Άρθρο 11 – Διάθεση εσόδων από παράβολα – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 3838/2010

Το άρθρο 28 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28
Διάθεση παραβόλων
1. Το σύνολο των εισπραττόμενων εσόδων από τα εξέταστρα που προβλέπονται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, διατίθενται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) και διατίθενται για την αντιμετώπιση των δαπανών της προετοιμασίας και διενέργειας των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης των αποτελεσμάτων και της κάλυψης του κόστους χορήγησης των Πιστοποιητικών της παρ. 2 του άρθρου 7.
2. Το σύνολο των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα των αιτήσεων πολιτογράφησης διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται για τις ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών, ιδίως για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων του προσωπικού, την έρευνα και τις εκδόσεις σχετικά με την ιθαγένεια, καθώς και για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον ν. 3812/2009 (Α’ 234) και την ισχύουσα νομοθεσία.».