Άρθρο 01 – Σχολικό και Διδακτικό Έτος

1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.
2. Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.
3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και διενεργούνται οι κάθε είδους εξετάσεις.
4. Τα μαθήματα στα Γυμνάσια λήγουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η Απριλίου.
5. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το Α΄ τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20η Ιανουαρίου. Το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. Ειδικότερα για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. η έναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ορίζεται την 11η Σεπτεμβρίου και η λήξη αυτών και του Β΄ τετραμήνου ορίζεται την 15η Ιουνίου του επομένου έτους.
6. Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες, διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου, στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου – Ιουνίου, καθώς και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος αυτή προβλέπεται.
7. Την ημέρα της λήξης των μαθημάτων δεν διεξάγεται διδασκαλία. Ο Σύλλογος Διδα-σκόντων/ουσών την ημέρα αυτή αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών και εκτελεί τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.
8. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων, β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών. Με την παύση της λει-τουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο/η Διευθυντής/ντρια συγκαλεί ανά εβδομάδα το Σχολικό Συμβούλιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διατύπωση γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ντρια συγκαλεί αμέσως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης, ο οποίος και αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.
9. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργά-σιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 11:12 | ΔΡΑΚΑΚΗ ΧΡ.

  καλό θα είναι να νομοθετηθεί η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων στα Λύκεια(όπως αντίστοιχα συμβαίνει στα γυμνάσια) και όχι να αποφασίζεται από τον υπουργό κάθε χρόνο διαφορετική ημερομηνία και μάλιστα λίγες μόνο μέρες πριν ολοκληρωθούν ταα μαθήματα διότι, με γνωστή την ημερομηνία αυτή εκ των προταίρων μπορεί να γίνει τόσο από τους μαθητές όσο και από τους διδάσκοντες καλύτερος προγρμματισμός της ύλης των μαθημάτων και φυσικά καλύτερος συντονισμός αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που χάθηκαν,για διάφορους λόγους,κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.Ακόμη καλό θα είναι να θεσμοθετηθεί με σαφήνεια η υποχρέωση αναπλήρωσης καθε διδακτικής ώρας που χάνεται για λόγους ανωτέρας βίας,καταλήψεων,καιρικών συνθηκών,καθυστερημένης πρόσληψης αναπληρωτών κ.λ.π,ώστε ο αριθμός διδαχθεισόμενων ωρών ανά μάθημα να είναι συγκεκριμένος εκ των προτέρων και υποχρεωτικός. Έτσι ωστε στο τέλος της χρονιάς όλοι οι μαθητές να έχουν διδαχθεί καθε μάθημα τον ίδιο αριθμό ωρών.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 00:09 | Πρόδρομος Φωκάς

  Το πρώτο 4μηνο, από πρακτικής άποψης(υπολογισμός απουσιών, προγραμματισμός διαγωνισμάτων), είναι καλύτερα να λήγει με τη λήξη του μηνός Ιανουαρίου και όχι στις 20 Ιανουαρίου. Στην πράξη, ούτως ή άλλως δίνεται τουλάχιστον μία βδομάδα επιπλέον για διαγωνίσματα, ατύπως. Οπότε γιατί να μην θεσμοθετηθεί; Το δεύτερο 4μηνο θα υστερεί κάποιες ημέρες συνολικά, αλλά δεν κάνουν οι δέκα μέρες τη διαφορά εφόσον ο μήνας Μάιος εκτείνεται ως το τέλος του. Άλλωστε ο προγραμματισμός διαγωνισμάτων αφορά πρωτίστως το πρώτο 4μηνο, αφού στο δεύτερο υπάρχει η δυνατότητα της αξιολόγησης μέσω εργασιών και το διαγώνισμα δεν είναι υποχρεωτικό.

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 22:05 | ΠΟυπακη Ειρηνη

  Η διευκρίνηση αιτίας απώλειας διδακτικών ωρών ειναι αναγκαία για τον τρόπο αναπλήρωσης. Οι αναφερόμενοι τρόποι αναπλήρωσης είθιστε να ισχύουν για την περίπτωση κατάληψης του σχολείου από μαθητές. Τι γίνεται για την απώλεια διδακτικών ωρων λόγω έλλειψης καθηγητών, λόγω πολυήμερης ασθένειας εκπαιδευτικού κτλ.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 16:10 | Άννα-Μαρία Παναγιωτίδου

  συμπληρώνω 2 γενικά σημεία ακόμη:

  1) Απόφαση και υλοποίηση για το ρόλο της Πληροφορικής στα σχολεία. Ας αναρωτηθούμε αν είναι λογικό, αποτελεσματικό και ρεαλιστικό το να έχουν οι μαθητές 1 ώρα την εβδομάδα Πληροφορική στο Γυμνάσιο ενώ έχουν για παράδειγμα 2 ώρες Οικιακή Οικονομία και Θρησκευτικά. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με 1 ώρα των 45 λεπτών(εφόσον δεν χαθεί κάποιο τέτοιο μονόωρο για άλλους λόγους)δεν είναι δυνατόν να γίνει το μάθημα αντιληπτό ως χρήσιμο. Επιπλέον η στάση των συναδέλφων είναι ότι αποτελεί ομάδα Γ άρα μη μάθημα

  2) Παράλληλη στήριξη: Πώς και με ποιες διαδικασίες αιτείται ένα σχολείο εκπαιδευτικού; Τα δεδομένα υφίστανται στο Myschool αλλά δεν έχει τεθεί ποτέ αυτό το θέμα. Και επίσης έλεγχος για το πως οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν στο σχολείο τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής συνεργάζονται με αυτούς για το καλό το μαθητών ή αρνούνται τη συνεργασία

  3) Ωράριο; Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό πως με την υπάρχουσα νομοθεσία οι φιλότιμοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν εργασίες όποτε κληθούν (ή με δική τους πρωτοβουλία) ενώ άλλοι εμφανίζονται στα σχολεία μόνο κατά τις ώρες που έχουν μάθημα. Με δεδομένη την ανάγκη διεκδίκησης της θετικής γνωμοδότησης του ΣΔ, οι διευθυντές δεν τεντώνουν τις σχέσεις και προσανατολίζονται σε συνεργασίες για το καλό του σχολείου μόνον προς τους φιλότιμους.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 15:53 | Άννα-Μαρία Παναγιωτίδου

