Άρθρο 40 – Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης

Στο άρθρο 52 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».