Άρθρο 08 – Έννοια της εγγραφής

1) Η εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο, στο Επαγγελματικό Λύκειο, Γυμνάσιο ΕΑΕ, Λύκειο ΕΑΕ, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιείται από τη στιγμή που αυτός/ή αποκτά δικαίωμα φοίτησης σ’ αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2) Ως εγγραφή νοείται η εφ’ άπαξ καταχώριση για πρώτη φορά των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 στοιχείων του/της μαθητή/τριας στο Ατομικό Δελτίο και το Μητρώο Μαθητών/τριών του σχολείου.

  • 9 Νοεμβρίου 2017, 23:15 | Γιάννης Μπέμπης

    Προτείνω την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 – Τρόπος και χρόνος εγγραφής»4.Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εντός των αστικών κέντρων εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτ. 3, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τα απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών. Αυτά διαβιβάζονται στα Γυμνάσια σύμφωνα με κοινή απόφαση των Διευθυντών/ντριών των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ορίζει τα Γυμνάσια στα οποία εγγράφονται οι απόφοιτοι/ες κάθε Δημοτικού. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια.»
    και την ταυτόχρονη αντικατάστασή του με την ελεύθερη επιλογή σχολείου από κάθε γονέα για το παιδί του μετά τη σχετική δήλωση εγγραφής που θα υποβάλλει στο σχολείο επιλογής. Για τον λόγο αυτόν, όλες οι σχολικές μονάδες θα ανακοινώνουν εντός του Μαΐου τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσει στην Α΄ τάξη. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων περισσότερων από τις διαθέσιμες θέσεις, το κριτήριο επιλογής μπορεί να είναι ο βαθμός απολυτηρίου ή η διαδικασία της κλήρωσης ή οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Οι μαθητές που δεν θα επιλεγούν θα εγγράφονται στην πλησιέστερη σχολική μονάδα. Ειδικότερα,η ελεύθερη επιλογή σχολείου θα ενισχύσει την αυτονομία της σχολικής μονάδας, θα αναβαθμίσει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και θα πάψουν να υφίστανται, λόγω της επιθυμίας των γονέων να μετεγγράψουν το παιδί σε σχολική μονάδα της αρεσκείας τους, διασχολικά και ενδοσχολικά προβλήματα, τα οποία προκαλούν την «ανθρωποφαγία» μεταξύ των εκπαιδευτικών όμορων σχολικών μονάδων και μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.Επιπλέον η ελεύθερη επιλογή σχολείου θα αυτορρυθμίσει την προοπτική των σχολείων, καθώς θα αναδειχθεί η δυναμική των σχολείων, θα αποσυμφορίσει από περιττή ενασχόληση των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης, καθώς δε θα χρειάζονται να επιλύουν τις βέβαιες διενέξεις, όπως αναγνωρίζει η παρούσα παράγραφος, μεταξύ των Διευθυντών των όμορων σχολικών μονάδων και επιπλέον δεν θα απαιτείται καμιά απόφαση κανενός θεσμικού οργάνου για την κατάργηση σχολικών μονάδων, καθότι τα σχολεία με μικρό αριθμό εγγραφών εκ των πραγμάτων θα καταργούνται.

  • 9 Νοεμβρίου 2017, 23:13 | Γιάννης Μπέμπης

    Προτείνω την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 – Τρόπος και χρόνος εγγραφής»4.Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εντός των αστικών κέντρων εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτ. 3, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τα απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών. Αυτά διαβιβάζονται στα Γυμνάσια σύμφωνα με κοινή απόφαση των Διευθυντών/ντριών των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ορίζει τα Γυμνάσια στα οποία εγγράφονται οι απόφοιτοι/ες κάθε Δημοτικού. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια.»
    και την ταυτόχρονη αντικατάστασή του με την ελεύθερη επιλογή σχολείου από κάθε γονέα για το παιδί του μετά τη σχετική δήλωση εγγραφής που θα υποβάλλει στο σχολείο επιλογής. Για τον λόγο αυτόν, όλες οι σχολικές μονάδες θα ανακοινώνουν εντός του Μαΐου τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσει στην Α΄ τάξη. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων περισσότερων από τις διαθέσιμες θέσεις, το κριτήριο επιλογής μπορεί να είναι ο βαθμός απολυτηρίου ή η διαδικασία της κλήρωσης ή οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Οι μαθητές που δεν θα επιλεγούν θα εγγράφονται στην πλησιέστερη σχολική μονάδα. Ειδικότερα,η ελεύθερη επιλογή σχολείου θα ενισχύσει την αυτονομία της σχολικής μονάδας, θα αναβαθμίσει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και θα πάψουν να υφίστανται, λόγω της επιθυμίας των γονέων να μετεγγράψουν το παιδί σε σχολική μονάδα της αρεσκείας τους, διασχολικά και ενδοσχολικά προβλήματα, τα οποία προκαλούν την «ανθρωποφαγία» μεταξύ των εκπαιδευτικών όμορων σχολικών μονάδων και μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.Επιπλέον η ελεύθερη επιλογή σχολείου θα αυτορρυθμίσει την προοπτική των σχολείων, καθώς θα αναδειχθεί η δυναμική των σχολείων, θα αποσυμφορίσει από περιττή ενασχόληση των Διευθύνσεωνς Β/θμιας Εκπ/σης, καθώς δε θα χρειάζονται να επιλύουν τις βέβαιες διενέξεις, όπως αναγνωρίζει η παρούσα παράγραφος, μεταξύ των Διευθυντών των όμορων σχολικών μονάδων και επιπλέον δεν θα απαιτείται καμιά απόφαση κανενός θεσμικού οργάνου για την κατάργηση σχολικών μονάδων, καθότι τα σχολεία με μικρό αριθμό εγγραφών εκ των πραγμάτων θα καταργούνται.