Άρθρο 19 – Επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα

1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.

2. Στη διαδικασία του παρόντος δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ΄εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία του παρόντος είναι:
(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
(β) πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε.,
(γ) τριετή τουλάχιστον διοικητική εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
Περαιτέρω προσόντα αναφορικά με τις προς πλήρωση θέσεις είναι δυνατόν να προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.

4. Η προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 γίνεται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη της οποίας ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και με τριετή θητεία. Η Επιτροπή αποτελείται από: (α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, (β) έναν (1) νομικό σύμβουλο του Κράτους, (γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), (δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και (ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το μέλος της περ. (δ) αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και το μέλος της περ. (ε) από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται ο κατά την κρίση του αναγκαίος αριθμός γραμματέων της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.

5. Για την προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων: (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων. Τα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: (αα) διδακτορικός τίτλος σπουδών: 350 μόρια, (αβ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 250 μόρια, (αγ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 100 μόρια, (αδ) δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: 150 μόρια, (αε) άριστη γνώση ξένης γλώσσας: 45 μόρια και (αστ) πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: 45 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 μόρια.
(β) Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας: Τα προσόντα εμπειρίας μοριοδοτούνται με δύο (2) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία μοριοδοτείται με δύο και μισό (2,5) έως έξι (6) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας, αναλόγως της συνάφειας αυτής προς την προς πλήρωση θέση. Για τη μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το 1/30 (ένα τριακοστό) των μορίων ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 μόρια.
(γ) Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει το Α.Σ.Ε.Π.. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με 800 μόρια. Η προσωπικότητα λαμβάνει 300 μόρια και η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης 500 μόρια.

6. Για την επιλογή των προσώπων της παρ. 1, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Α.Σ.Ε.Π. η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προηγουμένων. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει από την ημέρα που αναγράφεται στην πρόσκληση.

7. Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συνοδεύεται: (α) από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και (β) από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση. Τα έγγραφα της περ. (β) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης.

8. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως εξής: (α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. (β) Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια των περ. (α) και (β) της παρ. 5. (γ) Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Προσωρινών Πινάκων: (γα) αποκλειομένων λόγω έλλειψης των ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισμού και (γβ) των επιλέξιμων υποψηφίων και της αντίστοιχης βαθμολογίας τους. (δ) Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών προκειμένου να υποβάλουν ενστάσεις. (ε) Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών και στη συνέχεια αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειόμενων και επιλέξιμων υποψηφίων με τη βαθμολογία τους. (στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επτά (7) πρώτους σε βαθμολογία υποψηφίους. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του, ενώ η Επιτροπή μπορεί επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση και άλλων μέσων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης. (ζ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους. Στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των κριτηρίων της παρ. 5, τον οποίο και αποστέλλει στον οικείο Υπουργό.

9. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγεται και διορίζεται ένας εκ των τριών υποψηφίων της παρ. 8.

10. Η θητεία των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις της παρ. 1 είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία. Η θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και στέρησης της προσωπικής ελευθερίας τους, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστικής απόφασης, έστω και σε περίπτωση απόλυσης με εγγύηση. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, όπως επίσης σε περιπτώσεις: (α) άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα, το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία εκτός από το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία, εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό, (β) αποχρωσών ενδείξεων για μη σύννομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση του αρμόδιου επιθεωρητή.

11. Εάν η θητεία του προσώπου της παρ. 1 λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, η θέση καλύπτεται μεταβατικά, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, με απόφαση του οικείου Υπουργού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά προσόντα διορισμού και εκκινεί άμεσα η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου.

12. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία, που δεν ρυθμίζεται με το παρόν, καθορίζεται στην πρόσκληση του Α.Σ.Ε.Π..

13. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται για τις θέσεις της παρ. 1 που κενώνονται από 1ης Οκτωβρίου 2020.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 18:33 | Δημήτριος Χρήστου

  Στην τελευταία παράγραφο 13 του άρθρου 19 είναι απαραίτητο να προστεθεί η δυνατότητα ώστε, με απόφαση του οικείου υπουργού, θητείες που λήγουν στο επόμενο διάστημα να μπορούν να παρατείνονται μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας. Ειδάλλως, οι αναμενόμενες, αναπόφευκτες καθυστερήσεις της νέας διαδικασίας θα προκαλέσουν αδιέξοδο (κενό διοίκησης) για τις περιπτώσεις των θητειών που λήγουν κοντά στη τεθείσα ημερομηνία της 1ης Οκτωβρίου τ.ε.

