Άρθρο 21 – Ανανεώσεις εγγραφών

1. Η ένταξη των μαθητών/τριών σχολείου σε τάξη, σε έτος μεταγενέστερο του έτους πρώτης εγγραφής (ανανέωση εγγραφής) πραγματοποιείται κάθε σχολικό έτος μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για κάθε τύπο σχολείου (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται ανανεώσεις εγγραφών τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν σε εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου, όπου αυτές προβλέπονται, και β) για τους/τις μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να ανανεώσουν την εγγραφή τους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Στην περίπτωση β΄ ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί.
2. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε σχολικό έτος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις εγγραφές. Για τον σκοπό αυτό προσέρχονται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13, εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ανήλικοι/ες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. Για την ανανέωση εγγραφής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο απαιτείται η προηγούμενη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.
3. Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για την ανανέωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Λύκειο δηλώνουν επίσης: α) για την ανανέωση εγγραφής στην Α΄ τάξη τα μαθήματα επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν β) για την εγγραφή στη Β΄ τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, γ) για την εγγραφή στην Γ΄ τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.
4. Την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο φοιτούν ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για την ανανέωση εγγραφής δηλώνουν επίσης και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.
5. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 42/2017 (Α΄ 68).
6. Οι παραπάνω μεταβολές καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Myschool» με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του σχολείου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία δήλωσης.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 20:29 | δηήτρης καλαϊτζίδης

  Όπως γίνεται η κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς των σχολείων, έτσι θα πρέπει να γίνεται και η κατανομή των εργασιών στο my school. Θα πρέπει, δηλ. να γίνεται ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών στο my school και αυτό να γίνεται γραπτά στο πρακτικό του Σ.Δ.
  Η ειδοποίηση με ΣΜΣ είναι άμεση και αποτελεσματική, αλλά θα πρέπει οι γονείς να δίνουν και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ποικίλες ενημερώσεις που τους απευθύνει το σχολείο και που συνήθως δεν φτάνουν σ΄αυτούς μέσω των παιδιών τους.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 12:03 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

  Η νομοθεσία περί εγγραφών προτείνεται να μην αλλάξει. Επιπλέον προτείνεται για την ηλεκτρονική εγγραφή αυτή να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Για μαθητές στη Β΄ και Γ΄ τάξη η ηλεκτρονική εγγραφή να ολοκληρώνεται στις 30/9 μια και πρόκειται ήδη για φοιτούντες μαθητές. Για την Α τάξη να ξεκινάει η ηλεκτρονική εγγραφή και να γίνεται όπως προβλέπεται αλλά το σύστημα να κλείνει στις 15/9. Για μαθητές όλων των τάξεων που δεν υπάρχουν κωδικοί taxis λόγω κωλυμάτων να επιλαμβάνεται η Διεύθυνση του κάθε Σχολείου. (κωδικοί Διευθυντή Υπεύθυνη Δήλωση κλπ). Ο τρόπος και ο χρόνος εγγραφής σε όλους τους τύπους Λυκείων και σε όλες τις τάξεις να είναι ο ίδιος.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 11:04 | Άκης

  Είναι ζωτικής σημασίας να καθοριστεί ως προθεσμία για τις ανανεώσεις εγγραφών η 30η Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Μόνο αν είναι γνωστός με ακρίβεια ο αριθμός τμημάτων θα μπορούν να καθοριστούν και οι ανάγκες σε προσωπικό. Έτσι θα μπορεί να ειδοποιηθούν αναπληρωτές από τον Ιούλιο ώστε να ρυθμιστούν όλες οι εκκρεμότητες εντός του καλοκαιριού και οι μαθητές να πάρουν πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα από την 11η Σεπτεμβρίου. Όσοι το αμελήσουν θα μπορούν ανανεώσουν την εγγραφή τους μόνο σε σχολεία όπου αυτή δεν προκαλεί αλλαγή στον αριθμό τμημάτων.