Άρθρο 11 – Στοιχεία που καταχωρίζονται

1.Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/ριας στο Ατομικό Δελτίο του είναι:
α. στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή:
αα) επώνυμο
ββ) όνομα
γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα
δδ) επάγγελμα πατέρα
εε) επώνυμο και όνομα μητέρας
στστ) επάγγελμα μητέρας
ζζ) έτος γέννησης
ηη) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου
θθ) ιθαγένεια
β. ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή
γ. στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και ο εκδότης του τίτλου
δ. στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: αναλυτική και γενική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία
ε) στοιχεία φοίτησης, δηλαδή: σύνολο απουσιών κατά τετράμηνα
στ) στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν επιβληθεί ή οι τιμητικές διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί
ζ) επώνυμο, όνομα, διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, Ταχ. Κώδικας), αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας του κηδεμόνα.
2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Μητρώο Μαθητών/τριών είναι:
α. Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή:
αα) επώνυμο
ββ) όνομα
γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα
δδ) επώνυμο και όνομα μητέρας
εε) έτος γέννησης
στστ) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου
ζζ) ιθαγένεια.
β. ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή
γ. στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια
δ. στοιχεία εξόδου, δηλαδή: το είδος τίτλου με τον οποίο απολύεται ή μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια
ε. στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: ετήσια βαθμολογία κατά μάθημα και ο γενικός ετήσιος βαθμός
στ. στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: ο χαρακτηρισμός της διαγωγής κάθε μαθητή/τριας.
3. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) των γονέων ή του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.
4.
α. Μέχρι την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο είναι δυνατή η αποκατάσταση στο ορθό των εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητάς του/της, μετά από αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ίδιου/ας εφόσον είναι ενήλικος/η. Η αποκατάσταση πραγματοποιείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου με ερυθρά γραφή, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του/της μαθητή/τριας ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σύμφωνα με πιστοποιητικό του οικείου Δήμου/Δημοτικής Ενότητας. Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι υπήκοοι ξένων κρατών η αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους μεταφρασμένου επίσημα. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
β.
αα) Διόρθωση στο Μητρώο με επισημειωματική πράξη και σύνταξη σχετικού πρακτικού μπορεί να λαμβάνει χώρα και μετά την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο κατόπιν προσκόμισης των αναγκαίων για την απόδειξη εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή δύναται να εκδίδεται αποδεικτικό απόλυσης με αναγραφή της διόρθωσης με επισημειωματική πράξη, όχι όμως και νέος απολυτήριος τίτλος.
ββ) Σε περίπτωση α) υιοθεσίας, στο αποδεικτικό απόλυσης που εκδίδεται πρέπει να αναγράφονται μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο/η υιοθετούμενος/η δια της νομίμου διαδικασίας χωρίς καμία αναφορά των παλαιών και χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής, εφόσον ο ίδιος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί β) αλλαγής των στοιχείων ταυτότητας, είναι δυνατό να χορηγηθεί αποδεικτικό απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) υπό τα νέα στοιχεία, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ταυτοπροσωπία με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί ο τίτλος. Προς διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, στο αποδεικτικό απόλυσης δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχεία της ταυτότητας ούτε και ο λόγος μεταβολής τους. Στις περιπτώσεις α) και β), καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης αποδεικτικού απόλυσης με αναγραφή της διόρθωσης, χωρίς αναγραφή των στοιχείων τα οποία διορθώθηκαν, η σύνδεση του αποδεικτικού με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζεται με την αναφορά ότι «στο όνομα του/της ίδιου/ίδιας έχει εκδοθεί το με αρ. πρωτ…. απολυτήριο/πτυχίο» Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δύναται να εκδίδεται αποδεικτικό απόλυσης με τα νέα στοιχεία (δηλαδή, χωρίς επισημειωματική πράξη) όχι όμως και νέος απολυτήριος τίτλος.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 14:22 | Ένωση Αθέων

  Πολύ σωστά δεν καταχωρίζεται το θρήσκευμα των μαθητών. Προκειμένου για αίτηση απαλλαγής από τα θρησκευτικά, αρκεί η δήλωση του μαθητή ή των κηδεμόνων του ότι το ζητά για λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Υπενθυμίζουμε την σχετική καταγγελία μας σε ΑΠΔΠΧ και ΣτΠ ( http://union.atheia.gr/?p=5607 ) για το γεγονός ότι στο Myschool υφίσταται το πεδίο θρήσκευμα το οποίο και πρέπει να αφαιρεθεί.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 18:14 | Ιορδάνης Σαββουλίδης

  Το μόνο που χρειάζεται για να εισαχθεί ο μαθητής στο ηλ. σύστημα διαχείρισης σχολείων (MySchool) πρέπει να είναι ο ΑΜΚΑ του. Για να υπάρξει κάποια στιγμή η ενοποίηση των στοιχείων των πολιτών και της διαδρομής τους στο Δημόσιο. Για τα υπόλοιπα στοιχεία, η μόνη δομή που χρειάζεται είναι το Εθνικό Δημοτολόγιο. Όποια αλλαγή γίνει εκεί, να μεταφέρεται άμεσα στο ηλ. σύστημα διαχείρισης σχολείων MySchool.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 21:05 | Michael

  Επιτελους καταργειται ο αναχρονισμος της αναγραφης του θρησμευματος. Να σταματησουν οι εκβιασμοι των μαθητων και των γονεων που δεν επιθυμουν να δηλωσουν τιε πεποιθησεις τους. Δικαιωμα του καθενος να πιστευει οπου θελει.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 19:13 | X.M.

  Τι γίνεται με το θρήσκευμα; Πώς θα γνωρίζουμε αν κάποιος είναι άλλου θρησκεύματος και δεν θέλει να παρακολουθήσει το μάθημα των Θρησκευτικών; Ή πώς να γνωρίζουμε αν θα δικαιολογείται η αργία που προβλέπεται από το νομοσχέδιο για τους μαθητές άλλων θρησκευμάτων; Αν δεν πρέπει να αναγράφεται το θρήσκευμα στο απολυτήριο Γυμνασίου, γιατί το Myschool έχει αυτό το πεδίο; Αν θέλει κάποιος να γραφεί το θρήσκευμά του στον Τίτλο σπουδών, τι γίνεται; Καλό είναι να διευκρινιστεί.