 • Εισάγεται με το άρθρο 19 μια άκρως προβληματική, για το μέλλον των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα διάταξη.

  1. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το άρθρο γενικότερα είναι στη σωστή κατεύθυνση, ορίζοντας κριτήρια και διαδικασίες για την κάλυψη θέσης ευθύνης στα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ, εντούτοις στην παράγραφο 5 όπου περιγράφονται ομάδες κριτηρίων, στην μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, δεν γίνεται καμία αναφορά στην αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ.

  Η θέση της ΕΝΑΠ είναι η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, να μοριοδοτείται τουλάχιστον με 350 μόρια όπως ακριβώς ισχύει και για το τυπικό προσόν κατοχής διδακτορικού τίτλου σπουδών, καθώς η ΕΣΔΔΑ αποτελεί από τον ιδρυτικό της νόμο μέχρι σήμερα μια παραγωγική σχολή στελεχών για τη Δημόσια Διοίκηση, κατά το πρότυπο της Γαλλικής ΕΝΑ, μέσω της παροχής εκπαίδευσης διαφορετικής φύσης και περιεχομένου από εκείνη που παρέχουν τα κάθε μορφής Ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και στοχεύει στην παραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης μέσω της ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας, της εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και της ανάπτυξης ενός διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και αρχών (βλ. τι προβλέπεται και στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας επιπέδου Υπηρεσιακού Γραμματέα με τον ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος).

  2. Παράλληλα, στα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, ο νομοθέτης προκρίνει ως προαπαιτούμενο προσόν την «τριετή τουλάχιστον διοικητική εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα», κάτι που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετό.

  Η θέση της ΕΝΑΠ είναι πως η συγκεκριμένη διάταξη «κατεβάζει πολύ τον πήχη» και η προαπαιτούμενη προϋπηρεσία πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στα 5 έτη, με τεκμηριωμένη συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση.

  3. Τέλος, αλλά εξόχως σημαντικό, στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι «η προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 γίνεται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου», στις παραγράφους 8 και 9, ορίζεται ότι η επιτροπή «καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των κριτηρίων της παρ. 5, τον οποίο και αποστέλλει στον οικείο Υπουργό» και «Με απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγεται και διορίζεται ένας εκ των τριών υποψηφίων της παρ. 8».

  Η θέση της ΕΝΑΠ είναι ότι, τη θέση ευθύνης πρέπει να λαμβάνει ο πρωτεύσας της αξιολόγησης από την πενταμελή επιτροπή χωρίς την μεσολάβηση του οικείου υπουργού.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 23:54 | Δρ Βασίλης Σιταράς

  Γράφει η αιτιολογική έκθεση σχετικά με την πενταμελή Επιτροπή Επιλογής
  Στελεχών του Δημοσίου ότι «η προέλευση των μελών της οποίας προδιαγράφεται
  νομοθετικά στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, με αποτέλεσμα να μην
  καταλείπονται περιθώρια αυθαιρεσίας ως προς τη σύνθεσή της». Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς τα 3/5 είναι δοτοί ήτοι στελέχη διορισμένα από την Κυβέρνηση με τα γνωστά τοις πάσι κριτήρια. Η επιτροπή αυτή για να είναι πραγματικά ακομματική, αξιότιμε κ. Γεραπετρίτη, πρέπει να στελεχώνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Υπηρεσιακούς. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στις προηγμένες χώρες της Εσπερίας και θα καταλάβετε. Για τη μη μοριοδότηση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ τα είπαν ήδη άλλοι συνάδελφοι. Προσωπικά είμαι ΕΝΑΝΤΙΟΝ όλων των τυπικών προσόντων, καίτοι διαθέτω 2 master, διδακτορικό και post doc. Είναι, όμως, τραγελαφικό να προσμετρώνται οι τίτλοι σπουδών, που δυστυχως στην Ελλάδα σήμερα απονέμονται σε γραμμή μαζικής παραγωγής, και όχι η ΕΣΔΔΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 10:09 | Αγγελική Σ.

  Αξιόλογη πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν λαμβάνει υπόψη ότι η απολιτικοποίηση του Δημοσίου Τομέα ήταν μνημονιακή υποχρέωση από το 2012 και ότι το κράτος με τεχνική βοήθεια από άλλα κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία) είχε ήδη νομοθετήσει το 2016 το μητρώο επιτελικών στελεχών του Δημοσίου, το οποίο ουδέποτε εφαρμόστηκε διότι δίνονταν απανωτές και προκλητικές παρατάσεις στην καθολική εφαρμογή του. Όταν στο παρόν νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η άμεση και καθολική προκήρυξη όλων των θέσεων διοικήσεων, για μία ακόμη φορά δίνεται η εντύπωση ότι το ζητούμενο είναι να κλοτσήσουμε το τενεκεδάκι παρακάτω. Όλες οι Διοικήσεις των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τοποθετήθηκαν πρόσφατα μετά τις εκλογές, με καθαρά πολιτική απόφαση και όχι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.4369/2016). Έχοντας πλέον κατοχυρώσει τριετή ή πενταετή θητεία, οι θέσεις αυτές δεν πρόκειται να κενωθούν στο εγγύς μέλλον ώστε να καλυφθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Κοινώς «τρύπα στο νερό», τα ίδια ακριβώς που έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Κρίμα.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 16:05 | ΑΠ

  Σύμφωνα με τη νομολογία,
  τα ΝΠΙΔ, κατά το μέρος που ασκούν δημόσια εξουσία, είναι ‘διφυή’.
  Επομένως, το άρθρο 19, στο σύνολό του, αφορά τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 16:56 | ΑΠ

  Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι δεν βελτιώνουν τις διοικητικές δεξιότητες,
  κάτι που κάνει όμως η φοίτηση στην ΕΣΔΔΑ.

  Για τις θέσεις ευθύνης,
  που εξ ορισμού απαιτούν διοικητικές δεξιότητες,
  η φοίτηση στην ΕΣΔΔΑ αποτελεί κριτήριο on / off.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 11:09 | Σταύρος Π.

  Σε ό,τι αφορά την μοριοδότηση των υποψηφίων διοικητών ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, αποτελεί μεγάλη παράλειψη η παντελής απουσία μοριοδότησης της φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 17:06 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

  Αγνοειται η αποφοιτηση απο την ΕΣΔΔΑ. Περαιτερω,δεν ειναι σωστη η εξισωση προυπηρεσιας σε δημοσιο και ιδιωτικο τομεα, δεδομενου οτι το δημοσιο διεπεται απο ιδιαιτερο νομικο καθεστως το οποιο δεν γνωριζει ενα στελεχος του ιδιωτικου τομεα.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 11:10 | Κώστας Κοιμνηνός (Δίκτυο ΔΑΦΝΗ)

  Εκτιμούμε ότι η εφαρμογή και της περ. δ. της παρ. 5 του Άρθρου 2 στο πλαίσιο των προβλέψεων της παρ. 5 του Άρθρου 31 του νομοσχεδίου, η οποία έχει παραληφθεί επί του παρόντος, θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετική για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δικτύων συμβάλλοντας σε συνέργεια με τους ΟΤΑ και τους ΑΟΤΑ στην ταχύτερη και αποδοτικότερη ωρίμανση έργων και αξιοποίηση σχετικών χρηματοδοτήσεων.
  Ως εκ τούτου παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο της ανωτέρω προθήκης.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 09:57 | Σωτήρης Λ.

  Η απουσία της αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ από τα τυπικά προσόντα έρχεται σε ευθεία αντίθεσή με τις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, καθώς και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, που μνημονεύονται στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος νομοσχεδίου αφού συνιστά δυσμενή διάκριση προς τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ.
  Κατά κανόνα οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ είναι επιπλέον και κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων, επομένως η στέρηση του τυπικού προσόντος της αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια αποτελεί στέρηση ενός «συγκριτικού πλεονεκτήματος», ειδικού για την Δημόσια Διοίκηση, που ευνοεί ευθέως, λόγω της συγκριτικής αξιολόγησης, του υποψηφίους από τον ιδιωτικό τομέα.
  Θεμιτός λοιπόν και δεκτός ο ανταγωνισμός με τους υποψηφίους του ιδιωτικού τομέα αλλά σε ισότιμη βάση και όχι με «σημαδεμένη τράπουλα».

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 17:37 | Μαρία Αγκ.

  Εντελώς απαράδεκτη η μη μοριοδότηση της Εθνικης Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε αυτό ισχύει στο νόμο του Επιτελικού Κράτους. Πρόκειται σαφή υποβάθμιση του ρόλου της και ξεκάθαρο μήνυμα ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας αυτές που πρυτανεύουν. Αναμένουμε την διόρθωση αν πραγματικά η κυβέρνηση επιθυμεί τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και όχι την υποχώρηση στο πελατειακό κράτος.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 13:15 | Κώστας Παπαδημητρίου

  Δεν είναι μόνο αντι-οικονομικό αλλά χαρακτηριστικό μιάς προβληματικής νοοτροπίας: Το ελληνικό Κράτος διαθέτει εδώ και 35 χρόνια Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), στην οποία εκπαιδεύει εκείνους τους επιστήμονες που προορίζει για στελέχη του, να αναλάβουν δηλαδή θέσεις ευθύνης σε όλο το φάσμα του Δημόσιου Τομέα και να προωθήσουν σύγχρονους τρόπους, μεθόδους και πνεύμα διοίκησης. Παρότι λοιπόν, στη Διοίκηση υπηρετούν αυτήν τη στιγμή άνω των 2600 αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, πολλοί των οποίων κατέχουν υψηλές θέσεις (9 από τους 13 υπηρεσιακούς γραμματείς, περίπου 65 από τους 89 γενικούς διευθυντές κλπ) και αρκετοί μεσαίες (διευθυντές), το προσόν της αποφοίτησης από την ειδική ΣΧΟΛΗ του ΚΡΑΤΟΥΣ μας για τη διοίκηση δημόσιων οργανισμών απουσιάζει παντελώς από τη διάταξη… Η εξήγηση δίνεται από την πολιτικο-κομματική πλειοψηφία του 5μελούς Συμβουλίου επιλογής των διοικήσεων (τουλάχιστον οι 3 στους 5)… Η επιλογή του κριτηρίου της κομματικής ταυτότητας που χαρακτηρίζει τη διάταξη δεν ταιριάζει με τα στοιχεία της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης…

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 13:21 | Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης

  Η μη συμπερίληψη στα μοριοδοτούμενα κριτήρια της αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ, αποτελει μεγάλη παράλειψη του νομοθέτη και η έλλειψη αυτή την πλήττει την ίδια την ύπαρξη της σχολής. Η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ πρέπει να τοποθετηθεί στην κορυφή της μοριοδότησης των κριτηρίων.
  Επιπρόσθετα, η μόλις τριετής προαπαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία είναι ελάχιστη και δεν εξασφαλίζει πρακτικά τίποτα, το αντίθετο μάλιστα.
  Τέλος, η τελική επιλογή οφείλει να γίνεται από την πενταμελή επιτροπή και όχι από τον οικείο υπουργό, διασφαλίζοντας έτσι την διαφάνεια και την αξιοκρατία.

  Με εκτίμηση
  Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης
  Ειδικός Γραμματεας ΔΣ Ενωση Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 11:36 | Βασίλης Αποστόλου

  Η απουσία μοριοδότησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης, του κατεξοχήν θεσμού που συμβολίζει την αξιοκρατία και την διαφάνεια στη διοίκηση του δημοσίου τομέα συνιστά κατάφωρη αδικία και στοχοποίησή της από τον νομοθέτη. Στέλνει δε ένα μήνυμα της Πολιτείας ότι δεν πιστεύει στις αρχές της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης όταν αναιτιολογήτως αποκλείει την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης από τον φυσικό της χώρο που είναι η διοίκηση του δημοσίου τομέα. Όταν μάλιστα στον εμβληματικό νόμο για το Επιτελικό Κράτος 4622/19 υπάρχει ρητή αναφορά στον ρόλο των αποφοίτων της Σχολής τόσο στον Κλάδο των Επιτελικών Στελεχών όσο και στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς, ιδιαίτερα σημαντικές μεταρρυθμίσεις για ένα σύγχρονο και ακομμάτιστο κράτος που έχει ως στόχο τα αποτελέσματα και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