  Μερικές παρατηρήσεις και ερωτηματικά:

  1) Απώλεια ωρών: ίσως πρέπει να καθοριστεί πιο συγκεκριμένα ο αριθμός αυτός. Επίσης θεωρώ απαραίτητο να δοθούν διευκρινήσεις για το πως και εάν συμπληρώνεται το βιβλίο ύλης των τμημάτων όταν λόγω συγκυριών δεν γίνει το μάθημα (εκπαιδευτική εξόρμηση/ σχολική εορτή / …)

  2) myschool: Δεν είναι επαρκώς και σαφώς καθορισμένο το τι εννοείται με «για κάθε μεταβολή) στα περί ενημέρωσης του myschool. Τι ίδιο ισχύει και για το ό,τι ο δ/ντής της σχολικής μονάδας «οφείλει να φροντίζει» για την ενημέρωση του Myschool. Η ασάφεια για το πώς ο Δ/ντής θα «φροντίσει» αφήνει περιθώρια άνισων κατανομών εργασιών εντός των σχολείων.

  Κωδικοί πρόσβασης στο Myschool: οι Υπεύθυνοι τμημάτων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε μέρη που αφορούν στις καρτέλες των μαθητών και να είναι υπόχρεοι να ενημερώσουν οι ίδιοι τα στοιχεία γονέα, διευθύνσεως και επικοινωνίας. Μέχρι στιγμής και αυτό βαρύνει τους ΠΕ-19 των σχολείων.

  Απαιτείται συνεργασία με της Πρωτοβάθμιας με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε πριν οι διευθυντές των Δημοτικών σχολείων αποχωρήσουν από τις σχολικές τους μονάδες για τις θερινές διακοπές, η εικόνα των μαθητών που απολύονται από τα σχολεία τους να είναι όντως ορθή. Καθώς παραλαμβάνουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα απολυτήρια των μαθητών των δημοτικών μόλις την απολύτως τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών, έχει συμβεί αρκετές φορές να εντοπίζονται αδυναμίες στην εγγραφή των μαθητών στην Α’ Γυμνασίου (το δημοτικό προέβηκε σε κάποια τροποποίηση στον/στην μαθητή/-τρια οδηγώντας σε απώλεια της τελικής επίδοσής του ατόμου και ως εκ τούτου μη εμφάνιση προς επιλογή και εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου) και να μην υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την ΠΡωτοβάθμια. Αυτό σχετίζεται με την προβλεπόμενη απαίτηση για δημιουργία τμημάτων εντός των πρώτων ημερών του Ιουλίου.

  Χρόνος ενημέρωσης που νοείται άμεσος: Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο το ποιος είναι ο χρόνος ενημέρωσης του myschool.

  Διευθύνσεις εκπαίδευσης: Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι οι πίνακες που ζητούνται από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης δεν αποτελούν έργο που προωθείται προς εκτέλεση προς τις σχολικές μονάδες, ειδικά όταν αυτοί οι πίνακες έχουν ήδη αντικατασταθεί από ψηφιακούς πίνακες και είναι προσβάσιμα τα όποια στοιχεία μέσω του myschool.

  3) Εγγραφές & ανανεώσεις εγγραφών: Χρειάζεται διευκρίνηση στο σημείο 2α σελ.38: τίθεται θέμα διερεύνησης μόνον εάν ο μαθητής/μαθήτρια δεν έχει εμφανιστεί να φοιτήσει στο σχολείο ή τις ίδιες ενέργειες θα πράξει το σχολείο και για την ελλιπή εγγραφή (ο γονέας δεν εμφανίστηκε να υπογράψει το ατομικό δελτίο);

  4) ΑΠΟΥΣΙΕΣ: άρθρο 24-παρ.δ: μη αντιληπτή η οδηγία περί απουσιών τις πρώτες 2 ημέρες της μετεγγραφής. Επίσης στα περί δικαιολόγησης απουσιών υπάρχει ανάγκη αποσαφήνισης του εάν ο γονέας κατά την προσκόμιση ενός πχ. νοσοκομειακού εισητηρίου/εξιτηρίου πρέπει ή όχι να συμπληρώσει και έντυπη αίτηση για δικαιολόγηση των απουσιών του παιδιού του. Μέχρι σήμερα αναλόγως με τον διευθυντή αλλάζει αυτή η διαδικασία. Επίσης πρέπει να τονιστεί εάν τηρείται ή όχι ειδικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων ΜΟΝΟ για την επικοινωνία με το γονέα. Αυτό είναι επίσης κάτι που διαφοροποιείται μέχρι σήμερα ανάλογα με τον εκάστοτε διευθυντή. Σε κάποιο σημείο γίνεται αντιληπτό ότι τα δικαιολογητικά απουσιών προσκομίζονται μόνον εφόσον πρόκειται για απουσίες που επιδιώκεται ο μή συνυπολογισμός τους. Αυτό πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο.

  5) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με το γονέα: Και εδώ πρέπει να προβλεφθούν τεχνικά ζητήματα: Στην περίπτωση της αποστολής SMS από ποιον αριθμό θα αποσταλεί το SMS; Και ποιος θα χρεωθεί οικονομικά το σύστημα αποστολής SMS; ΣΤην περίπτωση του email από το λογαριασμό του σχολείου, πως θα γίνει πρακτικά η αποστολή του email; θα χρησιμοποιήσει ο κάθε υπεύθυνος εκπαιδευτικός τον υπολογιστή με το email της σχολικής μονάδας; θα δοθεί ως γραμματειακή απαίτηση από τους υπεύθυνους τμημάτων στον υποδιευθυντή που θα επιβαρυνθεί και με αυτήν την εργασία; Μήπως θα έπρεπε να προβλέψει το υπουργείο να δοθεί από τον κάθε εκπαιδευτικό επίσημο email στο ΠΣΔ και να του επιτραπεί η επικοινωνία με το γονέα μόνον μέσω αυτού του λογαριασμού email;

  *****ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: Στοιχεία που δεν αναφέρονται καθόλου
  -Δεν υπάρχουν αναφορές για τον τρόπο αντιμετώπισης των προφορικά εξεταζόμενων μαθητών. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ξεκάθαρες οδηγίες για το ποια ώρα, πόση ώρα και σε ποιο χώρο θα εξετάσουν αυτούς τους μαθητές, και η έλλειψη αυτών των οδηγιών αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών.

  -Δεν υπάρχουν αναφορές (δεν εντάσσονται στη στοχοθεσία του παρόντος, αλλά είναι άκρως απαραίτητες) στον τρόπο ορισμού θεμάτων εξέτασης (διαγωνίσματα, τεστ) και στον τρόπο κατανομής της βαθμολογίας μεταξύ των θεμάτων αυτών. Και πάλι δίνονται έτσι περιθώρια πρωτοβουλιών.

  -Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών (και πάλι εκτός του παρόντος) ίσως μία ιδέα θα ήταν ο ορισμός προς χρήση ενός προτύπου των στοιχείων που αξιολογεί ο εκπαιδευτικός ώστε να γίνει πράξη το θεωρητικό ότι οι μαθητές δεν αξιολογούνται μόνον ως προς το γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ως προς την πρωτοβουλία, τη διάθεση συνεργασίας, το ομαδικό πνεύμα, κα.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 23:19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Μια παρατήρηση για τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ σχολεια: Εδω και 15 μηνες εκκρεμει η σχετική εγκύκλιος για τη λειτουργία των ΟΜΙΛΩΝ στα ΔΙΑΠΟΛΤΙΣΜΙΚΑ σχολεια που λειτοργουν πλεον ως ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ (N. 4415/2016 – ΦΕΚ 159α/6-9-2016) Ευελπιστουμε στην εγκαιρη αντιμετώπιση του ανωτερω ζητηματος

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 20:34 | Κωνσταντίνος Κουκουλάς

  Παρ.8 του άρθρου 1: Ο περιορισμός των εργασίμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών αφορά τη Γ΄ Λυκείου και δεν περιλαμβάνει τις λοιπές τάξεις. Δεν θα πρέπει να ενταχθεί στα μέτρα αναπλήρωσης.
  Παρ. 1α του άρθρου 4: Αφού τα Ατομικά Δελτία Μαθητών βρίσκονται πλέον στο Myschool γιατί να τηρούνται και χειρόγραφα, με δεδομένη και την ηλεκτρονική εγγραφή και τη δήλωση κηδεμονίας;
  Παρ. 2 του άρθρου 5: Γιατί να μη τηρούνται και τα υπόλοιπα υπηρεσιακά βιβλία (πράξεων ΣΔ, πράξεων Διευθυντή κ.α.) με ηλεκτρονικό τρόπο; Είναι περισσότερο ασφαλές και διευκολύνει σε χρόνο και τυποποίηση.
  Παρ. 2 του άρθρου 13: Η έγγραφη εξουσιοδότηση κηδεμονίας είναι ένας τρόπος εγγραφής των μαθητών σε όποιο σχολείο επιθυμούν!!! Θα πρέπει ο γονέας να διατηρεί το σημαντικό αυτό ρόλο για τον εαυτό του και όχι να τον παραχωρεί για να εγγράψει το παιδί του σε όποιο σχολείο θέλει!
  Παρ. 6 του άρθρου 23: Δεν είναι δυνατό ένα παιδί που δε συμμετέχει σε ημερήσια εκδρομή π.χ. για οικονομικούς λόγους (αν αυτή έχει κόστος μετακίνησης) να χρεώνεται εκτός από τη φτώχεια του και τις απουσίες! Θα πρέπει το σχολείο να καλύπτει τα έξοδα της συμμετοχής του και μόνο αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει εσκεμμένη πρόθεση διαφοροποίησης από το σύνολο της τάξης να υπολογίζονται οι απουσίες.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 17:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ

  Την περασμένη χρονιά που προτεφαρμόστηκε το νέο σύστημα τα μαθήματα στα Γυμνάσια έληξαν 31 Μαϊου ενώ στα Λύκεια είχαν λήξει νωρίτερα. Αυτό δημιούργησε δυσλειτουργίες σε περιπτώσεις Α) συστεγαζόμενων Γυμνασίων/Λυκείων, όπου οι μαθητές του Λυκείου είχαν γραπτές εξετάσεις ενώ οι μαθητές του Γυμνασίου έκαναν μαθήματα/διαλείμματα με προφανή την όχληση των μαθητών των Λυκείων. Β) Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που διδασκουν ταυτόχρονα και στους 2 τύπους σχολείων, με συνέπεια να πρέπει να αναμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα / πρόγραμμα εξετάσεων. Γ) Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων συμμετέχουν ενεργά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Με την πίεση χρόνου που υπάρχει στο γυμνάσιο στη λήξη της χρονιάς δεν υπάρχει η δυνατότα για αποτίμηση του έτους, έκδοση αποτελεσμάτων και όλες απαραίτητες ενέργειες γίνονται με αυξημένη πίεση που τελικά μεταφέρεται στους μαθητές.

