Άρθρο 29 – Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του μαθητή σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.
2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας του), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.
5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.
6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 01:35 | Κουκάς Αντώνης

  1. Ενημέρωση για κάθε απουσία μαθητή, όπως προτείνεται στο σχέδιο, κατά την άποψή μου είναι αδύνατον να γίνει και μάλιστα σε σχολεία «ιδιαίτερα» όπως για παράδειγμα τα ΕΠΑΛ.
  2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου φαίνεται να αλληλοκαλύπτονται!
  3. Από ποιόν αναζητούνται οι λόγοι και γίνονται οι ενέργειες που αναφέρονται στην παρ. 4; Σημειώνω ότι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός μπορεί να μην έχει μάθημα στο τμήμα του κάθε μέρα.
  4. Σε κάποια σημεία του σχεδίου αναφέρονται οι υποστηρικτικές δομές. Ακόμα και εάν αυτές λειτουργούν, επαρκούν;

  Το άρθρο αυτό μου φαίνεται, με τον τρόπο που είναι γραμμένο σε ότι αφορά στη συχνότητα ενημέρωσης των γονέων και στην πληροφόρηση των εκπαιδευτικών για τους λόγους απουσίας των μαθητών, ότι δημιουργεί προβλήματα (συνεχή κινητικότητα για ενημέρωση από εκπαιδευτικούς σε υπευθύνους τμημάτων, συχνές συγκλήσεις συμβουλίων τμημάτων κ.ά.)και αποδιοργανώνει την λειτουργία του σχολείου.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 19:57 | Ιορδάνης Σαββουλίδης

  Θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική εγγραφή στο MySchool, των κηδεμόνων από το σπίτι, ώστε να βλέπουν και εκτυπώνουν μόνοι τους πληροφορίες
  που αφορούν τον μαθητή/τρια (απουσίες, βαθμούς, υπ. δηλώσεις εκδρομών και άλλα έντυπα) όπως και να στέλνουν αιτήματα προς το σχολείο τα οποία θα καταγράφονται ως εισερχόμενα παίρνοντας αυτόματα και πρωτόκολλο από το σύστημα. Αυτά είναι απλές και εφικτότατες παρεμβάσεις στο σύστημα, που απλουστεύουν όμως τη γραμματειακή υποστήριξη μιας μονάδας, προσδίδοντάς της χαρακτηριστικά CRM, λογιστικοποιώντας την εξυπηρέτηση του αιτούντα.

  ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ
  Εκπ/κος Β/θμιας Εκπ/σης

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 18:39 | Ιορδάνης Σαββουλίδης

  Περιμένουμε πολύ καιρό να εισαχθεί στο σύστημα διαχείρισης σχολείων (MySchool) η λειτουργία αποστολής email και SMS στο τηλέφωνο κηδεμόνα. Το κάθε σχολείο όπως και σήμερα, θα ορίζει τις ημέρες στις οποίες θα γίνεται η μαζική αποστολή των ειδοποιήσεων, οι οποίες φυσικά θα καταγράφονται και θα είναι επίσημες και μη αμφισβητήσιμες. Να τελειώσει η ανούσια αποστολή με το ταχυδρομείο με όσα έξοδα συνεπάγεται αυτό για την καθεμιά από τις περίπου 6-7 ταχ. αποστολές, από κάθε σχολική μονάδα για κάθε μαθητή το χρόνο. Είναι επίσης αστείο να περιμένουμε τον εκάστοτε υπεύθυνο ενός τμήματος, να εκμεταλευθεί τα δωρεάν SMS που έχει στο κινητό του (και τον χρόνο του φυσικά), για να ειδοποιήσει τον κάθε κηδεμόνα. Αυτά πρέπει να γίνονται αυτόματα. Και σχεδόν δωρεάν για το κάθε σχολείο. Η διαφορά στα έξοδα θα είναι τεράστια και η λειτουργία δεν είναι δύσκολο να ενσωματωθεί στο μηχανογραφικό σύστημα των σχολείων το οποίο, ως χρήστης, θεωρώ στολίδι.

  ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ
  Εκπ/κος Β/θμιας Εκπ/σης

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 13:54 | Ανέστης Εξαφτόπουλος

  Η ενημέρωση και γενικότερα η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς μπορεί να αποτελέσει λίπασμα στον βαθμό προσπάθειας και επίδοσης των παιδιών και πρέπει να βοηθηθεί με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο.
  Το θέμα δεν αφορά μόνο τη φοίτηση και τις απουσίες.
  Το myschool πρέπει να εκδίδει κωδικούς για τους μαθητές και τους γονείς από την πρώτη δημοτικού και να προβλέπει σχολικό email και για τους γονείς, όπως προβλέπει για τους μαθητές. Από το Δημοτικό, που οι γονείς είναι πιο κοντά στο σχολείο των παιδιών τους, θα ενημερώνονται για τον τρόπο διαχείρισης της πρόσβασης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το σχολείο.
  Η αμεσότητα, η ταχύτητα και η ευκολία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι πράγματα αναντικατάστατα.
  Πολύ απλά, αν είχαμε καταχωρισμένα τα ΕΝΕΡΓΑ emails των γονιών των μαθητών μας στα βοηθήματα (ειδικά apps για καθηγητές που υπάρχουν) του κινητού ή του tablet μας, θα είχαμε ανοιχτό διάλογο με τους γονείς και ορισμένοι μαθητές θα ένοιωθαν πιο «ελεγμένοι», ενώ άλλοι ότι ο καθηγητής και οι γονείς τους ενδιαφέρονται περισσότερο.
  Υπάρχουν apps τύπου edmodo που εμφανίζουν τα μηνύματα, τις ανακοινώσεις κλπ στην οθόνη κλειδώματος και με ηχητική ειδοποίηση, αν επιθυμεί άμεση ενημέρωση ο γονιός.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 18:22 | Στέλιος

  Πρέπει να ξεκαθαριστεί ρητά, πότε ενημερώνονται οι γονείς από το σχολείο και πότε ενημερώνουν το σχολείο οι γονείς.
  Το σχολείο ενημερώνει κάθε ώρα; τους απουσιάζοντες μαθητές, στο τέλος της ημέρας; όταν φτάσουν τις 30;
  Αυτό ενέχει και μεγάλη σημασία για τον τρόπο και το μέσο ειδοποίησης.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 17:45 | ΔΜ

  Αμα εισαστε τοσο προχωρημενοι, εισαγεται ηλεκτρονικα απουσιολογια (πχ tablets) στα οποια να τικαρεις ποιος μαθητης -ια ειναι απων – απουσα και αυτοματα να στελνει sms – email πχ δεκα λεπτα μετα την εναρξη του μαθηματος στο κηδεμονα. Αλλα βλεπεις αυτα κοστιζουν χωρια το ενδεχομενο ποσοι εκπαιδευτικοι θα μπορουσαν να μεταβουν απο επιστολοχαρτο στο e-attendance :)

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 10:43 | Κόκοτας Ευάγγελος

  Μέχρι να κάνει ο μαθητής 30 απουσίες, ο γονέας, αν δεν ειναι 3 συνεχόμενες ημερες και αν δεν προσελθει ο ίδιος στο σχολείο, για να δει τι γίνεται, δε θα ξέρει ότι το παιδί του απουσίασε, από τη στιγμή που δεν είναι και υποχρεωμένος να τις δικαιολογήσει.
  Θα το μαθαίνει, όταν θα είναι αργά….

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 21:18 | Βαπτιστής Παντής

  Η τηλεφωνική επικοινωνία από τον υπεύθυνο τμήματος σε καθημερινή βάση για τους απόντες του τμήματός του είναι απλά ΑΝΕΦΙΚΤΗ. Και αν θεσμοθετηθεί απλά δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί και θα είμαστε νομικά έκθετοι. Αντιθέτως μπορεί να ενημερώνεται συχνότερα ο κηδεμόνας με SMS εφόσον φυσικά αναπτυχθεί η κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα (εννοείται μέσω myschool όπου ήδη καταχωρούνται οι απουσίες σε καθημερινή βάση). Κάθε 20 μέρες για παράδειγμα. Το κόστος της συχνότερης ενημέρωσης με SMS θα είναι και πάλι μικρότερο από τη χρήση αλληλογραφίας. Στο σχολείο μας ξοδεύονται περί τα 2800€ το χρόνο για φακέλους προπληρωμένου τέλους…..

