Άρθρο 16 – Σύσταση οργανικών θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας

Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας συστήνονται σαράντα δύο (42) νέες οργανικές θέσεις προσωπικού ως εξής:

α. Για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών Ιθαγένειας: επτά (7) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής και πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

β. Για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής: οκτώ (8) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής.

γ. Για τις ανάγκες της Β’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας: τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

δ. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας Αθηνών, Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων: επτά (7) θέσεις ΠΕ κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων και μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:27 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

    Στις Κυκλάδες το τμήμα Ιθαγένειας δέχεται περίπου όσες αιτήσεις ιθαγένειας δέχεται και η διεύθυνσή του στη Ρόδο. Στην έδρα της διεύθυνσης όμως οι υπάλληλοι είναι πολύ περισσότεροι. Με τέσσερις υπαλλήλους και ένα προϊστάμενο στις Κυκλάδες (για γραμματεία, καθορισμό ιθαγένειας και «φοίτηση-γέννηση», πολιτογράφηση ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών) είναι αδύνατον να λειτουργήσει η επιτροπή πολιτογράφησης για την οποία έχει αποφασίσει το Υπ. Εσωτερικών. Με την πρόσληψη τριών υπαλλήλων ακόμη θα ήταν δυνατή η προσπάθεια σύστασης μιας ακόμη επιτροπής για το Ν. Αιγαίο, ώστε να μειωθεί η τριετής αναμονή των αλλοδαπών προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία.