Άρθρο 39 – Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου κτήματος – Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4415/2016

Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων εντός του ως άνω τμήματος δημόσιου κτήματος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται επί των υφιστάμενων κτιρίων του κτήματος, η προσθήκη βοηθητικών χώρων, εντός ή εκτός του περιγράμματός τους, σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) της καλυπτόμενης επιφάνειάς τους, με δαπάνη του δήμου Καισαριανής».

  • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 11:35 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

    Ενόψει του σκοπού του νομοσχεδίου, που αφορά στην καλύτερη υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης και προκειμένου να μην δημιουργείται παρερμηνεία αναφορικά με τις επιτρεπόμενες προσθήκες εντός του περιγράμματος των υφιστάμενων κτιρίων και δη να μην δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση ότι οι προσθήκες εντός του περιγράμματος επιτρέπονται μόνο σε ποσοστό 5% της καλυπτόμενης επιφάνειας τους, θεωρούμε ότι η σωστή διατύπωση του νόμου πρέπει να είναι ως εξής: « Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται επί των υφιστάμενων κτιρίων του κτίσματος, η προσθήκη βοηθητικών χώρων, εντός του περιγράμματος τους, καθώς και εκτός αυτού σε ποσοστό έως πέντε τις εκατό( 5%) της καλυπτόμενης επιφάνειας τους, με δαπάνη του Δήμου Καισαριανής» , ή αλλιώς η διατύπωση «…καθώς και εκτός αυτού, στην τελευταία δε περίπτωση σε ποσοστό πέντε τις εκατό( 5%) της καλυπτόμενης επιφάνειας τους, με δαπάνη του Δήμου Καισαριανής», ώστε να είναι σαφές ότι ο περιορισμός του 5% προβλέπεται μόνο για τις προσθήκες εκτός περιγράμματος.