Άρθρο 29 – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`), καθώς και τα άρθρα 87 έως 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α`), αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον, ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ή,
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτό, ή,
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό.
2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον, ή,
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτό
γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, ή,
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό
3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ή ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
Άρθρο 85 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων
1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και, δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης
2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
-Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας 40 % για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ), 20% για την ομάδα κριτηρίων (δ)
-Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 35% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 25% για την ομάδα κριτηρίων (δ)
-Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας 30% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 30% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
3. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), που συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με ειδικότητα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) το οποίο συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, έναν λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου και δύο μέλη του ΑΣΕΠ. Το ΣΕΠ προεδρεύεται από το αρχαιότερο μέλος του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος, ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας καθώς και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159, βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:
– Ο βασικός τίτλος σπουδών του υποψηφίου με 100 μόρια
– Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια,
– Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια,
– Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με 250 μόρια
– Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια
– Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.
– Η πιστοποιημένη από το ΕΚΔΔΑ επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 60 μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία..
– Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:
– Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 20 μόρια και με ανώτατο όριο τα 60 μόρια
– Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 μόρια και με ανώτατο όριο τα 20 μόρια.
– Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.
– Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα Τυπικά – Εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.

β. Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής:
– Ο χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο ή σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου: 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα και 25 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα. Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.
γ. Αξιολόγηση
Η βαθμολογία του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας όπως προβλέπεται από του παρόντος. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.
δ. Δομημένη (Λυσιτελής) Συνέντευξη
1. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159.
2. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, τα οποία περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας, και η δήλωση ενδιαφέροντος.
3. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: α) Συζήτηση επί ερωτήσεων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα σε σχέση και με τις ανάλογες δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. β) Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
4. Για τη βαθμολόγηση λαμβάνονται υπόψη, επίσης, οι επικοινωνιακές και διευθυντικές δεξιότητες και εμπειρίες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
5. Κάθε σκέλος της συνέντευξης βαθμολογείται με ανώτατο όριο βαθμολόγησης τα 500 μόρια. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της.
6. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντίστοιχα.
7. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει την ευθύνη της οργάνωσης ερωτήσεων και θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν αναπτύξεις υποθετικών σεναρίων και εφαρμογών, κατά την έννοια του νόμου αυτού. Οι ερωτήσεις και τα θέματα συνοδεύονται από ενδεικτικές απαντήσεις και είναι εντοπισμένες στο αντικείμενο κάθε υπουργείου ή δημόσιας υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενημερώνει το ΕΚΔΔΑ για τις ημέρες σύγκλησης του Συμβουλίου κατά τις οποίες θα διενεργηθούν συνεντεύξεις.
8. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τη συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 μόρια.

ε. Βαθμολόγηση
Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.
Άρθρο 86 Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων
1. Η κατάταξη γίνεται βάσει της τελικής μοριοδότησης, την οποία ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. α) Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. ύστερα από προκήρυξη, με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων Υπουργείων και του Α.Σ.Ε.Π. Εάν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.
Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο.
γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή η συμμετοχή τους προβλέπεται από ειδική διάταξη. Ειδικά για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ο υποψήφιος από άλλη υπηρεσία πρέπει να έχει τα προσόντα που περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας που προκηρύσσει τη θέση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
δ) Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 85. Για τη συνέντευξη το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καλεί κάθε υποψήφιο χωριστά
ε) Για κάθε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης το ΕΙΣΕΠ επιλέγει τον επικρατέστερο υποψήφιο τον οποίο ο Υπουργός ή το αποφασιστικό όργανο του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. τοποθετεί στην οικεία θέση.
στ) Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός μηνός από τη κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται νέος προϊστάμενος για πλήρη θητείας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Εως την περάτωση της διαδικασίας επιλογής, καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης εκτελεί ο πρώτος επιλαχών της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.
3. α) Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντίστοιχα, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της θητείας τους. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση-προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.
β) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, ο Υπουργός ή ο διοικών το ν.π.δ.δ. τοποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
γ) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 85, με ανάλογη διαδικασία με αυτή του ΕΙ.Σ.Ε.Π. του παρόντος άρθρου. Στη συνέχεια καταρτίζει πίνακα με τον πενταπλάσιο αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ο οποίος περιλαμβάνει τους υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία των ομάδων κριτηρίων όπως ορίζονται στο άρθρο 85 χωρίς το κριτήριο της συνέντευξης. Στη συνέχεια διεξάγονται οι δομημένες συνεντεύξεις από το Σ.Ε.Π. στις οποίες καλούνται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες. Ο τελικός πίνακας κατάταξης των παραπάνω υποψηφίων προκύπτει από τη στάθμιση των προβλεπομένων κριτηρίων του άρθρου 85 από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.
4. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτηση του, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
6. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
7. Όσοι προϊστάμενοι τμημάτων δεν έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταμένου μετά από την τοποθέτησή τους παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:20 | ΚΩΣΤΑΣ

  Μια που μιλάμε για ΣτΕ υπάρχουν πιο πρόσφατες αποφάσεις όπως η 267/10 που είναι μια γνωμοδότηση που λέει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά η διάκριση μεταξύ των κατηγοριών όπως και η 2459/2012 απόφαση του
  ΣτΕ όσον αφορά τον ΟΕΥ των Δήμων αναφέρει το εξής “Ο κανονιστικός νομοθέτης – ο κανονιστικός νομοθέτης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο – κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ και των δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου προσδιορίζει ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου από ποιες κατηγορίες και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας θα προέρχονται οι προϊστάμενοι
  των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ορίσει ότι οι προϊστάμενοι θα προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας”.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:07 | Ανώνυμος

  @Δήμητρα
  To πρακτικό που επικαλείσαι (Πρακτικό ΣτΕ 235/05) είναι του έτους 2005 ενώ τώρα βρισκόμαστε στο 2015 μετά την παρέλευση τόσων νόμων σχετικά με τη δημόσια διοίκηση και αλλαγή πολλών συσχετισμών όπως η Ισότιμη αντιμετώπιση των ΑΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια ως Ανώτατη Εκπαίδευση και η κατάταξη τους στο 6ο επίπεδο εκπαίδευσης. Επίσης σου γνωρίζω ότι κατισχύουν (προηγούνται) οι διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος και οι Αρχές του, οι οποίες παραβιάζονται βάναυσα, έναντι όλων, έπειτα στη σειρά κατισχύουν οι Νόμοι του κράτους και ου το καθεξής. Άρα μην επικαλείσαι κάποιο »αρχαίο» πρακτικό ΣτΕ από τότε μέχρι τώρα »έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι» λέει ο Λαός.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:04 | mcmerphy

  Υποτίθεται οτι θέλουμε αναβάθμιση αλλά βάζουμε και ΔΕ σαν προϊσταμένους τμημάτων. Μονο όταν δεν υπαρχουν πτυχιουχοι.

  1. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει συνάφεια πτυχίου. Σε πολλές υπηρεσίες,ειδικα σε δήμους, υπαρχουν προϊστάμενοι τμηματος και διευθύνσεων οικονομικού που είναι γυμναστές,θεολόγοι,φυσικοι κλπ ασχετοι. Οντως μοριοδοτηθηκαν και «κρίθηκαν» απο υπηρεσιακά συμβούλια και αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία τους σαν προϊστάμενοι κοινωνικής πρόνοιας, δημοτικής αστυνομίας κλπ. Και τώρα είναι προϊστάμενοι οικονομικών τμημάτων και διευθύνσεων με μηδενικές γνώσεις και χωρίς δυνατότητα να υπογράψουν οικονομικές καταστάσεις!άμεσα πρεπει να καθιερωθεί η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ και αντικειμένου. Φανταστείτε οτι θέλουμε να εφαρμόσουμε και ΔΛΠ στο δημόσιο! Με ανθρώπους που είναι κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, φυσικοί και είναι διευθυντές οικονομικών τμημάτων και δεν έχουν καν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και φυσικά γνώση του αντικειμένου!
  2. Φαντάζομαι οτι η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα θα μετρήσει στην καταταξη στο βαθμολογικό. Έχουμε άπειρες περιπτωσεις οπου άνθρωποι που διατηρούσαν λογιστικά γραφεία λχ είναι υφιστάμενοι ανθρώπων που απλα έχουν πεντε χρόνια παραπανω προϋπηρεσία στο δημόσιο και καμια αλλη εμπειρια. Φυσικά θα πρεπει επιτέλους αυτή η προϋπηρεσία να αναγνωριστεί και μισθολογικα, άλλωστε ο ΑΣΕΠ μοριοδοτησε αυτήν ακριβως την προϋπηρεσία.
  3. Η επιλογή πρεπει να γίνει και η αξιολόγηση να ξεκινήσει απο τους ηδη υφισταμένους προϊσταμένους και διευθυντές ανεξάρτητα εαν είναι απο υπηρεσιακό συμβούλιο. Διότι η κρίση τους έγινε αποκλειστικά με τυπικά προσόντα , ουσιαστικά ο παλιότερος κερδιζει, και δεν παιζει κανένα ρολο η ικανοτητα. Αρα με ποιο κριτήριο κάποιος εν ενέργεια προϊστάμενος που κατέχει τη θέση απλα και μονο επειδη είναι πολλα χρόνια στο δημόσιο, άσχετα εαν είναι τελείως ακατάλληλος, θα κρίνει συναδέλφους που πέρασαν απο ΑΣΕΠ, με χρόνια εμπειρίες στον ιδιωτικό τομέα, με πτυχία και ικανότητες; και για ποιον λογο να τον αξιολογήσει ευμενώς όταν φοβάται μην χασει την θέση του;Φυσικα και υπαρχουν πολλοί υπάλληλοι με χρόνια στο δημόσιο που και να προσφέρουν θέλουν και γνώσεις έχουν. Αλλά επιτέλους, χρόνια υπηρεσιας αλλά και πτυχία δεν ταυτίζονται ντε και καλά με την ικανοτητα
  4. Ναι μοριοδοτηση στα τυπικά προσόντα αλλά επιτέλους μια σοβαρή αξιολόγηση στα ουσιαστικά. Είμαστε γεμάτοι απο πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών αγράμματους, με αδυναμια συνεργασίας, εξουσιομανεις αλλά ευθυνοφοβους! Ναι συνεντεύξεις απο επιτροπή με κλειστα τα ονόματα των υποψηφίων και ακόμα και με επιτροπεςμπου θα πηγαίνουν σε αλλους νόμους για συνεντεύξεις.
  5. Και επιτέλους ΣΤΟΧΕΥΣΗ. Χωρίς στρατηγική δεν έχουμε σχεδιο χωρίς σχεδιο δεν έχουμε πλάνο χωρίς πλάνο δεν ξέρουμε τι εργαλεία χρειαζόμαστε.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:00 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Θα ήθελα να απαντήσω στο σχόλιο του χρήστη Ανώνυμου που θεωρεί παράνομο τον διαχωρισμό που παρατηρείται στο Δημόσιο, της κατηγορίας ανώτατης εκπαίδευσης με τους όρους ΠΕ και ΤΕ. Το πρακτικό 235/05 του ΣτΕ επισημαίνει ότι : «δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσοτέρων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον υπαλληλικό κώδικα, κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας».Επομένως όχι μόνο δεν είναι παράνομος ο διαχωρισμός μεταξύ ΠΕ και ΤΕ αλλά αντιθέτως η εξομοίωση των παραπάνω κατηγοριών είναι παράνομη.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:06 | ΝΑΝΑ

  ΓΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ Ή ΤΟ ΠΟΛΥ Γ ΒΑΘΜΙΔΑ. ΑΡΑ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΟΡΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ (ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ Ή ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ=ΜΟΡΙΑ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Ή ΜΕ Π.Δ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ! ΤΕΛΟΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΜΟΡΙΑ 400 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, 200 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΣΤΕΡ, 70 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ. ΓΕΝΙΚΑ ΒΑΛΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ = ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΩΝ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:24 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους συναδέλφους που προκρίνουν τη διάκριση των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ, διότι σύμφωνα και με το νόμο 4009/2011 η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό τομέα με σαφή ωστόσο διακριτό ρόλο του καθενός από αυτούς. Δεν μπορεί να υπάρξει ισοπέδωση των πάντων και αυτό φαίνεται στο πνεύμα του νομοθέτη σε όλους τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν για παράδειγμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε μιας κατηγορίας. Αλλά και κατά το διορισμό στο δημόσιο υπάρχει διάκριση των πινάκων κατάταξης τις κάθε κατηγορίας, θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής. Το ίδιο και στους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η ύλη στην οποία εξετάζονται οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι σαφώς ευρύτερη και άρα δυσκολότερη έναντι εκείνων της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οπότε είμαι υπέρ της κατάργησης του διαζευκτικού «ή» και η συγκεκριμένη διάταξη να τροποποιηθεί με τη φράση «ελλείψει», δηλαδή οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ να προηγούνται και ελλείψει να επιλέγονται υπάλληλοι ΤΕ και ούτω καθεξής ελλείψει να επιλέγονται υπάλληλοι ΔΕ. Βέβαια να προσθέσω εδώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει και το μέγα ζήτημα εξέτασης της συνάφειας των πτυχίων.
  Επίσης θέλω να προσθέσω ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ταχύτερης εξέλιξης στο βαθμό Α΄ για εκείνους τους υπαλλήλους που διορίστηκαν με γραπτές εξετάσεις που διοργανώνει το ΑΣΕΠ(έστω π.χ συμβολικά ένα έτος γρηγορότερη ένταξη στο βαθμό αυτό). Επίσης επιπλέον μοριοδότηση των υπαλλήλων αυτών σε περιπτώσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης. Θα έλεγα μάλιστα ότι πρέπει να επεκταθεί η πρόβλεψη αυτή και γενικότερα σε όσους υπαλλήλους διαρίστηκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες. Είμαι εισηγήτρια του ΕΚΔΔΑ τα τελευταία οκτώ έτη σε θέματα νομιμότητας και διαφάνειας στο δημόσιο τόμεα και θέλω να καταθέσω εδώ την εμπειρία μου από την εναλλαγή των απόψεων με τους επιμορφούμενους, ότι τα στοιχεία που προκύπτουν για το προσωπικό που προσλαμβάνεται με αξιοκρατικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον του δημόσιου τομέα. Μιλάμε πραγματικά για πρόσληψη ατόμων με πλούσιο επιστημονικό υπόβαθρο και με εκπληκτικές δυνατότητες στην πολυπόθητη μεταρρύθμιση του ελληνικού δημοσίου. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να παταχθεί και η απίστευτη γραφειοκρατία και συνάμα η ταλαιπωρία του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με αυτές.
  Τέλος θέλω να εκφράσω το παράπονό μου προς την επιστημονική επιτροπή που βοήθησε στη σύνταξη του παρόντος νομοσχεδίου, αλλά και στους νομοθέτες των προηγούμενων διατάξεων του Υ.Κ. Σε όλα τα προγενέστερα νομοθετήματα υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον μοριοδότηση των υπαλλήλων που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνει το ΕΚΔΔΑ, μήπως θα’ πρεπε να υπάρξει και επιπλέον μοριοδότηση για εκείνους τους υπαλλήλους που συμμετέχουν ως επιμορφωτές/εισηγητές αυτών των σεμειναρίων(πλέον π.χ. των 100 διδακτικών ωρών, που σημαίνει ότι έχει αξιολογηθεί και η επιστημονική τους συμβολή); Κατά την ταπεινή μου γνώμη θα έπρεπε να υπάρξει αυτή η πρόβλεψη.
  Έχω την πεποίθηση ότι η αρμόδια επιτροπή θα επεξεργαστεί όλα τα σχόλια που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην παρούσα διαβούλευση και τα οποία, όπως εγώ από πλευράς μου τα κατέγραψα, έχουν ως κοινό σημείο συνάντησης το αίτημα για δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και την κατάργηση της ισοπέδωσης των πάντων στο δημόσιο τομέα.
  Ευχαριστώ για την υπομονή σας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:18 | ΠΑΥΛΙΝΑ

  Το νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του ότι πρίν 2 περίπου χρόνια έγιναν κρίσεις στους Δήμους Τμηματαρχών, Δ/ντών και Γενικών Δ/ντών με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια, μετά από πολλά χρόνια, βάσει του Νόμου Ραγκούση με τις μεταβατικές διατάξεις. Και τώρα έρχεται να λήξει βίαια τη θητεία τους, για να επανακριθούν οι ήδη κριμένοι με το νέο, άδικο κατ΄εμέ, σύστημα, το οποίο κατ΄επίφαση θέλει να λέγεται μεταρρυθμιστικό καθόσον η εισαγωγή της συνέντευξης ως κριτήριο επιλογής, και μάλιστα με υψηλό ποσοστό βαθμολόγησης, ουδεμία αντικειμενικότητα και διαφάνεια παρέχει. Συνέντευξη στο ελληνικό δημόσιο είναι μια διαδικασία που μόνο θλίψη και γέλια προκαλεί, αν και φαντάζει ωραία στα αυτιά των ξένων όπου εκεί όντως η συνέντευξη υπάρχει, τους δείχνει ότι προσπαθούμε δήθεν να εκσυγχρονιστούμε, αλλά όλοι ξέρουμε ότι η συνέντευξη εισάγεται τελικώς για να βοηθήσει τους «ημέτερους» να καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης και η τράπεζα ερωτήσεων και θεμάτων του ΕΚΔΔΑ ουδέν εχέγγυο αξιοκρατίας διασφαλίζει αφού πάντα τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα διατηρούν το προνόμιο να κρίνουν όπως αυτοί νομίζουν την ορθότητα ή μη των προφορικών απαντήσεων. Και μέλη υπηρεσιακών που θα επανατοποθετηθούν από τη νέα κυβέρνηση για να είναι της απολύτου επιλογής της. Σε κάθε περίπτωση, η συνέντευξη είναι ένα μελανό σημείο και πρέπει είτε να καταργηθεί εντελώς, είτε να μοριοδοτείται το πολύ με 10%.
  Επίσης πολύ αρνητικό είναι το γεγονός ότι στα κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων έχει απαλειφθεί η χρονική διάρκεια άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης. Γιατί άραγε τέτοια μειωτική ισοπέδωση ? Ποιούς εξυπηρετεί ? Αυτούς που περιμένουν ανυπόμονα στη σειρά και για τους οποίους φτιάχτηκε φωτογραφικά αυτό το νομοσχέδιο ?? Τονίζεται ότι στα Υπουργεία έχουν να γίνουν κρίσεις εδώ και πολλά χρόνια και οι Προϊσταμένοι των Οργανικών μονάδων εκεί τοποθετούνται με απόφαση Υπουργού και με ανάθεση καθηκόντων, ενώ στους Δήμους είναι πλέον κανονικά τοποθετημένοι ύστερα από τις τελευταίες αντικειμενικές κρίσεις των Υπηρεσιακών.
  Άλλο αρνητικό στοιχείο είναι ότι πλέον δεν μοριοδοτείται η πολύ καλή και η καλή γνώση των ξένων γλωσσών, σαφώς άδικο και αναχρονιστικό κριτήριο. Αλλά και η άριστη γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται πολύ λίγο σε σχέση με τα πιστοποιημένα σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ. Δεν μπορεί να μπεί στο ίδιο ζύγι η άριστη γνώση ξένης γλώσσας που προϋποθέτει χρόνια διαβάσματος και εξετάσεων…
  Το θέμα της αναγνώρισης της 7ετούς προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να διευκρινισθεί καλύτερα. Η αναγνώριση θα γίνεται βάσει ποιών δικαιολογητικών από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και από ποιά, από τα καινούρια που θα προκύψουν και πάλι μετά την τοποθέτηση των μελών που εκάστοτε η κυβέρνηση επιλέγει ?? Μόνον οι αγαπητοί συνδικαλιστές τη γλιτώνουν και παραμένουν ακλόνητοι και στα νέα Υπηρεσιακά…. Και πότε θα προλάβει κάποιος να αναγνωρίσει την 7ετία για να καταταχθεί στον αντίστοιχο βαθμό αφού από 1.01.2016 θα επανακαταταχθούμε όλοι στους νέους βαθμούς ? Οπωσδήποτε η αναγνώριση της 7ετούς προϋπηρεσίας πρέπει να γίνει πρίν τις μαζικές προκηρύξεις θέσεων προϊσταμένων για να μπορέσουν να υποβάλλουν αιτήσεις και άτομα που διαθέτουν αυτή την προϋπηρεσία και θα τους προσφέρει βαθμολογική άνοδο. Άδικο επίσης είναι να μπαίνουν στην ίδια μοίρα ΠΕ και ΤΕ υπάλληλοι, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι αρκετά ΤΕΙ στη χώρα μας έχουν πολύ χαμηλές μονάδες εισαγωγής.
  Ομοίως υποψίες προκαλεί η τόσο μεγάλη προσπάθεια πριμοδότησης των αποφοίτων της Εθν. Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Μπορεί να είναι δύσκολες οι εξετάσεις εισαγωγής και η μετέπειτα φοίτηση απαιτητική, αλλά όλοι γνωρίζουμε πώς μπαίνουν και ποιοί τελικά εκεί… Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μεγάλη μερίδα των υπαλλήλων του ΥΠΕΣ και του Διοικ. Μεταρρύθμισης όπου διοικητικά ανήκει η Σχολή, έχουν κάνει βιομηχανία τα διπλώματα από τη Σχολή… Μάλλον ορισμένοι από τους συντάκτες του νομοσχεδίου είναι απόφοιτοι και θέλουν να ευλογηθούν.
  Οι προϋποθέσεις για να μπορέσει να υποβάλει ένας υπάλληλος αίτηση πρός επιλογή Προϊσταμένου Δ/νσης είναι φωτογραφικές και μάλλον ευνοούν ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων που περιμένουν στην ουρά για να καταλάβουν θέσεις ευθύνης . Πώς αποφασίστηκε αυθαίρετα ο εξαετής πλεονάζον χρόνος στον Α΄Βαθμό στη β΄υποπερίπτωση ?? Ποιούς εξυπηρετεί ? Ομοίως τα 3 έτη ως Προϊστάμενος Τμήματος στη γ΄υποπερίπτωση ? Και τα 10 έτη πλεονάζον χρόνος της δ΄υποπερίπτωσης ? Και γιατί μεταξύ της 2β’και 2γ΄υποπερίπτωσης του άρθρου 29 δεν υπάρχει ούτε το διαζευκτικό «ή», ούτε το «και» ??
  Όσο για την επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων στους ΟΤΑ όπου η πλειονότητα των υπαλλήλων είναι δυστυχώς ΔΕ και για χρόνια ολόκληρα ήταν οι ευνοημένοι τους συστήματος, έχοντας διοριστεί με απολύτως αδιαφανή κριτήρια οι περισσότεροι εξ΄αυτών, και πάλι το νομοσχέδιο ευνοεί αυτή την κατηγορία υπαλλήλων εις βάρος των νέων υπαλλήλων με πτυχία οι οποίοι δεν μπορούν να καταταχθούν στον Α΄βαθμό ούτε έχουν ασκήσει για 1 έτος καθήκοντα Τμηματάρχη. Αλλά οι απόφοιτοι ΔΕ στους ΟΤΑ έχουν μεγάλη δύναμη για να επιβάλουν στην κυβέρνηση τη βούλησή τους..
  Επίσης πόσο δίκαιο είναι να μην λαμβάνεται πουθενά υπόψη ο τρόπος πρόσληψης των υπαλλήλων ? Γιατί να μην υπάρχει διάκριση για όσους διοριστήκαμε κατόπιν διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, γραπτού ή/και βάσει μοριοδότησης προσόντων?
  Για να μην αναφερθώ στις Ολομέλειες Τμήματος και Δ/νσης… Ούτε και στο ότι οι υφιστάμενοι θα κρίνουν τους προϊσταμένους τους ανώνυμα… Διαστροφική και ανθρωποφαγική κατάσταση. Φοβάμαι και φοβερίζω. Κρίμα σε όσους σκέφτηκαν να εισάγουν αυτή την κατάπτυστη διαδικασία.
  Γιατί κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου να μην λαμβάνονται υπόψη τα φύλα αξιολόγησης των προηγουμένων ετών και να μοριοδοτείται έτσι περισσότερο η «αγαπημένη» συνέντευξη ? Ποιός μας διασφαλίζει ότι το ΕΚΔΔΑ που θα έχει την ευθύνη για τα θέματα των συνεντεύξεων, θα δράσει αξιοκρατικά ? Δεν θα υπάρξει διαρροή ? Και ποιοί από το ΕΚΔΔΑ θα επιμεληθούν των ερωτήσεων, με εξειδίκευση ανά δημόσια υπηρεσία? Διότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ερωτηθούμε τα ίδια θέματα εμείς των ΟΤΑ με άλλους συναδέλφους π.χ. από το Υπουργείο Πολιτισμού…
  Κανείς μας δεν πείθεται για την πολυπόθητη αξιοκρατία αυτού του νομοσχεδίου.Το ακριβώς αντίθετο κάνει, αλλά πολύ καλά καμουφλαρισμένα..Και εμείς να παρακολουθούμε αδύναμοι άλλους να αποφασίζουν για την καρριέρα μας και τη ζωή μας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:26 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο της Κικής. Επειδή από 01/01/2011, κυρίως σε Δήμους και Περιφέρειες έχουν τοποθετηθεί και ακόμα μετά από πέντε χρόνια είναι τοποθετημένοι, κυρίως Προϊστάμενοι Τμημάτων, με απλές Αποφάσεις Δημάρχου και Περιφερειάρχη χωρίς Προκηρύξεις και Υπηρεσιακά Συμβούλια, θεωρώ ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν νόμιμα τοποθετημένοι ή σαν αναπληρωτές Προϊστάμενοι (διότι η αναπλήρωση αφορά μικρό χρονικό διάστημα) ώστε να πάψει πια η επιβράβευση των «αρεστών» και μάλιστα με τη βούλα του κράτους. Επιβάλλεται στο άρθρο 29,στις παρ.1,α,β, και 2,α,γ, να διευκρινιστεί ο τρόπος επιλογής στο σημείο και να προστεθεί η φράση….. «μετά από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:45 | Μαρια

