Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής και διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου -Προσθήκη άρθρων 4Β, 4Γ και 4Δ στον ν. 4186/2013

Στον ν. 4186/2013 (Α΄193), μετά το άρθρο 4Α, προστίθενται άρθρα 4Β, 4Γ και 4Δ ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Ελάχιστη βάση εισαγωγής
1. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί για κάθε υποψήφιο, η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης). Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η οικεία ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε., όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το παρόν, με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.
2. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 4.
3. Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
4. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους.
5. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου έπειτα από πρόταση της κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εκδίδεται εντός της τασσόμενης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προθεσμίας και πάντως εντός δύο (2) μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής της παρ. 4, και κοινοποιείται στον Υπουργό. Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίοι αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και με την παρ. 6 συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τον ανωτέρω συντελεστή, ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Ο ανωτέρω συντελεστής δύναται να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.
8. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση τροποποίησης της ελάχιστης ή μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ε.Β.Ε. επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρ. 5.
9. α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση σε ειδικό ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, αποτελεί ο υποψήφιος να επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη με το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας του οικείου ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών επί τον συντελεστή που ορίζει κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών) με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13). Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί στο οικείο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, ανεξάρτητα από την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από την οποία προέρχονται. Το γινόμενο του ανωτέρω μέσου όρου βαθμολογίας επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
β) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. α΄, η Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων: βα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, καθώς και ββ) σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες ξεχωριστά για τους υποψηφίους από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) και ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που ορίζεται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, κατά περίπτωση, και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
γ) Ως προς την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες απαιτείται η εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ή των Ε.Β.Ε., κατά περίπτωση, του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων αξιοποιείται ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει οριστεί ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί στο οικείο ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα, ανεξάρτητα από την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από την οποία προέρχονται. Το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας επί τον συντελεστή που ορίζει κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα από εκείνο ή εκείνα που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ή οι Ε.Β.Ε., οι οποίες εξήχθησαν με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, με τη βαθμολογική τους επίδοση στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση ή οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.
δ) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. γ΄, η Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων: δα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, καθώς και δβ) στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει καθοριστεί ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης ως ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα της υποπερ. δβ΄ νοούνται το ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα, τα οποία παρουσιάζουν τον μικρότερο μέσο όρο βαθμολογικής επίδοσης ξεχωριστά για τους υποψηφίους από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) και ανά επιστημονικό πεδίο. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα από εκείνο ή εκείνα που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης συγκρίνονται η Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εξήχθη με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, με τον μέσο όρο της βαθμολογικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται για τη εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση ή οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.
ε) Κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση της παρούσας παραγράφου δύναται να ορίζει διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στις ανωτέρω σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις εξετάζεται πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που υπάγονται στην παρούσα παράγραφο και εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή που αποφασίζεται ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, με τον μικρότερο από τους μέσους όρους των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες των οικείων επιστημονικών πεδίων, οι οποίοι προκύπτουν σύμφωνα με τις περ. β΄ και δ΄.
Άρθρο 4Γ
Διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου
1. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέξουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.
2. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία της παρ. 1. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, σύμφωνα με την παρούσα, δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Δ. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
Άρθρο 4Δ
Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο
1. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται, επίσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους.
2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθμίας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της παρ. 1 καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..
3. Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι της παρ. 1, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.. Οι θέσεις καταρτιζόμενων της παρ. 1, οι οποίες παραμένουν κενές μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου διατίθενται προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..».

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 00:54 | Παρασκευή

  Εν μέσω πανδημίας και πρωτοφανών συνθηκών δεν είναι συνετό να ψηφίζεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο.
  Ακόμη κι αν ήταν μια χρονιά σαν όλες τις άλλες, δεν είναι δίκαιο και σωστό να επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο το καθεστώς που αφορά τις προσεχείς πανελλήνιες εξετάσεις. Οι μαθητές ξεκίνησαν έναν αγώνα έχοντας κάποια δεδομένα και κάνοντας κάποιες επιλογές.
  Σύμφωνα με την απλή λογική, δεν γίνεται στη μέση της χρονιάς, και ειδικά της συγκεκριμένης, να ψηφίζεται οποιοδήποτε νομοσχέδιο που αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις και να έχει άμεση εφαρμογή.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 20:42 | Φώτης. Τ

  Μα τόσο δύσκολο είναι να μπει η βάση του 10 για όλα τα πανεπιστήμια και σχολές; Τα παιδιά 6 χρόνια στο γυμνάσιο και το λύκειο γνωρίζουν ότι η βάση στα διαγωνίσματα που γράφουν είναι το 10 γιατί τους το αλλάζεται απότομα. Αυτό το κράτος μια ζωή άτολμο και να αρέσκεται στην γραφειοκρατία που υποτίθεται θέλει να πατάξει.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 15:50 | Κρητικός Νίκος

  Η θέσπιση βάσης εισαγωγής, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτόππου πρέπει να γίνει είναι να επανέλθει το σύστημα στο πετυχιμένο σύστημα των δεσμών. Δεν μπορεί να βασίζετε η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο με μαθήματα που για το Λύκειο είναι μαθήματα που οι μαθητές εξετάζονται για να πάρουν το απολυτήριό τους. Φυσικά μετα την απόλυση, να δίνουν εξετάσεις εισαγωγικές. Οσον αφορά τις βάσεις. Αυτές καθορίζονται από τη ζήτηση. Εάν ένας μαθητής επιθυμεί μια σχολή με χαμηλή ζήτηση, γιατί να γράψει 10 ή και παραπάνω; ¨οσον αφορά το εππίπεδό του, υπάρχει το απολυτήριο του Λυκείου το οποίο είναι και η εικόνα του μαθητή.
  Διαφωνώ πλήρως με το νονοσχέδιο.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 14:05 | Μάγια Π

  Είμαι μαθήτρια της πρώτης λυκείου. Σας ερωτώ γιατί πρέπει να υπάρχει βάση εισαγωγής στα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ? Οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις γιατί αποκλείονται με το σύστημα αυτό από τη δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση ? Πώς γίνεται οι ίδιοι οι μαθητές με τις χαμηλές επιδόσεις να επιτρέπεται να εγγράφονται σε οποιοδήποτε ιδιωτικό κολλέγιο χωρίς κανένα περιορισμό σε βάση εισαγωγής? Με την αλλαγή που προτείνετε οι μαθητές που έχουν να πληρώνουν ανεξάρτητα εάν έχουν υψηλές ή χαμηλές επιδόσεις μπορούν να σπουδάσουν και πιθανώς να αποκτήσουν και ένα πτυχίο. Αναρωτιέμαι λοιπόν κυρία Κεραμέως πού είναι η αρχή της ισονομίας που ορίζει το σύνταγμα μας και διδασκόμαστε στο σχολείο από τους καθηγητές μας ? Πιστεύω ότι με την αλλαγή αυτή καταστρατηγείτε κάθε αρχή ισονομίας με ωφελούμενους τους πλούσιους μαθητές .

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 12:48 | Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης,Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΕΛΜΕΠΑ

  Η πρόταση για την χρήση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της εισαγωγής φοιτητών με χαμηλές βαθμολογίες στα Πανεπιστήμια, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό πρόβλημα.

  Θα εμφανιστούν Τμήματα στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια με κενές θέσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις θα ξεπεράσουν ακόμα και το 80% με 90% των θέσεών τους, τα οποία θα υπολειτουργούν με αβέβαιο μέλλον [1]. Δυστυχώς επειδή οι φοιτητές αποδεδειγμένα επιλέγουν πλέον Τμήματα με οικονομικά κριτήρια κοντά στο τόπο διαμονής τους [2], θα πληγούν ιδιαίτερα τα περιφερειακά Πανεπιστήμια που διακρίνονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο αλλά εμφανίζουν χαμηλές βάσεις εισαγωγής. Η πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει τα περιφερειακά αυτά Τμήματα ακόμα και για εθνικούς λόγους, αφού πολλά από αυτά βρίσκονται στην παραμεθόριο στα σύνορά μας με την Τουρκία, αλλά αντίθετα δρομολογεί τη χρήση της Ε.Β.Ε. που στην πράξη θα τα απογυμνώσει από φοιτητές και θα τα οδηγήσει προς το κλείσιμο.

  Από την άλλη τα περισσότερα Τμήματα και ειδικά των μεγάλων αστικών κέντρων θα γεμίσουν τις θέσεις που τους δίνει το Υπουργείο τα οποία επίσης δεν λειτουργούν κανονικά. Οι αιώνιοι φοιτητές που σωστά αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας πως θα πρέπει να εκλείψουν, δεν οφείλονται μόνο σε εισακτέους με χαμηλές βαθμολογίες. Η παρουσία αιώνιων φοιτητών οφείλεται και στην ποιότητα σπουδών που παρέχουν τα Τμήματα με μεγάλη αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ, δηλαδή στον πολύ μεγάλο αριθμό εισακτέων που δέχονται τα Πανεπιστήμια και δεν έχουν την δυνατότητα να εκπαιδεύσουν τελικά όπως θα ήθελαν, λόγω και του μειωμένου προσωπικού και υποδομών που διαθέτουν. Το 2018 στη χώρα μας ένας Καθηγητής Πανεπιστημίου αντιστοιχεί σε 44 φοιτητές, με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, να είναι ένας Καθηγητής ανά 15 φοιτητές [3].

  Ο καθορισμός της Ε.Β.Ε. από τα Τμήματα δεν μπορεί να γίνει με κριτήριο τα προγράμματα σπουδών τους αλλά τη σημερινή βάση εισαγωγής τους. Για παράδειγμα θα είναι αυτοκτονία για ένα περιφερειακό Τμήμα που έχει σήμερα βάση εισαγωγής 5000 ή 6000 μόρια να επιλέξει 120% του μέσο όρου ή ακόμα και 100%, παρόλο που το πρόγραμμα σπουδών του το απαιτεί, και θα αναγκαστεί να επιλέξει τη χαμηλότερη δυνατή τιμή (80%) για να έχει εισακτέους. Το αντίστροφο θα ισχύσει για τα δημοφιλή Τμήματα των κεντρικών Πανεπιστημίων ακόμα κι αν το πρόγραμμα σπουδών τους δεν το απαιτεί.

  Από τα παραπάνω προκύπτει πως η χρήση της Ε.Β.Ε. δεν αποτελεί την βέλτιστη λύση στο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να λυθεί αρκεί το Υπουργείο να δώσει την συνταγματικά κατοχυρωμένη, λόγω του αυτοδιοίκητου, δυνατότητα στα Τμήματα να καθορίσουν τον αριθμό των εισακτέων που μπορούν να εκπαιδεύσουν τεκμηριωμένα, σύμφωνα με τις υποδομές τους, την αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ και την απορροφητικότητα που έχουν οι απόφοιτοι του κλάδου στην αγορά εργασίας. Έτσι θα βελτιωθεί σε κάθε Τμήμα η αναλογία ενεργών φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ, που συνδέεται άμεσα με την παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και θα βελτιωθεί σημαντικά η βάση εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα, με συνέπεια να είναι δυνατόν ακόμα και να αποφευχθεί η χρήση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ή έστω να λειτουργήσει παράλληλα).

  Οι επιπτώσεις της χρήσης της Ε.Β.Ε. όπως και η περιγραφή της πρότασης να δοθεί η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια να καθορίσουν τον αριθμό των εισακτέων τους περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο μου [1]
  https://mst.hmu.gr/i-vasi-eisagogis-kai-i-meiosi-eisakteon-sta-ellinika-panepistimia/

  Ελπίζω η ηγεσία του Υπουργείου να βρει χρήσιμες τις παραπάνω προτάσεις και να τις υιοθετήσει.

  Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΕΛΜΕΠΑ

  Αναφορές

  [1] Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Η Βάση Εισαγωγής και η Μείωση Εισακτέων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, Δεκ. 2020.
  https://mst.hmu.gr/i-vasi-eisagogis-kai-i-meiosi-eisakteon-sta-ellinika-panepistimia/

  [2] Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Ιωάννης Φανουργιάκης και Ιωσήφ Κωνσταντουράκης, Ερευνητικές Επιδόσεις Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης, 2020. URL: https://mst.hmu.gr/epidoseis-erevna-perifereiakon-tmimaton/

  [3] https://www.tovima.gr/2018/03/31/society/sta-ypsi-i-analogia-kathigitwn-foititwn-se-aei-kai-tei/

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 12:04 | ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Καλή Χρονιά ! Να σας αναφέρω καταρχήν ότι συμφωνώ με το νέο Νομοσχέδιο, αλλά σίγουρα
  είναι ανησυχητική η άμεση εφαρμογή του από τη φετινή δύσκολη χρονιά, η οποία επηρεάζει
  αρνητικά τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Θα ήθελα να ληφθεί υπόψη και επιπλέον πρέπει να
  επισημάνω κάποια θέματα που θα επιθυμούσα να διευκρινιστούν :
  Σχετικά με τη διάκριση μαθητών Λυκείου σε επιστημονικούς διαγωνισμούς (π.χ. ρομποτικής)
  άρθρο 40 του Ν.4692/12-06-2020) – δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους μαθητές Γυμνασίου, οι
  οποίοι κατεξοχήν συμμετέχουν σε διοργανώσεις ρομποτικής, ώστε να μπορούν να κάνουν
  χρήση του Νόμου.
  Η δυνατότητα ίσης μεταχείρισης των διακριθέντων μαθητών σε διαγωνισμούς ρομποτικής με
  τους μαθητές που διαπρέπουν στον αθλητισμό, θέτοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις στο νέο
  αυτό Νομοσχέδιο, ώστε να υπάρξει άμεση εφαρμογή.
  Η βράβευση στη ρομποτική δεν είναι σωστό να λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική μόνο,
  καθώς Ρομποτική = Πληροφορική + Μηχανική. Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
  έχουν κάθε δικαίωμα αναγνώρισης της βράβευσής τους και στις Πολυτεχνικές Σχολές συναφούς
  αντικειμένου.
  Ευχαριστώ.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 01:29 | Σταύρος

  Πολύ σημαντικό μέτρο, καλό θα ήταν να συνδυαστεί με ανακατανομλη των εισακτέων ώστε να μειωθεί ο αριθμός. Επιπλέον, πρέπει επιτέλους να γίνει αξιολόγηση του ακαδημαϊκού χάρτη και να κλείσουν πανεπιστήμια στα οποία κανένας υποψήφιος δεν θέλει ούτως ή αλλως να μπει και απλά εισάγεται λόγω της πολύ χαμηλής βάσης

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 00:46 | Κωνσταντίνος Κουφονικόλας

  Άρθρο 4β. «4. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους.»

  Οι τιμές του συντελεστή που ορίζονται από το υπουργείο είναι κοινές για όλα τα πεδία ανεξαρτήτως μέσου όρου πεδίου ή διαμορφώνονται σε συνάρτηση με αυτόν και ,επομένως, διαφοροποιούνται ανά πεδίο;

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 22:53 | Κ.

  Με την βάση εισαγωγής απαξιώνετε τις σχολές στην επαρχία οι οποίες με τον καιρό θα κλείσουν. Δεν υπάρχουν μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα καταλάβετε το!

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 21:26 | Κωνσταντίνος Μπαντελής

  Σίγουρα για να λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση να βάλει βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ συνεπάγεται σε διάφορα συμπεράσματα (φοιτητές που δεν καταλαβαίνουν τα μαθήματα που επέλεξαν να σπουδάσουν λόγο έλλειψης βάσεων από το λύκειο, ΑΕΙ στα οποία μαθητές μπορούν να εισαχθούν με πολύ χαμηλή βάση και μειώνει το λεγόμενο κύρος της σχολής, κλπ). Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι πως με την βάση εισαγωγής αυτό που μπορεί να πετύχει η κυβέρνηση είναι να μειώσει τον αριθμό των εισακτέων στα ΑΕΙ επειδή θέλει να δείξει στον «λαό» ότι είναι άριστη και μονό οι άριστοι μαθητές έχουν δικαίωμα στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλοι έχουμε περάσει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καταλαβαίνουμε πως μόνο το λύκειο δεν μπορεί να προετοιμάσει έναν μαθητή επαρκώς για να καταφέρει να εισαχθεί σε κάποια σχόλη Στην πραγματικότητα άμα η κυβέρνηση θέλει να πάρει τέτοια μετρά θα πρέπει να σκεφτεί δυο πράγματα:
  1. Τι θα κάνει με τους μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να αριστεύσουν (προγράμματα ειδίκευσης) για να μπορέσουν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας
  ή
  2. Να καταφέρει μέσα από συχνές αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συνειδητοποιήσει ποιες αλλαγές πρέπει να κάνει όσο αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία

  Τέλος, Το εκπαιδευτικό σύστημα να δώσει νόημα στους μαθητές να βάζουν στόχους στην ζωή τους και να προχωράνε ένα επίπεδο παραπάνω μέσα από μαθησιακές στοχοθεσίες τις οποίες μπορεί να θέσει το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα στους μαθητές δηλαδή να δοθεί ένα κίνητρο στους μαθητές να μαθαίνουν καινούργια πράγματα.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 20:03 | ΣΟΦΙΑ

  Το παρών σύστημα δεν πρέπει να υποβληθεί σε αυτή την αλλαγή.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 16:59 | Γιώργος Γ.

  Στο παρόν νομοσχέδιο δεν καταθέτονται ενδεικτικά ή με κάποιο αλλο τρόπο τα όρια του ΕΒΕ που θα έχει κάθε σχολή. Αυτό είναι καλό από τη μία γιατί ενδέχεται να μειωθούν από χρόνο παρα χρόνο. Από την άλλη, αυτά τα όρια θα έχουν τεράστια επίδραση στο παρόν νομοσχέδιο.

  Έστω ότι θα είναι από 0.8 μέχρι 1.2 του μέσου όρου, όπως διάβασα στα νέα. Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με πίνακες που βγάζει κάθε χρόνο το υπουργείο για τις βάσεις που έγγραψαν οι επιτυχόντες, ακόμα και αν το όριο σε όλες τις σχολές είναι 0.8, 30-40% αυτών δεν θα έχουν την δυνατότητα να περάσουν ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΗ.

  Βγάζουμε 3 συμπεράσματα:

  1) ότι με αυτήν την νομοθεσία, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού (κυρίως σε χαμηλά οικονομικά στρώματα) που γράφει χαμηλά λόγω μη δυνατότητας συμμετοχής σε ιδιωτικά μαθήματα ή απλά νοημοσύνης χάνει την δυνατότητα να σπουδάσει.

  2) Σχολές με βάση κάτω από το κατώτατο κατώφλι του ΕΒΕ θα χάσουν σημαντικό κομμάτι των φοιτητών τους και χρόνο παρά χρόνο θα κλείσουν, με συγχώνευση με άλλες σχολές.

  3) Τα 2 παραπάνω συμπεράσματα προϋποθέτουν ότι 1/3 των μαθητών θα πάει να γράψει πανελλήνιες μόνο για να κοπεί. Αν δεν το κάνει αυτό και δώσουν πανελλήνιες μόνο τα καλύτερα 2/3, τότε θα κοπεί 1/3 από αυτούς και αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο μέχρι να καταρρεύσει η δημόσια παιδεία.

  Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο. Αυτά τα μέτρα γίνονται έτσι ώστε να μειωθεί η δημόσια παιδεία. Είναι προφανές τι κάνετε. Τουλάχιστον να είστε ειλικρινείς. Δέχομαι ότι υπάρχει πρόβλημα με φοιτητές χαμηλού επιπέδου στα πανεπιστήμια αλλά αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι τρόπος να λυθεί, παρά να κλείσει το 1/3+ των σχολών αφού δεν θα περάσουν οι φοιτητές που θα πήγαιναν σε αυτές.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 16:28 | Κωνσταντίνος

  Είναι πολύ σημαντικό που επιτέλους τίθενται κάποια βασικά κριτήρια για την εισαγωγή σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και κυρίως το γεγονός ότι πάνε πτήση μια της χώρας αρχίζουν να αποκτούν μια στοιχειώδη αυτονομία. Είναι ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΟ να εισάγονται φοιτητές σε πανεπιστήμια με 1 και 2 με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η αξιοπιστία της σχολής και ο φοιτητής να είναι αιώνιος αφού δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του τμήματος του. Χρειάζομαι κάποιες ελάχιστες βάσεις έτσι ώστε οι μαθητές ακόμη και αυτή που δεν κάνουν φροντισηρια να αναγκαστούν και να διαβάσουν κατά τη διάρκεια της Γ λυκείου ώστε να μπορούν στην συνέχεια να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκολία στις ανάγκες που απαιτούνται.

  Το μόνο που θεωρώ λανθασμένο είναι ότι τέτοιου είδους βελτιωτικές ρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα για να ξέρουν οι μαθητές ποιο θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούνται

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 16:22 | Γιάννης Φ

  ΕΒΕ – Διευκόλυνση συμπλήρωσης μηχανογραφικού:
  Να δημιουργηθεί εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας, όπου ο υποψήφιος να εισάγει το πεδίο του και τους βαθμούς του στα 4 μαθήματα και να παίρνει ταξινομημένη – εκτυπώσιμη κατάσταση με το σύνολο των σχολών του πεδίου για τις οποίες καλύπτει την ΕΒΕ, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων ανά σχολή (σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας).
  Ευχαριστώ.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 15:03 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜ

  Κ. Κεραμέως οι χαμηλές βάσεις είναι συνέπεια του τεράστιου αριθμού εισακτέων. Η Ελλάδα είναι μακράν πρώτη σε ολόκληρο τον πλανήτη στο ποσοστό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση !!! Αν μειώσετε κατά 15% τον αριθμό των εισακτέων το πρόβλημα των χαμηλών βάσεων θα λυθεί. Σύμφωνα με όσα έχετε ανακοινώσει το 30% εγκαταλείπει τις σπουδές του. Επομένως μια μείωση κατά 15% δεν θα επηρεάσει όσους πραγματικά θέλουν να σπουδάσουν. Ο κ. Γαβρόγλου (ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ) επιχείρησε να μειώσει τους εισακτέους όμως την ίδια χρονιά αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να αυξήσει τελικά τους εισακτέους από 68330 το 2016 σε 70726 το 2017. Το 2019 είχαμε 78335 εισακτέους που μεταφράζεται σε αύξηση εισακτέων κατά 15% από το 2015 έως το 2019.
  http://sep4u.gr/wp-content/uploads/pe-eis-2010-2019-graph.png
  Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος Φυσικός, ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθ/θας, Διαχειριστής sep4u.gr

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 14:42 | Παναγιώτης

  Η βάση εισαγωγής ειδικά εν μέσω πανδημίας,ενισχύει πρακτικά τα ιδιαίτερα,τα φροντιστήρια και σκοπό/αποτέλεσμα θα έχει να αποκλείσει από την πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν και κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα τριτοβάθμια Παιδεία μαθητές/τριες που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά/οικονομικά στρώματα. Συμπληρωματικά αν το συνδυάσουμε με την αντισυνταγματική εξίσωση πτυχίων με τα ιδιωτικά κολέγια,υποβαθμίζεται έτι περαιτέρω το δημόσιο Πανεπιστήμιο και στέλνεται πελατεία στα κολέγια. Πολύ κακή διάταξη,πρέπει να αποσυρθεί ΑΜΕΣΑ!

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 14:23 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

  απαράδεκτο

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 13:38 | ΜΑΝΟΣ

  Οπως ειπε και ένας κύριος σε σχόλιο πιο πάνω θα περνάει κάποιος με 12 σε ΑΕΙ και θα μένει έξω μαθητής με 16 γιατι δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες σχολές στη Β Φάση αυτό το νομοσχέδιο θυμίζει ΄΄ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ΄΄ όσον αφορά το ν+2 ένα έχω να πω πρωτοκλασάτος Υπουργός της σημερινής κυβέρνησης πήρε πτυχίο στα 38!!! και καλά έκανε και πήρε σε προχωρημένη ηλικία γιατί είχε κατά την άποψή του σοβαρό λόγο. Καλό είναι να το αποσύρετε γιατί το μέγεθος της ΄΄γκάφας΄΄ που θα κάνετε θα είναι πολύ μεγάλο με μη αναστρέψιμες συνέπειες για το μέλλον των παιδιών… ελπίζω να λάβετε υπόψη σας τα αρνητικά σχόλια (που μόνο αρνητικά υπάρχουν) για το νομοσχέδιο και να αλλάξετε τη στάση σας.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 12:21 | Σ. Τ.

  ΑΡΘΡΟ 4Β: Σωστή η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής αν και λίγο περίπλοκος ο τρόπος υπολογισμού.
  ΑΡΘΡΟ 4Γ: Θα είναι μεγάλο λάθος η υποβολή του μηχανογραφικού σε 2 φάσεις.
  Πριν το εφαρμόσετε σκεφτείτε τις επιπτώσεις στους καλούς μαθητές που λόγω των περιορισμένων επιλογών στο 1ο μηχανογραφικό θα βρεθούν με το 2ο μηχανογραφικό σε κάποια σχολή με μόνο κριτήριο τις κενές θέσεις.
  Άρα με αυτό το σύστημα, δεν επηρεάζονται οι άριστοι μαθητές, αδικούνται όμως οι καλοί και ευνοούνται οι μέτριοι και οι κάτω του μετρίου.
  Σκεφτείτε μετά τα πρώτα αποτελέσματα πόσοι θα προσφύγουν στα δικαστήρια καθώς δεν θα έχουν εισαχθεί σε σχολή που θα έχει εισαχθεί υποψήφιος με λιγότερα μόρια.
  Επομένως πρέπει να έχουμε 1 μηχανογραφικό για όλους. Ξεκάθαρο, κατανοητό και δίκαιο!

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 12:19 | Πεξοματης Χρηστος

  Ως μαθητής Γ λυκείου, που καλείται φέτος να διαγωνιστεί για να περάσει στην πρώτη του επιλογή, και ως άνθρωπος που επηρεάζεται άμεσα από αυτό το νομοσχέδιο, έχω να πω, ότι συμφωνω. Είναι η πρώτη φορά που το υπουργείο Παιδείας έχει να επιδείξει μια αλλαγή με προοπτικές. Το γεγονός ότι αυτές οι προτεινόμενες αλλαγές είναι θετικές, δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι αρκετές. Το εκπαιδευτικό σύστημα προάγει άτομα χωρίς γνώσεις. Άτομα που ενδιαφέρονται για ένα πτυχίο, ένα χαρτί και τίποτα άλλο. Άτομα που αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση χρησιμοθυρικά και πως ως κύριο στόχο έχουν μόνο ένα χαρτί.
  Η θεσμοθέτηση του ανωτάτου ορίου φοιτησης, έχει προοπτικές να αντιμετωπίσει την μάστιγα των αιωνίων φοιτητών, χωρίς όμως να λαμβάνεται σοβαρά μια παράμετρος:Οι φοιτητές που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους λόγω προσωπικών,οικονομικών,οικογενειακών,ιατρικών προβλημάτων και επιλέγουν να τις συνεχίσουν μετά από χρόνια. Αυτή η ομάδα ανθρώπων-που κάθε άλλο παρά αμελητέα δεν ειναι-, δεν έχει τρόπο να ξανά ενταχθεί στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και να αποκτήσει το απολυτήριο της. Η πρόληψη έχει αποδεχθεί ουκ ολίγες φορές καλύτερη της αντιμετώπισης, και εφόσον η ανθρώπινη ζωή είναι που μετράει, δεν είναι άδικο να στερήσουμε από μια ζωή την ευκαιρία της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω συγκυριών; Δεν πρέπει να υπάρχει μέριμνα για αυτές τις περιπτώσεις: Δεν πρέπει το κράτος να είναι σε θέση να προλάβει τέτοιες καταστάσεις; Δεν πρέπει το κράτος να βοηθά τους πολίτες που έχασαν την ευκαιρία τους άδικα; Αν και διαφωνώ σε αρκετά με την κ. Κεραμεως, αυτο το νομοσχέδιο ίσως να είναι η αρχή της εκ θεμελίων αλλαγής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, που τόσο καιρό απαιτούμε συλλογικά ως μαθητές,ως μέλη της κοινωνίας, ως άνθρωποι!

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 11:46 | Ανδρονικος Ταργοντσιδης

  Η θέσπιση βάσης εισαγωγής θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς δεν θα μπορούν να επιλέξουν κάποιο από τα ακριβά κολέγια που θα τους παρέχουν την δυνατότητα αυτή

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 10:58 | Δημήτρης

  Η ελάχιστη βάση πρέπει να καταργηθεί είναι βάναυσο για την φετινή 3η λυκείου ζούμε τόσες πολλές δύσκολες καταστάσεις δεν είμαστε τα πειραματόζωα του υπουργείου θέλουμε κατανόηση

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 10:46 | Μαρία Σόκου

  Οχι πλέον φοιτητές με βαθμό εισαγωγής 3 και 4 λέει σήμερα η εφημερίδα με την ευκαιρία του νέου νόμου.
  Η αλήθεια είναι όμως ότι με το νόμο αυτό δεν θα εισάγονται πλέον στα Πανεπιστήμια, ούτε με 8 ή 9, ίσως ούτε με 10 ή 11.
  Η κατάσταση αυτή πηγαίνει τα πράγματα από το ένα άκρο στο άλλο και δημιουργεί τεράστιες αδικίες και ανεπιεικείς καταστάσεις (η ανάλυση τους παίρνει πολλές σελίδες). Συνεπώς είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Είναι σαν να κόβουμε το χέρι επειδή πονάει.
  Προτείνω: Να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος (γιατί αυτό είναι δίκαιο), και επ’ αυτού να ορίζεται η ΕΒΕ σε ποσοστό 50% το πολύ 60%. Σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα, ο μέσος όρος ήταν περίπου 12, άρα το 50% ορίζεται σε βαθμό 6. Δεν ξέρω αν το 6-7 φαίνεται χαμηλός βαθμός, αλλά οι εκπαιδευτικοί ξέρουν καλά ότι βαθμοί όπως 8 και 9 είναι εξαιρετικοί σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά και η Φυσική, και αρκούν για να έχει αντίληψη ένας μαθητής και να παρακολουθήσει η φοίτηση σε ένα πανεπιστήμιο.
  Στο άλλο άκρο θα έχουμε περιπτώσεις μαθητή με μέσο όρο 12 ο οποίος δεν θα εισάγεται σε Πανεπιστήμιο ενώ θα το αξίζει. Η επιλογή θα είναι μονόδρομος, όχι βέβαια ΙΕΚ αλλά Κύπρος ή εξωτερικό. Κρίμα!

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 10:07 | Βασίλης Ζερβάκης (Παν. Αιγαίου)

  Τα μέτρα που προτείνονται στο Νομοσχέδιο (και αναφέρομαι μόνο στο θέμα της εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και όχι στα άλλα άρθρα) πιθανόν να φαίνονται σε μια πρώτη ματιά σε κάποιον ξένο προς την ελληνική πραγματικότητα συνετά και αναγκαία, ερχόμενα πραγματικά να εξυγιάνουν και εκλογικεύσουν διάφορες ανωμαλίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε κάποιον γνώστη όμως, που παρακολουθεί και άμεσα επηρεάζεται από τις εξελίξεις, είναι μέτρα πλήρως άκαιρα, άτοπα, τα οποία έρχονται να ολοκληρώσουν μια καταστροφική πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες και εκπορεύεται από όλες τις κυβερνήσεις (με ελάχιστες φωτεινές ατομικές εξαιρέσεις, όπως ο κ. Φωτάκης, που τελικά ήταν δυστυχώς …αυτόφωτος…).
  Ο σχεδιασμός του “Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης” δεν είναι δυνατόν να έχει μόνο ιδεολογικά στοιχεία (της εκάστοτε κυβέρνησης) με χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης ημετέρων, και να μη λαμβάνει υπόψη τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, ιδιαίτερα δε τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Εδώ και 2-3 δεκαετίες τα κεντρικά Πανεπιστήμια παρουσιάζουν μια ατέρμονη επέκταση (πιθανόν και συνεπεία των προσβάσεων και διασυνδέσεών τους με κέντρα των αποφάσεων), οι δε παροικούντες την Ιερουσαλήμ επιτυγχάνουν την ..παροικησή τους μέσω ίδρυσης νέων Πανεπιστημίων σε απόσταση μίας ή το πολύ δύο ωρών οδήγησης από το Κολωνάκι. Η εν μια νυκτί μετατροπή των ΑΤΕΙ σε ΑΕΙ από την προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία των νέων της χώρας “να φοιτήσει κοντά στο σπίτι του”. Το αποτέλεσμα; Μέσα σε ένα έτος, νεοσύστατα ή μετεξελιγμένα Τμήματα πρώην ΤΕΙ, υποστελεχωμένα (και όχι μόνο ως προς την ποσότητά τους), να εμφανίζουν βάσεις εισαγωγής πολύ μεγαλύτερες αξιοπρεπέστατων και διεθνώς ανταγωνιστικών Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Τμημάτων (και δεν αναφέρομαι μόνο στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Δημοκρίτειο, αλλά και στο Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης) της Περιφέρειας. Τα Τμήματα των περιφερειακών και ακριτικών Πανεπιστημίων είδαν τις βάσεις εισαγωγής σε μια εικοσαετία να καταβαραθρώνονται, με όλες τις συνέπειες σε σχέση με την απαιτούμενη προσπάθεια για να παραχθεί επιστημονικό δυναμικό. Και έρχεται τώρα το νέο Νομοσχέδιο να ολοκληρώσει την προσπάθεια, καθώς η εφαρμογή του θα περιορίσει δραματικά τον αριθμό εισακτέων στα περιφερειακά Πανεπιστήμια, με άμεση συνέπεια σε επόμενη φάση “αξιολόγησης” αυτά να οδηγηθούν νομοτελειακά σε οριστικό κλείσιμο, με οδυνηρές συνέπειες για την περιφερειακή ‘ανάπτυξη” όλης της χώρας, την κατανομή το πληθυσμού, και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, αν την εκπαιδευτική πολιτική την χρηματοδοτούσε η τουρκική ΜΙΤ δε θα έκανε καλύτερη δουλειά.
  Τι θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει ένα Νομοσχέδιο όπως το παρόν (εκτός από τα συγκεκριμένα μέτρα που σε μια άλλη χώρα ή στην Ελλάδα του 1990 θα φαίνονταν πολύ λογικά), ώστε να συμβάλει στρατηγικά στην ανάπτυξη ή τουλάχιστον στη διατήρηση της χώρας:
  • Πλήρη στέγαση του φοιτητικού πληθυσμού των περιφερειακών Πανεπιστημίων σε Φοιτητικές Εστίες, πιθανόν με μικρό αντίτιμο για όσους δεν πληρούν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Η φοίτηση ενός παιδιού σε ένα Περιφερειακό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να γίνει ακαδημαϊκά και οικονομικά πολύ πιο ελκυστική από τη φοίτηση στο κέντρο της χώρας.
  • Προτεραιότητα της ενίσχυσης των Περιφερειακών Πανεπιστημίων με επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό και υποδομές ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά.
  • Ισχυρά οικονομικά κίνητρα ώστε τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια να γίνουν πολύ πιο ελκυστικά σε νέους ή και έμπειρους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς από ό,τι τα κεντρικά, καθώς (για τους γνωρίζοντες ολίγη φυσική) η ροή είναι συνέπεια κάποιας βαθμίδας.
  • Κήρυξη Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως “Εκπαιδευτικά Κορεσμένες Περιοχές”. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας να υποχρεωθεί να παράσχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη Ρόδο, τη Μυτιλήνη, την Κομοτηνή.
  • Συμπερίληψη των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στις ίδιες ακριβώς διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης που υφίστανται τα Δημόσια Πανεπιστήμια, από την ίδια Ανεξάρτητη Αρχή.
  Η απουσία κάποιας στρατηγικής μακροπρόθεσμης συνάρτησης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την πορεία της χώρας, και η υπαγόρευση της πρώτης από ιδεοληπτικά και λογιστικά κριτήρια θα οδηγήσει με ακρίβεια στον πλήρη μαρασμό της περιφέρειας και το κλείσιμο των περιφερειακών Πανεπιστημίων. Ο δε εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας θα είναι πολύ σύντομα …πολεοδομικός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Εάν αυτό είναι το ζητούμενο, είμαστε στο σωστό δρόμο.

  Ζερβάκης Βασίλης, καθηγητής παν. Αιγαίου, μόνιμα εγκατεστημένος στη Μυτιλήνη από το 2004.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 10:06 | Μαριος Λουκάτος

  Η φετινή χρονιά με τις δυσκολίες μάθησης θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα παιδιά . Οποιες μεταρυθμίσεις καλό ειναι να γινονται σε φυσιολογικές συνθήκες.
  Για την εισαγωγή του μέσου όρου κατωτατης βαθμολογίας είμαι αντίθετος καθόσον:
  Α) Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία πέρασαν με χαμηλό βαθμό σε μια σχολή (πιθανόν να τους συνέβη κατι προσωπικό ή οικογενειακό την περιόδο εκείνη ή μια ατυχία) αλλά στην συνέχεια κατάφεραν να διακριθούν και να αποφοιτήσουν από τη σχολή με επιτυχία
  Β) Απο την στιγμή που τα τμήματα δέχονται υγκεκριμένο αριθμό φοιτητών και οι βάσεις διαμορφώνονται ανάλογα με την ζήτηση δεν υπάρχει λόγος να μπει η κατώτατη βαθμολογία.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 09:08 | Ιωάννης Π.