  Η πρόταση είναι τα μαθήματα σε όλη τη δευτεροβάθμια να λήγουν την ίδια ημέρα.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 15:33 | Μαρία Φουρουντζόγλου

  1. Η λήξη του διδακτικού έτους στις 30 Απριλίου θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς και ότι αναδεικνύει έναν καθαρά εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου.
  2. Για το μονόωρο μάθημα θα συμφωνήσω με σχόλιο προηγούμενο ότι ουσιαστικά αποτελεί μη μάθημα. ΊΣως θα ήταν συνετότερο να υπάρχουν 2 δίωρα μαθήματα και να επιλέγει ο μαθητής το ένα από τα 2 ώστε να μην αδικείται κάποιο αντικείμενο.
  3. στο 8 η απώλεια διδακτικών ωρών είναι πολύ γενικόλογη. Πρέπει να προσδιοριστεί, γιατί όπως αναφέρθηκε σε άλλο σχόλιο, χάνονται άπειρες ώρες όταν τοποθετούνται καθηγητές έως και στο 2ο τετράμηνο – θεαματική πέρυσι η ανάληψη υπηρεσίας στις 12 Μαΐου όταν όλο τον προηγούμενο καιρό δεν υπήρχε καθόλου καθηγητής – άρα δεν επρόκειτο για αναπλήρωση.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 13:17 | ΝΤΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  η πριμοδότηση( λόγο μεγάλου βαθμού ) των απουσιών για τα νυχτερινά λύκεια κρίνετε απαραίτητη
  γιατί στα νυχτερινά πηγαίνουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι επιρρεπής στις απουσίες λόγο εργασίας και δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι με τους υπόλοιπους μαθητές που έχουν πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο. έξαλλου καλύπτουν τα κενά με τον βαθμό τους

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 11:39 | Χρηστος

  Αρθρο 4
  Αν η υπουργικη αποφαση για τη ληξη των μαθηματων εκδιδεται 30 Απριλιου, πως μπορει να γινει προγραμματισμος της υλης;
  Εφ οσον ο προγραμματισμος της υλης ειναι δεδομενος, θα πρεπει και τα μαθηματα , θα πρεπει κατ ελαχιστον να ληγουν συγκεκριμενη ,περιπου σταθερη ημερομηνια

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 11:19 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Παράγραφος 3: Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τωμ μαθημάτων είναι συγκεκριμένες και σταθερές (δεν αλλάζουν κάθε έτος) για όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν απαιτείται Υπουργική απόφαση, αυτή να εκδίδεται το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου, του τρέχοντος σχολικού έτους. Διευκολύνεται έτσι ο προγραμματισμός όλων των εμπλεκομένων.

 • Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα απλά να σας επισημάνω το ότι για τα Εσπερινά Σχολεία όλων των βαθμίδων και ειδικά των Εσπερινών Λυκείων – Επαγγελματικών Λυκείων, θα πρέπει να δοθεί μια περισσότερη έμφαση και »ελαστικότητα» στο θέμα των απουσιών.
  Ο λόγος των απουσιών στα Εσπερινά Σχολεία είναι καθαρά »επαγγελματικός» για τον μαθητή που ταυτόχρονα είναι και εργαζόμενος σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Όλοι μας αναζητούμε μέσω του δημόσιου σχολείου μια εναλλακτική για επιπλέον μόρφωση και δια βίου μάθηση που δεν θα πρέπει να στερηθεί με μείωση των απουσιών που θα μπορούμε να έχουμε στο διδακτικό έτος.
  Πρέπει στην οικονομική κρίση που ζούμε στην χώρα μας, τα Εσπερινά Σχολεία για εργαζόμενους να γίνουν »ελαστικά» έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα σε περισσότερους με όφελος για όλους!!!

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Με εκτίμηση

  Βασίλειος Δημούσης
  Πρόεδρος ΒΟΙΚ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης
  Μέλος Δεκαπενταμελούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης
  Κιν. 6997056387

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 20:16 | Ηλίας Σ.

  Στην Παρ.8 γίνεται αναφορά σε «απώλεια διδακτικών ωρών»η οποία είναι γενικόλογη και μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως! Στην πράξη οι μεγαλύτερες απώλειες διδακτικών ωρών συμβαίνουν λόγω καθυστερημένης πρόσληψης έκτακτου διδακτικού προσωπικού (αναπληρωτές). Αυτές οι ώρες ουδέποτε αναπληρώνονται αλλά καλύπτεται η ύλη με την εντατικοποίηση της διδασκαλίας και πάντα εις βάρος των μαθητών.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 17:49 | ΠΓ

  Αν μου επιτρέπεται, θα κάνω μια συνολική τοποθέτηση -γι’ αυτό και το κάνω στο άρθρο 1- η οποία αφορά και τις αναγγελθείσες αλλαγές στο Π.Δ. 46/2016.

  Χωρίς να παραβλέψει κανείς την μεγάλη εικόνα, και τις ριζικές αλλαγές που ευελπιστούμε να γίνουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, καταθέτω ξανά τα δυο μου καπίκια: πέντε και μία επείγουσες διορθώσεις που μπορούν και πρέπει να γίνουν άμεσα και αφορούν το χώρο πού γνωρίζω καλύτερα, αυτόν του Γενικού Λυκείου, και επιπλέον του Πειραματικού Σχολείου:

  1. Κατάργηση των δεκαδικών ψηφίων σε όλες τις βαθμολογίες ως την αποφοίτηση από το λύκειο, και επαναφορά των στρογγυλοποιήσεων στην πλησιέστερη μονάδα. Τα δεκαδικά ψηφία ήλθαν με τη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1998, για να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά λογιστικές ανάγκες, όταν η ετήσια κατά μάθημα επίδοση στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου συνδέθηκε με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και μοιραία έπρεπε να ξεχωρίσει το ένα εικοσάκις χιλιοστό από το προηγούμενο και το επόμενο, με την αλματώδη αύξηση των εισακτέων τα χρόνια εκείνα1.

  Για την αξιολόγηση των μαθητών κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο, εσωτερικά και στιγμιαία, ο δάσκαλος μπορεί να επιλέγει οποιαδήποτε κλίμακα και ακρίβεια θεωρεί καλύτερη. Εξωτερικά, ωστόσο, είτε πρόκειται για τη συνολική προφορική επίδοση κάποιας περιόδου, είτε για τη στιγμιαία επίδοση σε μια γραπτή δοκιμασία, ο βαθμός που φτάνει στο μαθητή και το γονιό του, πρέπει να είναι σε μια ολιγοσκελή βαθμωτή κλίμακα: ακέραια 0-10, ακέραια 0-20, A-F με + και -, δεν έχει σημασία, σημασία έχει να είναι βαθμωτή -όπως λέμε στην πληροφορική- δηλαδή με διακριτές και λίγες, κατά τη διεθνή τάση, τιμές. Η εκάστοτε στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο βαθμό μιας τέτοιας κλίμακας μειώνει την αυθαιρεσία του ορισμού της αξίας ενός ερωτήματος κλειστού τύπου στα 3/100, αντί για τα 2/100 ή τα 4/100, ή την αξιολόγηση ενός δοκιμίου με 31/100 αντί με 32/100, και ορθά, κατά κανόνα «υπέρ του μαθητή». Κανένας δάσκαλος δεν έχει θεϊκές ιδιότητες, για να είναι θέση να αξιολογήσει έναν μαθητή, ούτε καν ένα δοκίμιο ή ένα γραπτό του, ως καλύτερο ή χειρότερο, κατά 1/200 (τόσο είναι το πρώτο δεκαδικό ψηφίο σε μια εικοσάβαθμη κλίμακα) από έναν συμμαθητή του, και ακριβώς αυτήν την παραδοχή υλοποιεί η χρήση βαθμωτής κλίμακας με λίγες (10 ή 20) τιμές. Η περίπτωση του Γενικού Μέσου Όρου είναι διαφορετική· πρόκειται για ένα στατιστικό μέτρο -με όλα τα θετικά και τα αρνητικά του- που απλώς δείχνει τη μέση επίδοση του μαθητή σε διαφορετικά αντικείμενα με διαφορετικούς δασκάλους. Τέλος, διαφορετική είναι η περίπτωση κάθε είδους εξέτασης για πιστοποιητικά, πτυχία, ή εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εκεί ξεκάθαρα δεν πρόκειται για αξιολόγηση μαθητών, αλλά για ανταγωνιστικές δοκιμασίες υποψηφίων. Αυτά τα δύο οφείλουν να είναι απόλυτα διαχωρισμένα στη Γενική Εκπαίδευση, ειδικά αφού, πλέον, οι βαθμοί του Λυκείου δεν μετρούν καθόλου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Παρεμπιπτόντως, κι αφού η αναφορά είναι σε δεκαδικά ψηφία, είναι ευκαιρία να διορθωθεί και η στρέβλωση των χαρακτηρισμών της επίδοσης: άριστα, λίαν καλώς, καλώς, κλπ. Με τα τρέχοντα, ένας μαθητής Α” Λυκείου που έχει σε όλα του τα μαθήματα τελικό βαθμό 18 θα χαρακτηριστεί με γενική επίδοση «Λίαν Καλώς»· ορθώς μπορεί να πει κάποιος. Όμως, ο ίδιος μαθητής αν έχει 19 σε ένα μόνο από τα 9 –κατά Διαμαντοπούλου– μαθήματά του, χαρακτηρίζεται με γενική επίδοση «Άριστα»! Δηλαδή αρκεί ένα μάθημα να είναι στην τρέχουσα κλίμακα «Άριστα» (18,1-20), για να «αριστεύσει» ο μαθητής συνολικά. Άλλη μια ανακολουθία των εισηγητών του πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Στο τετράμηνο είσαι αριστούχος σε ένα μάθημα αν πάρεις 19 ή 20, σε ένα διαγώνισμα είσαι άριστος αν έγραψες ακόμη και 18,1, στο τέλος, σε ένα μάθημα είσαι άριστος αν έχεις τελικό βαθμό 18,1, ενώ με 18 είσαι στο λίαν καλώς, και συνολικά ομοίως. Είναι προφανές ότι η αλλαγή χαρακτηρισμού στις κλίμακες πρέπει να είναι στη μισή μονάδα, όπως είναι προφανές ότι το πρώτο δεκαδικό στα μαθήματα, μόνο παρενέργειες εισάγει.

  2. Απλούστευση της διατύπωσης που αφορά τις βαθμολογίες των Πανελληνίων και τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων στα Επιστημονικά Πεδία. Αφού πλέον δεν έχουμε διόρθωση βαθμών βάσει των προφορικών, ούτε και βαθμούς πρόσβασης ανά εξεταζόμενο μάθημα, ούτε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης ανά Πεδίο, είναι περιττό να διατηρούμε λογιστικούς κανόνες που οφείλονται σε αυτά. Προτείνουμε:

  Οι βαθμοί της εκατοντάβαθμης κλίμακας των 2 επικρατούντων βαθμολογητών σε κάθε γραπτό, να αθροίζονται όπως τώρα, και να διατηρείται ως βαθμός το άθροισμα αυτό, στην κλίμακα 0-200. Δεν έχει κανένα νόημα η αναγωγή του στο 0-20, αφού έπεται νέα αναγωγή του στη συνέχεια.
  Να καθοριστεί συντελεστής 33 για το βαθμό (0-200) στο 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας του «συμβατού» με την Ομάδα Προσανατολισμού, Επιστημονικού Πεδίου, και αντίστοιχα 29 για αυτό του «μη συμβατού» με την Ομάδα Προσανατολισμού, Επιστημονικού Πεδίου.
  Να καθοριστεί συντελεστής 27 για το βαθμό (0-200) στο 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας του «συμβατού» με την Ομάδα Προσανατολισμού, Επιστημονικού Πεδίου, και αντίστοιχα 24 για αυτό του «μη συμβατού» με την Ομάδα Προσανατολισμού, Επιστημονικού Πεδίου.
  Να καθοριστεί συντελεστής 20 για το βαθμό (0-200) σε καθένα από τα υπόλοιπα δύο μαθήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου.
  Το συνολικό πλήθος μορίων ανά Επιστημονικό Πεδίο να προκύπτει απευθείας από το άθροισμα των γινομένων των 4 βαθμών επί των συντελεστών του (εύρος 0-20000)
  Να προσαρμοστούν αντίστοιχα τα εύρη 0-20 και οι συντελεστές βαρύτητας για τους βαθμούς των ειδικών μαθημάτων και η βάση τους του 10.
  Είναι απίθανο ότι ένας τόσο εύκολος υπολογισμός μορίων περιπλέκεται από τη νομοθεσία σε αναγωγές και αντίστροφες αναγωγές σε διαφορετικές κλίμακες, εξαιτίας καταλοίπων από προηγούμενα συστήματα.

