Άρθρο 24 – Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα.
β) απουσίες μαθητών για την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα.
γ) απουσίες μαθητών/τριών: α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1989 (Α΄ 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/της εάν είναι ανήλικος/η για το θρήσκευμα.
δ) απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής.
ε) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 24.
στ) απουσίες μαθητών που οφείλονται σε συνθήκες που καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο (πχ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες).
ζ) απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό – διάρκειας έως 8 εβδομάδες – με την προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτησή τους κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους.
2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν υπολογίζονται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:
α) για τους μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση
β) για τους μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος
γ) για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης
δ) για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
ε) για τους μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες θα πρέπει:
αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.
ββ. Να προσκομίσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση του Σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου.
3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν υπολογίζονται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :
α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση.
β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο.
γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες θα πρέπει:
αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.
ββ. Να προσκομίσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση του Σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού να προσκομίσουν τις αντίστοιχες Ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
γγ. Η αίτηση του μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και εφ’ όσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο για τελική έγκριση.
4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται, αλλά δεν υπολογίζονται οι απουσίες από τα μαθήματα για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.
5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται, αλλά δεν υπολογίζονται απουσίες από τα μαθήματα λόγω συμμετοχής σε σχολικούς αθλητικούς αγώνες, σε αγώνες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε αγώνες εθνικών ομάδων, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων του άρθρου 13, παραγρ. 46 του ν. 3149/10-06-2003. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών στην περίπτωση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση.
6. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/τρια προσφέρει αίμα για ασθενή του/της συγγενικού του/της περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α΄ 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.
7. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν υπολογίζονται απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο μαθητής /τρία: α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις, β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις.
8. Σε κάθε περίπτωση για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας σύμφωνα με το παρόν άρθρο απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 13:26 | Α.Β.

  Η κόρη μου πριν από 4 χρόνια, στα 8 της, είχε ξαφνική επιληπτική κρίση που οδήγησε σε status epilepticus, εξαιρετικά επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση. Δόξα τω θεώ, έκτοτε, και έχοντας ενδιάμεσα ευτυχώς μία μόνο κρίση, λαμβάνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Ταλαιπωρείται ωστόσο από συχνές κι ενίοτε ισχυρές ημικρανίες οι οποίες την καθηλώνουν στο κρεβάτι. Έχει τύχει δε να διαρκέσουν μέχρι και για 5 ημέρες.
  Οι ημικρανίες και η συσχέτισή τους με την επιληπτική κατάσταση είναι πεδίο έρευνας της νευρολογίας, οπότε, όπως είναι προφανές, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επαρκώς σε μια απλή ιατρική γνωμάτευση, τη στιγμή που η συνήθης απάντηση που λαμβάνουμε από τους γιατρούς είναι «δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι».
  Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι για τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια περιθωρίου απουσιών. Ήδη η επιληπτική κατάσταση και η σχετική φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνουν τη γνωστική ικανότητα των ασθενών. Η κόρη μου μέχρι σήμερα, σε δύο σχολικούς μήνες, έχει ήδη 40 απουσίες λόγω καθήλωσης από ημικρανίες. Με το ρυθμό αυτό μπορεί να φτάσει τις 160-180 απουσίες, πράγμα βέβαια που απεύχομαι, πρώτα για να μην ταλαιπωρείται το παιδί μου και μετά για το σχολείο.
  Το να μείνει στην ίδια τάξη για το λόγο αυτό θεωρώ ότι θα είναι απαράδεκτο και γι’ αυτό ζητώ την τροποποίηση του ορίου και για κάθε ιδιάζουσα νευρολογικής φύσης περίπτωση.
  Ευχαριστώ

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 11:34 | ΛΟΥΤΣΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ

  Είμαι μαθητρια Γ ημερησίου Επάλ και γέννησα κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου (28/10/17)και καθώς απορρίφθηκε η αίτησή μου για ένταξη κατ΄ιδίαν διδαχθείς , υποχρεώθηκα να επιστρέψω αμέσως στο σχολείο .
  – Δεν προβλέπονται σχετικές απουσιες ούτε για τον τοκετό , ούτε για την κατάσταση λοχείας , ούτε για τον θηλασμό .