  Θλιβομαι και ντρέπομαι!!!! Είναι αυτές αλλαγές σε περίοδο πανδημίας; Έτσι θα στηρίξτε την εκπαίδευση και τα όνειρα των μαθητών; Τους έχετε ήδη καταδικάσει σε αποτυχία. Περίμενα επιτέλους ένα νομοσχέδιο που θα προάγει την αναπτηξη και πρόοδο της κοινωνίας. Αυτό θα γίνει με ελεύθερη εισαγωγή μαθητών χωρίς εξετάσεις, ο καθένας να επιλέγει τι θέλει να σπουδάσει κι αν είναι άξιος να αποφοιτήσει… Τουλάχιστον στη παρούσα φάση ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΆΞΕΙ ΤΟ ΙΣΧΎΟΝ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ… Είναι άδικο και τα αποτελέσματα του δυστυχώς δεν θα είναι τα καλύτερα… Θλιβομαι, Θλιβομαι, Θλιβομαι… Τίποτα άλλο Κρίμα!!!

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 00:47 | Ε.Β.Ε. και ισχύουσα κατάσταση

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΚΑ (10) ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (άρθρο 6 ΠΔ99/2018) ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

  5-ετή Τμήματα με επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, άρθρο 6 ΠΔ99/2018:
  1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  3) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  4) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  5) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
  6) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  7) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Εν αναμονή λήψης επαγγελματικών δικαιωμάτων Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΠΔ99/2018 βάσει του άρθρου 66 του Ν.4610/2019:
  8) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  9) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  10) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Γεωγραφική κατανομή:
  Αθήνα – 2 Τμήματα, Πάτρα – 2 Τμήματα, Κρήτη – 2 Τμήματα,
  και από ένα Τμήμα σε Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βόλο.

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (αρθ.11,ΠΔ99/2018) ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

  5-ετή Τμήματα με επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού, άρθρο 11 ΠΔ99/2018:
  1) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
  2) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Εν αναμονή λήψης επαγγελματικών δικαιωμάτων Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΠΔ99/2018 βάσει του άρθρου 66 του Ν.4610/2019:
  3) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  4) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
  5) Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Γεωγραφική κατανομή,
  από ένα μόνο Τμήμα που αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού σε πέντε διαφορετικές περιφέρειες:
  Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Αιγαίο

  Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ίσως δεν επηρεάσει σημαντικά τις ανάγκες της χώρας σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (επαγγελματικά δικαιώματα άρθρου 6, ΠΔ99/2018) καθώς υπάρχουν δέκα (10) συνολικά Τμήματα που θεραπεύουν το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

  Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ίσως επηρεάσει τις ανάγκες της χώρας σε Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς (επαγγελματικά δικαιώματα άρθρου 11, ΠΔ99/2018) καθώς υπάρχουν μόλις πέντε (5) συνολικά Τμήματα που θεραπεύουν το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, εκ των οποίων τα δύο είναι νησιωτικά και το ένα εξ αυτών έχει πληγεί πρόσφατα από ακραία φυσική καταστροφή.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 23:16 | Δέσποινα

  Είναι απαράδεκτο εν μέσω πανδημίας να λαμβάνονται τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις που αφορούν άμεσα τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Τα ίδια έχουν ζήσει την πραγματικότητα του τηλεμαθήματος και προσπαθούν να διαχειριστούν το άγχος των πανελλαδικών, την πίεση του εγκλεισμού και την δυσκολία του να κάνεις μαθήματα μπροστά από μία οθόνη. Με το να αλλάζει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια έχουν ένα επιπλέον βάρος στον ώμο τους. Αν η κυβέρνηση θεωρεί σωστή την λήψη των μέτρων αυτών, ας την πραγματοποιήσει όταν με το καλό τελείωσει η κρίση της πανδημίας και όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Μάπως αντί να αλλάζαμε το σύστημα εισαγωγής, να κοιτούσαμε να πάρουμε πιο ουσιαστικά μέτρα για την παιδεία, φερ’ ειπείν προσλήψεις καθηγητών;
  Επιπλέον, φαντάζομαι ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται για να αποφευχθούν καταστάσεις όπου μαθητές που έχουν συγκεντρώση 3.000 μόρια να περνούν σε σχολές αντικειμενικά δύσκολες ( ναι αναφέρομαι στο μαθηματικό της Σάμου). Όταν, όμως, οι ίδιοι μαθητές δεν περάσουν σε κάποιο δημόσιο Α.Ε.Ι και έχουν την κατάλληλη οικονομική άνεση, θα πάνε και θα πάρουν το πτυχίο τους από το αντίστοιχο κολλέγιο. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια βελτίωση στην παιδεία,παρά άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 22:45 | ΔΕΠ

  Η ποσόστωση Ε.Β.Ε. κόβει περίπου ένα 20% των υποψηφίων και τους στέλνει στα ΙΕΚ και στα κολλέγια.
  Επίσης, ίσως κλείσει μερικές δεκάδες τμήματα που θα λάβουν ελάχιστους φοιτητές.
  Δίνει επιπλέον τη δυνατότητα σε τμήματα με λιγότερο από 13000 μόρια να μειώσουν τους εισακτέους τους επιλέγοντας το άνω όριο της Ε.Β.Ε. (π.χ. 120%).

  Όμως τα τμήματα με >13000 μόρια δεν μπορούν να μειώσουν τους εισακτέους τους με χρήση του μέγιστου ποσοστού Ε.Β.Ε.
  Αυτά τα τμήματα επί το πλείστον βρίσκονται στις τρεις μεγαλουπόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) και επιβαρύνονται επιπλέον από την απορρόφηση επιπρόσθετων εισακτέων λόγω μεταγραφών.

  Πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα και για αυτά τα τμήματα των υψηλών βάσεων ώστε να εξ ορθολογιστεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων βάσει των εισηγήσεων των ίδιων των τμημάτων (τα τμήματα ξέρουν καλύτερα απ’ όλους πόσους μπορούν να εκπαιδεύσουν),
  όπως ακριβώς προβλέπεται από τη νέα νομοθεσία για όλα τα υπόλοιπα τμήματα χαμηλότερων βάσεων, όπου τα ίδια μέσω της συγκλήτου επιλέγουν το ποσοστό επί της Ε.Β.Ε. και άρα επί της ουσίας προσδιορίζουν τα ίδια τον αριθμό εισακτέων τους.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 22:27 | Μια μητέρα

  Σε πολλά σημεία αιτιολόγησης του νομοσχεδίου γίνεται αναφορά σε περικοπή δαπανών, π.χ. να διαγραφούν οι φοιτητές πάνω από ν+2 χρόνια γιατί επιβαρύνουν το ίδρυμα. Καταρχἀς οι φοιτητές αυτοί δεν κοστίζουν τίποτα, αφού δεν έχουν ούτε πάσο, ούτε δωρεάν βιβλία, ούτε σίτιση ούτε τίποτα. Αλλά και να κόστιζαν, το ερώτημα είναι: από πότε η δαπάνη για εκπαίδευση είναι κακό πράγμα;

  Επίσης, η αλλαγή του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (όπως λέγεται κομψά το κλείσιμο τμημάτων ή ακόμα και ολόκληρων Πανεπιστημίων) γίνεται γιατί θα κάνει καλό στην ανάπτυξη και στην οικονομία.

  Από πότε είναι καλό να περικόπτονται δαπάνες στην παιδεία; Από πότε είναι καλό να έχουμε λιγότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα; Σε τι προσφέρει στην ανάπτυξη το κλείσιμο ολόκληρων Πανεπιστημίων όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο;

  Οι προοπτικές της χώρας θα είναι βελτιωμένες στη μακροχρόνια περίοδο με λιγότερους φοιτητές και πτυχιούχους και λιγότερα ιδρύματα;

  Γιατί δεν έχει το υπουργείο το θάρρος να δηλώσει ότι όλα γίνονται για τα κολέγια; Και πώς θα έχει ίσα δικαιώματα ένας που μπαίνει χωρίς καμία προϋπόθεση στο κολέγιο, πληρώνει και βγαίνει πτυχιούχος με 20 μαθήματα και χωρίς κανένα ζόρι; Πόσο παραλογισμό μπορεί να σηκώσει η κοινωνία ακόμα και μέσα στην τρέλα της πανδημίας; Αυτήν ακριβώς την τρέλα που εκμεταλλεύεται το υπουργείο για να περάσει τον κολεγιονόμο!

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 19:28 | Ελευθερία Μ.

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπουν υπηρεσίες του Υπουργείου, γονείς και μαθητές σε τόσο περίπλοκες διαδικασίες υπολογισμών, όπως αυτές που περιγράφονται. Όσο πιο περίπλοκο, τόσο πιο αδιαφανές, άρα αμφισβητήσιμο. Για να επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου του επιπέδου των φοιτητών που εισέρχονται στα τμήματα, θα αρκούσε απλά το υπουργείο να εφαρμόσει σταδιακά το μέτρο που κάθε χρόνο το ίδιο ορίζει και μετά αγνοεί εντελώς: να σεβαστεί δηλαδή τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών που προτείνουν κάθε χρόνο τα πανεπιστημιακά τμήματα με βάση πόσους μπορούν (έχουν τις κατάλληλες υποδομές και το προσωπικό) να εκπαιδεύσουν, και όχι να επιβάλει το υπουργείο τους δικούς του αριθμούς. Το μέτρο είναι απλό, ξεκάθαρο και ταυτόχρονα ενισχύει το σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων για το οποίο τόσος πολύς λόγος γίνεται στο παρόν νομοσχέδιο.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 17:42 | Ανδρεου Μ.

