Άρθρο 32 – Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ)

Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), προστίθενται παρ. 4, 5, 6 και 7, ως εξής:

«4. Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης – πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου. Στην κατά τα προηγούμενα εδάφια στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
5. Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την επάρκεια της στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου δημάρχου, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
6. Η εφαρμογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.
7. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων αυτών, ενημερώνει την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία προβαίνει σε κατά προτεραιότητα έλεγχο κατά το άρθρο 225».

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 13:23 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων

  Αθήνα 10/9/2020
  Αρ. Πρωτ.: 3294

  Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών.
  Συμμετέχοντας στη διαβούλευση των άρθρων 28 & 32 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» θέλουμε να εκθέσουμε τις απόψεις της Ομοσπονδίας και των συναδέλφων μας ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και ειδικότερα στους ΟΤΑ Α βαθμού και στις Υπηρεσίες Δόμησης.
  Στο άρθρο 32 παρ.4 ορίζεται η ελάχιστη στελέχωση σε επίπεδο τμήματος από «έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης – πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου».
  Από την περιγραφή των ειδικοτήτων δίνεται η εντύπωση ότι η στελέχωση των ΥΔΟΜ θα είναι αποκλειστικά από ΠΕ μηχανικούς, ενώ ήδη υπηρετούν σε αυτές εκατοντάδες συνάδελφοί μας Μηχανικοί ΤΕ. Προτείνουμε λοιπόν την τροποποίηση προσθέτοντας τις ειδικότητες «Πολιτικών Μηχανικών (Δομικών Έργων) ΤΕ, Τοπογράφων Μηχανικών Τ.Ε., Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε., Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε»
  Εκτιμούμε επίσης ότι, η ελάχιστη στελέχωση με πέντε Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, είναι ανεπαρκής και δημιουργεί δυσλειτουργίες. Προτείνουμε ο ελάχιστος αριθμός στελέχωσης των ΥΔΟΜ σε επίπεδο Τμήματος και γραφείων ή Διεύθυνσης και Τμημάτων να είναι:
  1. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών δυο Μηχανικοί (ΠΕ ή ΤΕ)
  2. Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών δυο Μηχανικοί (ΠΕ ή ΤΕ)
  3. Τμήμα Ελέγχου κατασκευών δυο Μηχανικοί (ΠΕ ή ΤΕ)
  4. Γραφείο Προϊσταμένου ένας Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ)
  5. Γραφείο Γραμματείας ένας υπάλληλος (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού)
  Οι παραπάνω επτά τουλάχιστον Μηχανικοί θα πρέπει να είναι με σταθερή σχέση εργασίας, χωρίς αλλότρια ή παράλληλα καθήκοντα ώστε να έχουν ή να αποκτήσουν την εμπειρία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Πολεοδομικής νομοθεσίας, να υπάρχουν συγκεκριμένες χρεώσεις ευθύνης και να υπάρχει αντικαταστάτης σε κάθε γραφείο αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει απουσία ενός Μηχανικού και για την διενέργεια αυτοψιών.
  Ιδιαίτερα μας προβληματίζει το τέλος της παρ.4 « …Στην κατά τα προηγούμενα εδάφια στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).»
  Σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 97α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 376 ΝΟΜΟΣ 4700/2020 θα πρέπει: «Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), σε επίπεδο Τμήματος» και την παράγραφο 5 του άρθρου 32 του σχεδίου νόμου «Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την επάρκεια της στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου δημάρχου, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).»
  Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι υπάρχουν ασφυκτικές ημερομηνίες α) στελέχωσης και β) επάρκειας των ΥΔΟΜ, με πιθανότερο αποτέλεσμα να μην προλάβουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν έγκαιρα, τη στιγμή που δε δίνονται κονδύλια για προσλήψεις και να μην λάβουν εντέλει πιστοποιητικό επάρκειας οι ΥΔΟΜ. Έτσι υποχρεώνονται οι Δήμοι να προβούν σε προσωρινές λύσεις αμφιβόλου αποτελέσματος καθώς θα μπορούν να προσλαμβάνουν συμβασιούχους έργου ή να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων.
  Πάγια θέση μας είναι ότι κρίσιμοι τομείς του Δημόσιου Τομέα, ειδικά σε τμήματα που έχουν αντικείμενο τον Τεχνικό έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως οι ΥΔΟΜ δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς και με ασφάλεια, από συμβασιούχους, παρά μόνο από προσωπικό με σταθερή σχέση εργασίας. Προτείνουμε λοιπόν η ελάχιστη στελέχωση να αφορά αποκλειστικά προσωπικό με σταθερή σχέση εργασίας και μόνο η στελέχωση υπεράνω του ελάχιστου να αφορά συμβασιούχους που επικουρούν το έργο των ΥΔΟΜ. Ζητάμε δηλαδή να αλλάξει το τέλος της παρ. 4 ως εξής: « …Στην κατά τα προηγούμενα εδάφια στελέχωση, δεν προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), το οποίο απασχολείται επικουρικά στις εργασίες των μονίμων υπαλλήλων, για την αποδοτικότερη λειτουργία των ΥΔΟΜ».
  Για την ανάληψη της θέσης Πολεοδόμου και Χωροτάκτη Μηχανικού, που θα πρέπει να διαθέτει κάθε ΥΔΟΜ, θα πρέπει να αντισταθμιστεί τυχόν έλλειψη από ειδικότητες Τοπογράφου ΠΕ ή ΤΕ, Αρχιτέκτονα αλλά και Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ ή ΤΕ με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο ή αποδεδειγμένη εμπειρία.
  Στο άρθρο 28 δίνεται το δικαίωμα σε συμβασιούχο «…να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών…», εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, νομικές ενστάσεις και δυσλειτουργίες, που θα επιβαρύνουν το ήδη εργαζόμενο προσωπικό και την λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών.
  Συνοψίζοντας τα παραπάνω
  Ζητάμε
  1. την κατάργηση του άρθρου 28.
  2. την τροποποίηση του άρθρου 32.
  3. να στελεχωθούν οι ΥΔΟΜ τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και σε επίπεδο Διεύθυνσης από μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ
  4. προσλήψεις μηχανικών ΠΕ ή ΤΕ με σταθερή σχέση εργασίας
  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

  ΤΟ ΔΣ

 • Εάν ψηφίσετε το άρθρο 32, θα διαλύσετε τη συντριπτική πλειοψηφία των ΥΔΟΜ στη χώρα, διότι η υποχρεωτική στελέχωση με Αγρονόμο-Τοπογράφο θα έχει ως αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας των ΥΔΟΜ, επειδή στις περισσότερες δεν υπάρχει Αγρονόμος-Τοπογράφος και προσπάθεια πρόσληψης θα απαιτήσει πάνω από 2-3 έτη.
  Π.χ. στη Λακωνία δεν υπηρετεί Αγρονόμος-Τοπογράφος, άρα και οι τρεις υπάρχουσες ΥΔΟΜ δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν και σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010, θα πρέπει ν γίνει εκτός νομού με πολύ δύσκολη την εφαρμογή της.
  Σας στέλνουμε την εναλλακτική πρόταση του Δήμου Μονεμβασίας και παρακαλούμε να την λάβετε σοβαρά υπόψη.
  Συγκεκριμένα:
  Στις ΥΔΟΜ που λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος θα πρέπει κατά τη στελέχωσή τους να μπορεί να αντικαθίσταται και ο Χωροτάκτης Πολεοδόμος αλλά και ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Πολιτικό Μηχανικό.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 15:09 | ΝΕ

  Οι ΥΔΟΜ πρέπει να στελεχώνονται από μηχανικούς με εξειδικευμένες γνώσεις λόγω της πολυπλοκότητας της πολεοδομικής νομοθεσίας και των προθεσμιών (οι οποίες είναι σχεδόν αδύνατον να τηρηθούν) για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτημάτων και δικαιολογητικών. Είναι αυτονόητο και επιβάλλεται οι μηχανικοί που θα στελεχώσουν μια ΥΔΟΜ, να απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τα θέματα της ΥΔΟΜ και όχι να ασκούν κάποιες μέρες ή ώρες παράλληλα καθήκοντα σε άλλα αντικείμενα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 15:16 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
  ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr
  Αρ. Πρωτ.: 8277 Αθήνα, 8/9/2020

  ΠΡΟΣ:
  1. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκο
  2. Υπουργό Ενέργειας, κ. Χατζηδάκη
  3. Υφυπουργό Ενέργειας, κ. Οικονόμου
  4. Γεν. Γραμ. Υπ. Ενέργειας, κ. Ε. Μπακογιάννη

  ΚΟΙΝ.:
  1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. ΑΔΕΔΥ
  3. ΠΟΕ ΟΤΑ

  ΘΕΜΑ: Στελέχωση ΥΔΟΜ στο Σχέδιο Νόμου για «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον Δημόσιο Τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

  Κύριοι Υπουργοί

  Στο άρθρο 32 του υπό διαβούλευση Ν/Σ περιγράφεται η κατ’ ελάχιστον στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης στους ΟΤΑ Α’ βαθμού σε επίπεδο Τμήματος και Διεύθυνσης ως εξής:

  «4. Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης – πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου. Στην κατά τα προηγούμενα εδάφια στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).»

  Σύμφωνα με το παραπάνω 5 μηχανικοί (χωρίς σαφή αναφορά σε Κλάδο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικά Δικαιώματα) στα Τμήματα και 40% της προβλεπόμενης από τον ΟΕΥ στελέχωσης στις Διευθύνσεις, είναι η εκτίμηση του ΥΠΕΣ ότι είναι αρκετοί ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία των ΥΔΟΜ σε κάθε δήμο της χώρας.

  Θα γνωρίζετε πως οι εναπομένουσες αρμοδιότητες που περιγράφονται στην πολεοδομική νομοθεσία (ν.1337/83, ΓΟΚ ’85, ΓΟΚ ’00, ΝΟΚ, ν.4030/11, ν.3862/10, ν.4014/11, ν.4178/13, ν.4495/17, κλπ) κι εξακολουθούν ν’ ασκούνται από τις ΥΔΟΜ, απαιτούν κατ’ ελάχιστον τ’ ακόλουθα τμήματα σε επίπεδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:
  Τμήμα Πολεοδομικών και τοπογραφικών εφαρμογών – απαλλοτριώσεις, όροι δόμησης
  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (αυθαίρετα), Γραφείο επικινδύνων (Π.Δ. 23-4-29, ΦΕΚ 153Α/29), αρμοδιότητες που περιγράφονται στο ν.4495/17, άρ. 2, 5 & 6 (ως Τοπικά και Περιφερειακά Παρατηρητήρια Δόμησης), καθώς και εξέταση προσφυγών για υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν.4495/17(άρ. 60 του ν.4643/19)
  Τμήμα Έκδοσης οικοδομικών αδειών
  Γραμματειακή Υποστήριξη – Αρχείο.

  Αντιλαμβανόμαστε ότι, η εκτίμηση πως το στελεχιακό δυναμικό των 5 μηχανικών (ΠΕ ή ΤΕ) σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την ανάλυση των τμημάτων παραπάνω, δεν επαρκεί ούτε κατ΄ ελάχιστον. Εξάλλου, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, για να είναι εύρυθμη η λειτουργία των ΥΔΟΜ, θα πρέπει για την επάρκειά της να εισαχθούν προς εξέταση κι άλλα κριτήρια, όπως έκταση χωρικής αρμοδιότητας της ΥΔΟΜ, γεωγραφία, πληθυσμός, νησιωτικότητα. Η ελάχιστη στελέχωση συνεπώς κάθε ΥΔΟΜ (Διεύθυνσης ή και Τμήματος) οφείλει να είναι συνάρτηση και των παραπάνω παραγόντων.

  Επιπρόσθετα εισάγονται με το επίσης υπό διαβούλευση Σ/Ν του ΥΠΕΝ πιο ασφυκτικές προθεσμίες στον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα τις 30 μέρες του ν.4495/17, τις τροποποιεί σε 15 μέρες, με τις 2 μέρες να είναι ως υποχρεωτικές για τον έλεγχο σε κάθε στάδιο, εκτός από το διάγραμμα κάλυψης, προς έκδοση οικοδομικής αδείας. Δηλαδή, κατ’ ουσία, απαγορεύεται ο υπάλληλος της ΥΔΟΜ να απουσιάζει από την Υπηρεσία του για οποιοδήποτε λόγο, αφού δεν έχει αντικαταστάτη μιας και οι 5 μηχανικοί ανά κλάδο ειδικότητας που ορίζονται δεν έχουν αντικαταστάτη (τροποποίηση του άρ.38, παρ. 5 του 4495/17). Και χωρίς να συνυπολογίσουμε τα τυχόν παράλληλα καθήκοντα που τους ανατίθενται ή η συμμετοχή τους σε διάφορες Επιτροπές ή και το ΜηΜΕΔ.

  Τέλος στο άρθρο 28 αυτού Οι Αναπτυξιακές Εταιρίες αναλαμβάνουν το αντικείμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ, υποκαθιστώντας τις Δημόσιες Υπηρεσίες:

  1. α. «Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας».

  β. «Το προσωπικό της παρούσας μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας.»

  Επιμένουμε ότι η απαιτούμενη στελέχωση των ΥΔΟΜ πρέπει να γίνει με προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών και όλου του απαιτούμενου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Όχι στις προσωρινές και επίφοβες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στις Αναπτυξιακές Εταιρίες με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής).

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 10:49 | E.K

  Κάθε Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία), θα πρέπει να στελεχώνεται τουλάχιστον από 1 Μηχανικό Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται στο ΦΕΚ 187 Α΄2018, το ΦΕΚ 1991 Β΄ 2018 περί αρμοδιοτήτων τμημάτων Πολεοδομικών Εφαρμογών και σύμφωνα με το Τίτλο Σπουδών τους, έναντι Μεταπτυχιακών Τίτλων που υπολείπονται των πτυχίων είναι η καταλληλότερη ειδικότητα στελέχωσης. Πιο συγκεκριμένα: η εφαρμογή Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε κάθε Δήμο της Ελλάδας( προτάσεις σε υφιστάμενα προβλήματα, επιτρεπόμενες χρήσεις γης, αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης-πληθυσμός, οικονομικά χαρακτηριστικά, ανεργία, πολεοδομική και χωροταξική διάρθρωση τους, καθώς και βιώσιμων χαρακτηριστικών και προοπτικών ανάπτυξής τους-βασισμένες στις πολεοδομικές ανάγκες και στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης-βιώσιμη και εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης των κατοίκων), η Μελέτη των Νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων βασιζόμενη στα πρώην Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και νέων προτάσεων για την Τοπική και Βιώσιμη ανάπτυξη τους και άλλες Πολεοδομικές Μελέτες και Πράξεων Εφαρμογής είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που ανήκουν στην ειδικότητα των Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης!

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:04 | Κ.Π

  Θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2020 οι ΥΔΟΜ καθώς και τα τμήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού των Δήμων να μην διαθέτουν μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Πολεοδόμων Χωροτακτών Μηχανικών. Επιπλέον, δεν αποτελεί λύση η αντικατάστασή τους από τοπογράφους και αρχιτέκτονες με μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση στην πολεοδομία.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:00 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΟΥΤΗΣ

  Η αναφορά σε χωροτάκτη-πολεοδόμο μηχανικό πρέπει να διευκρινίζει ότι αφορά μηχανικούς χωροταξίας και ανάπτυξης ή μηχανικούς χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Και αυτό γιατί η προγραμματισμένη σύνταξη τοπικών πολεοδομικών σχεδίων απαιτεί αυτούς ακριβώς τους μηχανικούς.
  Η αναφορά σε μεταπτυχιακούς τίτλους δεν μπορεί να υποκαθιστά τους πτυχιούχους χωροτάκτες

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 15:47 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Η πρόβλεψη του Ν.3852/10 για την κατάργηση των πολεοδομικών υπηρεσιών σε επίπεδο νομού και σύσταση Πολεοδομικής Υπηρεσίας / Υπηρεσίας Δόμησης σε κάθε Δήμο της χώρας αποδείχθηκε στην πράξη ότι ήταν εσφαλμένη και ότι ήταν ανέφικτο να πραγματοποιηθεί. Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου για τη λειτουργία ΥΔΟΜ σε όλους τους 332 Δήμους της χώρας (με τουλάχιστον 5 ειδικότητες μηχανικών ανά ΥΔΟΜ όπως ορίζεται) απαιτούνται τουλάχιστον 5Χ332=1660 Μηχανικοί, αριθμός που στην πραγματικότητα είναι σημαντικά μεγαλύτερος καθώς πολλές ΥΔΟΜ λόγω των αυξημένων αναγκών επιβάλλεται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης (οπότε και απαιτούνται πολλοί περισσότεροι από 5 Μηχανικοί για τη στελέχωσή τους). Με δεδομένη την υπάρχουσα υποστελέχωση και την αδυναμία προσλήψεων, είναι βέβαιο ότι δεν θα συσταθεί καμία νέα ΥΔΟΜ, ενώ παράλληλα θα οδηγηθούν σε αναστολή λειτουργίας πολλές υφιστάμενες ΥΔΟΜ.
  Αντίθετα εάν οι ΥΔΟΜ οργανωθούν σε επίπεδο περιφέρειας και όχι Δήμου, θα απαιτηθεί σημαντικά μικρότερος συνολικός αριθμός μηχανικών και θα είναι εφικτή η στελέχωση αλλά και η αποδοτική λειτουργία τους.
  Η προβλεπόμενη διαδικασία της παρ.5 της προτεινόμενης διάταξης, για άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους Δήμους που αδυνατούν να στελεχώσουν ΥΔΟΜ κατά το άρθρο 99 του Ν.3852/10, δηλαδή με συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας, ουσιαστικά παρατείνει, για άλλη μια φορά και μάλιστα επ’ αόριστον, την αποτυχημένη και στρεβλή διαδικασία της «διοικητικής υποστήριξης». Παράλληλα, η πρόβλεψη της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4674/20 (άσκηση των αρμοδιοτήτων μέσω προγραμματικών συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ και Αναπτυξιακές Εταιρίες) με υπογραφή της τελικής πράξης από τον Δήμαρχο, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει τόσο πρακτικά, αλλά όσο και ουσιαστικά, να εφαρμοστεί.
  Η μόνη ρεαλιστική και εφικτή λύση είναι συνεπώς η σύσταση Υπηρεσιών Δόμησης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με μεταφορά του ήδη έμπειρου προσωπικού σε αυτές αλλά και συγκεκριμένες προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών όλου του νομού/περιφερειακής ενότητας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ΥΔΟΜ μόνο στους μεγάλους Δήμους.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 09:18 | Ν.Β

  Η άσκηση των καθηκόντων των Μηχανικών στις ΥΔΟΜ λόγω της απαιτούμενης εξειδίκευσης να είναι αποκλειστική και όχι παράλληλα με άλλα καθήκοντα.
  Συγκεκριμένα να μην υπάρχει η διάθεση από άλλα τμήματα Μηχανικών στις ΥΔΟΜ για μερικές ημέρες της εβδομάδας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η πολεοδομική νομοθεσία απαιτεί εξειδίκευση, δεν μπορεί Μηχανικός π.χ που έχει ως αντικείμενο την παραγωγή έργων (Μελέτη-Δημοπράτηση-Επίβλεψη-Επιτροπές διαγωνισμών) να μπορεί παράλληλα να ελέγχει και να εγκρίνει μεταξύ άλλων άδειες δόμησης.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 22:24 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ‘Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΟΧΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ), ΑΔΙΚΕΙ ΚΑΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 20:13 | Π.Δ

  Στις Δ/νσεις και τα Τμήματα Περιβάλλοντος Δήμων θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό η προτεραιότητα στελέχωσης και πρόβλεψης οργανικών θέσεων στους ΟΕΥ τους για τις θέσεις ευθύνης με Μηχανικούς Περιβάλλοντος.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 13:03 | Θ.Μ.

  ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΜΟΝΟ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ(ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ & ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ) ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1)ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΔ.ΑΔΕΙΩΝ, 2)ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 3)ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 4)ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 42.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ή ΣΕ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ», ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. 1314/3/11.01.2011(ΑΔΑ:4Α9ΙΚ-0).

 • 30 Αυγούστου 2020, 19:28 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ

  Α. Ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση ΥΔΟΜ και λειτουργική διάρθρωση
  https://www.ita.org.gr/el/oldsite/library/downloads/Docs/documents/EkpaidYliko/Poleodomia.pdf
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ – Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας
  Οι αρμοδιότητες που αφορούν τα θέματα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού θα ασκούνται μέσω της Υπηρεσιακής Μονάδας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομίας το οποίο θα εξειδικεύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες μέσω τριών γραφείων:
  1. Του Γραφείου Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και εφαρμογών
  2. Του Γραφείου Χορήγησης Αδειών και
  3. Του Γραφείου Ελέγχου Κατασκευών
  Η Λειτουργική Αναδιοργάνωση των Δήμων σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες προς τους πολίτες σχετίζεται με την βασική έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που διέπει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Στόχος είναι το αίτημα του πολίτη μέσα από τη σωστή ηλεκτρονική ή φυσική διαχείρισή του να βρίσκει απάντηση με σύγχρονα και διαφανή μέσα. Έτσι, για παράδειγμα, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία μιας οικοδομικής άδειας ή μιας διαδικασίας έγκρισης χωροθέτησης θα πρέπει να είναι δυνατή είτε μέσω του διαδικτύου (online) είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  Το κρίσιμο δεδομένο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η οργάνωση και διαχείριση πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων των τριών Γραφείων να βασίζεται σε μία ροή λειτουργίας τους μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

  Επίσης σύμφωνα με την ΚΕΔΕ αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών όπως και παλαιότερα με έγγραφα του ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΕΝ) ισχύει για τη λειτουργική διάρθρωση:
  Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 94 «Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων» του Νόμου 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 «Αρμοδιότητες» Νόμος 3463 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114 / 8-6-2006 προκύπτει ότι οι Δήμοι συγκροτούν πολεοδομικές υπηρεσίες με τρεις διακριτές θεματικές ενότητες:
   Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών
   Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
   Ελέγχου Κατασκευών καθώς και ελέγχου και επιβολής προστίμων για την κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων
  Η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης Δόμησης έχει θεσπίσει κατά καιρούς πλήθος νόμων (με αρχή το Ν.1337/’83 με τον αείμνηστο Αρχιτέκτων – Πολεοδόμο Τρίτση Α.) ενώ πρόσφατα έχει εισάγει με το Ν.4495/2017 και νέα εργαλεία (εκτός απ’ την καταστολή και τα προληπτικά μέτρα).
  Στα προληπτικά μέτρα για την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος κατατάσσεται ο θεσμοθετημένος έλεγχος των κάθε είδους εργασιών δόμησης ενώ ο κατασταλτικός έλεγχος των αυθαιρέτων κατασκευών παραμένει (εδώ και 3 έτη) στην αρμοδιότητα των ΥΔΟΜ (λόγω αδυναμίας επί τοις πράγμασοι συγκρότησης των Παρατηρητηρίων Δόμησης κατόπιν έκδοσης των απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων).
  Τα μέτρα πρόληψης σύμφωνα με το Ν.4495/2017 είναι:
  Άρθρο 82- Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις
  Άρθρο 83 – Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις
  Άρθρο 84 – Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας
  Άρθρο 85 -Δημιουργία δορυφορικών χαρτών και ενιαίας βάσης αναφοράς
  Άρθρο 86 – Δικαίωμα υπαγωγής – Χρόνος αλλαγής χρήσης/ανέγερσης
  • Λοιπά άρθρα ως το Άρθρο 89
  Τα κατασταλτικά μέτρα αφορούν την αντιμετώπιση των αυθαιρέτων που πραγματοποιούνται μετά τις 28.7.2011 αλλά και εκείνα πριν τις 28.7.2011 που δεν έχουν τακτοποιηθεί (Ν.4178/13 και Ν.4495/17) στα επόμενα 6 άρθρα (90 ως 96) του ίδιου νόμου (καταγραφή αυθαιρέτων με εκθέσεις αυθαιρέτων απ’ τις ΥΔΟΜ, κυρώσεις με μεγάλα διοικητικά πρόστιμα, ποινική δίωξη, κατεδαφίσεις κλπ).
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή όμως των κατασταλτικών μέτρων είναι η στελέχωση των ΥΔΟΜ που έχουν την αρμοδιότητα και ειδικά η δημιουργία γραφείου Ελέγχου κατασκευών με ελάχιστο αριθμό 2 Μηχανικών.
  Χαρακτηριστικό δε για την διαπιστωμένη υποστελέχωση των Δήμων και ειδικότερα των (μικρών) ΥΔΟΜ της χώρας είναι:
   Το από 3.12.2015 με ΑΠ Φ.1300.2/45460/2015 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη
  και έγγραφο προς ΥΠΕΣ 22.2.2017 με ΑΠ Φ.1300.2/8234/’17
   το έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με ΑΠ 7549/25-10-2018 προς τον τέως Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση.
  Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 92 του ισχύοντος Ν.4495/2017 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 2/2019 που αφορά τη Διαπίστωση και χαρακτηρισμό αυθαιρέτου αναφέρεται:
  Στην παρ.1 ορίζεται ότι η διαπίστωση αυθαιρέτων γίνεται μετά από αυτοψία δύο (2) ελεγκτών δόμησης. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στον νόμο Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς και τη λειτουργία των νέων δομών (Παρατηρητήρια, κ.λ.π), οι αυτοψίες διενεργούνται από υπαλλήλους των αρμόδιων ΥΔΟΜ.

  Ο Ν. 4495/17 δεν δικαιολογεί την υποστελέχωση όσον αφορά την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών διότι σύμφωνα με το Άρθρο 38 η ΥΔΟΜ υποχρεούται να διεκπεραιώσει εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος:
   έλεγχο των μελετών για την έκδοση αδειών
   έλεγχο (δειγματοληπτικό) των οικοδομικών αδειών της κατηγορίας 3 (που θα έχουν εκδοθεί από ιδιώτες Μηχανικούς)
  Μάλιστα στην παρ. 5 για πρώτη φορά θεσπίζεται πειθαρχικός έλεγχος του υπαλλήλου (εφόσον δεν διατυπωθούν οι παρατηρήσεις στην προβλεπόμενη προθεσμία).
  » Αν ο υπάλληλος, που έχει εξουσιοδοτηθεί για τον έλεγχο, δεν εκδώσει την οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο τρόπος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του άρθρου 36, ελέγχεται πειθαρχικά από το αρμόδιο Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 156 του ν.4389/2016, στο οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος με ευθύνη του Διευθυντή της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. »
  Συνεπώς έχοντας τα ανωτέρω υπόψη και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οικείες Πολεοδομικές διατάξεις αλλά και τις Αρχές της Δημόσιας Διοίκησης προκύπτει ότι ο ελάχιστος αριθμός στελέχωσης των ΥΔΟΜ (σε επίπεδο Τμήματος) και γραφείων ή Τμημάτων με αυτοτελή και διακριτή λειτουργική διάρθρωση (προκειμένου να υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα ευθύνης) αλλά και ισχυρή ικανότητα εσωτερικής επικοινωνίας (ανταλλαγή – διασταύρωση πληροφοριών) :
   Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών = 2 Μηχανικοί (ΠΕ ή ΤΕ)
   Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών (2 Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ εκ των οποίων ο ένας θα είναι εξειδικευμένος ευθύνη για την Μονάδα Ψηφιακών Δεδομένων και διαχείρισης Γεωγρ. Συστήματος Πληροφοριών – τουλάχιστον Μεταπτυχιακό τίτλο στα ΓΣΠ)
   Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (2 Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ)
   Γραφείο Γραμματείας – Ψηφιοποίησης Αρχείων και εν γένει υλικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού)
   Προϊστάμενος = 1 Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ)

  Προτείνεται λοιπόν η θέσπιση ελάχιστου αριθμού Μηχανικών = 7 (Π.Ε. ή Τ.Ε.) και 1 Διοικητικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)
  Β. Ειδικότητες
  Σύμφωνα με το Ν.4495/’17 εν ισχύ
  Άρθρο 31
  Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών
  1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών πράξεων, που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.
  2. Με προεδρικό διάταγμα κατόπιν κοινής πρότασης από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εκκλησιαστικών ακινήτων των νομικών προσώπων του ν.590/1977 (Α146) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32.
  Άρθρο 38
  Διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής Άδειας
  1. Ο έλεγχος των στοιχείων της οικοδομικής άδειας, όπου απαιτείται, διενεργείται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ. υπαλλήλους μηχανικούς Π.Ε. ή Τ.Ε..
  Επομένως η θέσπιση συγκεκριμένων ειδικοτήτων μόνο ΠΕ Μηχανικών (και όχι ΠΕ ή ΤΕ) θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις ήδη λειτουργούσες υπηρεσίες των ΥΔΟΜ και κυρίως σε μικρούς Δήμους (δυναμικότητας ως 25.000 πληθυσμού). Προτείνεται η θέσπιση ειδικοτήτων που έχουν να κάνουν τόσο με τη σημειακή δόμηση αλλά και Πολεοδόμων, δηλαδή 7 Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ ορίζοντας το συνολικό φάσμα των ειδικοτήτων (δηλαδή Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ, Πολεοδόμων Χωροτακτών, Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ, Πολιτικών Μηχανικών (Δομικών Έργων) ΤΕ, Τοπογράφων Μηχανικών Τ.Ε. και Γεωπληροφορικής, Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.).
  Για την ανάληψη της κρίσιμης θέσης Πολεοδόμου και Χωροτάκτη Μηχανικού που θα πρέπει να διαθέτει κάθε ΥΔΟΜ θα πρέπει να αντισταθμιστεί τυχόν έλλειψη από ειδικότητες Τοπογράφου ΠΕ ή ΤΕ, Αρχιτέκτων αλλά και Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ ή ΤΕ με μεταπτυχιακό τίτλο στο Χωρικό Σχεδιασμό
  Σας ευχαριστώ
  30.8.2020 Τζουρμακλιώτης Νικόλαος
  Προϊστάμενος υποστελεχωμένης ΥΔΟΜ (2 ατόμων)σε Δήμο 25000 κατοίκων