Άρθρο 35 – Μεταβατικές ρυθμίσεις ως προς οικονομική λειτουργία νεοσυσταθέντων δήμων – Τροποποίηση άρθρου 157 ν. 4600/2019

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών των τριών (3) πρώτων οικονομικών ετών από τη σύσταση των νέων δήμων, παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδά τους.»
2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα έχει εφαρμογή και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους των συνιστώμενων δήμων, καθώς και στα δημοτικά ιδρύματα».