Άρθρο 30 – Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ

1. Εφόσον η απόφαση ένταξης πράξης σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή η απόφαση επιχορήγησης εκδίδεται ύστερα από αίτημα του ΟΤΑ, δεν απαιτείται απόφαση αποδοχής χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού γίνεται στην αμέσως επόμενη από τη λήψη της απόφασης ένταξης συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου. Ειδικά για τον έλεγχο των αποφάσεων αναμόρφωσης προϋπολογισμών κατά το προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών και σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη, οι αποφάσεις αναμόρφωσης τεκμαίρονται νόμιμες. Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ολοκληρώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.
2. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, η απόφαση για την αποδοχή ή μη χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης, λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης ένταξης από τον οικείο ΟΤΑ. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ύστερα από αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης ενταγμένων πράξεων σε αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης, γίνεται με δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου. Ειδικά για τον έλεγχο των αποφάσεων αναμόρφωσης προϋπολογισμών κατά το προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών και σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη, οι αποφάσεις αναμόρφωσης τεκμαίρονται νόμιμες. Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες της παρούσας ολοκληρώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών.
3. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στα προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 221), η αναθέτουσα αρχή οφείλει να εκκινήσει τις διαδικασίες σύναψης της σύμβασης εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου των περ. α’ και β’ της παρ. 2, άλλως η πράξη απεντάσσεται από το πρόγραμμα, χωρίς άλλες διατυπώσεις. Για τους κατά περίπτωση χρόνους έναρξης της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147). Η έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης γνωστοποιείται αυθημερόν στην Υπηρεσία που εκδίδει την απόφαση ένταξης, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την εκκίνηση των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης δεν απαιτείται απόφαση του οικείου συμβουλίου.
4. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης.11.2020 και καταλαμβάνει και όσες αποφάσεις ένταξης έχουν εκδοθεί έως 30.10.2020 και για τις οποίες δεν έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες σύναψης της σύμβασης.