Άρθρο 20 – Διαδικασία μετεγγραφών – βαθμολογία

1. Για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών, εκτός αυτών που αναφέρονται στις περίπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17 και αφορούν μετεγγραφή από και σε σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αρμόδια υπηρεσία που εγκρίνει τη μετεγγραφή ενημερώνει, μέχρι την επομένη εργάσιμη της έγκρισης, τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής από την αρμόδια υπηρεσία, άμεσα και όχι αργότερα από τρεις (3) ημέρες:
α) να αποστείλει το ηλεκτρονικά τηρούμενο Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του.
β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών
γ) να αποστείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας σύμφωνα με την περίπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β΄1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώντας φωτοαντίγραφο στο σχολείο
δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει την διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται.
2. Για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών των περίπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17 που αφορούν μετεγγραφή από και σε σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής του σχολείου στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή κοινοποιεί ηλεκτρονικά, μέχρι την επομένη εργάσιμη της έγκρισης, στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή αντίγραφο της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής και από αυτόν/ή ή από τον/την Διευθυντή/ντρια Δ.Ε. ή από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια, άμεσα και όχι αργότερα από τρεις (3) ημέρες:
α) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του.
β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών
γ) να αποστείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας σύμφωνα με την περίπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β΄1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώντας φωτοαντίγραφο στο σχολείο
δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει την διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται.
3. Το τηρούμενο ηλεκτρονικά Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας παραμένει στη διάθεση του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή, χωρίς δικαίωμα μεταβολής του.
4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, μόλις λάβει το Ατομικό Δελτίο του, καταχωρίζει τα στοιχεία του στο Μητρώο Μαθητών/τριών και εντάσσει το Ατομικό Δελτίο μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών/τριών της ίδιας τάξης. Επίσης μεταφέρει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool.
5. Αν ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια θεωρεί ότι η έγκριση της μετεγγραφής από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, αποστέλλει αμελλητί σχετική αναφορά στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α και αποφασίζει σχετικά, μετά από ακρόαση του κηδεμόνα ή του/της ιδίου/ας μαθητή/τριας αν είναι ενήλικος/η, που έχει υποβάλει την αίτηση.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο/η μαθητής/τρια θεωρείται εγγεγραμμένος/η στη δύναμη του σχολείου.
7. Η μέχρι τη μετεγγραφή βαθμολογία των μαθητών/τριών είναι δεσμευτική για το νέο σχολείο.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 20:25 | δηήτρης καλαϊτζίδης

  Καταχώριση του αιτήματος για μετεγγραφή στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του σχολείου.
  Κοινοποίηση του αιτήματος με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή και με τον αρ. πρωτ. στο σχολείο προέλευσης του μαθητή.
  Αποδέσμευση του μαθητή από το My school
  αυθημερόν

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 20:58 | Παναγιώτης Κοσμόπουλος

  ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

  Μέσω του myschool και με τις ηλεκτρονικές υπογραφές Διευθυντή και Υποδιευθυντή ή αρχαιοτέρου εκπαιδευτικού της Σχολικής μονάδας και του κηδεμόνα.

  Υ.Γ.: Η ηλεκτρονική υπογραφή, για όλους, έχει νομοθετηθεί από το 2002….