Άρθρο 24 – Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ και εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 ν. 4662/2020

1. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ’ εξαίρεση της περ. ιε’ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234) προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης, συμπεριλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργου διάρκειας σύμβασης που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.»