Άρθρο 26 – Ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Υπουργείου Υγείας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 86 ν. 3528/2007

Τα εδάφια έκτο και έβδομο της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3α του άρθρου 45 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), αντικαθίστανται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

“2. Σε κάθε Υπουργείο, με απόφαση του οικείου Υπουργού, σε κάθε αυτοτελή Γενική ή Ειδική Γραμματεία, με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με απόφαση του Συντονιστή της, και σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου,
β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας των ως άνω φορέων, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο Υπουργό,
γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
δ) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού μπορεί να συσταθούν περισσότερα Σ.Ε.Π. για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής στους εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων. Γραμματείς των Σ.Ε.Π. και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό.

Για τις υπηρεσίες που έχουν κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, αρμόδιο είναι το Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής. Σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας σύστασης και συγκρότησης Σ.Ε.Π. που αιτιολογείται ειδικά από τον οικείο φορέα, οι επιλογές διενεργούνται από τα Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής του φορέα αυτού. Τα Σ.Ε.Π. των ανεξάρτητων αρχών συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου ή Επικεφαλής της οικείας ανεξάρτητης αρχής και αποτελούνται από έναν Αντιπρόεδρο ή έναν εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ή μέλος της οικείας αρχής ως Πρόεδρο, ένα (1) μέλος της οικείας αρχής ή έναν εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ως μέλος, έναν Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π.

Ειδικά για τα νοσηλευτικά ιδρύματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που έχουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή συμμετέχουν σε Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συστήνεται, σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για α) την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ.. Το Συμβούλιο είναι πενταμελές, συγκροτείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και αποτελείται από:
αα) Δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους,
αβ) έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του,
αγ) έναν (1) Διοικητή Υ.Πε., με αναπληρωτή έναν Υποδιοικητή Υ.Πε.,
αδ) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας ή έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλων Υπουργείων σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας ή έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλων Υπουργείων σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ορίζεται, με την ανωτέρω απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ένα από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Γραμματείς των Σ.Ε.Π. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό που υπηρετούν σε Υγειονομική Περιφέρεια, μετά από πρόταση του Διοικητή της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.

Το Σ.Ε.Π. του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και αποτελείται από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,
γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. και
δ) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ν.Σ.Κ., πλην της διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης που διενεργείται από το οικείο Σ.Ε.Π.».