Άρθρο 14 – Σύσταση νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας

1. Συστήνεται Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι αρμόδια για τον χειρισμό των θεμάτων ιθαγένειας των αιτούντων αυτής λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα άρθρα 1 Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Τα εκκρεμή αιτήματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, των Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Περιφέρειας Αττικής εξετάζονται από την ανωτέρω Διεύθυνση.

2. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Γέννησης – Φοίτησης ανηλίκων,
β) Τμήμα Φοίτησης ανηλίκων – ενηλίκων,
γ) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων.

3. Οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων είναι οι εξής:
α) Το Τμήμα Γέννησης – Φοίτησης ανηλίκων είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι. – ν. 3284/2004), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 και την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι..
β) Το Τμήμα Φοίτησης ανηλίκων – ενηλίκων είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5α και 5β του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι., όπως προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι.
γ) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων είναι αρμόδιο ιδίως για:
γα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
γβ) Την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
γγ) Τη διακίνηση της εμπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθμισης.
γδ) Την ενημέρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
γε) Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης.
γστ) Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδομένων, καθώς και την αποστολή τους στο Τμήμα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

4) α. Συστήνεται Α’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η Περιφερειακή Διεύθυνση διατηρεί τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανισμούς της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτός των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παρ. 4β’ του παρόντος.
β. Συστήνεται Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, η οποία είναι αρμόδια για τον χειρισμό των θεμάτων ιθαγένειας των αιτούντων αυτής λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύμφωνα τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.. Τα εκκρεμή αιτήματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο των Διευθύνσεων Ιθαγένειας των προαναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων εξετάζονται από την ανωτέρω Διεύθυνση.

5. Η Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Γέννησης – Φοίτησης ανηλίκων.
β) Τμήμα Φοίτησης ανηλίκων – ενηλίκων.
γ) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων.

6. Οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων είναι οι εξής:
α) Το Τμήμα Γέννησης – Φοίτησης ανηλίκων είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.4332/2015 και της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι..
β) Το Τμήμα Φοίτησης ανηλίκων – ενηλίκων είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5α και 5β του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι., όπως προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 και την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρο 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι. όπως ισχύει.
γ) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων είναι αρμόδιο για:
γα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
γβ) Την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
γγ) Τη διακίνηση της εμπιστευτικής αλληλογραφίας.
γδ) Την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
γε) Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης.
γστ) Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδομένων, καθώς και την αποστολή τους στο Τμήμα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Στις Διευθύνσεις του παρόντος προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ενώ στα τμήματα αυτών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. Ειδικότερα, στα Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγχωνεύονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις που αναφέρονται στις υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (Α΄133) στη Α’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης των συγχωνευμένων διευθύνσεων διατηρούν τη χωρική τους αρμοδιότητα όπως αυτή προβλεπόταν από την κείμενη νομοθεσία.

9. Το προσωπικό των διευθύνσεων της παρ. 8 μεταφέρεται στις Α’ και Β’ Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατανέμεται σ΄ αυτές με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών.

10. Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, όπως προβλέπονται στους οικείους Οργανισμούς και στο άρθρο 248 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), διατηρούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητές που προβλέπονται στους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανισμούς της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτός των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στις παρ.1 και παρ. 4β’ του παρόντος άρθρου.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 18:32 | Στέλλα

  Η συσσώρευση μεγάλου όγκου αιτήσεων στις Διευθύνσεις Ιθαγένειας της Αττικής οφείλεται στην υποστελέχωση των υπηρεσιών και όχι στην έλλειψη μιας ακόμη διεύθυνσης. Υποστελέχωση που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δραματική (2 μόνο υπάλληλοι στο Τμήμα Ιθαγένειας της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών και στο Τμήμα Γραμματείας μόνο η προϊσταμένη και 1 υπάλληλος για την τήρηση του αρχείου). Η προτεινόμενη διάταξη θα οδηγήσει στην αύξηση του διοικητικού κόστους καθώς θα πρέπει να διαβιβαστούν χιλιάδες φάκελοι.
  Στις προτεινόμενες διατάξεις δεν αναφέρεται αν στις αρμοδιότητες των νέων Διευθύνσεων Ιθαγένειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, θα είναι και η παραλαβή των νέων αιτήσεων. Ενδεχομένως, πρόκειται για απλή παράλειψη, η οποία ωστόσο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο νόμο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή η παραλαβή των νέων αιτήσεων γίνεται από τις υφιστάμενες Διευθύνσεις και στη συνέχεια διαβιβάζονται οι φάκελοι στις υπό διαμόρφωση Διευθύνσεις, τότε η αύξηση του διοικητικού κόστους θα είναι τραγική. Επίσης, δεν διευκρινίζεται ποια Διεύθυνση θα έχει την αρμοδιότητα της εντολής δημοτολόγησης ή εντολής εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:04 | ΜΑΡΙΑ ΛΆΜΠΡΟΥ

  Στο άρθρο αυτό, στην παράγραφο
  7, πρέπει να προστεθεί στη δυνατότητα επιλογής Προϊσταμένου Τμήματος και η κατηγορία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού,όπως άλλωστε εχει προβλεφθεί και στο προηγούμενο άρθρο 13 για το Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και προβλέπεται διαχρονικά σε όλες τους νόμους που προβλέπουν την επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 12:46 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

  ΕΙΜΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
  ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΠΙΠΟΝΕΣ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΩΝ, ΣΥΧΝΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΟΥ Κ.Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ. Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΦΟΣΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΕΥΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
  ΕΠΙΣΗΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΣΥΜΑΝΤΙΚΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.