Άρθρο 34 – Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς διαδικασία ρύθμισης οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 123 ν. 4674/2020

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 123 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»