Άρθρο 05 – Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις των Βιβλίων και Εντύπων που προβλέπονται από την παρούσα καθορίζονται με υπόδειγμα το οποίο καταρτίζεται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση υποδειγμάτων εφαρμόζονται τα υποδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί το σχολικό έτος 2016-2017.
2. Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία: το Βιβλίο Υλικού, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) και το Ευρετήριο τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.
3. Από τα Υπηρεσιακά Έντυπα τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών, τα Ωρολόγια Προγράμματα, και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Τα Υπηρεσιακά Βιβλία που τηρούνται εγγράφως, καθώς και τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, μέχρι την έναρξη τήρησής τους σε ηλεκτρονική μορφή, πριν τη χρήση τους αριθμούνται κατά σελίδα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου για τα δημόσια σχολεία, και από τον/τη Διευθυντή/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου για τα ιδιωτικά σχολεία. Και στις δύο περιπτώσεις συντάσσεται στην τελευταία σελίδα του Βιβλίου σχετική πράξη.
5. Τα Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων, μέχρι την έναρξη τήρησής τους σε ηλεκτρονική μορφή, επισημοποιούνται με σφράγιση και υπογραφή από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
6. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου οφείλει να φροντίζει για την ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος MySchool για κάθε μεταβολή εντός πέντε (5) ημερών από την πραγματοποίησή της, λαμβανομένης υπόψη των προθεσμιών οι οποίες προβλέπονται από την παρ. ΙΑ του άρθρου 9 και της παρ. 6 του άρθρου 21. Ειδικότερα το Βιβλίο Φοίτησης ενημερώνεται, το αργότερο, ανά πενθήμερο.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 14:44 | ΓΛ

  Προτείνεται να προστεθεί στη παράγραφο 2. «Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία: το Βιβλίο Υλικού, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ). Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) και το Ευρετήριο τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018».
  Τουλάχιστον ας επιτραπεί η δακτυλογράφηση μέσω Η/Υ. Δεν θα πρέπει οι δάσκαλοι-καθηγητές να χαραμίζουν πολύτιμο χρόνο σε αναχρονιστικές διαδικασίες

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 08:26 | Αντώνης Τσάκαλος

  Αν πρέπει να γίνει μεταφορά του χειρόγραφου Βιβλίου Φοίτησης σε ηλεκτρονικό, θα πρέπει ο υπέυθυνος του κάθε τμήματος Γενικής Παιδείας να έχει πρόσβαση στις απουσίες των μαθητών του σ κάθε άλλο τμήμα (Προσανατολισμού, Επιλογής, ΕΕ, Ξένων Γλωσσών). Είναι πιστεύω η μόνη ρεαλιστική εφαρμογή. Αλλιώς, είτε καταχωρούνται όλες οι απουσίες ως γενικής παιδείας , είτε απαιτουύνται παρα πολλοί εκπαιδευτικοί ως υπύθυνοι όλων των διαφόρων τύπων τμημάτων

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 14:36 | ΤΤ

  Η μεταφορά των βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή είναι σωστή. Πρέπει όμως να επιλύσετε το πρόβλημα της χρήσης του myschool.
  Ο Διευθυντής δεν μπορεί να περνάει όλα αυτά τα στοιχεία στο σύστημα, ενώ οι καθηγητές δεν νομιμοποιούνται με τον λογαριασμό τους να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο εκτός από τις απουσίες και τους βαθμούς του τμήματός τους.
  Επομένως
  ή θα μετατάξετε γραμματείς στα σχολεία οι οποίοι θα έιναι διαβαθμισμένοι ώστε να έχουν πρόσβαση
  ή θα διαβαθμίσετε τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις ευθύνες τους
  Το καλύτερο είναι να μην φορτώνετε με διοικητικό φόρτο τους εκπαιδευτικούς
  Εν πάση περιπτώσει πρέπει να μελετήσετε ένα νέο μοντέλο καταμερισμού των εργασιών από τον παραδοσιακό ο οποίος να προβλέπει καταmερισμό χρήσης του myschool.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 19:52 | ΠΓ

  Με τη δομή των τμημάτων στο myschool, κάθε μαθητής ΓΕΛ ανήκει σε 4 και 5 τμήματα: Γενικής Παιδείας, Ξένης Γλώσσας, Ερευνητικής Εργασίας, Μαθήματος Επιλογής, Ομάδας Προσανατολισμού,…

  Για να καταχωρίζονται οι απουσίες πιστά και ορθά στο myschool, απαιτούνται υπεύθυνοι καθηγητές με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για όλους αυτούς τους τύπους τμημάτων, και όχι μόνο για τα τμήματα Γενικής Παιδείας που ισχύει στη χειρόγραφη εκδοχή. Για τις απουσίες της ημέρας ή της εβδομάδας ενός μόνο μαθητή θα πρέπει να φροντίζουν 5 καθηγητές, ένας μόνο εκ των οποίων είναι ο Υπεύθυνος Τμήματος Γεν. Παιδείας του μαθητή. Κι ακόμη όλοι αυτοί πρέπει να έχουν ενεργό λογαριασμό στο myschool, κάτι που δεν συμβαίνει κατά κανόνα. Αποτέλεσμα; πάλι στη πλάτη του «αντ’ αυτού του Διευθυντή για το myschool» θα πέσει κι αυτό το έργο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των απουσιών;

  Το Υπουργείο Παιδείας πότε φρόντισες να εξοπλίσει τα σχολεία με υπολογιστές, τοπικό δίκτυο με δομημένη καλωδίωση και ανεκτής ταχύτητας πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στα γραφεία καθηγητών και τους υπόλοιπους χώρους, ώστε οι τελευταίοι να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά, μέσα στο ωράριο εργασίας τους, τα καθήκοντα αυτά;

  Πάλι ο «μαύρος» του myschool, και πάλι από το σπίτι του, θα κάνει όλη τη δουλειά;