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 23:52 | Αναστασία Καφετζοπούλου

  Απουσίες λόγω ασθένειας για όλους τους πιστοποιημένους μαθητές ΑμεΑ!!!
  Απαιτείται ειδική αντιμετώπιση για όλα τα άτομα (ιδιαιτέρως μαθητών που είναι παιδιά-έφηβοι, ανήλικοι πολίτες) που από το κράτος χαρακτηρίζονται Άτομα με ειδικές Ανάγκες !!!
  Αλλά και μη πιστοποιημένοι ως ΑμεΑ μαθητές που λόγω ασθένειας (με ιατρική γνωμάτευση) ξεπέρασαν το όριο απουσιών,θα πρέπει να μπορεί να θεωρηθεί επαρκής η φοίτησή τους όταν αυτή αποδεικνύεται με αύξηση ορίου απουσιών λόγω ασθένειας είτε με το Γ.Μ.Ο ή με διαγνωστικά τεστ επίδοσης ή με υποχρεωτική ενισχυτική διδασκαλία προ εξετάσεων προς συμπλήρωση/αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών!
  Δυστυχώς οι ώρες διδασκαλίας που χάνονται κάθε χρόνο λόγω έλλειψης προσωπικού δεν φαίνεται να οδηγούν σε μη επαρκή φοίτηση ενώ η ασθένεια για την οποία δεν είναι υπαίτιος ο μαθητής αποτελεί ανεπάρκεια!

  Ευχαριστώ θερμά

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 20:54 | Ν. Γ.

  – Δεν προβλέπεται νοσηλεία στο σπίτι, ούτε όταν αυτή είναι απαραίτητη ή και προτιμότερη σε σχέση με αυτή στο Νοσοκομείο (κίνδυνος ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων,
  παράλληλη εκδήλωση κατάθλιψης ή ψυχικής κόπωσης λόγω μακροχρόνιας νοσηλείας κλπ).
  – Δεν προβλέπεται νοσηλεία στο σπίτι για ανάρρωση, προφύλαξη ή συντήρηση σε χρόνιες παθήσεις, ούτε όταν το Νοσοκομείο δεν μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω
  ( σύμφωνα με τον συντάκτη της Υ.Α. , ο ασθενής μαθητής θα πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά μονίμως στο Νοσοκομείο ή διαφορετικά μονίμως στο σχολείο…).
  – Δεν προβλέπεται νοσηλεία στο σπίτι για αποκατάσταση τραυματισμού (ούτε καν για πολλαπλά κατάγματα & σοβαρές κακώσεις).
  – Δεν προβλέπεται νοσηλεία στο σπίτι για ανάρρωση από χειρουργική επέμβαση.
  – Δεν προβλέπεται νοσηλεία στο σπίτι σε περίπτωση υπερκόπωσης, ιδιαίτερα μαθητών-αθλητών υψηλού επιπέδου.
  – Δεν προβλέπεται νοσηλεία στο σπίτι για μαθητές-κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
  – Δεν προβλέπονται προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, παρά μόνο έκτακτες.
  – Δεν προβλέπονται απουσίες για ψυχικά νοσήματα ή ψυχικές διαταραχές.
  – Δεν προβλέπονται απουσίες για σοβαρά οικογενειακά προβλήματα (απώλεια γονιού, προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον κλπ).
  – Δεν προβλέπονται απουσίες για κακοποιημένα παιδιά.
  – Δεν προβλέπονται απουσίες για εργαζόμενους-μαθητές ή μαθητές που βοηθούν την οικογένειά τους σε αγροτικές και άλλες εργασίες.
  – Δεν προβλέπονται απουσίες για μαθητές-αθλητές, που συμμετέχουν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή Αγώνες.
  – Δεν προβλέπεται συνδυασμός κάποιων από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 18:42 | ΑΝΝΑ ΔΡΟΣΟΥ

  Άρθρο 24 – παράγραφο 4: δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση των μαθητών -αθλητών με εξαιρετικές επιδόσεις για συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, Πανελλήνιους, Διασυλλογικούς κλπ
  Πιστεύω πως πρέπει να προστεθεί και αυτή η περίπτωση όπως προβλέπεται για τους μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στο χορό, την γλυπτική, την ζωγραφική κλπ.

