, πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό (όπως στο εξωτερικό), ο οποίος θα χρησιμεύσει για την επαλήθευσή του από κάθε ενδιαφερόμενο (Δημόσια υπηρεσία, άλλο σχολείο κλπ) και θα είναι διαθέσιμη η αναζήτησή του από ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου.

    ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ
    Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης