Άρθρο 18 – Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο 7Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καταργείται.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 16:29 | Generation 2.0 RED

    Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι καταργείται το άρθρο 7Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4604/2019 και εισήγαγε την προϋπόθεση της μόνιμης συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα από την ημέρα της αίτησης και έπειτα. Η εν λόγω διάταξη είχε ως συνέπεια την αναστολή της αίτησης πολιτογράφησης για τους αιτούντες που έλειπαν στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο (λχ σπουδές ή εργασία) για χρονικό διάστημα μέχρι και 18 μήνες. Σε πρακτικό επίπεδο, η ρύθμιση αυτή εμπόδιζε πολίτες τρίτων χωρών κατόχους άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, να κάνουν χρήση του ευρωπαϊκά θεμελιωμένου δικαιώματός του να ταξιδεύουν και να εργάζονται εντός της ΕΕ, μέχρι η υπηρεσία να εξετάσει το αίτημά τους, ενώ παράλληλα στερούσε τη δυνατότητα σε ορισμένους αλλοδαπούς καθώς και πολίτες της ΕΕ να λείπουν με βάση τα χρονικά διαστήματα που τους επέτρεπε η εκάστοτε άδεια διαμονής σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014). Είναι γνωστό πως οι προβλεπόμενες από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προθεσμίες για την πολιτογράφηση δεν τηρούνται και οι συνεντεύξεις διενεργούνται έως και 5 χρόνια μετά την υποβολή του αιτήματος. Συνεπώς, η κατάργηση της συγκεκριμένης ρύθμισης συνιστά μια θετική εξέλιξη.