   Δυστυχως η κυβερνηση συμπεριφερεται με αναλγησια στα παιδια της Γ Λυκειου εν μεσω πανδημιας. Το στρες και η καταθλιψη κανουν θραυση. Γιατι δεν αφηνει τις αλλαγες που θελει για πιο φυσιολογικες περιοδους? Τους βαζει τρικλοποδιες με αλλαγη στους ορους εισαγωγης και περικοπη των εισακτεων λιγους μηνες πριν τις εξετασεις και κυριως σε μια ιδιαιτερη περιοδο που ζουμε ολοι μας. Φυσικα και τα επιρρεαζει τα παιδια, ψυχολογικα. Η πιεση που ασκει η υπουργος ειναι τεραστια. Το αγχος που ζουν εχει εκτοξευθει στα ουρανια. Οι ψυχικες ασθενειες ειναι αναμφιβολα οι πιο σοβσρες. Εσεις δε ειστε που θα ησασταν διπλα στο πολιτη; Τελος, κανενα ενδιαφερον για τις οικογενειες που εχουν χασει τις εργασιες τους ή ειναι σε αναστολη και τα παιδια τους αναγκαστικα σταματησαν το φροντιστηριο. Ετσι πρεπει να συμπεριφερεται μια κυβερνηση στα φτωχα κοινωνικα στρωματα εν μεσω πανδημιας;

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 16:53 | Θεοδώρου Τ.

  1. EBE
  Γιατί περιπλέκετε τα πράγματα με νομικίστικα τερτίπια αντί να κάνετε το αυτονόητο: ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ στις σχολές (ανάλογα της ζήτησης) ή/και συγχωνεύστε σχολές και αυτομάτως οι βάσεις θα εκτιναχθούν. (Όσο κι αν ανεβοκατεβαίνουν με τη δυσκολία των θεμάτων). Όταν για το 80% (σε ορισμένες κατευθύνσεις 100%) των παιδιών υπάρχει θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αναμενόμενο οι βάσεις να κατρακυλούν… Δεν είναι λογικό μια χώρα να έχει πάνω από το 80% του πληθυσμού αποφοίτους ΑΕΙ.
  2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΠΛΟ
  Πάω στοίχημα ότι δεν θα εφαρμοστεί πάνω από μια φορά….με τις τερατογεννέσεις και αδικίες που θα προκύψουν….χώρια οι δικαστικές προσφυγές…. να μένει κάποιος εκτός με περισσότερα μόρια επειδή κάποιος τζογαδόρος (με λιγότερα) έκανε καλή πρόβλεψη….
  Επίσης τι σημαίνει 10%; Πχ οι 7 ιατρικές είναι 7 επιλογές η 1; (ουσιαστικά μια σχολή/επιλογή είναι). Τα πεδία που έχουν πολλές ομοειδής σχολές (πχ οικονομικά ή φιλολογίες) δεν «αναλώνουν επιλογές» περισσότερο;;;;
  Χώρια τα τεχνικά-διαχειριστικά προβλήματα που θα ανακύψουν….τα Χριστούγεννα θα βγαίνουν οι βάσεις.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 16:08 | Ρέκας Γεώργιος

  Είχε προκριθεί (προεκλογικές δεσμεύσεις) να τεθεί ως βάση εισαγωγής ένας βαθμός που θα πιστοποιούσε την δυνατότητα του υποψηφίου να φοιτήσει επιτυχώς στη σχολή εισαγωγής. Η συνηθέστερη αναφορά γίνονταν στο βαθμό 10 ή κάτι παραπλήσιο.
  Τελικά θεωρήθηκε πιο δίκαιο και πιο επιεικές να εισαχθεί η Ελάχιστη Μέση Επίδοση ώστε σε περίπτωση πολύ δύσκολων θεμάτων και κακών επιδόσεων να δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής και με μικρότερο βαθμό.
  Με την παρούσα ρύθμιση, ωστόσο, είναι πιθανό, να μη μειωθεί η βάση εισαγωγής κάτω από το 10 αλλά αντίθετα να αυξηθεί (όχι μόνο σε οριακές περιπτώσεις).
  Παράδειγμα: Μέσος όρος 12, το πανεπιστήμιο επιλέγει 90%, άρα εισαγωγή κατ’ ελάχιστο με 10,8 (πολύ συνηθισμένο και μέσο παράδειγμα).
  Αυτό δεν εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα της διατάξεως και τις δεσμεύσεις αφού μιλούσαν για εισαγωγή με 10.
  Πρόταση: Παράλληλα με τη ρύθμιση που εισάγεται να τεθεί: «… σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή που η βάση εισαγωγής διαμορφώνεται σε βαθμό ανώτερο του 10, αυτή θα είναι τουλάχιστον 10».
  Επίσης στα ειδικά μαθήματα λαμβάνουν μέρος οι καλύτεροι (πχ Αγγλικά οι γνωρίζοντες Αγγλικά, Σχέδιο οι καλύτεροι), δεν μπορεί να υπάρξει ΕΒΕ με το μέσο όρο ο οποίος είναι πολύ υψηλός. Πρέπει να παραμείνει η βάση 10.
  Με εκτίμηση, ευχαριστώ θερμώς.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 11:31 | Αθανάσιος

  Αλλαγές που γίνονται στη μέση της χρονιάς μόνο αναστάτωση και ανασφάλεια φέρνουν. Να μην ισχύσει η βάση εισαγωγής για φέτος και να μην είναι στο χέρι του υπουργού να αλλάζει κάθε χρόνο το ποσοστό επί του μέσου όρου. Επίσης, είναι παράλογο να εισέρχονται στα κολέγια χωρίς καμία προϋπόθεση και να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα πτυχία των πανεπιστημίων.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 11:04 | Δρ Κυριάκος Κυριακού

  Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα Εσπερινά Λύκεια φοιτούν εργαζόμενοι ανήλικοι και ενήλικοι μαθητές. Με τη θέσπιση ενιαίας βάσης εισαγωγής για τους μαθητές των ημερήσιων και των εσπερινών λυκείων οι εργαζόμενοι μαθητές ουσιαστικά αποκλείονται από την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επειδή θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς να ανταγωνισθούν τους μαθητές των ημερησίων λυκείων οι οποίοι δεν εργάζονται και το μόνο καθημερινό μέλημά τους είναι η προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις μελετώντας και παρακολουθώντας φροντιστηριακά μαθήματα.
  Για το λόγο θεωρώ σκόπιμο να υπάρξει ειδική βάση εισαγωγής για τους μαθητές των εσπερινών λυκείων το οποίο να είναι ένα ποσοστό της βάσης εισαγωγής των μαθητών των ημερησίων λυκείων π.χ. η βάση εισαγωγής των μαθητών των εσπερινών λυκείων να είναι το 30% της βάσης εισαγωγής των μαθητών των ημερησίων λυκείων. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η εισαγωγή και εργαζόμενων μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζεται το επίπεδο σπουδών των Πανεπιστημιακών τμημάτων. Επιπλέον, η θέσπιση για τους εργαζόμενους φοιτητές περισσότερου χρόνου για την αποφοίτησή τους σε σχέση με αυτόν που παρέχεται στους μη εργαζόμενους φοιτητές, θα δώσει την δυνατότητα και σε αυτούς να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, παρότι εξ αιτίας της εργασίας τους έχουν μειωμένο χρόνο για μελέτη.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 10:46 | Βασίλειος Τριανταφύλλου

  Η βάση εισαγωγής δεν εχει καμία σχέση με την αριστεία αλλά αποτελεί ένα κατασκεύασμα που διαμορφώνεται από παράγοντες που δεν πιστοποιούν την πραγματική εικόνα του επιπέδου γνώσης ενός υποψηφίου.
  Συγκεκριμένα:
  1. Ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια δεν πιστοποιεί ότι ένας μαθητής κατέχει συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα. Καμιά από τις δεξιότητες που θεωρούνται διεθνώς αποδεκτές ως προσόντα για την πρόοδο ενός μαθητή δεν καλλιεργείται συστηματικά στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα. Το μόνο που μαθαίνουν οι μαθητές μας είναι να αποστηθίζουν εκατοντάδες σελίδες (το οποίο δεν αποτελεί καν δεξιότητα) χωρίς καμία επεξεργασία.
  2. Δεν υπάρχει καμία διασύνδεση των σπουδών του Λυκείου με τι πραγματικά είναι αναγκαίο ως γνωστικό υπόβαθρο για το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. Έτσι για παράδειγμα διασυνδέονται οι σπουδές Πληροφορικής με τις Οικονομικές σπουδές. Τα μαθηματικά που απαιτούνται για ένα όλες τις ειδικότητες Μηχανικών πόσο μάλλον για Μαθηματικούς, Οικονομολόγους, Χημικούς κ.λ.π.
  3. Οι επιλογές των υποψηφίων δεν υποστηρίζονται από κανενός είδους επαγγελματικός προσανατολισμό με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να μην γνωρίζουν τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών τμημάτων.
  4. Σε κανένα σημείο της διαδρομής ενός μαθητή στο σχολείο δεν γίνεται αναφορά σε δεξιότητες και ικανότητες (πράγμα που συμβαίνει σε όλο το κόσμο).

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 10:19 | Καλοδήμος Δημ.