  Δεν μπορεί να υπάρξει καλή νομοθέτηση όταν ένα νομοθέτημα αναιρεί το πνεύμα και την ουσία των προηγούμενων νόμων και μάλιστα. Δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια στο κράτος και δημιουργία μίας διοικητικής ιεραρχίας χωρίς εξαρτήσεις από πελατειακά δίκτυα όταν ο νομοθέτης δεν στηρίζει την αξιοκρατία, αλλά υποκύπτει στις πελατειακές πιέσεις.

  Κανένα σοβαρό κράτος στην Ευρώπη δεν βασίζεται σε μετακλητούς και πελατειακά δίκτυα. Χρειαζόμαστε μία θεσμική επανάσταση με επαγγελματική διοίκηση στο δημόσιο τομέα για να μην ξαναπληρωθούν οι αμαρτίες με νέα πτώχευση και μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό.

  Θέλω να πιστεύω ότι ο νομοθέτης θα διαπιστώσει τις αστοχίες της διάταξης που είναι πολλές, όχι μόνο η μοριοδότηση και με διαλογικό πνεύμα θα πράξει το αυτονόητο.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 11:32 | Κατερίνα Σ

  Όπου μοριοδοτούνται τυπικά προσόντα Θα έπρεπε να μοριοδοτείται και η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσισας Διοίκησης. Κανείς δεν αμφισβητεί την επιστημονική αξία των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίλτων , η πράξη όμως έχει δείξει ότι αναγνωρίζεται άκριτα η συνάφεια τους με τη θέση εργασίας και μοριοδοτείται πλουσιοπάροχα απαξιώνοντας μια σχολή που δημιουργήθηκε ακριβώς για την εξειδίκευση στελεχών του δημοσίου τομέα. Ας μην καταλήξει να είναι απλά ένας δύκσλος τρόπος πρόληψης στο δημόσιο με συνεχείς εξετάσεις επί διετίας.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 10:50 | Αλέξανδρος Αποστ.

  O κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το υπό διαβούλευση σ/ν, έχει κατά καιρούς επαινέσει την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και έχει επισημάνει το σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι Απόφοιτοι στο νέο σχεδιασμό για τη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ακατανόητη η απουσία της «αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ» από τα μοριοδοτούμενα τυπικά προσόντα. Μάλιστα, βάσει της αποστολής και της σπουδαιότητας της ΕΣΔΔΑ, αλλά και του υψηλότατου βαθμού δυσκολίας εισαγωγής σε αυτήν, θα έπρεπε να μοριοδοτείται με τον ανώτερο δυνατό αριθμό μορίων και ασφαλώς όχι λιγότερο από 350.

  Επίσης, για λόγους αξιοκρατείας και διαφάνειας, τη θέση ευθύνης θα πρέπει να λαμβάνει ο πρωτεύσας της αξιολόγησης από την πενταμελή επιτροπή χωρίς την μεσολάβηση του οικείου υπουργού, σε αντίθεση με τις προβλέψεις των παραγράφων 8,9.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 10:59 | Αλέξανδρος Απ.

  O κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το υπό διαβούλευση σ/ν, έχει κατά καιρούς επαινέσει την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και έχει επισημάνει το σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι Απόφοιτοι στο νέο σχεδιασμό για τη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ακατανόητη η απουσία της «αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ» από τα μοριοδοτούμενα τυπικά προσόντα. Μάλιστα, βάσει της αποστολής και της σπουδαιότητας της ΕΣΔΔΑ, αλλά και του υψηλότατου βαθμού δυσκολίας εισαγωγής σε αυτήν, θα έπρεπε να μοριοδοτείται με τον ανώτερο δυνατό αριθμό μορίων και ασφαλώς όχι λιγότερο από 350.

  Επίσης, για λόγους αξιοκρατείας και διαφάνειας, τη θέση ευθύνης θα πρέπει να λαμβάνει ο πρωτεύσας της αξιολόγησης από την πενταμελή επιτροπή χωρίς την μεσολάβηση του οικείου υπουργού, σε αντίθεση με τις προβλέψεις των παραγράφων 8,9.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 09:26 | Μαρία Σ.