  Αννα Μ. Δροσου

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 09:45 | ΝΓ

  Η πρόβλεψη για απουσίες μαθητών (164) με Μ.Ο. >15 πρέπει να παραμείνει, πόσο μάλιστα που η Υπουργική Απόφαση θα υπογραφεί δυο και περισσότερους μήνες απο την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους.
  Συμφωνώ επίσης με το σχόλιο του κ. Panagiotis Panou, ότι η προστασία των αθλητών-μαθητών θα μπορούσε να γίνει με την προσθήκη στην παράγραφο 5 ΄΄και των αγώνων που διοργανώνονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Ομοσπονδίες,» χωρίς όμως την αναφορά «και οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο ημερολόγιο προγραμματισμένων αγώνων των Ομοσπονδιών αυτών΄΄. Αυτό διότι πολλοί αγώνες προκηρύσσονται μετά την έκδοση του αθλητικού ημερολογίου των Ομοσπονδιών (συνήθως αρχές ημερολογιακού έτους).

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 18:28 | Θ.Κανετίδης

  Στην παράγραφο 4 δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρετικές επιδόσεις στον αθλητισμό (π.χ. συμμετοχή των μαθητών-αθλητών σε διασυλλογικούς αγώνες πανελλήνιας και πανευρωπαϊκής εμβέλειας).
  Καλό είναι να προστεθεί στη συγκεκριμένη παράγραφο και η αθλητική παράμετρος της εξαιρετικής επίδοσης.

  Συμφωνώ επίσης με το σχόλιο του κ. Panagiotis Panou, ότι η προστασία των αθλητών-μαθητών θα μπορούσε να γίνει με την προσθήκη στην παράγραφο 5 ΄΄και των αγώνων που διοργανώνονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Ομοσπονδίες, και οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο ημερολόγιο προγραμματισμένων αγώνων των Ομοσπονδιών αυτών΄΄
  προκειμένου να συμπεριληφθούν και διασυλλογικοί αγώνες Πανελλήνιας, Πανευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εμβέλειας.(για παράδειγμα οι Πανελλήνιοι αγώνες, αγώνες Champions League, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Κύπελλα κ.λ.π).

  Θεόκλητος Κανετίδης
  Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
  3ου ΓΕΛ Χίου

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 17:50 | Μιχαλης Κοντονής

  Στην παραπάνω παράγραφο (4) του άρθρου (24) δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρετικές επιδόσεις στον αθλητισμό (π.χ. συμμετοχή των μαθητών-αθλητών σε διασυλλογικούς αγώνες πανελλήνιας και πανευρωπαϊκής εμβέλειας).
  Καλό είναι να προστεθεί στη συγκεκριμένη παράγραφο και η αθλητική παράμετρος της εξαιρετικής επίδοσης (υπάρχει μόνο στην περίπτωση των εθνικών ομάδων) ή να προστεθεί στη παράγραφο 5 ,να περιλαμβάνονται δηλαδή οι πανελλήνιοι και Πανευρωπαϊκοί αγώνες που διοργανώνουν οι αντίστοιχες ομοσπονδίες.

  Ευχαριστώ

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 16:23 | Γιώργος Π.

  Δύο σημεία έστω και ανέχουν τεθεί ξανά: 1) Τι γίνεται με προγραμματισμένα και όχι έκτακτα χειρουργεία που όμως κρίνονται αναγκαία; τι γινεται με τις ημέρες ανάρρωσης στο σπίτι που ακολουθούν;
  2)Τι γίνεται με απουσίες από το μάθημα αλλά όχι από το σχολείο π.χ. προετοιμασία γιορτής, πρόβα παρέλασης κλπ

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 13:31 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετικές επιδόσεις στον αθλητισμό όπως (εκτός από την περίπτωση των Εθνικών ομάδων για την οπαία υπάρχει πρόβλεωψη στην παράγροαφο 5) είναι και η σμμετοχή των μαθητών – αθλητών σε Πανελληνίους ή Πανευρωπαϊκούς διασυλλογικούς πάντα αγώνες.
  Καλο θα ήταν να προστεθεί και η αθλητική παράμετρος της εξαιρετικής επίδοσης.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 13:09 | Ηλίας Ακίδης

  Παρατηρώ ότι δεν αναφέρεται η περίπτωση της απασχόλησης μαθητών σε εργασία που τους ανατίθεται από το Διευθυντή στις απουσίες που δε λαμβάνονται υπόψη.

  Μήπως θα έπρεπε να προστεθεί καθώς υπάρχει κατά καιρούς η ανάγκη αυτή;

  Ηλίας Ακίδης
  Διευθυντής
  2ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛ/ΛΗΣ

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 13:03 | Ρ. Γ.

  Η κόρη μου πάσχει από πολύ σοβαρές αλλεργίες και είναι αναγκασμένη να μένει για καιρό στο σπίτι ταλαιπωρούμενη από άσθμα, ρινίτιδα και αναφυλακτικά επισόδεια. Πρόπερσι συμπλήρωσε πάνω από 114 απουσίες αλλά ο σύλλογος των καθηγητών με απόφασή του την προβίβασε στην επόμενη τάξη, όπως είχε δικαίωμα, αφού ο μέσος όρος της βαθμολογίας της ήταν πολύ καλός.
  Με τις νέες διατάξεις η δυνατότητα αυτή καταργείται. Δεν μας φτάνει ο Γολγοθάς που περνάμε με την ασθένειά της, έχουμε τώρα και το ενδεχόμενο να χάσει τη χρονιά της αν κάνει λίγες απουσίες πάνω από τις 114. Εμείς οι γονείς τι πρέπει να κάνουμε; Να τη στέλνουμε στο σχολείο όταν δεν πρέπει, διακινδυνεύοντας την υγεία της; Ή να την τρέχουμε συνέχεια στα νοσοκομεία για νοσηλεία (ενώ η νοσηλεία στο σπίτι θα αρκούσε) μόνο και μόνο για να παίρνουμε τις βεβαιώσεις που μας ζητάτε;
  Εκτός από την τυπολατρεία θα πρέπει να υπάρχει και η ανθρωπιά. Αφήστε τον Σύλλογο των Καθηγητών, που γωρίζει το ποιόν του κάθε μαθητή, να κρίνει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 11:28 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

  Δεν υπάρχει πρόνοια για απουσίες μαθητών με Μ.Ο. >15 ή 13 (164)καθώς και οι απουσίες λόγω συμμετοχής σε προετοιμασία εορτών και παρελάσεων,έκτακτων συνεδριάσεων του πενταμελούς και του δεκαπενταμελούς.
  Ευχαριστώ

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 23:06 | Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος

  Η χωρίς κανένα λόγο αφαίρεση της αρμοδιότητας από το Σύλλογο Διδασκόντων για το χαρακτηρισμό
  ως επαρκούς της φοίτησης μαθητών με Γ.Μ.Ο. 15 και σύνολο απουσιών ως 164, εκθέτει σε κίνδυνο μη
  προαγωγής , ένα σεβαστό αριθμό παιδιών με πολύ σοβαρά προβλήματα, ακόμη και υγείας, τα οποία
  δεν προβλέπονται στην προχειρογραμμένη αυτή Υπουργική Απόφαση.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 13:24 | TT

  Αυτό το άρθρο δεν τοποθετείται σε σωστή βάση.
  Το θέμα δεν είναι αν λαμβάνονται ή όχι υπόψη οι απουσίες για το χαρακτηρισμό της φοιτησης. Αυτό είναι το έλασσον.
  Το μείζον είναι να οριστούν οι υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Ποια πρόνοια – υποχρέωση αναλαμβάνει η πολιτεία για να καλύψουν τα κενά τους; Πώς θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους οι μαθητές που έχασαν μαθήματα 15 και 20 εργασίμων ημερών; Ποιο θα έιναι το πραγματικό κόστος για τους μαθητές (του Δημοτικού) αλλά και του Γυμνασίου ή του Λυκείου;
  Η ρύθμιση φαίνεται ανθρώπινη. Στην ουσία όμως η πολιτεία αποτινάσσει τις ευθύνες της.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 10:21 | Panagiotis Panou

  Στην παράγραφο 5 εκτός από τους σχολικούς αγώνες και τους αγώνες των Εθνικών ομάδων να προστεθούν και όλοι

  ΄΄οι αγώνες που διοργανώνονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Ομοσπονδίας, και οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο ημερολόγιο προγραμματισμένων αγώνων των Ομοσπονδιών αυτών΄΄

  προκειμένου να συμπεριληφθούν και διασυλλογικοί αγώνες Πανελλήνιας, Πανευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εμβέλειας.(για παράδειγμα οι Πανελλήνιοι αγώνες, αγώνες Champions League, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Κύπελλα κ.λ.π)

  Ευχαριστώ πολύ.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 08:14 | Γ.Τ.

  Στην περίπτωση 3γ. νομίζω ότι θα πρέπει να διευρυνθεί σε σχέση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα υπάρχουν μαθητές που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου Π.χ συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη. Αυτοί οι μαθητές δεν ειναι πάντα υποχρεωτικό ότι θα νοσηλευτούν αλλά λόγω μικρής ασθένειας Π.χ εποχικής γρίπης, θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι για ανάρρωση για λίγες μέρες, όποτε δεν μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται. Επίσης παιδιά με άλλες παθήσεις Π.χ κινητικά, πιθανόν να νοσηλευτούν σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, γιατί εκεί βρίσκεται ο γιατρός τους. Σε αυτήν την περίπτωση τι δικαιολογητικό θα καταθέσει, αφού αναφέρεται μόνο δημόσιο νοσοκομείο.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 19:06 | Βαπτιστής Παντής

  Οι 20 μέρες που προβλέπει η παρ.3 αφορούν ουσιαστικά μόνο τη νοσηλεία σε νοσοκομείο. Οι περιπτώσεις όμως κάποιων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων σοβαρών ασθενειών απαιτούν και κάποιες μέρες ανάρρωσης στο σπίτι του μαθητή. Δεδομένου ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ δεν έχουν το δικαίωμα της ένταξης στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» (κάτι το οποίο συνιστά διάκριση σε βάρος τους και αντίκειται στο Σύνταγμα) θα πρέπει για λόγους δικαιοσύνης στις 20 μέρες αυτές να συμπεριλαμβάνονται και μέρες κατ’ οίκον ανάρρωσης με την ίδια διαδικασία (σφραγίδα συντονιστή διευθυντή κλινικής).

  Βαπτιστής Παντής
  Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 18:55 | Παυλίδου Κυριακή

  Θα πρέπει να υπάρχει και κάποια πρόβλεψη για τα παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρία που φοιτούν σε γενικά σχολεία.Πολλές φορές τα παιδιά αυτά υπερβαίνουν το όριο των απουσιών, επειδή αδυνατούν να παραμείνουν στην τάξη καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής ώρας λόγω διάσπασης προσοχής, συναισθηματικών ή συμπεριφορικών προβλημάτων.Θα μπορούσε για παράδειγμα να δοθεί μια προσαύξηση 20% των απουσιών για τις περιπτώσεις αυτές εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 11:01 | ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Θα ήταν καλό η Διεύθυνση του σχολείου (αιτιολογημένα) να έχει την ευχέρεια να δικαιολογεί απουσίες μαθητών/τριων πέρα των ορίων (η να αυξηθούν τα όρια).
  Υπάρχουν μαθητές/τριες οι οποίοι/ες χρήζουν ανάγκης – όπως παιδιά που δουλεύουν περιστασιακά σε αγροτικές δουλείες, για να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα – αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως αθλητές ή για λόγους οικογενειακούς, υγείας, παιδιά που μένουν μακρυά από το σχολείο και επιστρέφουν πολύ αργά σπίτι κλπ.
  Να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτό το ζήτημα, να μπορεί η Διεύθυνση σε συνεργασία με τους υπευθύνους τμημάτων να αξιολογεί τα περιστατικά,….. γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

  Ευχαριστώ
  Μιχαήλ Μαντζάκος
  Διευθυντής
  ΕΠΑΛ Αλιβερίου

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 01:04 | ΤΤ

  Επομένως , οι απουσίες από το μάθημα μαθητών για συμμετοχή σε προετοιμασία εορτών και παρελάσεων, μπαζάρ, λαχειοφόρων αγορών, έκτακτων συνεδριάσεων του πενταμελούς και του δεκαπενταμελούςκτο καταχωρίζονται στο βιβλίο φοίτησης (myschool) και υπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό φοίτησης.
  Η μη καταχώριση στο myschool απουσίας μαθητή που αναγράφεται στο χειρόγραφα συμπληρούμενο φύλλο απουσιών κάθε ημέρας είναι πράξη παράνομη (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους παρανομήσαντες)
  Στο Myschool πρόκειται να ενεργοποιηθεί ειδική ρήτρα για απουσίες καταχωρισθείσες αλλά μη υπολογιζόμενες για τον χαρακτηρισμό φοίτησης.