  Το νομοσχέδιο αναφέρει:»Στα ΓΕΛ ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου». Και στα ΕΠΑΛ : «Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας» . Το 10% για τα ΓΕΛ είναι πολύ μικρό. Στο Μηχανογραφικό του 2021 τα τμήματα στο 1ο ΕΠ είναι 148, στο 2ο ΕΠ 245, στο 3ο ΕΠ 147 και στο 4ο ΕΠ 170. Το 10% μεταφράζεται σε 15 τμήματα για το 1ο ΕΠ, 25 για το 2ο ΕΠ, 15 για το 3ο ΕΠ και 17 για το 4ο ΕΠ. H άποψη μου είναι ότι το ποσοστό πρέπει να είναι 20% όπως και στα ΕΠΑΛ . Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 15%.
  Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος Φυσικός, ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθ/θας, Διαχειριστής sep4u.gr

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 10:06 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 4Γ Οι δύο φάσεις μηχανογραφικού δελτίου είναι εντελώς άχρηστες.
  Αρκεί ένα και μοναδικό μηχ/κό, όπως σήμερα, αλλά με περιορισμένες επιλογές. Σήμερα ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει όλα τα τμήματα, κάτι που είναι λάθος. Πρέπει να μπει ένα ποσοστό τμημάτων, πχ 25% των τμημάτων του πεδίου, σε ένα και μοναδικό μηχ/κό.
  Οι 2 φάσεις κάνουν τη διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα για όλους: τους μαθητές, τις οικογένειές τους, τα Λύκεια, το Υπουργείο και καθυστερούν τα αποτελέσματα.
  Το 10% των τμημάτων της πρώτης φάσης που προτείνει ο νόμος είναι απαράδεκτος περιορισμός που θα αναγκάσει τους υποψηφίους σε τυχερές ή άτυχες επιλογές. Παράδειγμα: στο 1 πεδίο θα επιτρέπονται 15 τμήματα, την ώρα που μόνο οι Φιλοσοφικές σχολές είναι τουλάχιστον 20. Άρα θα εκβιάζεται ο μαθητής να κόψει κάποιες σχολές, να τις χάσει και να τις δηλώσει στη δεύτερη φάση, που μπορεί να μην τις πιάσει, γιατί θα έχουν μπει άλλοι πιο χαμηλόβαθμοι.
  Δηλαδή ένας μαθητής, τόσο συνειδητοποιημένος, που θέλει μόνο Φιλοσοφικές, δεν θα μπορεί να δηλώσει όλες τις σχολές του και θα κινδυνεύσει να τις χάσει από πιο χαμηλόβαθμους. Αυτό είναι Ατυχία, Αδικία, Αναξιοκρατία και ίσως Αντισυνταγματικό.
  Ολα τα παραπάνω λύνονται πολύ απλά: ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ μηχκό, με περιορισμένες προτιμήσεις, πχ το 25% του πεδίου. Ούτε το σημερινό χάος που τα δηλώνουν όλα, ούτε ο εκβιαστικός περιορισμός των 15 τμημάτων που ο μαθητής πρέπει να παίξει ΤΖΟΚΕΡ, αν θα προλάβει να το δηλώσει στην πρώτη ή στη δεύτερη φάση.
  Οι 2 φάσεις του μηχ/κού είναι άχρηστες, χρονοβόρες, επικίνδυνες και γεννούν αδικίες σε βάρος των μετριο/καλών μαθητών που τους στερούν την εισαγωγή στις σχολές που θα έπιαναν εύκολα, βάζοντάς τους σε μια άδικη τυχαιότητα.
  Η Λύση που διορθώνει τις παθογένειες του παρελθόντος και δεν δημιουργεί νέες αδικίες είναι ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ μηχανογραφικό με περιορισμένες προτιμήσεις 25% του πεδίου.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 23:47 | Κοντέος Γιώργος

  Βίκτωρ Ουγκώ: «Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή». Επομένως, εκεί που κλείνει ένα σχολείο ανοίγει μια φυλακή! Με το νέο νόμο θα κλείσουν πάρα πολλά Τμήματα, ίσως και ολόκληρα Πανεπιστήμια. Όποιος χαίρεται γι αυτό είναι τουλάχιστον κοντόφθαλμος.

  Όποιος βλέπει ότι το μέλλον της χώρας θα είναι καλύτερο με λιγότερους εισακτέους, με λιγότερους φοιτητές, με λιγότερα πανεπιστήμια, με λιγότερη εκπαίδευση ας το σκεφτεί λίγο καλύτερα, ας δει λίγο καθαρότερα τη μεγάλη εικόνα.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 23:10 | Τάσος Φ.

  Τελείως παράλογο μέτρο και ειδικά να περνιέται σε τόσο δύσκολους καιρούς με πρωτοφανείς καταστάσεις που επιδρανε τόσο στην απόδοση όσο και στην ψυχολογία των παιδιών. Διαφωνώ κάθετα με το συγκεκριμένο μέτρο καθώς:

  α) Υπάρχει πλήθος περιπτώσεων παιδιών τα οποία πέρασαν με χαμηλό βαθμό σε μια σχολή και στην συνέχεια διέπρεψαν στις σπουδές τους,εχοντας ωριμάσει και ασχοληθεί σοβαρά με το αντικείμενο τους.
  β) Διευρύνεται η οικονομική ανισότητα αφου πολλά παιδιά που δεν θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν φροντιστήρια ή ιδιαίτερα και συνεπώς θα έχουν πολύ παραπάνω κίνδυνο να γράψουν χαμηλές βαθμολογίες και να μην περάσουν εκεί που θέλουν.
  γ) Απο την στιγμή που τα τμήματα μπορούν να υποστηρίξουν τον συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών και οι βάσεις διαμορφώνονται ανάλογα με την ζήτηση δεν υπάρχει λόγος να μπει η κατώτατη βαθμολογία. (Εξάλλου το επιχείρημα οτι δημιουργούνται αιώνιοι φοιτητές παύει αφου μπαίνει κι εκεί ανώτατο όριο φοίτησης).
  δ) Πολλες πόλεις ιδιαίτερα στην επαρχία «ζουνε» από τον αριθμό φοιτητών που έρχεται στις πόλεις τους. Με αυτή την ρύθμιση ο αριθμός αυτος μειώνεται δραματικά με ότι συνέπειες ακολουθούν.
  ε) Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να ακολουθήσουν ορισμένα παιδιά την μετανάστευση για να πραγματοποιησουν σπουδές στο εξωτερικό, αφού αποκλείστηκαν απ την Ελλαδα.
  στ) Δημιουργείται ΤΕΡΑΣΤΙΟ ψυχολογικό βαρος στα παιδιά και στους γονείς τους
  ζ) Μπορεί ορισμένοι γονείς να δαπανήσουν τεραστιο ποσό σε φροντιστήρια και σε μαθήματα και το παιδί τους να μην περάσει πουθενα οδηγώντας τους σε αδιέξοδο
  η) Παύει να ισχύει η θεμέλια ουσια των Πανελλαδικών εξετάσεων που είναι η ισότητα και η διαφάνεια των εξετάσεων. Πλεον τα παιδιά βαδίζουν σε θολό τοπίο ελπίζοντας να μην αποκλειστούν ακόμα και από μια σχολή με χαμηλά μόρια εξαιτίας μιας κακής μέρας ή επίδοσης σε κάποιο μάθημα.

  Προτείνεται:
  Α) Αμεση απόσυρση του συγκεκριμένου μέτρου αφου δεν έχει κάποιον αντικειμενικό σκοπό, απο την στιγμή μάλιστα που παύουν να ισχύουν οι «αιώνιοι» φοιτητές
  Β) ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ η αποφαση για θέσπιση κατώτατης βάσης είναι ειλημμένη, τότε αυτή να διαμορφωθεί σε ενα συγκεκριμενο νούμερο (πχ 5000 μόρια)
  Ωστε να ξέρουν από την αρχή τα παιδιά και οι γονείς σε ποιον δρόμο βαδίζουν

  ΥΓ. Ευχαριστω αν έστω και ένα άτομο μεσα στο υπουργείο λάβει υπόψιν του τα παραπάνω, αφου ειναι ενα θεμα με ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 22:30 | ΗΡΑ

  Θα σας παρακαλούσα να μην ισχύσει. Αρχικά αυτή την περίοδο δεν ‘υπάρχουν’ σχολεία και το μαθημα δεν διεξάγετε σωστά. Το σημαντικότερο απολα ομως είναι ότι ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟ ΛΑΟ, που πλήττει από ημιμάθεια και παρα πολλές φορες αμάθεια, αφαιρείτε την ελπίδα να μορφωθούν, καθώς ένα θεωρείτε ότι στο δημοτικό,γυμνάσιο,λύκειο τα παιδιά καλλιεργούνται τοτε δεν έχετε μπει σε αίθουσα ελληνικού σχολείου. Επιπλεον, όταν ειμαστε ένα κράτος χωρίς διέξοδο σε ιδιωτικές σχολές που θα μας προσφέρουν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο(για το ελληνικό κράτος), με ποιο δικαίωμα μας ‘κλείνετε την πορτα’ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Τέλος, καλο θα ήταν πρώτα να ελέγξετε τους καθηγητές και να βελτιώσετε να ακαταλαβίστικα βιβλία και γενικότερα το λύκειο, καθώς είναι απίστευτα δύσκολο κάποιος να καταλάβει την ύλη από το σχολείο ΧΩΡΙΣ να πηγαίνει φροντιστηριο. Ειμαστε από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως που έχουν τον θεσμό του φροντιστηριο, ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΥΤΟ;! Ή ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΓΡΑΨΟΥΝ 19.000 ΜΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑ;!