  Η απουσία μοριοδότησης της επιτυχούς αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ, υποβιβάζει και απαξιώνει την ύπαρξη Σχολής, αλλά και τον φορολογούμενο που «επιχορήγησε» την φοίτηση των σπουδαστών /στριών με την καταβολή τόσων μισθών για να δημιουργηθούν εξειδικευμένα και υψηλά καταρτισμένα στελέχη για τη βελτίωση της Δημ.Διοίκησης.
  Επιπλέον το γεγονός ότι στο αρ.8 και 9 ορίζεται ότι «με απόφαση Υπουργού» διορίζεται ένας εκ των τριών επικρατέστερων που επιλέγει η αρμόδια Επιτροπή δεν εξασφαλίζει την αξιοκρατία και δεν παρέχει εγγυήσεις διαφάνειας στην όλη διαδικασία.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 07:44 | Aristippos

  Πρέπει να προβλέπεται η καθολική άμεση εφαρμογή του,σε όποιους οργανισμούς η επιχειρήσεις η υπηρεσίες υπάγονται στο πεδίο του.Προτείνω να υπάρχει πρόβλεψη άμεσης προκήρυξης θέσεων και πλήρωσή τους με βάση τις προβλέψεις του εντός 3μήνου.Σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή του παραπέμπεται στις καλένδες και δημιουργούνται σκιές για τις προθέσεις παρά το πολύ θετικό αυτό βήμα.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 01:42 | Λαμπρινή Μότσια

  Παράλογο, παράδοξο και άξιο απορίας το γεγονός ότι στα κριτήρια δεν λαμβάνεται υπόψη η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ. Θα πρεπε να μοριοδοτείται τουλάχιστον με 350 μόρια όπως ακριβώς ισχύει και για το τυπικό προσόν κατοχής διδακτορικού τίτλου σπουδών.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 10:11 | Αλέξανδρος

  Από τα μοριοδοτούμενα τυπικά προσόντα απουσιάζει αδικαιολογήτως η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ. Παραθέτω απευθείας από το ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ ότι η ΕΣΔΔΑ έχει «ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης».
  Οι απόφοιτοι στην συντριπτική τους πλειονότητα αποτελούν αξιόλογα στελέχη και πρέπει να στηριχθούν. Η αντιμετώπιση της ΕΣΔΔΑ ως πύλης εισαγωγής δεύτερης ευκαιρίας στο δημόσιο την απαξιώνει πλήρως, ενισχύστε την και δώστε την ευκαιρία στους αποφοίτους να εκπληρώσουν την αποστολή για την οποία επιλέχθηκαν και διορίστηκαν.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:23 | Γεώργιος Η. Ορφανός

  Αλήθεια, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί καταργήθηκε το μητρώο επιτελικών στελεχών του δημοσίου (ΑΣΕΠ) που θα μπορούσε να ήταν μια άριστη δεξαμενή άντλησης στελεχών για τη διοίκηση στο δημόσιο τομέα; Και τι άραγε σχετική προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε κάποιος να έχει που θα κληθεί να διοικήσει δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ πέραν της διαχείρισης προσωπικού;

 • 28 Αυγούστου 2020, 23:53 | Φωτεινή Σ.

  Θα έπρεπε να ντρέπεστε! Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα Α.Ε.Ι. είναι και τα Τ.Ε.Ι εφόσον επιμένετε να έχετε διαχωρισμένη την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως τριτοκοσμική χώρα! Φυσικά αναβάθμιση υπάρχει μόνο στα ιδιωτικά κολέγια! Τα δημόσια ιδρύματα και ειδικά όσα έχουν μακρά αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη πορεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έπρεπε να έχουν ήδη εξισωθεί! Όσοι αποφοιτησαμε δεν είμαστε παιδιά κατώτερου Θεού ή κατώτερης ποιότητας εργαζόμενοι! Σε πλειάδα περιπτώσεων έχουμε αποδείξει ότι πιθανότατα να είμαστε κλάσεις ανώτεροι από πτυχιούχους ΑΕΙ της κάτω Ραχούλας με εισαγωγικό βαθμό 9/20. Το άρθρο είναι αντισυνταγματικό και αποτρόπαιο!