  3. Τρίτη επιτακτικά άμεσα αναγκαία αλλαγή: δεν είναι δυνατόν 9 ώρες σε 3 γλωσσικά μαθήματα, ή 6 ώρες σε Φυσική, Χημεία και Βιολογία, ή 5 ώρες σε Άλγεβρα και Γεωμετρία, να μετρούν το ίδιο με τις 2 ώρες της Γυμναστικής, ή των Αγγλικών, ή των Θρησκευτικών. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει κάποια μαθήματα να αποδεικνύονται στην πράξη, με το νόμο, πιο πρωτεύοντα από άλλα, κι επειδή δεν μπορεί ο νόμος να ισοπεδώνει 9 ώρες εργασίας του μαθητή και του καθηγητή σε Αρχαία, Νέα και Έκθεση, στη 1 ή τις 2 ώρες της Ερευνητικής Εργασίας ή της Ιστορίας ή τις 3 της Πολιτικής Παιδείας, είναι άμεση ανάγκη να διαλυθεί η «μαγική εικόνα» που επέβαλε η κ. Διαμαντοπούλου, με τη δήθεν μείωση του πλήθους των μαθημάτων, και όλα τα μαθήματα να μετρούν το ίδιο, για να μην αναρωτηθούμε μήπως πρέπει να μετρούν αναλογικά με τη μερίδα τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Περισσότερα για το θέμα, και πόσο απλά διορθώνεται άμεσα, εδώ. Παραταύτα, το πρόσφατο δείγμα γραφής του Υπουργείου προς την αντίθετη κατεύθυνση κοιτάζει. Στη Γ΄ Τάξη όπου Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία ήταν ανεξάρτητα μαθήματα τα τελευταία χρόνια, έχουμε επαναχαρακτηρισμό τους σε κλάδους και επανένωσή τους σε ένα μάθημα, τα Νέα Ελληνικά. Έτσι η δουλειά του καθηγητή και η αξιολόγηση του μαθητή όλη τη χρονιά και στις απολυτήριες εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα θα μετράει από φέτος ακριβώς το μισό από την αξιολόγησή του στα υπόλοιπα μαθήματα, αφού το άλλο μισό θα είναι η δουλειά κι η αξιολόγηση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία.

  4. Τέταρτο θέμα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, χτες όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, είναι η χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού της υποδομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με την έναρξη, παράλληλα, της αξιολόγησης και της αναθεώρησης τόσο των στόχων ΠΣΔ, όσο και των μέσων που χρησιμοποιεί για αυτούς τους στόχους. Ειδικά, αν θέλουμε να υλοποιήσουμε εκσυγχρονισμούς τύπου ηλεκαταχώρισης απουσιών και αυτοματοποιημένης αποστολής ηλεμηνυμάτων και τηλεμηνυμάτων. Αλλιώς, παραμένουμε σε ευχολόγια και ταξικούς διαχωρισμούς σε προνομιούχα σχολεία με διοικητικό προσωπικό ή με πλούσιες σχολικές επιτροπές ή/και συλλόγους γονέων, και πληβείους που δεν εξασφαλίζουν ούτε το πετρέλαιο της χρονιάς.

  Προσωπικά, είμαι από τους θιασώτες του ΠΣΔ, και θεωρώ ότι πρέπει να αποτελεί το βασικό διαδικτυακό μέσο για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Αλλιώς, θα εξαρτιόμαστε πάντα από υπηρεσίες τρίτων, με περίεργους όρους χρήσης και αποποιήσεις ευθύνης, και ακόμη πιο περίεργα τρίτα μάτια στα δεδομένα μας. Παράλληλα, κάπου οφείλουμε να αναρωτηθούμε και να τραβήξουμε μια γραμμή στα όρια του εφικτού. Είναι πρώτη προτεραιότητα, για παράδειγμα, να διατηρούμε την υποδομή και τους πόρους για ένα σχολικό Youtube, αντίγραφο του αυθεντικού; Αυτό λείπει περισσότερο στον εκπαιδευτικό και το μαθητή, ή, η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών φιλοξενίας δικτυακών τόπων και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με όλες τις πρακτικές για robustness, redundancy, resourcefulness, response και recovery, για να αναφέρω τα παροιμιακά 5 R, ή η κεντρική υποστήριξη προς τον απλό χρήστη με οδηγούς δημιουργίας ηλεκτρονικών φορμών και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων έρευνας, που απαιτεί ελάχιστο κόπο, με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού; Γενικότερα, ποιον εξυπηρετούν περισσότερο τα έργα του ΠΣΔ; την εκπαιδευτική κοινότητα, ή μήπως τις ερευνητικές ανάγκες, τις διπλωματικές εργασίες, μάστερ, διδακτορικά κι επιστημονικές ανακοινώσεις μελών από τα εμπλεκόμενα Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ και ΤΕΙ -μάλιστα, με πειραματισμούς «στου κασίδη το κεφάλι»;

  5. Κατάργηση κάθε μονόωρου (ανά εβδομάδα) μαθήματος. Αυτό σίγουρα δεν είναι εφαρμόσιμο στη μέση της χρονιάς, αλλά το ξανακαταθέτω με τρίδιπλη επιμονή. Όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι μονόωρο μάθημα ισοδυναμεί με μη μάθημα. Γιατί όταν κάνεις το μάθημα σήμερα, και την άλλη εβδομάδα το χάνεις, ας πούμε λόγω σχολικού περίπατου, και την παραπάνω εβδομάδα ξαναχάνεται εξαιτίας κάποιου άλλου λόγου ανώτερης βίας -αν αρρωστήσει ο καθηγητής ή ένας μαθητής, αδερφέ- τότε έχει χαθεί κάθε νοηματική συνέχεια για διδασκόμενους και διδάσκοντες· αθροιστικά, δε ένα μονόωρο μάθημα σπάνια θα φτάσει τις 30 ώρες τη χρονιά. Κι ας αναλογιστούμε με τι δεδομένα αξιολογεί 150 μαθητές ένας καθηγητής που έχει 6 μονόωρα τμήματα· πρόκειται για εκφυλισμό της σχέσης δασκάλου – μαθητή.

  Είναι γνωστά τα αντεπιχειρήματα συναδέλφων, συνδικαλιστών και μη, σε τέτοιες καταργήσεις, καθώς θεωρούν ότι τα μονόωρα μαθήματα εξυπηρετούν τη συμπλήρωση του ωραρίου σε αρκετές ειδικότητες, ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται σε άλλα σχολεία αρκετοί συνάδελφοι. Πέρα από την υποκρισία και την έλλειψη ηθικής, επαγγελματικής, τουλάχιστον -διάολε «Λειτουργών» γράφει η ονομασία στο σωματείο μας- κατάργηση, σημαίνει ότι μπορείς να ενώσεις δυο μονόωρα μαθήματα δύο διαδοχικών τάξεων σε ένα σε μία τάξη, και κοιτώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα συνολικά, να βρεις τις κατάλληλες ισορροπίες για όλα τα αντικείμενα και τις ειδικότητες.

  6. Κλείνω με ένα τελευταίο θέμα που το ζει μόνιμα στο πετσί της η ιδιαίτερη σχολική μας κοινότητα, αυτή των Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων. Είναι αναγκαίο και εύκολα υλοποιήσιμο και φτηνό για το κράτος, τα Π&ΠΣ να προστεθούν στον κατάλογο των σχολείων με μαθητές που δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση προς και από το σχολείο τους, καθώς τα σχολεία αυτά είναι ειδικού χαρακτήρα με μαθητές που προέρχονται από περιοχές ευρύτερες από τις περιορισμένες αστικές περιοχές που εξυπηρετεί καθένα από τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας. Διαφορετικά, το δικαίωμα για ένα παιδί από τη Χερσόνησο ή το Βενεράτο να φοιτήσει σε ένα ΠΣ ακυρώνεται στην πράξη για λίγα ευρώ τη μέρα, ποσό που δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχει σε όλες τις οικογένειες. Στην υπάρχουσα πρόνοια του νομοθέτη για παρόμοια σχολεία ειδικού τύπου με μαθητές που τα επιλέγουν προερχόμενοι από ευρύτερες περιοχές -ΕΠΑΛ, καλλιτεχνικά και μουσικά- αυτονόητο είναι να συμπεριληφθούν και τα Πρότυπα και Πειραματικά, που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα από τη νομοθεσία όπου βασίζονται οι ρυθμίσεις αυτές.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 17:25 | X.M.

  “Τα μαθήματα στα Γυμνάσια λήγουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η Απριλίου”.

  Για το Γυμνάσιο: Σωστό να μην γίνεται η συνεδρίαση την 31 Μαΐου και την επόμενη ημέρα να έχουμε εξετάσεις. Χρειάζεται κάποιος χρόνος να δοθούν οι βαθμοί στους γονείς πριν αρχίσουν εξετάσεις. Πέρυσι είχαμε συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων στις 31 Μαΐου, θα έπρεπε να αποφασιστεί ποιοι είχαν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις (λόγω απουσιών) και να δοθούν οι βαθμοί στους Γονείς την ίδια μέρα (πριν αρχίσουν οι γραπτές εξετάσεις). Είναι σωστό που αλλάζει, αλλά γιατί η απόφαση για τη λήξη μαθημάτων να μην εκδίδεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς;

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 23:55 | ΤΤ

  Ως προς το 8
  1) η διατύπωση » Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών¨ επιτρέπει / επιβάλλει στον σύλλογο διδασκόντων να αναπληρώνει τις ώρες που χάθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών ή λόγω ελλείψεως καθηγητών!
  2) η διατύπωση «εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης» επιτρέπει στον Σύλλογο να αποφασίζει για την ολοκλήρωση της ύλης χωρίς την αναπλήρωση των ωρών. Αυτό ευτελίζει την έννοια του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και γίνεται αφορμή για καταστρατηγήσεις.
  3) Γενικώς η όη πρόβλεψη επιτρέπει να παρεμποδίζεται η διεξαγωγή των μαθημάτων χωρίς καμία επίπτωση. Κάθε απώλεια μετά από την 6-7η εργάσιμη και μέχρι την 15η δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Το ίδιο κάθε απώλεια που θα γίνει μετά την 25η Μαρτίου. Αρα η ρύθμιση επιτρέπει ακόμη και σε κακοπροαίρετους και κακόβουλους να παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων, ίσως δε και να τους προτρέπει, αν έχουν την ευστροφία να το αντιληφθούν.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 15:04 | A. T.

  Ούσα μητέρα μαθητή της Γ’ Λυκείου και πτυχιούχος «καθηγητικών σχολών» έχω να κάνω κάποιες γενικές διαπιστώσεις για το δημόσιο σχολείο οι οποίες ίσως προβληματίσουν τους ιθύνοντες.
  Η γενική παρατήρηση είναι ότι πρώτον θα πρέπει να εξετάζονται όλα τα θέματα όχι αποσπασματικά αλλά ενταγμένα μέσα στην χρονική και ποιοτική συνέχεια της εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο και δεύτερον ΑΝ ΔΕ ΣΚΥΨΟΥΝ ΠΑΝΩ στην έρμη την παιδεία ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΑΙΔΕΨΟΥΝ ΑΥΤΙΑ λύση δεν θα βρεθεί…..

  1. Η Διοίκηση των σχολικών μονάδων γίνεται από ανθρώπους φιλότιμους μεν αλλά αδαείς ως προς το management.
  Κατ’ αρχήν πιστεύω ότι αν κάτι κινείται ακόμα στην εκπαίδευση οφείλεται στο φιλότιμο λίγων (ή πολλών;) εξαιρετικών εκπαιδευτικών. Όμως και στη σχολική κοινότητα όπως και σε κάθε άλλο εργασιακό χώρο αρκεί ένας κακός να χαλάσει όλους τους υπόλοιπους αν δεν επέμβει άμεσα και καταλυτικά ο manager.
  Τι εννοώ; Όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και απόλυτη ατιμωρησία για τον κακό εκπαιδευτικό που αργεί να μπει στην τάξη, δεν κάνει μάθημα κλπ τότε αργά η γρήγορα θα αρχίσουν και οι υπόλοιποι αργά η γρήγορα να τον μιμούνται….
  Επομένως πρέπει να προβλεφθεί ποινή για τον κακό και έπαινος-κίνητρο για τον καλό εκπαιδευτικό.

  2. Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου
  Επειδή θυμάμαι αμυδρά τον επιθεωρητή και σε συνέχεια της παραπάνω ανεπάρκειας του συστήματος δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός ώστε να προφυλάσσει τους μαθητές από τις δυσλειτουργίες;
  Οι δυσλειτουργίες είναι κυρίως δύο ειδών.
  α. Της διδακτέας ύλης που χρόνια προσπαθώ να κατανοήσω αφ’ ενός την ασυνέχειά της από τάξη σε τάξη, αφ’ ετέρου γιατί να συμπεριλαμβάνεται στα σχολικά βιβλία όταν έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι διδάσκεται σε ποσοστό πολύ μικρότερο του 50%!!!!
  β. Η μεταχείριση των κακών εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να μη μπαίνουν σε τάξεις και θα έπρεπε να μεταταχθούν σε άλλη υπηρεσία με υπαρκτό το φόβο της πιθανής απόλυσης. Δεν πρέπει κάποιος να μην υπολογίσει το πολιτικό κόστος και να βάλει το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων;;;;; Γιατί η έως τώρα αντιμετώπιση βάσει συντεχνιακής λογικής αδικεί την πλειοψηφία των ΚΑΛΩΝ εκπαιδευτικών γιατί αφήνει τους «κακούς» να καλοπερνούν εις βάρος όλων των άλλων!!!!

  3. Η κακοδαιμονία των πλασματικών βαθμών σε όλες τις βαθμίδες Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο.
  Η δικαιολογία της συγκριτικής βαθμολόγησης με την οποία σε αυτόν που έπρεπε να πάρει βαθμό 7 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) του βάζουμε 12-13 για να μη μας μείνει στην ίδια τάξη (οπότε ανάλογα ανεβαίνουν την κλίμακα και όλοι οι άλλοι) είναι απαράδεκτη!!!
  Εξηγώ γιατί είναι καταστροφικοί οι υψηλοί (πλασματικοί)βαθμοί:
  i. «Χαλάει» ο φιλότιμος μαθητής γιατί μαθαίνει ότι ο στόχος(υψηλός βαθμός) κατακτήθηκε με την ελάχιστη προσπάθεια.
  ii. «Κόβει» τα χέρια των γονιών να συμβουλέψουν τα παιδιά τους για περισσότερο-σωστότερο διάβασμα γιατί η απάντηση είναι αποστομωτική «Με αυτό το διάβασμα παίρνω 19αρια!!!)
  iii. Βάζει σε «χειμερία νάρκη» τους φιλότιμους μαθητές ότι δε χρειάζεται περισσότερο διάβασμα γιατί είναι ήδη άριστοι. Το οποίο όμως σκηνικό ανατρέπεται απότομα στη Β και κυρίως στη Γ Λυκείου που διαπιστώνουν ότι δεν ξέρουν να κάνουν ούτε καν απλοποιήσεις σε κλάσματα ούτε επίλυση τύπου ως προς ένα άγνωστο για να μην αναφερθώ στη γλώσσα όπου δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις έκφρασης-λεξιλογίου-κατανόησης κειμένου κλπ!!!
  iv. Καταστρέφει ένα μέτριο μαθητή ο οποίος από νωρίς θα έπρεπε να αναζητήσει διέξοδο στο μελλοντικό «αδιέξοδο» σε μια τεχνική σχολή, σε ΙΕΚ ή σε ΕΠΑΛ αλλά αυτοπαγιδευμένος αυτός και οι γονείς του στα 19άρια θεωρούν (οι γονείς) ότι κόβουν τα φτερά από το βλαστάρι τους αν το στρέψουν στην τεχνική εκπαίδευση νωρίς και δεν μπει στο πανεπιστήμιο …..

  4. Οι απουσίες.
  Όταν οι γονείς δεν έχουν εξαρχής εμπνεύσει το σεβασμό για το σχολείο και το δάσκαλο αλλά και το σχολείο δε φρόντισε να καλλιεργήσει-συντηρήσει αυτό το σεβασμό η όποια συζήτηση για τις απουσίες όλων των τάξεων πλην της Γ Λυκείου είναι ανούσια…
  Στην Τρίτη Λυκείου διαφοροποιείται η οπτική γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επιμελή παιδιά όπου φθάνουν στην Τρίτη Λυκείου με σχεδόν μηδενικές απουσίες τα προηγούμενα 5 χρόνια και τότε ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ να κάνουν απουσίες γιατί πρέπει να επικεντρωθούν στα τέσσερα μαθήματα και όχι στα υπόλοιπα αν θέλουν να πετύχουν. Θα πρέπει να βρεθεί λύση στην υποκρισία του συστήματος που δεν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία όπου τα παιδιά θεωρούν χαμένο χρόνο το χρόνο των υπόλοιπων μαθημάτων πλην των 4 που διαγωνίζονται πανελλαδικά.
  Έτσι φθάνουν στο σημείο ή να παρακαλάνε να γίνει κατάληψη ώστε να διαβάσουν χωρίς το άγχος των απουσιών ή πάνε και διαβάζουν στα «άλλα» μαθήματα τα βασικά, ή εξαντλούν στο τέλος της χρονιάς όλες τις απουσίες που δικαιούνται και άλλα τραγελαφικά!!!!