Άρθρο 12 – Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

1. Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών συστήνεται Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, με στρατηγικό σκοπό τον σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και τον συντονισμό, τη διαχείριση και την εποπτεία των θεμάτων που άπτονται των λειτουργιών των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ΄ αυτήν. Ο επιχειρησιακός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας συνίσταται στην παροχή οδηγιών προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την ιθαγένεια.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τις ακόλουθες υποκείμενες οργανικές μονάδες:
α) Την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας, και
β) Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.

3. Στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας προΐσταται Γενικός Διευθυντής κατηγορίας ΠΕ. Ο Γενικός Διευθυντής Ιθαγένειας συντονίζει, κατευθύνει και παρακολουθεί τις εργασίες των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται σε αυτόν, παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, ασκεί την αρμοδιότητα τελικής υπογραφής σε κάθε ατομική διοικητική πράξη για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας και διατηρεί το δικαίωμα για μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής αποφάσεων στους προϊστάμενους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.