Άρθρο 36 – Ρυθμίσεις συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α. Εφόσον στις περ. 1 και 2 ο δήμαρχος ορίσει άλλον δημοτικό σύμβουλο ως Πρόεδρο της επιχείρησης, δεν κωλύεται να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ως αιρετός εκπρόσωπος της παράταξής του. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά από τη συγκρότηση του νέου δημοτικού συμβουλίου.
β. Συγκροτήσεις διοικητικών συμβουλίων δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης της δημοτικής περιόδου 2019-2023, οι οποίες έλαβαν χώρα τηρουμένων των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της περ. α’, θεωρούνται νόμιμες».