Άρθρο 41 – Μεταγραφή ακίνητης περιουσίας παιδικών σταθμών

Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, τα όργανα διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων του άρθρου 26 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) ή, σε περίπτωση που τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, τριμελής επιτροπή του οικείου δήμου υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση.