Άρθρο 17 – Μετεγγραφές με αίτηση

1. Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημόσιου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:
α) ο/η μαθητής/τρια μετακόμισε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή ή την επιμέλειά του ανέλαβε πρόσωπο που διαμένει σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα στο οποίο λειτουργούν τα μαθήματα επιλογής, η ομάδα προσανατολισμού του ΓΕ.Λ. ή ο τομέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για ΕΠΑ.Λ., που παρακολουθούσε στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή, εφόσον αυτό λειτουργεί.
β) η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε ιδίου τύπου σχολείο στο οποίο λειτουργεί τμήμα ομάδας προσανατολισμού, τμήμα μαθημάτων επιλογής ή τομέας ή ειδικότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται υποχρεωτικά σε τμήμα στο οποίο λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού, τα μαθήματα επιλογής ή ο τομέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο, που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.
γ) η μετεγγραφή μαθητή/τριας επιδιώκεται για φοίτηση σε διαφορετικού τύπου Λύκειο (από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο αντίστοιχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22.
δ) ο/η μαθητής/τρια ημερησίου Γυμνασίου ή Γενικού Λύκειο ή Επαγγελματικού Λυκείου άρχισε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο και αιτείται την μετεγγραφή του/της σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο.
ε) ο/η μαθητής/τρια εσπερινού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου έπαυσε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό και αιτείται την μετεγγραφή του/της σε ημερήσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο.
στ) ο/η μαθητής/τρια απέκτησε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής που ανήκουν στις περιπτώσεις γ, δ, ε και στ, καθώς και στις περιπτώσεις α και β εφόσον τα σχολεία από και προς το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή δεν ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22, μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας εάν είναι ενήλικος/η στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής.
Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής που ανήκουν στις περιπτώσεις α και β εφόσον τα σχολεία από και προς το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22, μετά από έγκριση των Δ/ντών /ντριών και των δύο σχολείων, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας εάν είναι ενήλικος/η στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης. Σε περίπτωση διαφωνίας των Διευθυντών/ντριών των δύο σχολείων, το αίτημα διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή και εγκρίνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια όταν πρόκειται για σχολεία που ανήκουν σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
2. Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, της περιοχής κατοικίας του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία, μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η. Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22 της παρούσας, μετά από έγκριση του/της Δ/ντή /ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας εάν είναι ενήλικος/η.
3. Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η.
4. Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημοσίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22.
Οι μετεγγραφές των παρ. 3 και 4 πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας είναι το σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.
5. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Ειδικών Λυκείων προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.
6. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ.
7. Οι μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως.
8. Οι μαθητές των Α΄ ή Β΄ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ.
9. Οι μαθητές/τριες δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό Λύκειο προέλευσης ή τελικό Λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό.
10. Εάν ο/η μαθητής/τρια ή ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, στην περίπτωση που είναι ανήλικος/η, επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για μετεγγραφή από δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο σε ίδιου τύπου δημόσιο σχολείο εκτός των λόγων της παρ. 1, τότε υποβάλλει αίτηση στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρει τους αποχρώντες λόγους της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, προσκομίζοντας τα έγγραφα και πιστοποιητικά, που, κατά την εκτίμησή του/της, τεκμηριώνουν τους λόγους του αιτήματός του/της. Τις μετεγγραφές αυτές εγκρίνει ο/η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας είναι το σχολείο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 10:54 | Κόκοτας Ευάγγελος

  «Σε περίπτωση διαφωνίας των Διευθυντών/ντριών των δύο σχολείων, το αίτημα διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή και εγκρίνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια όταν πρόκειται για σχολεία που ανήκουν σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.»

  Ίσως έτσι να σταματήσουν κάποιοι δ/ντές να δίνουν υπηρεσιακά σημειώματα, μόνο και μόνο για να αυξήσουν τους μαθητές τους, χωρίς να υπολογίζουν το άλλο σχολείο που έχει το ίδιο πρόβλημα!!

  Μια ερώτηση όμως: κατά πόσο έχει το νομικό δικαίωμα ο γονέας να απαιτήσει την αλλαγή, όταν αρνείται να υπογράψει και ο δ/ντής και ο Προϊστάμενος Δ/θμιας;; Μέχρι πού μπορεί να φτάσει;;

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 10:17 | Γιωργος

  Σχετικά με την εγγραφή μαθητή από το εξωτερικό καλό θα είναι η έκδοση της αντιστοιχίας (κανονικά θα έπρεπε να είναι «ισότιμο και αντίστοιχο») να εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου και όχι από την κάθε ΔΔΕ (δεν μπορεί ο κάθε υπάλληλος να γνωρίζει τα εκπαιδευτικά συστήματα όλου του κόσμου) . Η αποστολή και τα σχετικά έγγραφα θα στέλνονται ηλεκτρονικά και θα διατηρούνται στην ΔΔΕ όπου κατατέθηκε η αίτηση. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα η έννοια «αντιστοιχία» και «ισοτιμία». Συγκεκριμένα ενώ η νομοθεσία για τους τίτλους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζει επακριβώς ότι ένας τίτλος μπορεί να είναι «ισότιμος» ή «ισότιμος και αντίστοιχος». Εμείς στη Δευτεροβάθμια εκδίδουμε μόνο «αντιστοιχία»!!!!!!! αλλά όχι ισοτιμία. Το θέμα αυτό δημιουργεί προβλήματα σε εγκυκλίους του ΟΑΕΔ και των ΙΕΚ. Δεν μπορεί ένας τίτλος να είναι μόνο αντίστοιχος. Αν είναι αντίστοιχος είναι και ισότιμος.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 20:53 | Παναγιώτης Κοσμόπουλος

  Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

  Σχετικά με το Άρθρο 17 – Μετεγγραφές με αίτηση:

  Μεταγραφή είναι ελεύθερος να ζητά κάθε κηδεμόνας ή ο ίδιος ο μαθητής αν είναι άνω των 18 ετών, πάντα ηλεκτρονικά, μία φορά ανά έτος, κι εφ’ όσον το διδακτήριο στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί ο μαθητής έχει θέση διαθέσιμη, όπως θα πιστοποιείται ανά 3ετία από ανεξάρτητη εντεταλμένη αρχή-δομή.
  Μπορεί να θεσπιστεί και η (όχι δεσμευτική) γνώμη του σχολικού ή ιδιώτη ψυχολόγου (με πληρωμή από το σχολείο μέσω επιταγής της ΤτΕ) που υποχρεωτικά θα συναντά σε συνεδρία ο κηδεμόνας ή ο μαθητής.

  Έτσι, την πλήρη ευθύνη αναλαμβάνει ο κηδεμόνας και αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία που αναδύεται από το προτεινόμενο άρθρο και προστατεύονται τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι αιρετοί στο δημοτικό συμβούλιο από αιτήματα και πιέσεις κάθε είδους :)

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  Με εκτίμηση,
  Πάνος Κοσμόπουλος.