  Για να έχει αξια ο συγκεκριμένος νόμος και για να πραγματωθουν οι δηλώσεις περί αξιοκρατίας, διαφάνειας, αξιοποίησης νέων και ικανών στελεχών ώστε η Δημόσια Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματική κι αποδοτική αν μη τι αλλο επιβάλλεται να ισχύουν, κατ’ελαχιστον τα ακόλουθα:
  1. Γραπτές εξετάσεις (web-based η pc-basef) με πρόσβαση ολων στα αποτελεσματα και υπο την αιγίδα ενος φορέα όπως είναι ο ΑΣΕΠ. Συνεπικουρικα μπορεί να υπάρχει και προφορική συνέντευξη την οποία θα διενετγουν στελέχη της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης και κατα τη διαρκεια της οποίας θα κρατούνται πρακτικά και θα υπάρχει η δυνατότητα ένστασης απο τους ενδιαφερόμενους.
  2. Θα πρεπει να μειωθεί το ποσοστο της μοριοδοτησης των χρόνων προϋπηρεσίας το πολύ στα 10 και να μειωθεί κι ο συντελεστής πολλαπλασιασμου.
  3. Θα πρεπει να μειωθεί για τους τμηματαρχες ο χρόνος που απαιτείται για να κριθούν απο τα 13 για τους ΠΕ, τα 14 για τους ΤΕ και τα 16 για τους ΔΕ, κατ’ελάχιστον κατα 5 χρόνια αναλογικά για κάθε κατηγορία.
  4. Το ενα έτος προ υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου να αφορα αποκλειστικά σε προϊσταμένους που έχουν κριθεί κι όχι σε αυτους που έγιναν με ανάθεση
  5. Να τροποποιηθεί η μοριοδοτηση των τυπικών προσόντων έτσι ώστε να βαθμολογείται και το μεταπτυχιακό που δεν έχει συνάφεια, να βαθμολογούνται και η καλη και η πολύ καλη γνώση ξένης γλώσσας, να βαθμολογούνται όλα τα πιστοποιημένα απο το ινεπ σεμινάρια και μάλιστα βαση των ωρών κι όχι ανα «τεμάχιο». Να υπάρχει συντελεστής πολλαπλασιασμού του βαθμού η του απολυτηρίου και να είναι διαφορετικος αυτός ό συντελεστης για τις διαφορετικές κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
  6. Αν και είναι αυτονόητο και προκύπτει έμμεσα απο το νομοσχέδιο, θα πρεπει να γινει σαφής αναφορά στο προβάδισμα που προβλέπει ο νόμος 3528/07 στο άρθρο 97. Το άρθρο αυτό σαφως δεν καταργείται απο τον παρόντα νομο αλλά για αποφυγή παρεξηγήσεων (και πιθανών νομικών διενέξεων) θα πρεπει να γίνει ειδική αναφορά. Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους, ενω είναι αυτονόητο οτι δεν καταργούνται συλλήβδην και εν συνόλω τα αντίστοιχα άρθρα των οργανισμών ολων των φορέων του δημοσίου που αφορούν στις κρίσεις προϊσταμένων καλό θα ήταν να γίνει προσθήκη που να διευκρίνιζεται οτι επιτρέπεται η κρίση ΔΕ οπου ορίζεται απο τους αντίστοιχους οργανισμούς. Επίσης είναι προφανές κ εύλογο οτι σε αντίθετη περιπτωση μπορεί να υπαρξουν παρανοήσεις, όπου ευκολα θα μπορούν να λυθούν νομικά αλλά θα καθυστερήσουν τις διαδικασίες

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 08:06 | Aza

  Κουραστήκαμε!!
  Στη διαβούλευση του άρθρου για την επιλογή προϊσταμένων παρατηρείται συμμετοχή σχεδόν 400 ενδιαφερομένων, ενώ για τα υπόλοιπα άρθρα τουλάχιστον 10 φορές μικρότερη ή ανύπαρκτη..
  Προϊστάμενοι όλοι!!, με πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, Σχολές, Γλώσσες, Εμπειρία κ.λ.π.
  Αυτονόητα θέματα-διαφορές, που σε άλλες κοινωνίες-κράτη έχουν λυθεί, εδώ όμως ανακατεύονται ακομή.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 08:33 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
  1.ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Χ. 200 ΜΟΡΙΑ).
  2. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 300 ΜΟΡΙΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ 150 ΜΟΡΙΑ).
  3. Η ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 100 ΜΟΡΙΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 20).
  4. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΡΜΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΗΦΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 3 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΩΣ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ.
  5. ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 100 ΜΟΡΙΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ 25).
  6. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ (ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΗΦΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 1000 ΜΟΡΙΩΝ).

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 07:50 | Βασίλης

  Το «κουαρτέτο» καλεί την κυβέρνηση να πάρει πίσω την τροπολογία με την οποία το κριτήριο της συνέντευξης για την επιλογή των υποψηφίων των διευθυντών Εκπαίδευσης θα έχει 15 μόρια, υποτιμώντας βέβαια κριτήρια όπως η μόρφωση και η διοικητική εμπειρία των υποψηφίων.Στην περίπτωση του παρόντος σχεδίου νόμου η συνέντευξη δίνει εως και 1000 μόρια, μήπως να το ξανασκεφτείτε!
  Ευχαριστώ

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 06:27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Προφανώς αυτό το Νομοσχέδιο δεν έγινε σε διαβούλεψη με την Τροικα, η οποία πρόσφατα εκδήλωσε την αρνητική της γνώμη για την επιλογή Δντων στα Νοσοκομέια και την Δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με το σκεπτικό ότι η συνέντευξη (με την υπερμετρη βαθμολόγηση) ενίσχυε το κομματικό κράτος.
  Αν λάβουμε υπόψη και το ότι επιθυμούν την ενίσχυση των προσόντων και το άνοιγμα ψαλίδας (μισθολογικής) μεταξύ ΔΕ, ΥΕ και ΠΕ, ΤΕ γίνεται αντιληπτό πως το παρόν Νομοσχέδιο δεν πρόκειται να περάσει. Για να μην κουραζόμαστε άδικα επαναφορά του Νόμου Ραγκούση (το πλέον αξιοκρατικό σύστημα επιλογής το οποίο προέβλεπε εξετάσεις και συνέντευξη αλλά και πριμοδότηση των τυπικών προσόντων). Αν τώρα κάποιος πιστευει ότι η άριστη γνώση γλώσσας + ένα δεύτερο μεταπτυχιακό μοριοδοτείται σαν δύο χρόνια προυπηρεσιας ενός απόφοιτου ΔΕ που μπήκε στο Δημόσιο από τα 18 του όταν κάποιοι άλλοι ξόδευαν λεφτά για σπουδές (και μάλιστα μπορούν να αναγνωρίσουν προυπηρεσία μέχρι 40 χρόνια !!!) λυπάμαι αλλά δεν πρόκειται να περάσει.

  Υ.γ Περιμένω με ενδιαφέρον να δώ σχόλιο από την ένωση αποφοίτων της σχολής ΕΚΔΔΑ οι οποίοι μας είχαν συνηθισει με παρεμβάσεις αλλά φαίνεται πως αυτές εξαντλήθηκαν με την υψηλή μοριδοότηση τους. Βέβαια εάν πρόκειται για έμπειρα στελέχη του Δημοσίου μπορούν να καταλάβουν πως στην πραγματικότητα πάλι θα έχουν να ανταγωνιστούν υπαλλήλους χαμηλών προσόντων με ταεράστια προυπηρεσία (αλλά μηδενικές γνώσεις) οι οποίοι θα έχουν φυσικά και διασυνδέσεις στα εκάστοτε υπηρεσιακά συμβούλια όπως συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 00:48 | stavros

  Είναι απαραίτητο να απαλειφθούν ορισμένες κραυγαλέες αντιφάσεις που ενυπάρχουν στην μοριοδότηση!

  Ειδικότερα: Είναι δυνατόν να μοριοδοτείται κάθε έτος εμπειρίας με 25 μόρια? Κατ’ αυτόν τον παντελώς ισοπεδωτικό τρόπο, ο ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (150 μόρια), εξισούται -ισοπεδωτικά- με προυπηρεσία μόλις έξι (6) ετών (6Χ25=150 μόρια), ενώ δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι (180 μόρια), εξισούνται με προυπηρεσία μόλις επτά (7) ετών!
  Έχετε λάβει υπ’ όψιν σας πόσα χρόνια απαιτούνται στην πράξη, ώστε ένας υπάλληλος να μπορεί να αποκτήσει ένα μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ παράλληλα εργάζεται?
  Κατά μέσο όρο, 3 χρόνια!
  Και για να αποκτήσει δύο μεταπτυχικούς τίτλους?
  Περίπου 6 και παραπάνω χρόνια!
  Ξέρετε πόσο κόπο και πόσο ελεύθερο χρόνο δαπανά κάποιος για να αολοκληρώσει τις σπουδές του?
  Εν ολίγοις, θεσπίζετε ίση ανταμοιβή για το ίδιο χρονικό διάστημα που ο ένας εργαζόταν, ενώ ο άλλος υπάλληλος εργαζόταν και παράλληλα έκανε σπουδές (και μάλιστα προχωρημένες)
  Μην απαξιώνετε τις σπουδές!
  Δεν θέλετε μια Δημόσια Διοίκηση με υπαλλήλους προσόντων?
  Εάν ναι, μην τους καταργείτε (και) αυτά τα -ελάχιστα εναπομείναντα- κίνητρα υπηρεσιακής εξέλιξης!

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  β. Η Εργασιακή – Διοικητική Εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής:
  – Ο χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο ή σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται:
  15 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα (σύνολο 495) και
  10 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα (σύνολο 70).
  Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
  Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την Εργασιακή–Διοικητική Εμπειρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 565 μόρια (δηλ. 495+70).

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 00:39 | Βασίλης.

  Εν συντομία οι προτάσεις μου.
  -Προϋπηρεσία.10 μόρια κάθε έτος.
  -Προϋπηρεσία στο εξωτερικό.30 μόρια κάθε έτος.Τα πέντε πρώτα χρόνια.
  -Μεταπτυχιακά
  1ο Ως έχει 150 μόρια
  2ο 100 μόρια
  3ο 50 μόρια
  -Διδακτορικό Ως έχει 300 μόρια
  -ΕΣΔΔΑ 150 μόρια
  -Σεμινάρια
  ως έχει μέχρι 5 απλά να να ισχύει και για των πανεπιστημίων.
  -Μεταπτυχιακός δίπλωμα σχετικό με την διοίκηση 300 μόρια.Εννοείτε διετές με υποχρεωτική παρακολούθηση.
  -Διδακτορικό δίπλωμα σχετικός με την διοίκηση 500 μόρια.
  -Μεταπτυχιακό κάτω από δύο έτη 75 μόρια.
  -Δημοσιεύσεις 20 μόρια κάθε δημοσίευση.
  -Ανακοινώσεις σε συνέδρια 10 μόρια οι προφορικές και 5 οι γραπτές σε ελληνικά και 20 μόρια οι προφορικές και 10 οι γραπτές σε διεθνή.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 00:29 | stavros

  Προς dimosios ipallilos | 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:31

  H ορθή αναγραφή του όρου comitology είναι με ένα «m».
  Αλλά είμαι σίγουρος πως θα τον ξεχάσατε, τόσο καιρό που έχετε να τον χρησιμοποιήσετε, αφού πάνε χρόνια τώρα που δεν λειτουργεί καθόλου!
  Βλέπετε, η ως άνω διαδικασία που είχε προβλεφθεί για τον έλεγχο του συστήματος λήψης αποφάσεων της Επιτροπής, από το Κοινοβούλιο, είναι υπό πλήρη αναστολή, στην πράξη την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα η πρώτη να αυθαιρετεί ασύστολα!

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 00:32 | stavros

  1. Όσοι εκ των υπαλλήλων διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα προκειμένουν να ενταχθούν στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, θα πρέπει να αποτελέσουν μια νέα κατηγορία ΜΕ (δηλαδή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ).
  Στην νέα αυτή κατηγορία ΜΕ, εντάσσονται οι ως άνω υπάλληλοι με αυξημένα προσόντα, με προχωρημένες σπουδές μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου, που αντιστοιχούν στο 7ο και 8ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και συγκεκριμένα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  Οι υπάλληλοι της ως άνω κατηγορίας ΜΕ, αποκτούν αυτοδίκαια το προβάδισμα έναντι όλων των άλλων κατηγοριών.

  2. Περαιτέρω, για λόγους δικαιοσύνης, θα πρέπει να προβλεφθεί διαφορετική μεταχείριση (μοριοδότηση) των κατόχων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, έναντι εκείνων με διάρκεια ενός (1) έτους. Συγκεκριμένα, οι τίτλοι διετούς διάρκειας θα πρέπει να λαμβάνουν 180 μόρια, ενώ οι μονοετούς διάρκειας 150 μόρια. Άλλωστε και στο σύστημα ECTS, στους τίτλους 2ετούς διάρκειας αντιστοιχούν περισσότερες διδακτικές μονάδες (120 έναντι 90).

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 23:41 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  1) ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕ ΣΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΛΛΕΨΕΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.

  2) ΕΑΝ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ /ΤΕΙ.

  3) Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ή
  Α) ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΌ ΓΡΑΠΤΗ ΗΜΕΚΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΣΦΛΑΛΙΣΗ ΟΤΙ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ Η’
  Β)ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ 10% ΤΟ ΠΟΛΥ. ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ Π.Χ. 300 ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΠΟΜΕΝΩΣ 300Χ40%=129) ΕΝΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΝΑΙ 1000, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ «ΑΝΕΤΑ» ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ 700 (700Χ35%=245).

  4) ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΣ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ. ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ!!!!!!!!!! ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ!!!!!!

  5)ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΡΤΗΤΩΣ ΒΑΘΜΟΥ. ΘΕΛΕΤΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ «BRAIN DRAIN», ΕΤΣΙ ΔΕ ΛΕΤΕ; ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ή Η ΛΑΘΟΣ. ΕΑΝ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕ, ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΙΚΑΝΟΥΣ ΠΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΓΙΝΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ. ΓΙΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ, ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ. ΑΡΑ, ΣΥΝΤΑΞΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΩΣΤΑ. ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΝΑ ΧΑΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΡΕΣΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 22:27 | Γιώργος Μ

  Απαράδεκτη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης ως αποκλειστικό κριτήριο για συμμετοχή υπαλλήλου στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων. Είναι γνωστό ότι στις Περιφέρειες και στους Δήμους έχουν οριστεί αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων με ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας και χωρίς κριτήρια και υπηρεσιακά συμβούλια, με καταστρατήγηση των οικείων διατάξεων. Η τοποθέτησή τους έγινε για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των εκάστοτε αιρετών και να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλέγμα εξάρτησης, με προφανείς στόχους. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης, όλων εκείνων που κατείχαν και κατέχουν τις θέσεις αυτές με «ανάθεση-διορισμό, χωρίς κρίση των υπηρεσιακών συμβουλίων είναι τουλάχιστον πρόκληση. Μήπως θα ήταν καλύτερα το κριτήριο α να αντικατασταθεί ως εξής:;; «έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα Προϊσταμένου Δ/νσης και Τμήματος (ανάλογα) μετά από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 22:01 | Μυρτώ Φ.

  Λέει κάποιος: Τη διαδικασία θα την κάνουν στελέχη της Σχολής, εννοώντας τη συνέντευξη. Προφανώς δεν ξέρουν καν ότι άλλο η Σχολή και άλλο το ΕΚΔΔΑ. Η Σχολή αποτελεί απλώς μονάδα του πρώτου. Δηλαδή προτιμούσαν να κάνουν τις συνεντεύξεις τα υπηρεσιακά συμβούλια, απαρτιζόμενα από συνδικαλιστές και διορισμένους παλιούς διευθυντές; Ωραία αντίληψη για την αξιοκρατία και τον κομματισμό έχουν οι πολέμοι της Σχολής. Να ξέρουε τουλάχιστον ποιοι είναι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι αποτυχοντες να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης επιχειρούν να την απαξιώσουν και να την κατατάξουν στην κατηγορία του μεταπτυχιακού. Δεν βαρεθήκατε; Ή δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, ή επειδή ακριβώς μπορείτε προσπαθείτε με προβοκατόρικα επιχειρήματα να την απαξιώσετε. Καμία σχέση, κυρίες και κύριοι. Ούτε σε δυσκολία, ούτε σε σκοπό. Πολύ σωστές είναι οι διατάξεις και θα μπορούσαν να ειναι και ισχυρότερες. Η αιτία του κακού σε αυτή τη χώρα, η απαξίωση των θεσμών από όσους δεν μπορούν να τους φτάσουν.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 21:32 | Πανος Δ.

  1)Κάθε σύστημα αξιολόγησης ευνοεί ή αδικεί κάποιες ομάδες υπαλλήλων
  2)Για τους αποφοίτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, δεν αρκεί η θεωρητική γνώση περί Διοίκησης για την ανάληψη θέση ευθύνης. Ποσόστοση και βλέπουμε απο τα αποτελέσματα 5ετίας – δεν χρειάζεται βιασύνη. Απαιτούνται κι άλλα προσόντα που δεν διδάσκονται στη Σχολή.
  3)Είναι άδικο να μοριοδοτούνται οι μη κριμένοι προϊστάμενοι, έχουμε περιπτώσεις που προετοιμάστηκε το έδαφος με επιλεκτικές μετακινήσεις ώστε να προκύψουν οι αρχαιότεροι.
  4) Τι γίνεται με τους ανεπαρκείς – θέσεις ψυγεία – Δ/ντές που κληρονόμησαν προνόμια απο παλαιοτάτους χρόνους και ζούν και βασιλεύουν με οποιαδήποτε κριτήρια αξιολόγησης.
  Με εμπειρία 32 χρόνων και απο θέση ευθύνης —- Πανος

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 21:48 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Σύμφωνα με το Πρακτικό ΣτΕ 235/05 επιβάλλεται να υπάρχει προβάδισμα
  των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έναντι των ΤΕ και ΔΕ αντικαθιστώντας τη λέξη «ή» …. με τη φράση …. «εν ελλείψει». Είναι αντισυνταγματικό να βρίσκονται δύο υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ στον ίδιο βαθμό και να μην προηγούνται οι ΠΕ. Παρομοίως, το ανώτατο αξίωμα στην υπαλληλική ιεραρχία (Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης) πρέπει να καταλαμβάνουν μόνο οι ΠΕ, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Κάποιοι χρήστες προσπαθούν να εξομοιώσουν τις δύο κατηγορίες επικαλούμενοι το ΕΠΠ σύμφωνα με το οποίο οι προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ΑΕΙ ανεξαρτήτως είδος τομέα και ετών σπουδών 3 ετή 4 ετή 5 ετή 6 ετή ……ανήκουν στο 6ο επίπεδο σπουδών του ΕΠΠ. Το ότι βρίσκονται στο 6 επίπεδο σπουδών αυτό δε σημαίνει ότι δεν υφίσταται σημαντική διαφορά ως προς την ποιότητα των σπουδών.Άλλωστε σε όλα τα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης τη θέση του Γενικού Δ/ντή την καταλαμβάνουν μόνο οι ΠΕ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 21:29 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

  Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει
  από την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο να υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 21:31 | δήμητρα

  Συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα οπότε παραθέτω αυτούσιο το σχόλιο της.
  Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έναντι των ΤΕ και ΔΕ (Πρακτικό ΣτΕ 235/05) αντικαθιστώντας τη λέξη «ή» …. με τη φράση …. «εν ελλείψει». Δεν είναι δυνατό να βρίσκονται δύο υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ στον ίδιο βαθμό και να μην προηγούνται οι ΠΕ.2. Το ανώτατο αξίωμα στην υπαλληλική ιεραρχία (Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης) πρέπει να καταλαμβάνουν μόνο οι ΠΕ, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Είναι παράλογο να εξισώνονται τελικά τα πτυχία των ΚΑΤΕΕ και κατ΄επέκταση των Δευτεροβάθμιων και Μεταδευτεροβάθμιων σχολών που προηγήθηκαν αυτών με τα πτυχία των ΑΕΙ. Έλεος πια!! Φτάνει τόση ισοπέδωση!!
  Όταν κανείς καλείται να αξιολογήσει ένα πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα πρέπει να αξιολογήσει και τελικά να πριμοδοτήσει τα διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά τους .
  Έτσι καταρχήν θα πρέπει να μετράει ο βαθμός πτυχίου αναλογικά (καλός, μέτριος, πολύ καλός, άριστος..).
  Οι αρμόδιοι, όμως παράλληλα οφείλουν να αποκαταστήσουν την κατάφορη αδικία των ισχυουσών διατάξεων όπου πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας οι βαθμοί πτυχίων των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 21:04 | Ι. Υπάλληλος

  Πρέπει να υπάρχει απόλυτη προτεραιότητα των υπαλλήλων ΠΕ (που να προσδιορίζεται με σαφή τρόπο) έναντι των υπαλλήλων ΤΕ και φυσικά των ΔΕ στην κατάληψη θέσης ευθύνης.
  Δεν μπορεί να υπάρχει ισοπέδωση μεταξύ ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας. Δεν είναι ισότιμες σχολές σε καμία περίπτωση , δεν έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 20:42 | Δημήτρης

  Θέλω να σας επισημάνω κάποια πράγματα σχετικά με το νομοσχέδιο «Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»
  Στο άρθρο 29 στην μοριοδότηση των τυπικών προσόντων προβλέπεται ότι :
  στο δεύτερο τίτλο σπουδών δίνονται 30 μόρια,
  στο μεταπτυχιακό δίνονται 150 μόρια και στο δεύτερο μεταπτυχιακό 30 μόρια,
  στο διδακτορικό 300 μόρια
  και στους απόφοιτους της σχολής δίνονται 250 μόρια.

  Τέλος, να επισημάνω ότι στο Συμβούλιο Επιλογής των θέσεων συμμετέχει και μέλος της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή οι ίδιοι θα καλούνται να επιλέξουν αν για μια θέση θα επιλέξουν κάποιον με μεταπτυχιακό ή κάποιον απόφοιτο της Σχολής.

  Είναι απαράδεκτο να υπάρχει τέτοια ευνοϊκή μεταχείριση για τους αποφοίτους της Σχολής, αλλά δεν μου προκαλεί εντύπωση από την στιγμή που το νομοσχέδιο αυτό το έγραψαν στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι της Σχολής.

  Δική μου πρόταση είναι στα μόρια οι απόφοιτοι της Σχολής να παίρνουν όσο και το μεταπτυχιακό δηλαδή 150 μόρια και το διδακτορικό 200 μόρια. Αυτός που έχει και διδακτορικό και μεταπτυχιακό να παίρνει 300 μόρια.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 19:17 | Κωνσταντίνα Δ.

  Επιπλέον και αναφορικά με το ε. Βαθμολόγηση στην παράγραφο 2 στ)(ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ) αναφέρεται ότι αν κενωθεί θέση Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης πριν τη λήξη της θητείας, η θέση προκηρύσσεται, ενώ έως την περάτωση της διαδικασίας επιλογής, για τα καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης επιλέγεται ο πρώτος επιλαχών. Γιατί να μην ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση κένωσης Προϊσταμένου Δ/νσης/Τμήματος πριν τη λήξη της θητείας, δηλαδή να αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊσταμένου Δ/νσης/Τμήματος ο πρώτος επιλαχών μέχρι να περατωθεί η διαδικασία επιλογής(παρ. 6)????

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 19:09 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΕ ΜΕ!100 ΜΟΡΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ 100 ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ; 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ=ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ;3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ=2ο ΠΤΥΧΙΟ;;
  4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ Η ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ ΥΠΗΕΡΕΣΙΑΣ;;ΜΟΥ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΚΑΤΙ;;

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 19:01 | Κωνσταντίνα Δ.

  πιστεύω ότι είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο ίσως να έχει «εισπράξει» τα περισσότερα θετικά σχόλια. Είθε να εφαρμοστεί γρήγορα και το 2016 να φέρει θεαματική/ριζική αλλαγή στη δημόσια διοίκηση.
  Οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη και για αυτό Θα αναφερθώ μόνο στη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με μόνο 30 μόρια, τα οποία πιστεύω ότι είναι λίγα, επειδή η κτήση ενός δεύτερου τίτλου σπουδών απαιτεί πολύ περισσότερο κόπο και χρόνο σε σχέση με ένα μεταπτυχιακό. Συνεπώς αν ο πρώτος βασικός τίτλος μοριοδοτείται με 100, τότε ο δεύτερος τίτλος θα έπρεπε με 50. Το δεύτερο μεταπτυχιακό επίσης μοριοδοτείται με λίγα μόρια (30) σε σχέση με το πρώτο (150) και θα πρότεινα να μοριοδοτείται με 70. Η ΕΣΣΔΑ είναι 18μηνης διάρκειας φοίτηση και συνεπώς μπορεί να εκληφθεί ως μεταπτυχιακό. Επειδή όμως είναι στοχευμένη στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να λάβει περισσότερα μόρια από ένα μεταπτυχιακό, δηλαδή 200 μόρια, όχι όμως 250, ώστε να μην τείνει να εξομοιωθεί με διδακτορικό. Επιπλέον οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά που δεν είναι συναφούς αντικειμένου με την προκηρυσσόμενη θέση δε μοριοδοτούνται καθόλου, γεγονός το οποίο πιστεύω ότι επίσης δεν είναι σωστό, γιατί οι κάτοχοί τους έχουν ευρύτητα γνώσεων και κουλτούρα σφαιρικότερης αντίληψης των πραγμάτων. Τέλος η γλωσσομάθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα γνώσης της ξένης γλώσσας π.χ 20 άριστα, 15 πολύ καλή και 10 καλή, ώστε να μην χάνουν μόρια οι υπάλληλοι αυτοί που έχουν κάποιο επίπεδο ξένης γλώσσας σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν κανένα.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 18:35 | ανώνυμος

  @ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ.
  Ο »παράνομος» αυτός διαχωρισμός, που παρατηρείται στο Δημόσιο, της κατηγορίας ανώτατης εκπαίδευσης με τους όρους ΠΕ και ΤΕ, το γνωρίζεται ότι εδώ και κάποια χρόνια ΔΕΝ ισχύει (διότι είναι παράνομος) στους συναδέλφους υπαλλήλους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης; Για »τρέξτε» να μάθετε πως κατατάσσονται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι σε ότι αφορά την κατηγορία εκπαίδευσης; Για να μην κουράζεστε σας το αναφέρω τώρα: Όλοι, είτε έχουν τελειώσει ΑΤΕΙ είτε Πανεπιστήμιο ΑΝΗΚΟΥΝ στην κατηγορία ΠΕ, με τα ίδια δικαιώματα/υποχρεώσεις και με τον ίδιο μισθό. Αυτό που ισχύει σύμφωνα με τους Νόμους του Κράτους είτε σας αρέσει είτε όχι και οι δύο κατηγορίες ισότιμα αποτελούν την Ανώτατη Εκπαίδευση και κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο εκπαίδευσης. Το Παράλογο του Ελληνικού Δημοσίου είναι ότι, υπάλληλοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 7ο ή 8ο επίπεδο εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό) αλλά έχουν την »ατυχία» να κατέχουν βασικό τίτλο ΑΤΕΙ ΔΕΝ μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ΠΕ ίδιας ειδικότητας διότι λέει δεν είναι ΠΕ. Αν είναι δυνατόν οι κατέχοντες επίπεδο 7ο/8ο να είναι κατώτεροι του 6ου επιπέδου. Λοιπόν για να τελειώνουμε τις αδικίες και τις διάφορες συντεχνίες θα πρέπει οι δύο κατηγορίες πτυχιούχων να αντιμετωπίζονται ενιαία και θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό που ισχύει στο εξωτερικό δλδ ότι βρίσκεσαι στο αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης πάντα σύμφωνα με το τελευταίο σου πτυχίο. Δλδ έχεις μεταπτυχιακό; βρίσκεσαι στο 7ο επίπεδο και όχι στο 6ο επειδή είχες αρχικό πτυχίο το ισότιμο ΑΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο αλλά παρανόμως εφαρμόζουμε άλλα γι’ άλλα επειδή έτσι συμφέρει κάποιους. Επίσης, Προτείνω νέα κατηγορία εκπαίδευσης »Ειδικών Αυξημένων Προσόντων» για κατόχους Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών τίτλων που να έχουν προβάδισμα όλων των υπολοίπων, διότι βρίσκονται σε επίπεδο εκπαίδευσης 7ο και 8ο. Ακόμα, πρέπει να γίνει διαχωρισμός (διαφορετική μοριοδότηση) των Μεταπτυχιακών χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από τα 2ετή. Τα 2ετη έχουν και περισσότερες διδακτικές μονάδες (120 ECTS έναντι 90) δεν μπορεί να μοριοδοτούνται το ίδιο. Τέλος, κκ απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ δεν μπορεί εσείς να ζητάτε τα πάντα όλα εις βάρος των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων (τουλάχιστον 2ετους διάρκειας) και μάλιστα από ξένα παγκοσμίου αναγνώρισης και φήμης Πανεπιστήμια επειδή τελειώσατε τη συγκεκριμένη σχολή, ο τίτλος της οποίας ισχύει ΜΟΝΟ στην Ελλάδα και δεν έχει πιστοποίηση μεταπτυχιακού τίτλου. Η πρόταση μου είναι ότι, η μοριοδότηση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ δεν πρέπει να υπερβαίνει την μοριοδότηση Μεταπτυχιακού τίτλου χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 17:03 | ΜΑΚΗΣ

  -να υπάρξει συντελεστής και να πολλαπλασιάζεται με το βαθμό πτυχίου
  -το δευτερο μεταπτυχιακό μόνο 30??? άδικο..πασχίσαμε και για το δευτερο μεταπτυχιακό..
  -θα πρέπει να οριστεί ακριβώς με ποια κριτήρια θα αναγνωριστεί η συνάφεια για εργασία στον ιδιωτικό τομέα..εαν δούλεψα 5 χρόνια ως ταμίας τράπεζας μπορεί να θεωρηθεί συναφές για την αναγνώριση και τώρα είμαι στην εφορία??με αυτή τη λογική είμαι ταμίας σε σουπερμαρκετ και ζητώ συνάφεια…
  -γιατι μοριοδοτείται μόνο η άριστη γνώση της γλώσσας??? προσωπικά έχω advnace στα αγγλικά, Β2 στα γερμανικά και Β2 στα ιταλικά…γιατί σας ενδιαφέρει μόνο το proficiency????
  -να κάνετε ενδελεχή έλεγχο για εκείνους που έχουν πλαστά πτυχία..
  -να φροντίσετε για τον έλεγχο τουλάχιστον ψυχοσωματικής παθογένειας με ψυχομετρικά τεστ..στοίχημα θα εκπλαγείτε…

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 17:51 | ΗΛΙΑΣ

  Επιβάλετε η Πολιτεία να προβλέψει με ποινές των υπευθύνων οργάνων την τήρηση της νομιμότητας και την απόλυτη εφαρμογή του Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων.
  Ας ζητήσουν οι υπεύθυνοι των Υπουργείων από τις Διοικήσεις των Φορέων να αποστείλουν στοιχεία που να δηλώνουν ποιοι κατέχουν θέσεις ευθύνης με πόσα χρόνια υπηρεσίας και τι τυπικά προσόντα έχουν.
  Από την πολύχρονη εμπειρία μου στο χώρο των Νοσοκομείων δυστυχώς αρκετοί ΠΕ είναι απομονωμένοι και προϊστάμενοι ορίζονται με ανάθεση ακόμα και ΔΕ ή υπάλληλοι με κατώτερα προσόντα που έχουν την «ικανότητα» να είναι κοντά στη Διοίκηση.
  Δυστυχώς στις αναθέσεις καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης αυτός είναι ο κανόνας γιαυτό και δεν ορίζουν προϊσταμένους μέσω κρίσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων.
  Κάτω από αυτές τις συνθήκες σε κάποιους Οργανισμούς ας βρεθεί κάποιος να πείσει τους αδικημένους ΠΕ να αποδώσουν ή στις σημερινές συνθήκες να υπέρ- αποδώσουν.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 17:24 | ΗΛΙΑΣ

  Δεν είναι δίκαιο η βαθμολογία όλων των μεταπτυχιακών να είναι 150 μόρια.
  Τα μονοετές και ειδικά κάποιων Πανεπιστημίων που δέχονται φοιτητές ακόμη
  και με πτυχίο 5, δεν πρέπει να έχουν ίδια βαθμολογία με τριετή μεταπτυχιακά (2 χρόνια φοίτηση και ένα χρόνο διπλωματική εργασία)

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:58 | Σωτηρία

  Θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο προβάδισμα των πε έναντι των τε, με τρόπο που να διασφαλίζει ότι μόνο εν ελλείψει της κατηγορίας πε μπορεί να καταλαμβάνει θέση προϊσταμένου εργαζόμενος κατηγορίας τε. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο, εφόσον οι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ, μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού πολλαπλασιάζονται με τετοιο συντελεστή που ο χρόνος προϋπηρεσίας να μην επαρκεί για να την αναστροφή της σειράς επιλογής.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:12 | dimosios ipallilos

  Παρακαλώ πολύ τους διαχειριστές να πάψουν να επιδίδονται σε λογοκρισία και να αναρτήσετε το από 16:40 σχόλιό μου.

  Αριστερή λογοκρισία πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε, έλεος!

  Το παρόν σχόλιό μου προφανώς δεν είναι προς δημοσίευση..

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:26 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ δεν πρέπει να καταργηθεί. Κατάλαβα ότι πολλοί την φοβούνται όχι για την ίδια την συνέντευξη αλλά για το ποιοί θα αξιολογήσουν την συνέντευξη και με ποιά υποκειμενικά τους κριτήρια θα βαθμολογήσουν. Η συνέντευξη είναι ο μόνος τρόπος αποκάλυψης της προσωπικότητας του υπαλλήλου. Εξάλλου στον Ιδιωτικό Τομέα δεν υπάρχει περίπτωση ένας επαγγελματίας να μην πάρει συνέντευξη από τον υποψήφιο υπάλληλό του. Είναι βασικό κριτήριο.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:27 | Θωμάς Πασχάλης

  @ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
  Κατερίνα τα ΤΕΙ ανήκουν στην Ανώτατη εκπαίδευση οπως και τα Πανεπιστήμια. Επίσης, σύμφωνα με το νομοθετη με τον όρο ΑΕΙ νοουνται τόσο τα Πανεπιστήμια όσο και τα ΤΕΙ. Από τη στιγμή που τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ είναι ισοτιμα αυτό σημαίνει πως οι απόφοιτοι πρέπει να αντιμετωπιζονται το ιδιο. Περαιτέρω, το πρόγραμμα σπουδών τόσο τα ΤΕΙ όσο και στα Πανεπιστήμια έχει τις ίδιες ακριβώς πιστωτικές μονάδες. Καλό είναι να ενημερωνεσαι πρώτα πριν εκφραστεις δημόσια.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:40 | dimosios ipallilos

  Σε προηγούμενη ανάρτησή μου αναφέρθηκα στην υπερβολική βαρύτητα της συνέντευξης. Με ποσοστό 35% επί του συνόλου της μοριοδότησης και με ήδη γνωστά τα μόρια των υποψηφίων από τις άλλες δύο ομάδες κριτηρίων, αναμένεται να στηθεί ένα τεράστιο καζάνι «μαγειρέματος».
  Μπορεί να είναι «μαγείρεμα» μεταξύ των πιο τυπικά προσοντούχων, αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένει «μαγείρεμα» και μάλιστα μεγαλειώδες.

  Πρόταση: μειώστε την βαρύτητα της συνέντευξης σε ποσοστό 10% επί του συνόλου της μοριοδότησης. Με τον τρόπο αυτό η συνέντευξη θα λειτουργεί ως «φίλτρο» για τον αποκλεισμό ακατάλληλων υποψηφίων και όχι ως κουτάλα ανακατέματος της σούπας στα χέρια όποιων συμφερόντων εκφράζονται δια, εντός και παρά των συμβουλίων συνέντευξης.

  Ένα 25% πρέπει να το μειώσετε από τη συνέντευξη και να αποδοθεί στα τυπικά προσόντα, ενισχύοντας την συγκριτικά ασθενή μοριοδότηση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ. Αυτό, όχι γιατί πρέπει να βάλουμε σε κανένα βάθρο τους αποφοίτους ΕΣΔΔΑ και να τους προσκυνάμε, αλλά γιατί η Πολιτεία, όπως και σε όλες τις κανονικές χώρες του δυτικού κόσμου, οφείλει να σέβεται την ΕΣΔΔΑ ως έναν μοναδικό θεσμό αξιοκρατίας, επαγγελματισμού και αριστείας που διαθέτει εντός της καταρρακωμένης, απαξιωμένης και κυριολεκτικά ρημαγμένης από τον κομματισμό, τις συντεχνίες και την αδιαφορία Διοίκησής της.

  Άλλωστε, υπάρχουν και πιο ουσιαστικοί λόγοι. Έναν μέσο απόφοιτο της ΕΣΔΔΑ μπορείς με ασφάλεια να τον στείλεις να εκπροσωπήσει τη χώρα πχ στην Commission μόλις μία εβδομάδα μετά την τοποθέτησή του σε ένα Υπουργείο. Ξέρει πού θα πάει, σε πιο πλαίσιο, τί θα πει και πώς να μιλήσει. Μπορείς να του αναθέσεις μια εβδομάδα μετά τον διορισμό του να γράψει ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης. Έχει αμέσως την τεχνική επάρκεια να καταρτίσει action plan της υπηρεσίας ή ανασχεδιασμό των διαδικασιών της.

  Πάρτε δίπλα μέχρι και τον πιο προσοντούχο, έναν κάτοχο κάποιου συναφούς με το αντικείμενο της υπηρεσίας διδακτορικού διπλώματος. Πρέπει πρώτα να του μάθεις το κοινοτικώς νομοθετείν και όλο το commitology, τί εστί κανόνας δικαίου, διοικητικό έγγραφο και διοικητική πράξη, καλή νομοθέτηση ή προγραμματισμός και οργάνωση σε μια δημόσια οργάνωση.
  Όπως τα μάθει, αν τα μάθει και, ασφαλώς, από ποιον και πώς να τα μάθει… Και μετά όλα τα άλλα.

  Λοιπόν, κ Υπουργέ διαψεύστε και όσους σας αμφισβητούν: καταστήστε τον επαγγελματισμό και την αριστεία κανόνα. Μην απατάστε ότι θα επιλέξετε μεταξύ των αρίστων τους αρεστούς σας και όλα έχουν καλώς. Είναι μια ρετσινιά που δεν τους αρμόζει και γυρίζει τη Διοίκηση στη γνωστή ανυποληψία.
  Επιλέξτε απλά τους αρίστους και ας μην σας αρέσουν και πολύ ή κι ας μην είναι και τόσο αρεστοί στις συντεχνίες, τα κόμματα, τις πελατείες κάθε είδους κάθε κομματάρχη συνδικαλιστή, δημάρχου, γενικού γραμματέα ή και Υπουργού ακόμα.
  Είναι βέβαιο ότι θα σας κάνουν τη δουλειά.
  Την δουλειά που έχει ανάγκη η διοίκηση και το δημόσιο συμφέρον. Όχι άλλες..

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:23 | Δημήτρης

  Δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των κλάδων ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ γιατί ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα την ανώτατη εκπαίδευση του εκπαιδευτικoύ συστήματος της χώρας και οι δυο παράλληλοί κλάδοι της ανώτατης εκπαίδευσης είναι εξίσου ΑΕΙ. Επίσης με το ΕΠΠ οι προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ΑΕΙ ανεξαρτήτως είδος τομέα και ετών σπουδών 3 ετή 4 ετή 5 ετή 6 ετή ……ανήκουν στο 6ο επίπεδο σπουδών του ΕΠΠ. Πλέον δεν υπαρχει κανενας λόγος διατηρησεις 2 κατηγοριών στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά να γίνει μια κατηγορίας Α.Ε. (ανώτατης εκπαίδευσης Την ποιότητα των σπουδών του κάθε ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης αρμόδιος φορέας ελέγχου είναι η Α.ΔΙΠ. και όχι οι συνδικαλιστικοί φορείς. Δε μπορεί η χώρα να σέρνεται από τις συντεχνίες που είναι υπεύθυνες για την χρεοκοπίας της χώρας.
  http://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes/Details/59
  Τύπος Προσόντος 6
  Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Περιγραφή
  Τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
  Σχέση με την απασχόληση

  Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.
  Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

  Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
  Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

  http://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels/Details/30

  Επίπεδο Ε.Π.Π. : 6
  Μαθησιακά Αποτελέσματα
  Γνώσεις : Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών.
  Δεξιότητες :Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής.
  Ικανότητες : Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:31 | dimosios ipallilos

  Σε προηγούμενη ανάρτησή μου αναφέρθηκα στην υπερβολική βαρύτητα της συνέντευξης. Με ποσοστό 35% επί του συνόλου της μοριοδότησης και με ήδη γνωστά τα μόρια των υποψηφίων από τις άλλες δύο ομάδες κριτηρίων, αναμένεται να στηθεί ένα τεράστιο καζάνι «μαγειρέματος».
  Μπορεί να είναι «μαγείρεμα» μεταξύ των πιο τυπικά προσοντούχων, αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένει «μαγείρεμα» και μάλιστα μεγαλειώδες.

  Πρόταση: μειώστε την βαρύτητα της συνέντευξης σε ποσοστό 10% επί του συνόλου της μοριοδότησης. Με τον τρόπο αυτό η συνέντευξη θα λειτουργεί ως «φίλτρο» για τον αποκλεισμό ακατάλληλων υποψηφίων και όχι ως κουτάλα ανακατέματος της σούπας στα χέρια όποιων συμφερόντων εκφράζονται δια, εντός και παρά των συμβουλίων συνέντευξης.

  Ένα 25% πρέπει να το μειώσετε από τη συνέντευξη και να αποδοθεί στα τυπικά προσόντα, ενισχύοντας την συγκριτικά ασθενή μοριοδότηση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ. Αυτό, όχι γιατί πρέπει να βάλουμε σε κανένα βάθρο τους αποφοίτους ΕΣΔΔΑ και να τους προσκυνάμε, αλλά γιατί η Πολιτεία, όπως και σε όλες τις κανονικές χώρες του δυτικού κόσμου, οφείλει να σέβεται την ΕΣΔΔΑ ως έναν μοναδικό θεσμό αξιοκρατίας, επαγγελματισμού και αριστείας που διαθέτει εντός της καταρρακωμένης, απαξιωμένης και κυριολεκτικά ρημαγμένης από τον κομματισμό, τις συντεχνίες και την αδιαφορία Διοίκησής της.

  Άλλωστε, υπάρχουν και πιο ουσιαστικοί λόγοι. Έναν μέσο απόφοιτο της ΕΣΔΔΑ μπορείς με ασφάλεια να τον στείλεις να εκπροσωπήσει τη χώρα πχ στην Commission μόλις μία εβδομάδα μετά την τοποθέτησή του σε ένα Υπουργείο. Ξέρει πού θα πάει, σε πιο πλαίσιο, τί θα πει και πώς να μιλήσει. Μπορείς να του αναθέσεις μια εβδομάδα μετά τον διορισμό του να γράψει ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης. Έχει αμέσως την τεχνική επάρκεια να καταρτίσει action plan της υπηρεσίας ή ανασχεδιασμό των διαδικασιών της.
  Πάρτε δίπλα μέχρι και τον πιο προσοντούχο, έναν κάτοχο κάποιου συναφούς με το αντικείμενο της υπηρεσίας διδακτορικού διπλώματος. Πρέπει πρώτα να του μάθεις το κοινοτικώς νομοθετείν και όλο το commitology, τί εστί κανόνας δικαίου, διοικητικό έγγραφο και διοικητική πράξη, καλή νομοθέτηση ή προγραμματισμός και οργάνωση σε μια δημόσια οργάνωση. Και μετά όλα τα άλλα.

  Λοιπόν, κ Υπουργέ διαψεύστε και όσους σας αμφισβητούν: καταστήστε τον επαγγελματισμό και την αριστεία κανόνα. Μην απατάστε ότι θα επιλέξετε μεταξύ των αρίστων τους αρεστούς σας. Είναι μια ρετσινιά που δεν τους αρμόζει και γυρίζει τη Διοίκηση στη γνωστή ανυποληψία.
  Επιλέξτε απλά τους αρίστους και ας μην σας αρέσουν και πολύ ή κι ας είναι και τόσο αρεστοί στις συντεχνίες, τα κόμματα, τις πελατείες κάθε είδους κάθε κομματάρχη συνδικαλιστή, δημάρχου, γενικού γραμματέα ή και Υπουργού ακόμα.
  Είναι βέβαιο ότι θα σας κάνουν τη δουλειά. Την δουλειά που έχει ανάγκη η διοίκηση και το δημόσιο συμφέρον. Όχι άλλες..

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:32 | Γεώργιος ΤΣΑΚ

  Δεν διάβασα για να είμαι ειλικρινής όλο το νομοσχέδιο
  Αλλά μόνο που έπεσε το μάτι μου στην ισοπέδωση της Μόρφωσης και εκπαίδευσης με το ΠΕ ή ΤΕ ……και όχι αντί του ή να μπει το «εν έλλειψη»
  Μόνο που είδα ΔΕ προϊστάμενος
  Για ποια αξιολόγηση και για πια αναβάθμιση του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα μιλάμε
  Για ποιο λόγο ο άλλος να αναβαθμίσει το πτυχίο του τον εαυτό του τα προσόντα του και ΚΑΤ επέκταση την ποιότητα τον υπηρεσιών που παρέχει αφού μπορεί και κάνοντας απλά ένα 8ωρο (και όχι πάντα και απαραίτητα) και τελειώνοντας ένα ΙΕΚ στην καλύτερη αν όχι το λύκειο να βρεθεί μια μέρα προϊστάμενος

  Πραγματικά αξιολύπητη εικόνα δεν έχω λόγια στον ίδιο σάκο άτομα που μετά το 8ωρό τους συνεχίζουν σπουδάζοντας και μοχθώντας με άτομα που μετά την δουλεία η δουλειά δεν υπάρχει πραγματικά λυπάμαι

  Υ.Γ. Είμαι άτομο που διορίστικα ως ΔΕ και έχω φτάσει ΑΕΙ τώρα τελειώνω Μεταπτυχιακό και μέχρι που διάβασα αυτό σκεφτόμουν και διδακτορικό πάντα στο ίδιο αντικείμενο και στην ίδια υπηρεσία
  έχω φτάσει 43 και το μόνο που ξέρω είναι δουλεία και σπουδές δεν ξέρω Χριστούγεννα και καλοκαίρι.

  Ίσως εγώ είμαι λάθος και ζητώ συγνώμη αν αδικώ το νομοσχέδιο δεν άντεξα να διαβάσω περισσότερα

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 16:06 | Σούλα

  Δεν μπορώ να κατανοήσω το μένος που διακρίνω σε μεγάλο μέρος σχολίων για τους υπαλλήλους με πολλά έτη προυπηρεσίας. Στους υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους τυγχάνει να συμπεριλαμβάνονται και αρκετοί που μετρούν 30 και πλέον έτη εργασίας. Όλοι αυτοί είναι γενικευμένα άχρηστοι, απαίδευτοι και δεν έχουν προσφέρει το παραμικρό? Καλό θα ήταν να αποφεύγονται οι γενικεύσεις γιατί ενίοτε εμπεριέχουν αδικία. Διαχρονικά και ασχέτως τυπικών προσόντων, υπάρχουν υπάλληλοι ασυνεπείς, ανεπαρκείς, αδιάφοροι, αλλά και υπάλληλοι ικανοί, αποτελεσματικοί, φιλότιμοι, που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση του επιτελούμενου από το δημόσιο έργου. Σαφώς και η απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων, πέραν του βασικού πτυχίου απαιτεί κόπο και προσπάθεια. Ωστόσο, προσωπικά γνωρίζω μεγάλο αριθμό συναδέλφων που απέκτησαν μεταπτυχιακούς τίτλους, υπηρετώντας ήδη στο δημόσιο και απουσιάζοντας συχνά πυκνά από την Υπηρεσία, με την ανοχή των Προισταμένων τους. Αντιθέτως υπάλληλοι σε καίριες θέσεις με φόρτο εργασίας, δυσχεραίνονται να απουσιάσουν από την Υπηρεσία ακόμη και προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα ολιγοήμερο σεμινάριο. Και αυτό είναι απόλυτα ακριβές και ρεαλιστικό, δεδομένου ότι, αποτελεί προσωπικό μου βίωμα.
  Συμφωνώ ότι θα πρέπει να μοριοδοτηθεί ο γραπτός διαγωνισμός ως τρόπος εισαγωγής στο δημόσιο, δεδομένου ότι, ανέκαθεν κατά πάγια τακτική, οι διορισμοί γίνονταν με ρουσφετολογικά κριτήρια, κοινώς «από το παράθυρο». Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 15:36 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έναντι των ΤΕ και ΔΕ (Πρακτικό ΣτΕ 235/05) αντικαθιστώντας τη λέξη «ή» …. με τη φράση …. «εν ελλείψει». Δεν είναι δυνατό να βρίσκονται δύο υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ στον ίδιο βαθμό και να μην προηγούνται οι ΠΕ.

  2. Το ανώτατο αξίωμα στην υπαλληλική ιεραρχία (Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης) πρέπει να καταλαμβάνουν μόνο οι ΠΕ, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Είναι παράλογο να εξισώνονται τελικά τα πτυχία των ΚΑΤΕΕ και κατ΄επέκταση των Δευτεροβάθμιων και Μεταδευτεροβάθμιων σχολών που προηγήθηκαν αυτών με τα πτυχία των ΑΕΙ. Έλεος πια!! Φτάνει τόση ισοπέδωση!!
  Όταν κανείς καλείται να αξιολογήσει ένα πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα πρέπει να αξιολογήσει και τελικά να πριμοδοτήσει τα διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά τους .
  Έτσι καταρχήν θα πρέπει να μετράει ο βαθμός πτυχίου αναλογικά (καλός, μέτριος, πολύ καλός, άριστος..).
  Οι αρμόδιοι, όμως παράλληλα οφείλουν να αποκαταστήσουν την κατάφορη αδικία των ισχυουσών διατάξεων όπου πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας οι βαθμοί πτυχίων των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Άλλωστε πόσους αποφοίτους ΑΕΙ γνωρίζετε που ο βαθμός του πτυχίου τους είναι πάνω από 8,5;
  Και στην αντίπερα όχθη πόσους αποφοίτους ΤΕΙ ξέρετε που έχουν πτυχίο 9,5 -10;
  Σας πληροφορώ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΟΙ.

  ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ -ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ- ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ.

  3. Η μοριοδότηση που προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για μια ακόμη φορά πριμοδοτεί τα έτη προϋπηρεσίας έναντι των τυπικών προσόντων αν συνδυάσει και υπολογίσει κανείς τη μείωση ή και κατάργηση της μοριοδότησης σε τυπικά προσόντα όπως:
  •βαθμός πτυχίου, ο οποίος θα έπρεπε: α) να πολλαπλασιάζεται με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και β) να μοριοδοτείται αναλογικά γ) με μέγιστο αριθμό μορίων διαφορετικό για τους ΠΕ από τους ΤΕ
  •ξένες γλώσσες (θα πρέπει να προβλεφθεί ο τρόπος μοριοδότησης όλων των επίπεδων γλωσσομάθειας και όχι μόνο της άριστης γνώσης ξένων γλωσσών.
  •συγγραφικό έργο,
  •δημοσιεύσεις,
  •συμμετοχή σε σεμινάρια κ.α

  4. Η μοριοδότηση της συνέντευξης είναι υπερβολική δεδομένου ότι πρόκειται σίγουρα για μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να είναι και διαβλητή –γιατί ας μη γελιόμαστε στην Ελλάδα ζούμε. Να μειωθεί κατά το ήμισυ, να καταργηθεί ή /και να συνδυασθεί με γραπτές εξετάσεις που θα δίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Εφόσον καθιερωθεί θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο φορέα.

  5. Να υπάρχει διάκριση στη μοριοδότηση μεταξύ μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μονοετούς και διετούς διάρκειας και να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του αντίστοιχου διπλώματος αλλά και η χώρα προέλευσης των Ιδρυμάτων που τα χορηγούν .
  Θα μοριοδοτούνται εξίσου και τα πληρωμένα Βουλγάρικα μεταπτυχιακά και διδακτορικά;

  6. Θα πρέπει να μοριοδοτούνται μόνο τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στην κατηγορία που ανήκει κάποιος κατά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για επιλογή προϊσταμένου και όχι η συνολική προϋπηρεσία του. Διότι παρατηρείται το σύνηθες και οξύμωρο φαινόμενο κάποιος υπάλληλος που μπορεί να ήταν στην κατηγορία ΔΕ 30 χρόνια κάνοντας τα τελευταία 2 χρόνια μετάταξη στην κατηγορία ΠΕ να του προσμετρούν όλα τα χρόνια τελικά με μια μικρή καθυστέρηση ωσάν να έχει διανύσει όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην κατηγορία ΠΕ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να προΐσταται όλων των ΠΕ.

  7. Προϊστάμενοι οι οποίοι δεν κρίθηκαν μέσω υπηρεσιακών συμβουλίων να μην μπορούν να αξιολογήσουν τους υφιστάμενους καθώς επίσης δεν είναι δυνατό να αξιολογείται κανείς από κάποιο άτομο με λιγότερα τυπικά προσόντα.

  8. Πρέπει να μοριοδοτούνται όλα τα πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης και άλλων Δημόσιων φορέων όπως Πανεπιστήμια αλλά και Διεθνών οργανισμών που παρέχουν γνώσεις για την δημόσια διοίκηση κ.α. και όχι μόνο τα προγράμματα του ΙΝΕΠ. Τα σεμινάρια του ΙΝΕΠ -έως και της παρούσης- μοριοδοτούνταν με 1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης κι έτσι τηρούνταν οι ισορροπίες σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των σεμιναρίων δεδομένου ότι άλλα προγράμματα διαρκούν 3 ημέρες, τα περισσότερα 5 ημέρες αλλά υπάρχουν και αρκετά των οποίων η διάρκεια είναι 10 ημέρες. Με τη μοριοδότηση που προτείνεται μέσω αυτού του νομοσχεδίου όλα τα σεμινάρια μοριοδοτούνται εξίσου ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους!!

  Τέλος, ας ευχηθούμε να μην υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις και να εφαρμοστεί άμεσα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να γίνουν άμεσα προκηρύξεις για κρίσεις σε όλους του φορείς του δημοσίου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 15:46 | ΕΛΕΝΗ

  Ζούμε σε ενα σύτημα αδικίας όλα ήταν και θα είναι και με αυτά που διαβάζω άδικα
  Πρέπει να γίνει σαφές ότι προϊστάμενος ή Δ/ντης γίνεται ο ΠΕ εν ελλέιψη ΤΕ και εν ελλείψη ΔΕ όλοι και μάλιστα πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στον βαθμό δυσκολίας της κάθε σχολής-Δεν μπορεί να βαθμολογείται το ίδιο ο απόφοιτος του ΤΕΙ Αθηνών με τον απόφοιτο του ΤΕΙ Καλαμάτας, δεν μπορεί να βαθμολογείται το ίδιο ο απόφοιτος του ΤΕΙ Καλαμάς με τον απόφοιτο του Εθνικού και Καποδιστριακοιύ ή του Πολυτεχνείου και αυτός το ίδο με τον απόφοιτο από Σλοβενία.
  Πρέπει όλα τα προσόντα από ξένες γλώσσες να βαθμολογούνται σε κάθε επίπεδο,μέτρια, καλή, πολύ καλή, άριστη σε τουλάχιστον δυο γλώσσες.
  Πρέπει όλοι οι υπάλληλοι να μπορούν να συεμμετέχουν για προϊστάμενοι για διευθυντές με γραπτές αξιοκρατικές εξετάσεις μέσω Η/Υ
  Πρέπει να βαθμολογούνται τα μεταπτυχιακά ανάλογα με συνάφεια και διάρκεια 200 μόρια
  Τα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγραμματα καθόλη την 20ετία αφού αποτελούν γνώση και οδηγούν σε δεξιότητες και δείχνουν και όρεξη για μάθηση και όχι μόνο του ΕΚΔΔ αλλά και άλλων φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
  Οι υφιστάμενοι να αξιολογούν τους προϊστάμενους
  Είναι παράλογο σε τμήμα με 10 υπαλλήλους να υπάχουν 7ΠΕ 1ΤΕ 2ΔΕ με 1 διδακτορικό 3 μεταπτυχικά και ο προϊστάμενος να είναι ΔΕ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 15:18 | Γιώργος

  Οιεπιλογές προισταμένων Γενικών Δ/νσεων , Διευθύνσεων και Τμημάτων να γίνονται αποκλειστικά και μόνο απο υπαλλήλους των Υπουργείων η ΝΠΔΔ που υπηρετούν. Η επιλογή να συμπεριλαμβάνει στα κριτήρια και την αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος το οποίο να λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία της συνέντευξης.
  Στα μικτά Υπουργεία ( Υ.ΕΘ.Α. , ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ , ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ) να προκηρύσσονται οι θέσεις ευθύνης των Πολιτικών Υπαλλήλων εφόσον οι οικείοι οργανισμοί ξεκαθαρίσουν τις θέσεις που αποκλειστικά επιλέγονται Πολιτικοί Υπάλληλοι καθώς υπάρχουν Δ/νσεις και τμήματα που στούς Οργανισμούς προβλέπονται ως Δ/ντές διαζευτικά και Αξιωματικοί.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 15:29 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ

  Όπως προβλέπει τη βαθμολόγηση για τις θέσεις προϊσταμένων το παρόν σχέδιο νόμου, ευνοεί τους παλιούς συναδέλφους, καθώς τα μόρια της προϋπηρεσίας είναι πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να έχει ένας νεότερος συνάδελφος με πολύ καλές σπουδές. Η παλαιότητα ήταν κριτήριο από παλιά και αποδείχθηκε σφάλμα.
  Η συνέντευξη επίσης δίνει υπερβολικά πολλά μόρια με συνοπτική αιτιολόγηση. Τούτο δεν φαίνεται και πολύ υπέρ της διαφάνειας. Σκεφτείτε ακόμη τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να είναι υποψήφιοι προϊστάμενοι. Έχουν ελπίδες οι υπόλοιποι? Μήπως για λόγους διαφάνειας τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων δεν πρέπει, για όσο διάστημα τουλάχιστον διαρκεί η θητεία τους, να είναι υποψήφιοι προϊστάμενοι?

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 13:27 | Βασίλης Κωνσταντινόπουλος

  Στα τυπικά προσόντα το μεταπτυχιακό λαμβάνει 150 μόρια κάτι που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κρίση προϊσταμένων, γιατί είναι παρα πολλά. Σίγουρα πρέπει να μοριοδοτείται αλλά με λιγότερα μόρια, γιατί για να αποκτήσει κάποιος μεταπτυχιακό χρειάζονται και πολλά χρήματα.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 13:45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑ ΠΑΊΡΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΣΑ ΛΙΓΑ ΜΟΡΙΑ ΕΝΩ ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 250 ΜΟΡΙΑ . ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ . ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ 10 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΟΤΙ ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 12:34 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  1)Να κρίνεσαι για προϊστάμενος τμήματος από βαθμό Β

  2)Να υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου πολ/νος με συντελεστή

  3)Να μοριοδοτούνται και τα μη συναφή μεταπτυχιακά με 75 μόρια

  4)Τα χρόνια υπηρεσίας να μοριοδοτούνται με 10 μόρια ανά έτος

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 12:31 | Panagiota

  Μία διόρθωση.Η λέξη <> να αντικατασταθεί από την λέξη <> στο σχόλιο που διατύπωσα.