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 21:29 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Πιστεύω πως δεν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος συμπλήρωσης του μηχανογραφικού γιατί ο νυν τρόπος είναι πολύ σωστός και δίκαιος, ενώ αυτό που προτείνετε θα αφήσει πολλούς μαθητές με καλές επιδόσεις εκτός ΑΕΙ. Σταματήστε να στέλνετε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και στα ιδιωτικά κολέγια, κάντε αλλαγές που θα βοηθήσουν την ανώτατη εκπαίδευση και μην αλλάζετε ότι είναι σωστό και δίκαιο.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 21:23 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜ

  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΘΡΟ

  Το άρθρο 2 του Νομοσχεδίου αναφέρει: «Η Ελάχιστη βάση εισαγωγής ( ΕΒΕ.) διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.» Αυτή η ρύθμιση είναι παράλογη και δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Η ΕΒΕ έπρεπε να βγαίνει ανά μάθημα και ανά Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ). Έπρεπε να είναι ΕΒΕ σε ένα ή δύο μαθήματα όπως πρόβλεπε και ο νόμος 4186 (Αρβανιτόπουλος) που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Βάση σε ένα ή δύο μαθήματα υπάρχει άλλωστε εδώ και δεκαετίες στα τμήματα με Ειδικά Μαθήματα. Ένα παράδειγμα που δείχνει το εντελώς παράλογο της ρύθμισης: Υποψήφιος Α για τα Μαθηματικά τμήματα γράφει στις Πανελλαδικές Γλώσσα 13 , Φυσική 13 , Χημεία 13 και στα Μαθηματικά 1 (ΕΝΑ). Ο Μέσος Όρος του Α είναι 10. Υποψήφιος Β για τα Μαθηματικά τμήματα γράφει στις Πανελλαδικές Γλώσσα 6, Φυσική 6, Χημεία 5 και στα Μαθηματικά 15 . Ο Μέσος Όρος του Β είναι 8. Έστω ότι η ΕΒΕ για ΟΛΑ τα μαθήματα του 2ου ΕΠ είναι 9. Το Μαθηματικό Αθήνας ορίζει ΕΒΕ το 9 ή το 10. Αρα τελικά ο Υποψήφιος Α περνάει και ο Β δεν περνάει. Δηλαδή στο Μαθηματικό περνάει αυτός που γράφει 1 (ΕΝΑ) στα Μαθηματικά και δεν περνάει αυτός που γράφει 15!!!!!!! (Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι για την ΕΒΕ ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Ακόμη προσπαθώ να καταλάβω πώς προέκυψε το 2750 στις μετεγγραφές του 2020 αντί του λογικού 75% που είχε προτείνει άλλωστε και ο κ. Μητσοτάκης (https://nd.gr/omilia-toy-prothypoyrgoy-kai-proedroy-tis-neas-dimokratias-kyriakoy-mitsotaki-sti-synedriasi-tis) .
  Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος Φυσικός, ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθ/θας Διαχειριστής sep4u.gr

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 21:15 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜ

  Το άρθρο 2 του Νομοσχεδίου αναφέρει: «Η Ελάχιστη βάση εισαγωγής ( ΕΒΕ.) διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.» Αυτή η ρύθμιση είναι παράλογη και δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Η ΕΒΕ έπρεπε να βγαίνει ανά μάθημα και ανά Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ). Για τα κοινά τμήματα να είναι η μικρότερη στα ΕΠ. H λογική έπρεπε να είναι ΕΒΕ σε ένα ή δύο μαθήματα όπως πρόβλεπε και ο νόμος 4186 (Αρβανιτόπουλος) που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Βάση σε ένα ή δύο μαθήματα υπάρχει εδώ και δεκαετίες στα τμήματα με Ειδικά Μαθήματα. Ένα παράδειγμα που δείχνει το εντελώς παράλογο της ρύθμισης. Υποψήφιος Α για τα Μαθηματικά τμήματα γράφει στις Πανελλαδικές Γλώσσα 13 , Φυσική 13 , Χημεία 13 και στα Μαθηματικά 1 (ΕΝΑ). Ο Μέσος Όρος του Α είναι 10. Υποψήφιος Β για τα Μαθηματικά τμήματα γράφει στις Πανελλαδικές Γλώσσα 6, Φυσική 6, Χημεία 6 και στα Μαθηματικά 15 . Ο Μέσος Όρος του Β είναι 8. Έστω ότι η ΕΒΕ για ΟΛΑ τα μαθήματα του 2ου ΕΠ είναι 9. Το Μαθηματικό Αθήνας ορίζει ΕΒΕ το 9 ή το 10. Ο Υποψήφιος Α περνάει και ο Β δεν περνάει. Δηλαδή στο Μαθηματικό περνάει αυτός που γράφει 1 (ΕΝΑ) στα Μαθηματικά και δεν περνάει αυτός που γράφει 15!!!!!!! Κυρία Κεραμέως σας παρακαλώ πολύ μη ψηφίσετε μια ακόμη παράλογη ρύθμιση. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πως προέκυψε το 2750 στις μετεγγραφές αντί το λογικού 75% που είχα προτείνει ο κ. Μητσοτάκης (https://nd.gr/omilia-toy-prothypoyrgoy-kai-proedroy-tis-neas-dimokratias-kyriakoy-mitsotaki-sti-synedriasi-tis) .

  Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος Φυσικός, ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθ/θας Διαχειριστής sep4u.gr

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 20:41 | Γεώργιος Μιχαλιτσιάνος

  Εν μέσω πανδημίας ,η οποία ισοδυναμεί με πόλεμο , δεν είναι πρέπον να γίνονται τέτοιου είδους αλλαγές. Τα παιδιά βιώνουν καταστάσεις πρωτόγνωρες και φορτίζονται με επιπλέον άγχος . Οι αλλαγές καλόν είναι να έχουν ένα βάθος χρόνου για την εφαρμογή τους. Επιπλέον δεν γίνεται καθόλου λόγος για βελτιώσεις σε τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Ας μην ξεχνούμε πως έχουν να παρακολουθήσουν μάθημα στο φυσικό χώρο του σχολείου πλέον των 2 μηνών φέτος +3 μήνες πέρυσι =μισό σχολ. έτος. Χρειάζεται ανθρωπιά και κατανόηση διότι μεταξύ των άλλων η ψυχική υγεία όλων δοκιμάζεται. Μη ξεχνάμε και τις….. εκλογές!!!!!

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 16:41 | Στεργίου Ιωάννα

  Να μην ισχύσει η βάση εισαγωγής, διότι α) θα αποκλειστούν μαθητές ταξικά και κοινωνικά μη ευνοημένοι από την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια (πχ γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν φροντιστήρια για να αντιμετωπίσουν τις απαιτητικές εξετάσεις), β) θα αποκλειστούν και καλοί μαθητές με κριτική σκέψη από τα Πανεπιστήμια αν τα θέματα των εξετάσεων είναι πολλά και δύσκολα, γ) θα κλείσουν πανεπιστημιακά τμήματα, επειδή θέλουν φοιτητές να εισαχθούν αλλά δεν μπορούν λόγω της βάσης, δ) μόνον με δίδακτρα σε ιδιωτικά πανεπιστήμια θα μπορούν να σπουδάσουν οι αποκλεισμένοι, εκεί δεν σας πειράζει η βάση, επειδή είναι με πληρωμή; παραβιάζεται το δικαίωμα του μαθητή σε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα Πανεπιστήμια.
  Εν ολίγοις, όσο πιο πολλά, δύσκολα και εκτός ύλης είναι τα θέματα των εξετάσεων και όσο πιο πολλή η εξεταστέα ύλη, τόσο πιο πιθανό να γράψει κάποιος εξεταζόμενος κάτω από την βάση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχει μορφωτικό υπόβαθρο.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 15:45 | Δρ Αναστάσιος Κουτσούκος

  Να παραμείνει ο υπάρχων τρόπος εισαγωγής

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 15:05 | Γεώργιος Μάτσος

  Αυτό το απίθανο με τον Υπουργό Παιδείας που θα ορίζει ΚΑΘΕ χρόνο την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. έχουν καταλάβει οι συντάκτες του νομοσχεδίου ότι δίνει ΕΥΘΕΩΣ τη δυνατότητα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να «πειράζει» τα αποτελέσματα των πανελλαδικών; ΈΝΑΝ θεσμό με στοιχειώδη αξιοποιστία έχει η Ελλάδα, τις πανελλαδικές, πηγαίνουμε τώρα να τον νοθεύσουμε με την παρέμβαση του υπουργού που θα καθορίζει ΑΥΤΟΣ κρίσιμες παραμέτρους της επιτυχίας ή της αποτυχίας των υποψηφίων;

  Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα είναι τόσο βαρύ και περίπλοκο, δυσνόητο έως ακατανόητο, που είναι αδύνατον να αντιληφθεί κανείς τι ακριβώς επιδιώκει ο νομοθέτης και πώς θα λειτουργήσει. Βάλτε μια σκέτη βάση εισαγωγής και τέλος. Για ποιο λόγο να μπερδεύουμε τα πράγματα και να εισάγουμε κανόνες του παιχνιδιού που είναι σχεδόν αδύνατον να αντιληφθεί κανείς πώς ακριβώς λειτουργούν;

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 14:28 | ΕΒ

  Ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες βιώνουν τις συνέπειες της πανδημίας, του εγκλεισμού, της τηλεκπαίδευσης έρχεται αυτό το σχέδιο νόμου στο μέσο της σχολικής χρονιάς να πλήξει ότι έχει απομείνει σε ψυχραιμία και αυτοέλεγχο στους εφήβους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
  Δεν γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο εισαγωγής στα κολλέγια, εκεί, αλήθεια δεν απαιτείται βάση εισαγωγής παρά την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που έδωσε πρόσφατος νόμος;
  Στην πορεία που έχει χαράξει το ΥΠΑΙΘ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις έρχεται κι αυτό το νομοσχέδιο να τονίσει το πόσο ταξική και απαγορευτική για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών θα γίνεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Στην οποία τριτοβάθμια εκπαίδευση με το παρόν σχέδιο νόμου εμπλέκονται και τα ΙΕΚ.
  Ας προβληματισθούν οι υπεύθυνοι εκτός από την ουσία των αλλαγών και για την επιλογή του χρόνου επιβολής τέτοιων ρυθμίσεων.
  Ας προβληματισθούν και για το πόσο ενήμεροι θα μπορέσουν σε αυτό το πλαίσιο να είναι οι γονείς και τα παιδιά για τα ΑΕΙ (επαγγελματικά δικαιώματα;) και για τα ΙΕΚ τα οποία σε άλλες συνθήκες δεν θα μπαίναν στο πλάνο των υποψηφίων των πανελλαδικών αυτή την εποχή κι ενώ μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους.