Άρθρο 08 – Παράβολο για πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται περ. ε’ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής :

«1. Η αίτηση πολιτογράφησης ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, με έκθεση του, στην οποία περιλαμβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκμηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής:
α. Δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
β. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
γ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας.
δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
ε. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.».