Άρθρο 07 – Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας – Τροποποίηση άρθρου 7Β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Η παρ. 1 του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καταργείται, η αρίθμηση των λοιπών παρ. 2 και 3 παραμένει ως έχει και το άρθρο 7Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7Β
Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας
1. (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)
2. Σε περίπτωση αμφιβολιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5Β, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Εσωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Υπουργός των Εσωτερικών μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.
3. Αν ο Υπουργός των Εσωτερικών αμφιβάλλει για την ορθότητα της αξιολόγησης που περιέχεται στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.»

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 10:25 | Αλεξανδρούπολη – Έλενα Τατεβοσιάν -Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου ΑΡΓΩ

  ΑΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
  (από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης)

  Τα τελευταία 10 χρόνια στην περιοχή της Θράκης έλαβαν χώρα αρκετές ανακλήσεις ιθαγένειας με απόφαση του Γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης από παλιννοστούντες για τον λόγο ότι, μετά από ελέγχους των φακέλων τους με τα αρχικά δικαιολογητικά, διαπιστώθηκε κάποιο προσκομισθέν έγγραφο ως πλαστό ή νοθευμένο, ή ανομοιόμορφο κλπ. Η διαπίστωση αυτή έλαβε χώρα είτε από κάποιο πόρισμα της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, είτε της Ελληνικής Πρεσβείας στο εξωτερικό, πάντα βέβαια μετά από κάποιο έλεγχο των αρχείων του ξένου κράτους.
  Όμως οι θιγόμενοι εξηγούν ότι στις περιπτώσεις που τους αφορούν, το σφάλμα στα έγγραφα οφείλεται αποκλειστικά σε γραφειοκρατικά σφάλματα της χώρας καταγωγής, και προσκομίζουν τώρα νέα πιστοποιητικά, ίδια με αυτά που η διοίκηση έκρινε ως πλαστά ή νοθευμένα, τα οποία είναι πρωτότυπα και επικυρωμένα με apostille, και νομίμως μεταφρασμένα και τα οποία αποδεικνύουν το αληθές της Ελληνικής καταγωγής των.
  Δυστυχώς όμως τόσο η Διοίκηση, όσο και τα δικαστήρια, δεν εξετάζουν τα νέα πιστοποιητικά –που είναι επανέκδοση των αρχικών- που προσκομίζουν οι θιγόμενοι προσφεύγοντες, διότι κατά την κρατούσα νομολογιακή άποψη αποτελούν επιγενόμενα αποδεικτικά στοιχεία εκτός φακέλου της Διοίκησης! Με την πρακτική αυτή ο θιγόμενος αφοπλίζεται πλήρως –καίτοι έχει πλέον αποδεικτικά στοιχεία- για να αντικρούσει τους λόγους ανάκλησης που επικαλείται η Διοίκηση, τόσο πριν την επιβολή του επαχθούς μέτρου, όσο και μετά.
  Εν κατακλείδι το σύστημα απαγορεύει στον θιγόμενο να ανταποδείξει το σφάλμα ή την πλημμέλεια που για κάποιο λόγο εμφιλοχώρησε στην έρευνα που έλαβε χώρα από την Ιντερπολ ή κάποια άλλη αρχή.
  Οι συνέπειες είναι οικτρές για τους θιγόμενους και τις οικογένειές τους, στην προσωπική, κοινωνική και οικονομική τους σφαίρα, χάνουν τις ιδιοκτησίες τους και εντέλει εξανδραποδίζονται και απελαύνονται ! Όμως είναι το ίδιο επιβλαβής και επιζήμιες και για την Ελλάδα, που στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης με τα μειονοτικά προβλήματα, απομειώνει τους ίδιους τους Έλληνες και το έμψυχο δυναμικό. Δηλαδή η ίδια η Ελλάδα βάλλει κατά των παιδιών της !
  Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν δόθηκε κάποια πολιτική λύση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Μια προσπάθεια έγινε με την ρύθμιση του άρθρου 46 του Ν. 4508/2017, πλην όμως στην πράξη καταργήθηκε πριν λειτουργήσει.
  Επίσης ο κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τελευταία τροποποιήθηκε με τον νόμο 4604/2019, και ειδικότερα με τα άρθρα 39, 40 και 41, δεν προβλέπει καμία ρύθμιση για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες και παραμένουν άλυτες.
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
  Για τις οικογένειες αυτές που αφορά η ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας υπάρχει άμεση ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών με νομοθετική ρύθμιση κατά την οποία να ορίζεται σε γενικές γραμμές ότι :
  «Στις περιπτώσεις που έλαβε χώρα ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς παλιννοστούντες χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης , λόγο διαπίστωσης μη κανονικότητας των πιστοποιητικών που είχαν προσκομίσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον οι θιγόμενοι προσκομίζουν τώρα νέα πιστοποιητικά εκ των οποίων προκύπτει η ελληνική καταγωγή τους, να πάψει να ισχύει η ανακλητική της ιθαγένειας απόφαση, και να επαναχορηγηθεί η ιθαγένεια σ’αυτούς».