Άρθρο 13 – Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017 (Α’ 180), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20
Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
α. Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, η οποία συγκροτείται από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.
β. Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα, με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
βα. Τον έλεγχο της τήρησης των νόμιμων διαδικασιών από τις ανωτέρω οργανικές μονάδες, διενεργώντας σχετικό δειγματοληπτικό έλεγχο, κατ’ εντολή του Γενικού Γραμματέα.
ββ. Την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών των ανωτέρω οργανικών μονάδων, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.
βγ. Την αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των ανωτέρω οργανικών μονάδων και την υποβολή σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
βδ. Τον ανασχεδιασμό, την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών, σε συνεργασία με τις ανωτέρω οργανικές μονάδες και άλλους φορείς.
γ. Στο Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.