  Βαπτιστής Παντής

  Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 21:04 | Χάρις

  Ενημέρωση για κάθε απουσία του μαθητή από τον υπεύθυνο του τμήματος αν μάλιστα αυτός έχει και εφημερία είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει το myschool να αποστέλλει αυτόματα μυνήματα μόλις ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 19:22 | Χριστινάκης Βασίλης

  Σωστά είναι υποχρεωμένος ο κηδεμόνας να ενημερώνεται. Αυτό μπορεί να γίνει έχοντας ο κηδεμόνας κωδικούς στο myschool και με αυτούς πρόσβαση σε προσωποποιημένη σελίδα που αφορά το παιδί του. Εκεί θα εμφανίζονται τα πάντα σχετικά με την φοίτηση του παιδιού.
  Είναι απλό και θα βοηθήσει απίστευτα τα σχολεία τους εκπαιδευτικούς και τους ίδιους τους κηδεμόνες.
  Θα μπορούσε το myschool να έχει σύνδεση με το taxisnet και να μπαίνουν με τους κωδικούς τους.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 17:34 | Κεφαλάς Παναγιώτης

  Ο τρόπος επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής myschool ή η ενημέρωση των γονέων με όνομα χρήστη και συνθηματικό είναι απαραίτητη στις ημέρες μας

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 16:10 | Ηλίας Σουλιώτης

  Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα (ή επέκταση του MySchool) έτσι ώστε η αποστολή SMS ή/και e-mail να είναι μία σχεδόν αυτοματοποιημένη διαδικασία.

  Όταν ένας εκπ/κός έχει συνεχόμενες ώρες μαθήματος είναι πρακτικά δύσκολο να καταφέρει να ενημερώσει, έστω και 2 ή 3 γονείς, μέσα στα πέντε διαθέσιμα λεπτά του διαλείματος.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 01:35 | TT

  Καλό είναι να ληφθεί υπόψη ότι τα σχολεία δυσκολευονται πάρα πολύ να ανταποκριθούν οικονομικά στα έξοδα της αλληλογραφίας (επιστολές και με την παρούσα ρύθμιση SMS)

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 20:17 | Σπύρος Μπαλής

  Στους τρόπους ενημέρωσης του κηδεμόνα να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (user name και password).
  Αυτός ο τρόπος εξασφαλίζει το σχολείο ότι ο κηδεμόνας θα είναι ο παραλήπτης της ενημέρωσης και όχι κανένας άλλος, παράλληλα δίνεται η δυνατότητα της αμφίδρομης ενημέρωσης αλλά και της αποστολής από το γονέα δηλώσεων έγκρισης της συμμετοχής του μαθητή σε εκδρομές και δραστηριότητες του σχολείου.Δηλώσεις οι οποίες θα προέρχονται από τον αποκλειστικό χρήστη των κωδικών και τον φέροντα την ευθύνη χρησιμοποίησής τους.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 18:27 | Θεόδωρος Γούτας

  Όπως και στο άρθρο 9, έτσι και στο 29, τίθενται εύλογα τα ερωτήματα αν θα εφοδιαστούν οι σχολικές μονάδες με τηλέφωνα ώστε να στέλνουν SMS, ποιος θα χρεώνεται για αυτά και πώς θα καλύπτεται η σχολική μονάδα ότι έστειλε το μήνυμα.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 18:16 | Στράτος

  Ταυτόχρονα με την ψήφιση της νέας Υ.Α. θα πρέπει τεχνικά να προετοιμαστεί η εφαρμογή της. Η ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για τις απουσίες μέσω SMS με ποιο τρόπο θα γίνεται; Με αποστολή SMS μέσα από το Myschool ή μέσω κινητού τηλεφώνου που θα κατέχει ο Διευθυντής του σχολείου; Η απάντηση του γονέα που θα επιβεβαιώνει τη λήψη του SMS που θα δίνεται; Με SMS ή σε φόρμα του Myschool;
  H αποστολή ενημερωτικού email μάλλον δεν θα ισχύει για πολλούς γονείς καθώς πολλοί δεν διαθέτουν email ή άλλοι σπανίως το κοιτάζουν. Το SMS είναι πιο άμεση ενημέρωση.
  Και μια σημείωση. Εάν δεν υπάρξει συνεχής και εύκολη τεχνικά ενημέρωση των γονέων τότε η κατάργηση της δικαιολόγησης απουσιών μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα αρνητικά στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον οι μαθητές θα εκλάβουν τη νέα ρύθμιση ως αύξηση των αδικαιολόγητων απουσιών!!!
  Τέλος, καταργείται όπως φαίνεται το όριο των 164 απουσιών ακόμη και στις περιπτώσεις ασθενών μαθητών. Θετικό γιατί είναι γνωστό ότι οι μαθητές Λυκείου, κυρίως της Γ΄ τάξης, έκαναν χρήση αυτού του ορίου με πλαστά δικαιολογητικά γιατρών.