Άρθρο 19 – Προθεσμία μετεγγραφών

1. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ σε σχολείο ίδιου τύπου του άρθρου 17 πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α΄ τετραμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 22. Στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι μαθητές της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν μόνιμη κατοικία, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι την λήξη των μαθημάτων. Για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.
2. Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων του άρθρου 18 πραγματοποιούνται από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης του άρθρου 9, έως την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων κάθε έτους.
3. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου σε Επαγγελματικό Λύκειο και αντίστροφα της παρ. 1 του άρθρου 17 πραγματοποιούνται ως εξής: α) για μεν την Α΄ τάξη ημερήσιου ή Α΄- Β΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου και για την Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, β) για τη Β΄ και Γ΄ τάξη ημερήσιου ή τη Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για τη Β΄- Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Β΄- Γ΄ και Δ΄ εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.
4. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών από Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται:
α. κατά την περίοδο των εγγραφών και αφού υποβάλουν την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9
β. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου σε υπάρχοντα τμήματα
γ. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης
δ. από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης
ε. για εξαιρετικά σημαντικούς οικογενειακούς λόγους ή λόγω ανωτέρας βίας πραγματοποιούνται μετεγγραφές μαθητών/τριών Επαγγελματικού Λυκείου:
αα) της Α΄ τάξης έως τη λήξη των μαθημάτων, με απόφαση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια
ββ) της Β΄ τάξης:
1) στον ίδιο τομέα πραγματοποιείται έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, με απόφαση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια
2) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
γγ) της Γ΄ τάξης:
1) στην ίδια ειδικότητα, πραγματοποιείται έως τη λήξη του Α΄ τετραμήνου με απόφαση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια.
2) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Μετεγγραφή μαθητή/τριας Επαγγελματικού Λυκείου του άρθρου 18, εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του, από ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα σε άλλο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β΄ τάξη ή η ίδια ειδικότητα για τη Γ΄ τάξη, πραγματοποιείται έως και τη λήξη των μαθημάτων με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή δεν λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β΄ τάξη ή η ειδικότητα για τη Γ΄ τάξη με αυτόν στον οποίο φοιτούσε ο/η μαθητής/τρια, τότε αυτός/ή επιλέγει, εάν φοιτά στη Β΄ τάξη ανάμεσα στους τομείς που λειτουργούν στο σχολείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί, ή εάν φοιτά στη Γ΄ τάξη, ανάμεσα στις ειδικότητες του τομέα στον οποίο είχε φοιτήσει στη Β΄ τάξη, η δε μετεγγραφή πραγματοποιείται μέχρι την 30η Οκτωβρίου.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 12:26 | Κόκοτας Ευάγγελος

  Ενα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται από την κείμενη νομοθεσία , που αφορά στις μετεγγραφές είναι το εξής:
  Υπάρχουν κάθε χρόνο μαθητές που φεύγουν για τα Πειραματικά, τα Μουσικά, τα Καλλιτεχνικά, τα Εκκλησιαστικά σχολεία μέχρι το αργότερο τέλη Ιουνίου, γιατί τα αποτελέσματα έχουν βγει. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση μετεγγραφής τους στο σχολείο που θα πήγαιναν, σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή. Αυτό το κάνουν από αρχές Σεπτέμβρη.
  Αποτέλεσμα: Τέλη Ιουνίου σε κάθε Γυμνάσιο, κυρίως, αλλά και Λύκειο, εμφανίζεται πλασματικός αριθμός μαθητών, που πολλές φορές ισοδυναμεί και με ολόκληρα τμήματα.
  Ο δ/ντής, λοιπόν, κάνει κατανομή μαθητών με βάση τους υπάρχοντες, οι οποίοι τον Σεπτέμβρη είναι, κατά πολύ, λιγότεροι. Αυτο το γνωρίζει το σχολείο, αλλά δεν μπορεί επίσημα να το γνωστοποιήσει στη Δ/νση Β/θμιας, γιατί δεν έχουν αρχίσει ακόμη οι αιτήσεις μετεγγραφών.
  Τον Σεπτέμβρη, λοιπόν, ξαφνικά ένα Γυμνάσιο, για παράδειγμα, αντί για 9 τμήματα έχει 8 τμήματα. Και μάλιστα, όχι από αρχές Σεπτέμβρη, αλλά πολύ αργότερα, αφού οι γονείς δεν έρχονται και αμέσως για κάνουν την αίτηση, αλλά πολλές φορές κοντά στην έναρξη των μαθημάτων.
  Το ίδιο και αυτοί που έχουν αποφασίσει να πάνε τα παιδιά τους σε Ιδιωτικά σχολεία ή να τα πάρουν από εκεί.
  Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τις διάφορες ειδικότητες. Κάποιοι δεν έχουν βγει υπεράριθμοι από τον Ιουνιο και βγαίνουν ξαφνικά τον Σεπτέμβριο, αργά, καθυστερεί η κάλυψη των κενών, μπλοκάρει και μπερδεύεται η κάλυψη των ωαριων των καθηγητών που , ξαφνικά, βρίσκονται με μειωμένο ωράριο, αλλά και προηγούνται από αυτούς που έχουν κάνει δηλώσεις υπεραριθμίας κλπ. κλπ.
  Μήπως θα ήταν μια λύση να υπαχθούν και αυτές οι κατηγορίες μαθητών στις μετεγγραφές μέχρι τέλη Ιουνίου;;;;;; Οι Δ/ντές θα έστελναν τα πραγματικά κενά και τον αριθμό τμημάτων, τότε, και όχι τα πλασματικά νούμερα που στέλνουν!!! Θα έβγαιναν τα κενά, θα γίνονταν οι αιτήσεις και θα προχωρούσαν οι τοποθετήσεις.
  Θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα και των σχολείων και των εκπαιδευτικών και των Β/θμιων Δ/νσεων, που καλούνται τέλη Σεπτέμβρη να διευθετήσουν ενστάσεις επί ενστάσεων και να καλύψουν κενά, που ήταν ήδη σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν;;;;;;