Άρθρο 06 – Φύλαξη Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

1. Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία και Έντυπα φυλάσσονται υποχρεωτικά:
α) το Πρωτόκολλο, το Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή/ντριας, το Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, το Ημερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, το Βιβλίο Υλικού και το Μητρώο Μαθητών/τριών, στο διηνεκές.
β) Τα υπάρχοντα αντίτυπα του Βιβλίου Μισθοδοσίας προσωπικού στο διηνεκές.
γ) Το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας για μια διετία από τη λήξη του σχολικού έτους.
δ) Τα Ατομικά Δελτία για δύο έτη από την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο μαθητών/τριών του οριστικού αποτελέσματος της τελευταίας φοίτησης κάθε μαθητή/τριας.
ε) Τα αντίγραφα των Δελτίων Κίνησης Προσωπικού για δύο έτη από τη σύνταξή τους.
στ) Τα Βιβλία Ύλης για δύο έτη από τη λήξη του σχολικού έτους το οποίο αφορούν.
ζ) Τα Βιβλία Φοίτησης (απουσιολόγια), τα Έντυπα Ημερήσιων Δελτίων Φοίτησης, τα Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων, τα Έντυπα Εισήγησης ή Επιβολής Παιδαγωγικών Μέτρων και οι Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας για ένα έτος από τη λήξη του σχολικού έτους το οποίο αφορούν.
η) Οι Ατομικοί φάκελοι των μαθητών/τριών οι οποίοι φοιτούν στα Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ή υποστηρίζονται στα Τμήματα Ένταξης ή με το πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια, στο διηνεκές.
2. Τα Βιβλία και Έντυπα, εφόσον τηρούνται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται τουλάχιστον για το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα. Η εγκύκλιος η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης των Βιβλίων και Εντύπων προβλέπει και το μέσον στο οποίο αυτά θα αποθηκεύονται με ασφάλεια.